Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Baptism

For the Catholic's seminar on the Sacrament of Baptism
by

Mavee Edar

on 2 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Baptism

SAKRAMENTO
NG BINYAG Seminar para sa mga magulang, ninong at ninang ANO ANG SAKRAMENTO? ANU-ANO ANG MGA SAKRAMENTO? BAKIT
KAYO NARITO? Seminar sa Binyag ANO ANG
KAHALAGAHAN
NG BINYAG? BINYAG -Sakramento ng Pananampalataya-

Dahil sa paghahangad na mabinyagan, hinihiling natin sa Simbahan ng Diyos na pagkalooban tayo ng pananampalataya.

Sa loob lamang ng sambayanan ng mga mananampalataya, ang katawan ni Kristo na naliwanagan ng grasya ng Espiritu Santo

Maaari tayong ganap na tumugon sa Ebanghelyo ni Kristo SAKRAMENTO Mga banal na tanda na itinatag ni Hesus upang tayo'y pagkalooban ng biyaya. (CCC 1210) ANO ANG LAYUNIN NITO
SA ATING BUHAY? PABANALIN BAKIT KAILANGAN NATING
MAGPABINYAG? MGA
SAKRAMENTO BINYAG KUMPISAL KASAL * * * Pagtanggap KUMPIL KOMUNYON PAGPAPAHID NG
LANGIS SA MAY SAKIT Pagpapagaling Paglilingkod PAGPAPARI BAPTISM Ibig sabihin "ILUBOG" ipinagkaloob sa atin ang:

* buhay - Diyos
* buhay - Kabanalan
* grasyang nagpapabanal (Sanctifying Grace) Sino ang nagsasabing kailangang mabinyagan? Si Hesus na rin ang nagsabing kailangan ang binyag upang maligtas (CCC 1277, Marcos 16:16). "Ang sinumang maniwala rito at tanggapin ang binyag ay maliligtas." Sinabi niya kay Nicodemo. Mateo 28:19-20 Juan 3:1-7 BATAYAN SA BIBLIYA "sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipinanganak sa tubig at Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos." sinabi ni Hesus kay NIcodemo "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa kaya: Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo... ...Tandaan ninyo: Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon." Mga Biyayang Tinatanggap sa Binyag (1)
BAGONG
BUHAY KAY
KRISTO Naging Kristiyano NNililinis ang kasalanang-mana o kasalanang personal Tinatanggap ang
kapatawaran ng kasalanan Ang paglubog sa tubig ay sumasagisag sa kamatayan at paglilinis. (CCC 1262) (2)
INAMPONG ANAK
NG DIYOS (3)
TEMPLO NG
ESPIRITU
SANTO Kauna-unahang tinanggap natin ang
Espiritu Santo (4)
NAGIGING KAANIB
NG SIMBAHAN Mapabilang o maging kasapi ng
Simbahang Katolika (CCC 1267) (5)
INAANYAYAHANG
MAKIBAHAGI SA
MAPANLIGTAS NA
MISYON NI HESUS Pagkapropeta Pagkapari Pagkahari buhay pagpapahayag ng Salita ng Diyos,
ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa buhay panalangin buhay paglilingkod SIMBOLO NG BINYAG (Symbolic Value) 1. Ang Tanda ng Krus sa Noo Ang bata ay nilalagyan ng tanda ng krus sa noo. Ang krus ay sumasagisag na ang bata ay kaanib na ni Kristo, tinatawag upang maging tagasunod ni Kristo. 2. Pagpapatong ng Kamay Ipinapatong ng Pari ang kanyang kamay sa bawat bata bilang sagisag na pag-adya nang nananawagan sa Espiritu ng Panginoon. 4. Ang Damit Pambinyag Ang tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos 5. Ang Kandila Ang ilaw na ito ang tanda ng liwanag ni Kristo na tinatanggap ng bawat binibinyagan. Ang liwanag ni Kristo ay pinapasa ng mga magulang sa kanilang anak.

Ang binyagan ay kailangang maging liwanag ng mundo. 6. Ang Krisma (Chrism Oil) Isang mabangong langis na binabasbasan ng Obispo, tatak ng pagiging Kristiyano, nagsimulang makibahagi sa misyon ni Kristo (Pagkapari, Pagkahari at Pagkapropeta) Responsibilidad ng mga Magulang 1. Mapabinyagan ang kanilang anak 2. Pangalagaaan ang buhay na ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos (CCC 1251) 3. Palakihin ang mga anak sa pagsasabuhay ng pananampalatayang Kristiyano 4. Maturuan ang mga anak ng katesismo - dasal, kautusan ng Diyos, at aral ng simbahan. 5. Magabayan ang mga anak sa madalas na pagtanggap ng mga sakramento. 6. Maisabuhay ang pananampalataya na kaloob ng Diyos (maging BUHAY NA SAKSI) RESPONSIBILIDAD
NG MGA
NINONG AT NINANG Tumulong sa kanilang inaanak sa pagtataguyod ng pamumuhay Kristiyano Maging huwaran sa pagtanggap ng mga Sakramento Binyagan sa Katoliko, nakumpilan at nakatanggap na ng Eukaristiya o Komunyon. ! PAALALA: Ang ninong at ninang ay nararapat lamang na may sapat at wastong gulang na hindi bababa sa labing-anim. SEMINAR SA BINYAG Sto. Nino Parish -END- Visual Presentation by Genedar Jesus is Baptized by John WATCH THIS Jesus seeks out John the Baptist and is baptized in order to fulfill all righteousness. (Matthew 3: 13-17) 2012 3. Ang Pagbuhos ng Tubig (Pangalan ng bibinyagan), binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, Anak, at
ng Espiritu Santo.
Full transcript