Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Leren discussieren door het observeren van voorbeelden

Wat doet een goede voorzitter tijdens de discussie die hij of zij voorzit en hoe vult een discussiant zijn of haar rol nou het beste in? Dat gaan we zien!
by

yke meindersma

on 22 May 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Leren discussieren door het observeren van voorbeelden

Ontopic
In de liefde doet leeftijd
er niet toe Met hard werken bereik je alles 1 Iedere deelnemer moet aan het woord komen.
2 Als je een standpunt naar voren brengt, moet je het ook verdedigen.
3 Als je een standpunt aanvalt, moet die aanval op dat standpunt zelf gericht zijn.
4 Je argumenten moeten geldig en gezond zijn.
5 Als je je standpunt op een geslaagde manier verdedigd hebt, moeten de tegenstanders van je standpunt hun twijfels intrekken. Slaag je er niet in om je standpunt afdoend te verdedigen, dan moet jíj je standpunt intrekken.
6 Sprekers moeten hun best doen om hun standpunt duidelijk en ondubbelzinnig te formuleren en luisteraars om het correct te interpreteren.
7 Je bent ook verantwoordelijk voor wat je tussen de regels zegt.

Let wel: De experts voegen er aan toe dat geen enkele discussie volledig volgens de spelregels verloopt. We zijn het meestal wel eens met de regels, maar slagen er niet in om ze consequent toe te passen. Maar, je bewust zijn van de spelregels is een stap in de goede richting.

Bron: Communicatie in vergaderingen, E. Sjoer en A. Verbiest, ISBN 901405043 7 spelregels voor het voeren van
een eerlijke discussie Debat of discussie?
Lagerhuisdebat
Het koningshuis heeft zijn langste tijd gehad Ontopic Fase 1 Inleiding (1 à 2 minuten)
• Introductie onderwerp
• Onder woorden brengen probleemstelling
• Doel van de discussie schetsen
• Verloop van de discussie schetsen

Fase 2 Beeldvorming (5 minuten)
• Eerste verkenning van het onderwerp
• Uitwisseling van meningen en argumenten

Fase 3 Oordeelsvorming (15 minuten)
• Meningen toelichten en verdedigen
• Meningen analyseren en vergelijken
• Om toelichting vragen
• Verheldering krijgen

Fase 4 Besluitvorming (5 minutenl)
• Opmaken van de balans
• Over welke aspecten is iedereen het eens
• Onder woorden brengen oplossing van het probleem Fases in de discussie Observatiepunten Structuur van de discussie
Worden de fases alle doorlopen; wat levert dit op?

Gedrag voorzitter
Openen
(stelling/achtergrondinformatie/doel en verloop discussie)
Ordenen (samenvatten/doorvragen/stimuleren/bij de stelling blijven/terugspelen)
Afsluiten
(terugblikken/samenvatten en concluderen)

Gedrag discussiant
onbevooroordeeld naar anderen luisteren; geen persoonlijke aanvallen; anderen laten uitpraten; reageren op bijdragen van voorgaande sprekers; eigen standpunt helder onder woorden brengen en stevig onderbouwen; de beurt krijgen; gaandeweg eigen mening veranderen mag! voorzitter Activiteiten van de voorzitter

Openen
(stelling/achtergrondinformatie/doel en verloop discussie)

Ordenen (samenvatten/doorvragen/stimuleren/bij de stelling blijven/terugspelen)

Afsluiten
(terugblikken/samenvatten en concluderen) Nabespreking 1. Discussianten: hoe ging het? Waar ben je tevreden over, wat kon beter?
2. Voorzitter: hoe ging het? Wat ging goed, wat vond je lastig?
3. Observatoren: Formulier bruikbaar?
4. Hoe verliep discussie als geheel?
5. Wat heeft de discussie opgeleverd?
6. Hoe deden de afzonderlijke deelnemers/voorzitter het? (top-tip-top)
7. Alle leerlingen: wat heb je geleerd van deze discussie? Voorafgaand aan de uitvoering - Wat wil jij leren/oefenen?
- Gedragsregels afspreken/herhalen
- Afspraken maken/herhalen voor het
geven van feedback
- Criteria zijn bij de observatoren bekend Discussie vs debat Kenmerken discussie

Doel is samenwerken om mening te vormen
of om probleem op te lossen;
2 partijen (V en T);
Je brengt je eigen mening in, die mening kan
veranderen;
Regels voor redelijke discussies zijn van toepassing;
Geen vaste spreektijd, wel een fasering

Kenmerken debat

Doel is jury overtuigen/twijfel zaaien en winnen;
3 partijen (V, T en jury);
Je speelt een rol, het gaat niet om jouw eigen
mening;
Retorische middelen zijn geoorloofd;
Je hebt een vaste spreektijd. Het proces OVUR
Orienteren
Voorbereiden
Uitvoeren
Reflecteren Eisen VO Kerndoelen (onderbouw)

6 De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep.
9 De leerling leert taalactiviteiten planmatig voor te bereiden en uit te voeren.
10 De leerling leert te reflecteren op de manier waarop hij zijn taalactiviteiten uitvoert en leert, op grond daarvan en van reacties van anderen, conclusies te trekken voor het uitvoeren van nieuwe taalactiviteiten. Eindtermen (bovenbouw havo/vwo, 2007)

De kandidaat kan ten behoeve van een voordracht, discussie of debat:
relevante informatie verzamelen en verwerken;
deze informatie adequaat presenteren met het oog op doel, publiek en gespreksvorm;
adequaat reageren op bijdragen van luisteraars of gespreksdeelnemers. Niveau 3F (eind havo)

Algemene omschrijving
Kan op effectieve wijze deelnemen aan gesprekken over onderwerpen uit de opleiding en van maatschappelijke en beroepsmatige aard.

Taken
Kan actief deelnemen aan discussies, debatten en overleg in kleinere of grotere groepen. Niveau 4F (eind vwo)

Algemene omschrijving
Kan op effectieve wijze deelnemen aan gesprekken over onderwerpen uit de opleiding en van maatschappelijke en beroepsmatige aard.

Taken
Kan actief deelnemen aan discussies, debatten en overleg in kleinere of grotere groepen. Niveaubeschrijving gesprekken
Over drempels met taal (2010) Bron: www.taalenrekenen.nl
Full transcript