Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

pangangalap ng mga datos impormasyon at sanggunian

No description
by

Oshin Anulao

on 17 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of pangangalap ng mga datos impormasyon at sanggunian

3.5.1.MGA HANGUAN NG IMPORMASYON O DATOS
3.5.PANGANGALAP NG MGA DATOS, IMPORMASYON AT SANGGUNIAN
Ayon kina Mosura, et al. (1999), ang mga hanguan primarya(primary sources) ay:
a. Mga indibidwal o awtoridad
b. Mga grupo o organisasyon
(hal.pamilya. asosasyon,union, fraternity, katutubo o mga minorya,bisnes,samahan,simbhan,at gobyerno)
c. Mga kinagawiang kaugalian,
(tulad ng relihiyon at pag-aasawa, sistemang legal at ekonomik at iba pa)
d. Mga pampublikong kasulatan o dokumento
-(tulad ng konstitusyon, batas-kautusan, treaty o kontrata at ang lahat ng orihinal na tala, katitikan sa korte, sulat, journal at talaarawan o dayari.)b. Mga grupo o organisasyon

c.mga kinagawiang kaugalian

d. Mga pampublikong kasulatan o dokumento
Ang mga
hanguang sekundarya
(secondary sources) naman ay:
a. Mga aklat tulad ng diksyunaryo, ensayklopidya, taunang-ulat o yearbook, almanac at atlas
b .Mga nalathalang artikulo sa journal, magasin, pahayagan at newsletter
c. Mga tisis, disertasyon at pag-aaral ng pisibiliti, nailathala man ang mga ito o hindi
d. Mga monograp, manwal, polyeto, manuskrito at iba pa.
3.5.2.PANGANGALAP NG MGA IMPORMASYON O DATOS
a.Kard ng Paksa
PHILIPPINE POETRY (FILIPINO)
F
PL
6165.4.R9 Rubin, Ligaya Tiamson
P11Paano Tumutula ang Isang Ina: tula ng Buhay at Bayan
2000 Ligaya Tiamson-Rubin.-
Manila: New Era University
ISBN 971-555-335-4
1.Philippine poetry (Filipino). I. Title
b.Kard ng Awtor
c.Kard ng Pamagat
3.5.3. INTERBYU:
KAHULUGAN, LAYUNIN AT KAHALAGAHAN
Ang interbyu ay isang uri ng pasalitang diskursong dalawang tao o ng isang pangkat at isang indibidwal- interbyuwer at ang ikalawa’y ang interbyuwi.
Ang layunin ng interbyu ay makakuha ng mga mapanghahawakang mahahalagang impormasyon mula sa interbyuwi hinggil sa tiyak na paksa. Mangyari pa, upang maging matibay ang impormasyon, kailangang maging maingat sa pagpili ng interbyuwi. Samakatwid, mas awtoridad, mas dalubhasa, mas mabuti.
3.5.4.
PAGPILI NG INTERBYUWI

a
.May malawak na kaalaman.
b
.Relayabol.
Maaaring maibigay ng interbyuwi ang mga impormasyong kailangan ngunit kalimitan, hindi lahat ng impormasyon ay angkop sa ginagawang pananaliksik.
C.
Abeylabol.
Gaano man katalino ang interbyuwi, hindi
iyon magkakaroon ng silbi kapag hindi tumutugma ang
kanyang iskedyul sa mga interbyuwer.

3.5.5MGA HAKBANGIN SA PORMAL NA INTERBYU
RUBIN, L.T
F
PL
6165.4.R9 Rubin, Ligaya Tiamson
P11 Paano Tumutula ang Isang Ina: tula ng Buhay at Bayan
2000 Ligaya Tiamson-Rubin.-
Manila: De La salle University Press, Inc. c2000
179p.23 cm
ISBN 971-555-335-4
1.Philippine poetry (Filipino). I. Title
6165.4.R9 Rubin, Ligaya Tiamson
P11 Paano Tumutula ang Isang Ina: tula ng Buhay at Bayan
2000 Ligaya Tiamson-Rubin.-
Manila: New Era University
ISBN 971-555-335-4
1.Philippine poetry (Filipino). I. Title
Paano Tumutula ang Isang Ina: tula ng Buhay
F
L
A.
Bago Mag-interbyu
1. Tiyakin muna ang layunin ng interbyu
2. Pumili ng interbyuwing nagtataglay ng mga katangiang natalakay.
3. Itakda ang interbyu. Alamin ang abeylabiliti at preperd na lugar at oras ng interbyuwi.
4. Hangga't maaari, kumuha ng pahintulot upang mag-interbyu sa interbyuwi o iba pang kinauukulan sa pamamagitan ng sulat.
5. Hangga't maaari, alamin ang lahat ng nahihinggil sa katauhan ng interbyuwi.
6. Pag-aralan muna ang paksang tatalakayin sa interbyu.
7. Tiyakin ang mga sasaklawing kasangang-paksa at ang panahong gugugulin sa interbyu.
8. Maghanda ng balangkas o mga gabay na tanong.
9. Magdala ng mga kakailanganing kagamitan tilad ng teyp rekorder, bidyo kamera, bolpen, papel at iba pa.
10. Magbihis ng presentable.
b. Sa Takdang Oras.
1. Dumating ng mas maaga sa itinakdang oras sa napagkasunduang lugar.
2. Magalang na magpakilala at ipaalala ang pakay.
3. Maging masigla at magtiwala sa sarili.

C. Sa Oras Ng Pag-uusap
1. Maging tuwiran at matalino sa pagtatanong. Iwasan ang mga tanong na sinasagot lamang ng oo at hindi.
2. Magpakita ng kawilihan sa interbyu.
3. Huwag gambalain o putulin ang pagsasalita ng interbyuwi.
4. huwag labis na pakahon sa mga inihandang gabay na tanong, subalit umiwas din sa paglihis sa paksa ng interbyu.
5. Makinig ng mabuti.
6. Itala ang mga kakailanganing mahahalagang kaalaman sa di-kapansin-pansing paraan.
7. Huwag makipagtalo sa interbyuwi
8. Maging magalang sa kabuuan ng interbyu.
d. Pagkatapos ng Pag-uusap
1. Huwag pabigla-bigla sa pagtatapos ng interbyu.
3. Kung nakateyp ang interbyu, itranskrayb agad iyon.
4. Sakaling may alinlangan hinggil sa kawastuhan ng tuwirang sinabi ng interbyuwi, makipagkita o makipag-ugnayan agad sa kanya nang sa gayo'y maliwanagan at nang maiwasang mamis-quote ang interbyu.
5. Hangga't maaari, bigyan ang interbyuwi ng kopya ng transkrip ng interbyu o ng awtput ng interbyu.
2. iayos kapagdaka ang mga datos o impormasyong naitala.
Ang Sarbey-Kwestyoneyr
Ang sarbey ay isang malawakang paraan sa pagkuha ng mga datos o impormasyon sa isang deskriptibong pananaliksik.
Ayon kay God(1963), ang kwestyoneyr o talatanungan ay listahan ng mga planado at pasulat na tanong kaugnay ng isang tiyak na paksa, naglalaman ng mga espasyong pagsasagutan ng mga respondente at inihanda para sagutan ng maraming respondente.
Sa madaming sabi, ang kwestyoneyr ay isang set ng mga tanong na kapag nasagutan ng maayos ng kailangang bilang ng piniling respondente ay magbibigay ng mga impormasyong kailangan upang makumpleto ang isang pananaliksik (Calderon at Gonzales, 1993).
Maraming

Salamat
sa inyong

Pakikinig
:

Inihanda ni:

Oshin A. Rabit
Ang mga hanguang Elektroniko
Internet
. Sa internet ay maaari ka ring magpadala ng liham- electroniko o e-mail sa alin mang panig ng mundo.
Telepono.
maaari ring makausap ng mabilis ang ating nais na kausapin.
a. Mga aklat tulad ng diksyunaryo, ensayklopidya, taunang-ulat o yearbook, almanac at atlas
b .Mga nalathalang artikulo sa journal, magasin, pahayagan at newsletter
c.Mga tisis, disertasyon at pag-aaral ng pisibiliti, nailathala man ang mga ito o hindi
d. Mga monograp, manwal, polyeto, manuskrito at iba pa
Full transcript