Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sammenligning av religioner - Islam & Jødedommen

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sammenligning av religioner - Islam & Jødedommen

Sammenligning av religionene Synet på livet etter døden Jødedommen Hisorisk bakgrunn Innenfor en religion er det ulike hellige- steder og hus hvor tilhengerne samles. Det blir sett på som et hellig møtested hvor mennesket kan møte og, eller er nærmere det Gud og det hellige.
Alle religioner har sine egne hellige steder.
Nesten alle religioner har en "bugning" og en by eller område som blir sett på som hellig.
Jødenes hellige sted er synagogen, steded hvor de samles til gudstjeneste.
I Islam regnes moskeen som mulsimers hellige bygning. En Kort oppsummering: Hvem er Gud?
Religionens syn på gud Jødedommen Hellige bøker og skrifter I både Islam og jødedommen er det bildeforbud. Det vil si at det er forbudt å lage bilder eller andre kunstneriske fremstillinger av Gud.
Dette er en måte å vise respekt til Gud på, avbilder en Gud blir dette sett på som synd.
Begge religionens kunst er derfor sterkt påirket av dette og religionen har i hovedsak defor bare kalligrafi, ornamenter og utsmykning som sin religiøse kunst. Kunst i de to religionen Islam og Jødedommen Jødedommen Islam Islam Jødedommen Islam baserer seg på at det finnes én Gud og det er Allah. Og Muhammed er hans profet, og han har siden 610. etter vår tidsregning forkynt verden gjennom tekstene i Koranen. Alle muslimer lever etter de fem søylene også kalt de fem religiøse plikter. Disse 5 religiøse plikter er: Jødene regner Abraham som sin stamfar og den viktige hendelsen i religionen er når Moses førte folket ut av Egypt. Jødedommens historie er fylt med forfølgelser og utvisninger og blir ofte referert til som ‘’folket på vandring’’ i dag er jødene som en følge av dette boende i hele verden. Moses mottok steintavlene på Sinaifjellene - jødene mottok Toraen på Sinaifjellene. I 2005 var det omtrent 14 millioner jøder i verden, størstedelen av tilhengerne bor i enten USA eller Isralel. For jødene er familie og hjemmet noe av det viktigste. Sunni SJia Etter muhammeds død ble Islam splittet Islam Ikke ortodokse / Reformen Ortodokse Jødedommen Sjiamuslimer mente lederen av religionen måtte være i slekt med profeten Muhammed
Ca 15% av verdens mulsimer tilhører denne retninger
De fleste tilhengerne hører til i Iran, Irak, Jemen, Pakistan og Aserbadsjan Sunnimuslimer mener at religionen skal ha den frihet at den kan velge sin egen leder, uavhengi av slekt
Ca 85% av muslimer tilhører denne retningen Det som spiltter jødedommen er tankene om hvor strengt reglene og lovene skal følges Troende jøder som tilhører denne retningen prøver å tilpasse relgionen til det moderne samfunnet
Disse jøder føler seg knyttet til jødedommen gjennom tradisjon og historie De sterkt religiøse ortodokse jøder ønsker å følge de religiøse lover, regler og skikker slik de står skrevet, de tolker dem mer bokstavlig talt.
Lever "rett" etter hvordan det står forklart i Tora og Talmund Abraham er på vanding og bosetter seg i Kanaan, dagens Israel. ca 1800
F.V.T 500-Tallet Moses leder folket ut av Egypt og mottar Toraen på Sinaifjellene.
Ørkenvanding i 40 år.
Innvandringer til Kanaan (Israel) 1200-tallet
F.V.T Ca 586
F.V.T 164
F.V.T 66-70
F.V.T Fra 1200-tallet 1492 1700-tallet Fra 1880-årene 1896 1938 1939-1945 Den jødiske staten Israel blir opprettet etter vedtak i FN. Det strømmer til med jøder fra alle verdens steder... 1948 Tempelet i Jerusalmen blir ødelagt av Babylonerne. Dette fører til at mange jøder blir tvunget til å flytte til Babylon. De som vil får dra tilbake til Israel i 538. f.v.t. Grekerne hersket i Jerusalem og brukte det oppbygde tempelet til å dyrke greske guder. Men etter et vellykket jødisk opprør ble tempelet innviet på nytt. Den store jødiske festen Hanukka, er til minne om denne hendelsen. http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=10358&document=56188

http://www.myjewishlearning.com/beliefs/Theology/Afterlife_and_Messiah/Life_After_Death/Heaven_and_Hell.shtml Det oppstår et jødisk opprør mot romerne. Den romerske høren vinner tilbake Jerusalem og ødelegger tempelet (År 70). Jødenes tradisjon om å tråkke på et vinglass lsik at det knuser stammer fra dette. Det er en slags minnemarkering om at tempelet er ødelagt. Talmud, jødenes største skriftsamling (hvor Toranen blir tolket, forklart og diskutert) blir ferdigskrevet. Det å være jøde i Europa blir en utfordring. Jøder som nekter å gå over til kristendommen står i fare for å bli drept. Jødene får også skylden for mange ulykker, de får til og med skylden for pesten. De blir også på denne tiden utvist fra land etter land. Kristne herskere får full kontroll over hele Spania, muslimene må flykte og alle jøder som bor i landet blir nå utvist. Den franske og Amerikanske revolusjon resulterer til at jøder i noen land fpr samme rettigheter som andre innbyggere. Dette skjer blant annet i USA, Nederland og Frankrike. Det oppstår jødeforfølgerlser i Russland (pogromer) og i andre land i Øst Europa. Dette fører ti lat mange jøder flykter til Vest- Europa, USA, Amerika og noen velger å dra til Palestina. Sionismen oppstår. Theodor Herzl utgir boken Jødestaten. Han er en av flere som lager en organisasjon som arbeider for å opprette en jødisk stat i Palestina, slik at jødene endeli skal blir fri. Bevegelsen blir kalt Sionismen - Sion er et gammel navn på Jerusalem. Fra 9. til 10. november 1938 i Tyskland plyndres mange tusen jødiske butikker og vinduene knuses. Flere synagoger ble også satt i brann. Denne hendelsen blir kalt Krystallnatten. Seks millioner av Europas jøder myrdes under andre verdenskrig. Målet med uttryddelsene: å uttryde jødene. Ca.570 På den arabiske halvøyen Mekka blir Muhammed født 610 Ifølge Islams tradisjon skal Muhammed ha fått sin første åpenbaring fra Gud formidlet fra engelen Jibril (Også kalt Gabriel). Muhammed erobrer Mekka med en hær på 10 000 soldater. Kaba blir på dette tidspunktet utpekt til Islams helligdom, og alle gudebilder blir ødelagt. 630 632 Muhammed dør i Medina i 632. 650 Guds åprenbaringer til Muhammed bre samlet og skrevet ned og samlingen blir kalt Koranen. 680 Slaget ved Karbala. Profetens barnebarn: Hussein blir drept. Drapsdagenm er en viktig minnedag for sjiamuslimer. På denne tiden blir også splittelsen mellom sunni- og sjia-islam endelig 634-750 Det islamske riket strekker seg etter hvert fra grensen til dagen India og vestover helt til Spania, de muslimske styrkene erobrer store landområder. De erobrer blant annet store deler av Spania i 711, muslimske styrker blir stoppet i slaget ved Poitiers i Frankrike. 750-1258 I det store islamske riket, med sentrum i Bagdad, blomstrer kunst, litteratur, filosofi, vitenskap og handel. Dette fikk blant annet europeerne mye nytte av. Våre arabiske tall er bare ett eksempel. I 1258 blir Bagdad ødelagt av monogolane. 800-tallet Muhammeds handlinger og samtaler blir gjennomgått av en del lærde menn. Skriftene som de mener er troverdige, blir til Hadith-samlignene, også kalt profetens sunna. Disse skriftene regnes i dag som veldig viktige. I dette tidsrommet foregår de kristne korstogene. Denne perioden får varige negative følger for forholdet mellom muslimer og kristne. Kurderen Saladin blir regnet som en helt i kampen om Jerusalem. 1095-1291 1453 Muslimene tar, under ledelse av Mehmet, kontroll over Konstantinopel. Ved siden av Roma var Konstantinopel kristendommes viktigste by. Byen får etter hvert navnet Istanbul. Denne seieren ble veldig viktig for islam, både militært og religiøst. Det siste mulimske kongeriket i Spania blir erobret av de kristne, som på denne tiden har full kontroll over hele Spania. Muslimene må gå over til kristendommen eller flykte, og alle jødene i landet blir utvist. Mange jøder blir ønsket velkommen til Istanbul og slå seg derfor ned der. 1492 Flere muslimske land og områder kom under europeisk styren under kolonitiden. Dette førte til at mange muslimer følte av islam ble overkjørt av vestlige, ikke-islamske krefter. Som igjen førte til at det vokste frem en politisk motstand mor vestlig innflytelse, noe som også er svært tydelig i vår tid. Fra 1800-tallet Staten Pakistan blir opprettet som en islamsk stat løsrevet fra India. 1947 Den moderne innvandringe til Vest-Europa starter på 50-taøøet og øker kraftig på 60-tallet. Svært mange av innvandrerne er muslimer. På 1960-tallet kommer også de første muslimske innvandrere til Norge, fra Pakistan. Fra 1950-årene 1979 Ayatolla Khomeini overtar makten i Iran og lager en islamsk stat styrt av de religiøse lederne. Strenge islamske lover blir innført. Sjia-Islam har vært statsreligionen i Iran helt siden 1501. Islam Jødedommen og Islam mener og tror at det finnes én gud.... Gud blir også sett på som altvitende , altelskende og allmektig.
Begge religionen ser på Gud som et slags "vesen" som skapte verden og styrer universet.
Både jøde og muslimer opfatter Gud som en perosnlig Gud, en med vilje og en personlighet
Gud blir sett på som hellig, en som er fri fra synd.
Gud blir sett på som rettferdig, han er alltid rett og sann, i alle avgjørelser. Bakgrunn
Synet på Gud
kunst
gud
menneskesyn Hellige steder Jødedommen Islam Som sagt er synagogen stedet hvor jøder samles til gudsjenester. Slevom gudstjenesten oftest er i synagogen kan foregå en jødisk gudtjeneste hvor som helst så lenge det er mer enn 10 menn samlet.
I tillegg til at synagogen er et sted for gudstjenester(i hverdager, på den ukentlige helligdagen Sabbat og andre jødiske høytider.) er synagogen også et sted for opplæring og er et samlingssted for menighetens tilhengere. Også i Islam har tilhengerne et hellig sted. Muslimers hellige bygning kalles moskeen. Selv om moskeen helst skal være en egen bygning, kan det oprettes midlertidige moskeer hvor som helst. Norge har fode eksempeler på dette, i Norge finnes det moskeer i gamle lagerlokaler og i leiligheter.Moskeen er stedet hvor muslimer skal samles til bønn 5 ganger om dagen, til fredagsbønn og til feiring av høytider. Det at en muslim skal utføre alle sine 5 bønner i moskeen er anbefalt, men disse bønnene kan også utføres andre steder. Jødedommen er en religion med flere hellige tekster;
- Tanach, den hebraiske bibelen
- Talmud, den muntlige tolkningen av Tora
- Siddur, jødenes bønnebok
Jødenes bibel, Tanach inneholder de samme teksene som tilsvarer gamle tesamentet i kristendommen. Jøder finner det uintrissant hvordan andre religioner tolker tekstene, da spesielt kristendommen som har "ordnet" tekstene på en annen måte. For jødene er Tanach deres hellige bok.
Tanach, den "viktigste" tekstsamlingen er igjen delt inn i 3 mindre deler:
- Tora, de fem mosebøkene
Her kan vi lese om Isralittenes tidlige historie og om hvordan Gud har grepet inn gjentatte ganger for å hjelpe og redde menneske, men også straffe dem som brøt pakten de hadde inngått med Ham.
Jødenes religiøse plikter finner vi også i Toraen, de pålagte pliktene som jødener er pålagt å følge for at de skal kunne leve som et hellig folk.
Profetene, den andre delen av Toraen, er trolig etter tradisjon tekster som er skrevet av menneker med protetiske evner.
- Den sisten delen av Tanach er Skriftene, som består av de resetende tekstene.
I itilegg til Tanach har jødene Talmud, en bok som forklarer hvordan en skal tolke det som står i Toraen. Jøder regner også bønneboken sin: Siddur.
som en hellig bok. Kunst i Islam Hva skiller dem? Kunst i Jødedommen Kunst i Islam er laget for å hedre og prise den ene Gud. Bildeforbudet er til delvis på grunn av deres tolkning av Koranen og delvis fordi de frykter avgudsdyrkelse. Kunsten i Jødedommen består også av ornamenter og andre utsmykninger, dette gjenspeiles i den jødiske kulturen. I jødedommen leses Toraen i synagogen av med en lesepinne (for å følge linjene i teksten), grunnen til dette er at Toraen ikke skal berøres av hender. Denne lesepinnen er ofte nydelig utsmykkert med ornamenter. Islam Koranen er navnet på den hellige boken i Islam. Tekstene i Koranen er ifølge muslimer, Guds ord til menneskene og en kopi av en bok som finnes i himmelen.
Den inneholder lovprisninger, juridiske lover, korte fortellinger og regler om hvordan mennesket skal leve og oppføre seg mot hverandre.
Muhammed mottok i 632 sin første åpenbaring fra Gud, etter dette mottok han mange flere i senere tid. Åpenbaringene ble av noen lært utenatt og av andre skrevet ned på skinnbiter og palmeblader. I starten av religion fantes det flere utgaver av Koranen, men når den "offisielle Koranen" ble utgitt ble disse ødelagt. I mange hundre år fantes bare Koranen på arabisk, men den ble etterhvert oversatt til mange andre språk. Den dag i dag er det bare den arabiske Koranen som blir regnet som "den riktige", de andre, oversettelsene regnes bare som gjengivelser. Kilder; Jøder likt som mulimer tror at akkurat hvor en ender opp etter livet på jorden varierer etter hvilke handlinger en har utført. Har en levd et godt liv, etter reglene og har utført mange gode hendelser tror de at Guds paradis venter. Om en ikke har levd etter godt liv og fulgt reglene venter et forferdelig helvete på dem. Det som skiller disse to religionens syn på livet etter døden fra ,la oss si kristendommen, er at de tror at det finnes flere nivåer av "himmel og helvete". De tror at en blir plassert inn i ulike nivåer av himmel/helvete etter hvordan en har levd livet sitt. Verken jøder eller muslimer har et bestemt navn på verken "himmel" eller helvete". Muslimer tror
guds navn er Allah. (Arabisk) Regler en skal følge Det er også et annet viktig fellesktrekk mellom de to religionene, begge religionen er opptatte av lover og regler. Noen mener livet skal bli stryrt helt etter slik reglene står i Koranen/Toraen, mens andre mener de skal taes med en klype salt og tilpasses daglilivet. Viktige høytider i Jødedommen Hanukka Peasach Shavout Sukkot Viktige høytider i Islam Eid Al Fitr Eid al adha Takkefesten som holdes når Ramaden er over Minne om da jødene flyktet fra Egypt, når de ble ledet av Moses. Hanukka er lysfesten. Minne om at jødene mottok Toraen ved Sinaifjellet. Til minne om vandringene i ørkenen Overgangsriter Viktige overgangsriter i jødisk tradisjon er
Omskjæring av guttebarn
Når friske guttebarn er 8 dager gammel foregår en omskjæring.
Bar- og Bat Mitsva (gutter, jenter)
Gutters bar mitzva foregår når gutten er 13 år. Før sermonien må det mye opplæring til. Både gutter og jenters seremoni gjør dem religiøst myndig. Det vil si at de nå er myndige og ansvarlige for sine egne handlinger.
Ekteskap
Ekteskapet mellom menn og kvinner blir sett på som noe hellig. Før et ekteskap skal det skrives en kontrakt, kentra. Itilegg til ekteskaps-kontrakten må bruden gjennom en spirituel renselse. Selve vielsen avsluttes med at brudgommen knuser et glass med foten til minne for ødeleggelsene av tempelet i Jerusalem.
Begravelse. De viktigste overgansritene i Islam er
navngiving
Mellom den 7-ende og 40-ende dagen etter at barnet er født blir barnet tildelt et navn.
Omskjæring av gutter
Innen muskimske gutter ti år blir de omskjært.
Ekteskap
Det er ingen spesielle religiøse ritulaer rundt ekteskap i Islam. Det er veldig vanlig med arrangerte ekteskap, men oftest bare hvis begge parter er enig. Det som kreves ved muslimsk ekteskap er at ekteskapet skal registreres hos landets myndigheter.
Begravelse

Det er også vanlig i Islam at det første som skjer med et nyfødt barn er at trosbekjennlesen hvisker inn i barnets øret. Det skal være det første han/hun hører. Bønn Bønn har en svært sentral plass i både jødedommen og Islam. Begge religioner er påbudt å be daglig, men de spesielle reglene er litt forskjellige Bønn er en måte mennesket kan komme i kontakt med Gud, enten alene eller i fellskap, som under en gudstjeneste. Bønn er itilegg en måte å se inn i seg selv på, det hjelper mennesket å se sin rolle i verden og hvilken rolle akkurat du spiller i forhold til Gud. Ortodokse jøder er pålagt å be tre ganger om dagen da med ansiktet vendt mot Jerusalem. Andre, ikke-ortodokse jøder, blir ikke pålagt å be et hviss antall bønner om dagen. Det skal ikke bli rutine, du skal alltid være fokusert og ha Gud i tanken. En annen viktig detalj med bønn i jødedommen er at menn skal bære en kippa, en liten hatt som dekker toppen av hodet. Jødedommen Islam En muslim er pålagt å be fem ganger daglig, dette er en del av Islams fem søyler. De daglige bønnene kan utføres hvor som helst, men menn er anbefalt å utføre dem i moskeen. Et bønnerituale har mange regler innenfor islam, som for eks. at det rundt deg og en selv skal være ren når en ber. Muslimer vasker seg derfor før de ber og ber oppå et bønneteppe. Bønnen må bes på arabisk, dette er felles for hele verden. I islam ber en med hele kroppen, en reiser seg, bøyer seg, legger seg ned og sitter på huk. Dette gjør en slik at bønnen ikke blir mekanisk. Menneskesyn Mennesket er som alt annet i Islams øyne skapt av Gud og det regnes som Guds viktigste skapning. Ordet Islam betyr underkastelse og grunnen til dette er at alle skapninger skal underkaste seg Guds vilje. De mener Adam var det første mennesket og hans oppgave av Gud var å ta vare på skaperverket. Han var så viktig at selv engler måtte underordne seg han. Når Adam og Eva spiste av kunnskapets tre og brøt Guds ord, ble de jaget ut av paradis og måtte leve på jorden. Ettersom at Gud er et godt menneske tilga Gud dem, fordi deres handling var en handling gjort fordi de var på villspor, ikke fordi de var onde.

For å hjelpe mennesket til å leve et godt liv mener mange muslimer at det er viktig å praktisere Islams fem søyler. Mennesket er selv ansvarlig for det de gjør, sine handlinger. Selvom Gud er allmektig og skaper av alle handlinger er det mennesket selv som velger. Mange muslimer sier ofte "in sha Allah/om Gud vil" når de snakker om fremtiden.

En vanlig oppfatning innenfor Islam er at kvinner og menn er likeskapt, de har bare ulike oppgaver. En mor er høyt ansett og respektert i en islams familie, men det er oftest mannen som har det siste ord. Mannens oppgave er å forsørge, vise kjærlighet og omsorg for sin familien og kone. Forholdet mellom muslimske menn og koner er noe av det mest diskuterte spørsmålet blant muslimer i Europa. Jødedommen mener at Gud er skaperen av alt. Både mennesket og universet er i utgangspunktet godt og mennesket er født like mye verdt og uten synd. Jøder mener at mennesket er delt i to; i kropp og i sjel. Kroppen er fra jorden, mens sjelen er fra himmelen. Mennesket er skapt med både gode og onde handlinger og det er hva av disse handlingene en gjør som bestemmer hva slags menneske du blir.

Mennesket har et ansvar for å ta vare på jorden, siden den er laget til dem. Og for å leve et fullverdig liv må man leve sitt liv etter toraen og gjøre gode gjerninger mot andre. Jøder har et litt spesielt syn på ikke-jøder, alle er påbudt å behandle alle mennsker likt uansett religion, bakgrunn eller annet.

Jødedommen mener at kvinner og menn er like mye verd, men har i likhet med Islam ulike plikter. Mannen har plikter knyttet til faste tider og det religiøse livet utenfor hjemmet. Kvinnene har derimot ansvaret for det religiøse inni hjemmet. Jødedommen Islam Jødenes hellige by er Jerusalem, i itilegg til at de regner Israle for deres hellige land. Kong David gjorde Jerusalem byen til hovedstad, og sønnen Salomon bygde det første tempelet her. Tempelet var det helligst for jøder. I dag er det bare grunnmuren av tempelet som står igjen; Vestmuren også kalt klagemuren. Jerusalem og vestmuren er det viktigste pilgrimsmålet for jøder. Mekka er det viktigste pilgrimsmålet og den helligste byen for muslimer. Det å resise til Mekka på pilgrimsreiser er en av de fem søylene muslimer lever etter. Alle voksne skal, så lenge de er fysisk eller økonomisk i stand til det, reise på denne pilgrimsreisen. De som har gjennomført reisen får tildelt en ærestittel. Hadsj for menn og hadsja for kvinner. Det er også vanlig å besøke andre steder når en muslim drar på pilgrimsreise. Et eks på en annen destinasjon er profetens moske i Medina. De fem søyler Religiøse skatter Pilgrimsreiser Bønn Faste Trosbekjennelsen Islam er den nest største religionen i verden og den har trolig litt over 1.3 milliarder tilhengere den dag i dag. I Norge bor det ca. 81 000 muslimer (2005) og disse bor spredt i hele landet, men flertallet bor i området rundt Oslo. Norske muslimer har opprettet mer enn 90 menigheter. Det landet hvor det bor flest muslimer er I Indonesia, etterfulgt av Pakistan deretter India. Jøder har ikke noe spesielt, bestemt navn på Gud Ovrgangsriter er ofte en stor del av en religion og verken jødedommen eller Islam er noen unntak... Viktige høytider Offerfest ved avslutningen av pilgrimsreiser til Mekka. Her er noen eksempler på regler som finnes i både Islam og i Jødedommen.
Ulike regler for menn og kvinner
Et eksempel på dette er kvinners plassering i de ulike religioners gudshus, kvinner og menn er adskilt
Regler for hva som er rett og galt å spise
I Jødedommen kalles det som er lov å spise kosher
Muslimer har regler for hva som er lov, kalles Halal og det som ikke er lov Hamar.
Begge disse to religionenes matregler baserer seg på måten maten er tilberedt og måten dyret er drept på En annen likhet mellom Islam og jødedommen er at de begge har 2 hovedretninger menneskesyn
bønn
overgangsriter
høytider
hellige bøker Denne prezien inneholder *Ramset opp i tilfeldig rekkefølge
Full transcript