Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EH - Hafta 7 - Enerji Yapılarının Planlanmasında Sorunlar

No description
by

Saltuk Selcuklu

on 13 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EH - Hafta 7 - Enerji Yapılarının Planlanmasında Sorunlar

Hidroelektrik Santral Yapım Süreci
Enerji Yapılarının Planlanmasında ve Yapılasmasında Karsılasılan Sorunlar
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Raporu
Enerji yapıları ile ilgili mevzuat
Birincil Mevzuat
Enerji yapıları ile ilgili mevzuat
İkincil Mevzuat
RES Süreci
1. Uygun RES sahasının yatırımcı tarafından tespiti
rüzgar ölçümlerini yapmak suretiyle projelerini kendileri hazırlayabilir
YEGM (eski EİE) mevcut projeler
RES kurmaya elverişli alanların topoğrafik özellikleri, rüzgar özellikleri, türbin koordinatları, çevre, mülkiyet, kullanım ve ulaşım durumu, alanın yakın çevresi ile ilgili bilgiler internet sitesinden yayınlanmaktadır.
2. Tespit edilen bu sahada güvenilir rüzgâr ölçümleri yapılması
3. Rüzgâr ölçümleri doğrultusunda lisanslama talebi yapılması
RES’lerde HES’lerden farklı olarak, lisans için ilk başvuru EPDK’ya yapılmaktadır.
EPDK → YEGM / TEİAŞ / Dağıtım Şirketi
EPDK → Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan ÇED
Genelkurmay Başkanlığı → Rüzgar Enerji Santrallerinin Kurulmasının Haberleşme, Seyrüsefer ve Radar Sistemlerine Olan Etkileşimi
4. Alınacak Lisans doğrultusunda inşaat öncesi tüm izin süreçlerinin tamamlanması,
5. İnşaat ve tüm montaj işlerinin tamamlanması,
6. Enerji Bakanlığı’nca, tesisin geçici kabullerinin yapılıp devreye alınması.
GES Süreci
- 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu,
- 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu,
- 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu,
- 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun,
- 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu,
- 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu,
- 2872 sayılı Çevre Kanunu,
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- 3194 sayılı İmar Kanunu,
- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,


Enerji tesisleri yatırım süreci
- Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği,
- Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Jeotermal Kaynak Alanlarının Kullanımına Dair Yönetmelik,
- Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği,
- Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
- Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik,
- Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği,
- Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği,
- İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,
- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,
- Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük,
- 324 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği,
- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/3),
- 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
- 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu,
- 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun,
- 4342 sayılı Mera Kanunu,
- 3213 sayılı Maden Kanunu,
- 6831 sayılı Orman Kanunu.
HES yatırım sorunları
denetimsizlik
projesiz ve izinsiz rehabilitasyon veya geliştirmeler
sulamanın işletme ve bakım hizmetlerini aksatacak uygulamalar
mülkiyet durumu ile imar planlarının çakışmadığı durumlar
santral binalarının imar planı dışında kaldığı durumlar
santral binaları dışında kalan alanların da kamulaştırmaya konu edildiği durumlar
İmar planları ile ilgili kanunda enerji eantrallerine ilişkin olarak açık hükümler yer almadığından, işlemlerde farklı uygulamalar ortaya çıkmakta, yatırıma başlanılması hususunda çok uzun zaman kayıpları oluşmakta
RES Yatırım Sorunları
toplam izin süreçleri uzun
daha önce yolu olmayan ve topoğrafik olarak ulaşımı ve inşası zor bölgeler
inşaat esnasında birçok değişiklik zorunlulukları
imar planları yapma zorunluluğu
a. Karayolları Bölge Md.
b. Çevre İl Md.
c. DSİ Bölge Md.
d. Tarım İl Md.
e. Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulu.
f. MTA İl Md.
g. İl Kültür Turizm Md.
h. TEDAŞ Müessese Md.
i. Türkiye Kömür İşletmesi Genel Md.
j. Orman Bölge Md.
k. Sivil Havacılık Kurumu
l. Genel Kurmay askeri bölgeler değerlendirilmesi
İlgili Kanun ve Yönetmelikler
6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği
5346 Sayılı YEK Kanunu
RES/GES Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği
Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği
İlgili EPDK Kurul Kararları ve Tebliğler
YEKA
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi.
9 Ekim 2016
büyük ölçekli yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) oluşturulacak
yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması sağlanacak
ileri teknoloji içeren aksamın yurt içinde üretilmesi ya da yurt içinden temin edilmesinin önü açılacak
YEKA Kullanım Hakkı yarışma ilanı Resmi Gazete’de ve Genel Müdürlük internet adresinde yayımlanacak
YEKA’larda üretilen elektrik enerjisi ise şartnamede belirtilen süre boyunca ve YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi’nde yer alan fiyat üzerinden (YEKDEM) kapsamında değerlendirilecek
http://enerjienstitusu.com/2016/10/20/konya-karapinar-yeka-gunes-enerjisi-santrali/
Jeotermal Süreci
4628, 5346 ve 5686 sayılı Kanunlar
Arama Ruhsatı
arama ruhsatı → İl Özel İdaresi (arama ruhsatının süresi 2+1 yıl)
her yıl faaliyet raporu → İl Özel İdaresi
İşletme Ruhsatı
işletme ruhsatı → İl Özel İdaresi → Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü → ihale → yatırımcı (30 yıl kira)
10+10 yıl uzatılabilir
işletme ruhsatı sahibi → EPDK (lisans başvurusu) → TEİAŞ veya Dağıtım Şirketi
ÇED
işletme ruhsatı sahibi → ÇED
Kamulaştırma
kamulaştırma → İl Özel İdaresi
Jeotermalde yatırım sorunları
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Yasası

kamu yararı ve ülke çıkarları?

kurumların görev, yetki ve sorumlulukları karmaşık

­jeotermal kaynakların ve rezervuarların korunması?

­araştırmalar nasıl yapılacak ve nasıl denetlenecek?

­önlem, zorunluluk ve yaptırımlar?
Termik Santraller
Yeni tesis kararı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı → EÜAŞ, Santraller Proje ve Tesis Daire Başkanlığı
tesisleri yer seçimi
etüt ve planlama
ihaleye çıkma
tesis etme
işletmeye alma
ÇED zorunlu

daha önce kurulmuş tesislerin yarattığı çevresel etkiler
tesis yerinin teknik ve ekonomik olarak dezavantajlı sahalara kaydırılması zorunluluğu
sağlık koruma bandı mesafeleri
kamulaştırılma
özel sektör için ise mülkiyetinin satın alınması
önceki düzenlemelerdeki açıklar
sağlık koruma bandı içerisinde mesken, vb. yapıların bulunması
kamu tepkisi
çevresel zararlar ve sağlık
http://enerjienstitusu.com/2016/07/07/komur-santralleri-hasta-ediyor/
ithal / yerli kömür?
http://enerjienstitusu.com/2012/02/03/makale-ithal-komur-ucuz-bir-yakit-degildir/
elektrikte üretim fazlası var → piyasada fiyatlar aşırı düşük →yeni kömür santralleri kârlı mı?
Termik santral yatırım sorunları
Elektrik iletim hatları
TEİAŞ
0-1 kV arası alçak gerilim
1-36 kV arası orta gerilim
36-170 kV arası yüksek gerilim
170 kV yukarısı çok yüksek gerilim
enerji iletim hatları
trafo merkezleri
iletim sisteminin genişletilmesi

Güzergahın seçimi
hat mümkün olan en kısa noktadan gitmeli
yerleşim yerlerinin içinden geçmemeli
karayolu, demiryolu gibi atlamaları şartnamelerinde belirtilen açılarla kesmeli
aşırı derecede sarp ve kayalıklı noktalardan geçmemeli
imkan olduğu ölçüde karayoluna yakın noktalardan geçmeli
ormanlık, fundalık vs. yerlerden kaçınılmalı
kamulaştırma
Full transcript