Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of VẬT QUYỀN CHÍNH YẾU

No description
by

Miha Nguyễn

on 15 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of VẬT QUYỀN CHÍNH YẾU

VẬT QUYỀN CHÍNH YẾU
NHÓM 2:
LUẬT DÂN SỰ 3
P1 - G3 :SÁNG THỨ 4
KHOA LUẬT - ĐHQGHN
designed by Péter Puklus for Prezi
NỘI DUNG
A. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM PHÁP LÝ CỦA VẬT QUYỀN CHÍNH YẾU
I. MỘT SỐ HỌC THUYẾT VỀ VẬT QUYỀN CHÍNH YẾU
II. KHÁI NIỆM
III. ĐẶC ĐIỂM PHÁP LÝ

B. MỘT SỐ LOẠI VẬT QUYỀN CHÍNH YẾU CƠ BẢN
I. QUYỀN SỞ HỮU
II. CÁC LOẠI VẬT QUYỀN CHÍNH YẾU KHÁC (
1. Quyền theo đuổi
2. Quyền ưu tiên
3. Dịch quyền...
KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM PHÁP LÝ CỦA VẬT QUYỀN CHÍNH YẾU
B: MỘT SỐ VẬT QUYỀN CHÍNH
MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ CHẾ ĐỊNH VẬT QUYỀN CHÍNH YẾUStep 4
Giảng viên: Vũ Thị Hồng Yến
Nhóm 2:
Quản Mỹ Hạnh (nhóm trưởng)
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Mã Đình Bày
Triệu Vân Anh
Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thanh Hoà
Đào Thị Minh Huyền


Lê Ngọc Lâm
Nguyễn Khánh Linh
Nguyễn Hoàng Long
Nguyễn Bích Ly
Lê Khánh Ly
Hoàng Thị Nhàn
Lê Thuý Sinh
Hoàng Văn Tính
C. MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ ĐỀ XUẤT VỀ CHẾ ĐỊNH VẬT QUYỀN CHÍNH YẾU
MỘT SỐ HỌC THUYẾT VỀ VẬT QUYỀN CHÍNH YẾU

III. ĐẶC ĐIỂM PHÁP LÝ

Nguyên tắc kép:
II. KHÁI NIỆM
Quyền sở hữu được coi là quyền thống trị, còn các quyền còn lại là quyền phái sinh từ quyền sở hữu.
L.LA MÃ
Civil law & Common law
Quyền trên tài sản của mình
Quyền trên tài sản của người khác
Sở hữu
Chiếm hữu
Truy đòi
Dịch quyền
BLDS Pháp
BLDS Louisiana
Đức
Nhật Bản
Vật quyền chính là các quyền không phụ thuộc vào ý chí của bất kì ai.
Người có quyền phải tôn trọng các quyền và lợi ích chính đáng của người khác và phải chịu trách nhiệm trong trường hợp việc thực hiện vật quyền được thừa nhận do mình gây thiệt hại cho người khác.
Người có vật quyền được tự do thực hiện các quyền năng được thừa nhận cho mình trong mối quan hệ với tài sản và tất cả mọi người phải tôn trọng sự tự do đó.
QUYỀN SỞ HỮU
CÁC LOẠI
QUYỀN KHÁC
- CHIẾM HỮU
- SỬ DỤNG
- ĐỊNH ĐOẠT
- QUYỀN THEO ĐUỔI
- QUYỀN ƯU TIÊN
- DỊCH QUYỀN
QUYỀN SỬ DỤNG
QUYỀN ĐỊNH ĐOẠT
Theo điều 195: “Quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản hoặc từ bỏ quyền sở hữu đó”.
Dự thảo luật sửa đổi bổ sung BLDS 2005, “ đây là quyền quyết định số phận vật chất và pháp lý của tài sản” (khoản 1 Điều 199.5)

KHÁI NIỆM
QUYỀN SỞ HỮU

Họ PL La Mã - Đức:
chiếm hữu là một quan hệ thực tế; và quyền sở hữu gồm sử dụng, hưởng lợi, quản trị hay định đoạt.

BLDS California (Hoa Kỳ) 1993
: Quyền sở hữu là tuyệt đối khi một người có quyền thống trị tuyệt đối với tài sản, và có thể sử dụng hoặc định đoạt nó phù hợp với ý muốn của anh ta, chỉ phụ thuộc vào luật chung.

164 BLDS 2005:
“Quyền sở hữu gồm chiếm hữu, sử dụng và định đoạt.

1984
1999
1977
A
Mua B thuê Bán
Quyền Chiếm Hữu:
A chiếm hữu ngôi nhà là chiếm hữu có căn cứ pháp luật.
A chuyển giao quyền chiếm hữu cho B thông qua hợp động thuê. Nên B có quyền chiếm hữu ngôi nhà trong 2 năm.
Thời gian chiếm hữu liên tục của A là 15 năm: 13 năm chiếm hữu thực tế và 2 năm giao cho người khác chiếm hữu.
Quyền Sử Dụng:
A sử dụng nhà để ở, để cho thuê để kiếm tiền (họa lợi) là quyền sử dụng của chủ sở hữu.
B thuê nhà để sử dụng trong 2 năm là quyền sử dụng của người không phải chủ sở hữu tài sản được chủ sở hữu chuyển giao quyền sử dụng.
Quyền Định Đoạt:
Quyết định số phận thực tế của tài sản: A đùng để ở, sửa nhà, xây nhà, hoặc phá nhà…
Quyết định số phận pháp lí của tài sản: A cho thuê nhà 2 năm, và đến 1999, A bán nhà…

2 năm
QUYỀN CHIẾM HỮU QUYỀN SỬ DỤNG QUYỀN ĐỊNH ĐOẠT
Là quyền nắm giữ, quản lý tài sản.
Có thể hiểu là hành vi của chủ sở hữu trong việc kiểm soát thực tế, hoặc kiểm soát về mặt pháp lí đối với vật, hoặc chủ sở hữu đồng
Là quyền nắm giữ, quản lý tài sản.
(kiểm soát thực tế, & kiểm soát về mặt pháp)
Gồm 2 loại:
- Chiếm hữu có căn cứ pháp luật
- Chiếm hữu không có căng cứ pháp luật.

Đ.192: Quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản.
Quyền quyết định số phận của tài sản thuộc sở hữu của mình. Gồm 2 dạng:
- Quyết định số phận thực tế của tài sản: tiêu dùng, phá hủy tài sản
- Quyết định số phận pháp lí của tài sản: Từ bỏ quyền sở hữu hoặc chuyển giao quyền sở hữu

CHIẾM HỮU
CÓ CĂN CỨ PL
KHÔNG CCPL
Chủ sở hữu được toàn quyền quản lý tài sản theo ý chí, phù hợp pháp luật và không ảnh hưởng đến lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
Được phép chiếm hữu tài sản NẾU:
1. Được ủy quyền
2. Được chuyển giao
3. Phát hiện và giữ tài sản vô chủ, tài sản bị đánh rơi, đánh mất, bỏ quên, chìm đắm; phát hiện và giữ gia súc, gia cầm, vật nuôi dưới nước bị thất lạc ...
8
CHỦ SỞ HỮU
KHÔNG PHẢI CSH
KHÔNG BỊ GIỚI HẠN
GIỚI HẠN THEO THỎA THUẬN / PL
NGAY TÌNH
KHÔNG NGAY TÌNH
Thực hiện quyền chiếm hữu của

chủ sở hữu lên một tài sản như thể đây là tài sản của MÌNH
CỦA CHỦ SỞ HỮU (Đ.193)
KHÔNG PHẢI CHỦ SỞ HỮU (Đ.193)
- “ Chủ sở hữu có quyền sử dụng tài sản
- Nếu tài sản thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, thì Nhà nước sẽ giao cho các chủ thể khác thực hiện quyền sử dụng tài sản.
- Quyền sở hữu không mất đi

- Chỉ có quyền chuyển giao quyền sử dụng, trừ trường hợp có sự đồng ý của chủ sở hữu hoặc pháp luật có quy định khác”.(Dự thảo luật 2005. Đ.199)
- Chỉ được sử dụng tài sản khi:
1. Thông qua hoạt động dân sự
2. sử dụng tài sản trên cơ sở quyết định của một cơ quan nhà nước có thẩm quyền
3. Người chiếm hữu ngay tình

SỐ PHẬN THỰC TẾ
SỐ PHẬN PHÁP LÝ
Tác động gián tiếp qua người đại diện
<Tác động trực tiếp>
Tiêu dùng
Hủy bỏ
Từ bỏ
Chuyển giao quyền sở hữu: Bán, trao đổi, tặng cho...
Nguyên tắc khi thực hiện quyền sở hữu
Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình đối với tài sản

Không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác”.
canh tác trên mảnh đất của mình.

canh tác, bón phân, phun thuốc trừ sâu,…

không làm ảnh hưởng đến hoa màu, các loại cây trồng và sức khỏe và lợi ích

XÁC LẬP, CHẤM DỨT QUYỀN SỞ HỮU
XÁC LẬP

Xác lập quyền sở hữu do
Xác lập quyền sở hữu trong trường hợp chiếm hữu có căn cứ pháp luật đối với vật vô chủ, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chon giấu, gia súc gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước di chuyển tự nhiên (điều 239 BLDS 2005)
Xác lập quyền sở hữu do chiếm hữu
VD: tài sản sáp nhập là động sản hay bất động sản.
• A lấy thóc của B trồng trên đất nhà mình. A phải thanh toán tiền thóc và bồi thường thiệt hại cho B)

1: sáp nhập
3: chế biến
2: trộn lẫn
Vật bị chôn giấu, bị chìm đắm. (Đ.240 BLDS 2005)
pháp luật Việt Nam chưa giải quyết vấn đề một người tìm thấy vật trên bất động sản của người khác VD: A là thơ xây, trong khi xây nhà cho B thì A phát hiện ra một thỏi vàng.
- Luật dân sự Pháp: Nếu là vật do chủ sở hữu của động sản hay bất động sản che giấu vật tìm thấy thì vật sẽ thuộc chủ sở hữu của người này. Nếu vật tìm thấy trên bất động sản một cách tình cờ thì một nửa thuộc về người tìm thấy, nửa còn lại thuộc về chủ sở hữu bất động sản hay chủ sở hữu động sản này..

“Chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai phù hợp với thời hiệu quy định tại khoản 1 Điều 247 Bộ luật dân sự.

thấy bỏ hoang
ông A “công khai” vào ở.

A vào ở là không có căn cứ pháp lý nhưng nếu ông A vẫn ở một cách công khai và liên tục , không dùng thủ đoạn gì – trong suốt 30 năm – mà cũng không có ai đến đòi hay nhận đó là nhà của mình – thì ông A sẽ trở thành chủ sở hữu căn nhà đó một cách hợp pháp.”

CHẤM DỨT
1. Chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu của mình cho người khác
2. Chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu của mình
4. Tài sản bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu;
5. Tài sản bị trưng mua 6. Tài sản bị tịch thu;
7. Vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước di chuyển tự nhiên mà người khác đã được xác lập quyền sở hữu trong các điều kiện do pháp luật quy định; tài sản mà người khác đã được xác lập quyền sở hữu theo quy định tại khoản 1 Ðiều 247 của Bộ luật này;
8. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE
Quyền theo đuổi

- Quyền cho phép chủ thể thực hiện quyền của mình đối với tài sản ngay cả khi tài sản đó đang thuộc sự chiếm hữu của chủ thể khác.

Quyền ưu tiên
Vật quyền cho phép người có quyền thực hiện quyền của mình đối với vật nhằm thoả mãn lợi ích theo đuổi trước những người khác, đặc biệt là những người theo đuổi cùng lợi ích đó

Dịch quyền
Dịch quyền là quyền của chủ thể không phải là chủ sở hữu của tài nhưng có quyền sử dụng và hưởng những lợi ích mà tài sản đó mang lại.

- Dịch quyền thuộc người.
- Dịch quyền thuộc vật hay địa dịch
VD: A và B là chủ sở hữu chung của một công ty. Sau một thời gian cùng nhau làm ăn B đã có ý định bán lại phần sở hữu của mình để đi làm công việc khác, trong trường hợp này A có quyền được hưởng quyền ưu tiên mua lại số cổ phần mà B muốn bàn trong một thời gian nhất định.(điều 223 BLDS)
Full transcript