Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A befolyásolás, manipuláció, megygőzés nyelvi eszközei

No description
by

Nóri Körző

on 27 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A befolyásolás, manipuláció, megygőzés nyelvi eszközei

- különbséget tesz a tagadás fenti formája (
külső tagadás
) és egy másik inkább állítás jellegű formája között (
belső tagadás
)

- a külső tagadás előfeltételezi, hogy a beszélgető felek ismernek egy ezzel szemben álló korábbi állítás, míg a belső tagadásnál ilyenről szó sincs

A belső tagadás egyszerű leírás:
Péter nem éhes.
A nap nem süt.
A beszélő nem vitatkozik senkivel, pusztán leír egy állapotot (szemantikus)

Külső tagadás (pragmatikus):
egy megelőző nyilatkozat tagadása
a beszélő a teljes megnyilatkozást vonja kétségbe (nem osztja a véleményét)

A tagadás két fajtája

- állításból származtatott, így nem elsődleges megnyilatkozás

- megkettőzzük a tagadást, tehát mintha állítanánk valamit.

A tagadás, mint az állítás származéka
A tagadás pragmatikája
Az udvariasság és meggyőzés
- homlokzat: amit fenn akarunk tartani, elvárjuk, másik is segítsen ebben
- társas érintkezésben konfliktusba kerül a célom + homlokzat igényei
-mérlegelünk a másik homlokzatát érintő kérdésekben
1. távolság
2. tsi. rangbeli különbség
3. udvariasság és kultúra

A beszélő felelőssége
A szóválasztás dimenziói
Osgood skála – három attitűd jellegű dimenzió mentén

Intenzívebb ha:

- Szubjektív
- konkrét, eleven képeket kiváltó szavak
- inkább aktív ( több ige, mint névszó), mint passzív
- ha határozott : nem folyamodik árnyaló, enyhítő nyelvi eszközökhöz (tulajdonképpen, mondhatni,

Hogy milyen intenzitású szöveg a legmeggyőzőbb számos tényezőtől függ (életkor, tartalma, adott szituáció)

Legfontosabba beszélő személye. Vizsgálatok kimutatták: NŐK - FÉRFIAK

Az erőteljes intenzitás épp úgy lehet imponáló és nevetség, az alacsony intenzitású szöveg sugározhat szerénységet, megfontoltságot vagy gyávaságot, köntörfalazást, tudálékosságot.

BCE kommunikáció és médiatudomány
2014/15 tavasz
Kurzus: Nyelvi kommunikáció

A befolyásolás, manipuláció, meggyőzés nyelvi eszközei
készítették: Körző Nóra, Nagy Brigitta, Szabadi Dorina, Varga Kristóf

Felhasznált irodalom
Brown, P. & Levinson, S. (1990): Univerzáliák a nyelvhasználatban, Az udvariasság jelenségei. In: Síklaki István (szerk.): A szóbeli befolyásolás alapjai II. Budapest, Tankönyvkiadó, 31-115.p.
Gósy Mária (2003): A spontán beszédben előforduló megakadásjelenségek gyakorisága és összefüggései, Bp., Magyar Nyelvőr 127 sz., 257–277.
Horn, Laurence R. (1989): A natural history of negation, Chicago, The University of Chicago Press
Jespersen, Otto (1924): The philosophy of grammar, London, Allen & Ulwin
Keifer Ferenc (1983): Az előfeltevések elmélete, Bp., Akadémiai Kiadó
Molnár Árpád (2014): A meggyőző érvelés pszichológiája, Online prezentáció, URL: slideplayer.hu/slide/2187069/, utolsó letöltés: 2015.04.27
Síklaki István (1994): A meggyőzés pszichológiája, Scientia Humana : MTA Pszichológiai Int., Budapest, 131-181. o.
Síklaki István (2008): Szóbeli befolyásolás II. Nyelv és szituáció, Typotex, 43-53. o.
Szili Katalin (2007): Az udvariasság pragmatikája, Magyar nyelvőr, 131 sz.,16 p.
Trew, Anthony (1979): Theory and ideology at work, In: R. Fowler, R. Hodge, G.R. Kress, T. Trew: Language and control, London, Routledge and Kegan Paul, 94-116. p.
öszönjük a figyelmet!
tílus
Az árulkodó stílus
freudi elszólások
: választott szó hangzásbeli hasonlóságok alapján asszociálódik --> belső konfliktusról árulkodik

eset grammatika:
mondatok szerkezete szerepek közötti viszony: ige =viszony, főnév=szerep
-megmutatja, hogy a beszélő hogyan viszonyul a
szövege tárgyához
- előfordul, hogy a felszínnel ellentétes, társadalmi
szerepek vetődnek ki

tranzitív/nem tranzitív szintagma:
szereplők: okozó/elszenvedő

"Hallgass a szívedre,
Szavazz a FIDESZ-re!"

- őszinte látszólag

- saját magát dícséri: szerénytelenséget nem akarjuk fenntartani
- sőt, szívességet is kér: másikra van utalva

-udvariasság: erőfeszítéseket teszünk, bonyolultsággal ellensúlyozzunk a tolakodást
- másik pozitív homlokzatát erősítjük/ felkészítjük a negatív sérülésére
Állítás -> tagadás
Az állítás az elsődleges, mert nincs számára külön jel
Tagadás: a világ minden nyelvén jelöljük
Például: eszem – nem eszem VAGY a matematikában a 2 a plusz kettőt jelenti, és csak a negatív jelentést jelöljük -2-vel

Konkluzió: a tagadó szerkezet megértése feldolgozása nehezebb, mint az állító szerkezeté. A gyerek is nehezebben tanulja meg.

Kiefer szerint
Horn szerint
- nem hamisabb, mint az állítás

- DE nehezebb, több jelentéssel van felruházva

- kevésbé konkrét, kevésbé értékes

- érzelmi szempontból gátlást vált ki

- prototipikus használatakor olyasmi tagadunk, amit a beszélgetés témája szempontjából releváns ember korábban
állított vagy helyeselt

- ÁLLÍTÁS: hozzáadunk egy prepozíciót a már kialakult közös tudáshoz.
- TAGADÁS: olyan prepozícióra irányul, amely már része a közös tudásnak

Hitelesség, meggyőzés


Watergate botrány

Nixon: „Nem vagyok csaló” - "I m not a crook"

Külső tagadás egy egyszerű konstatálás -> rágalom sztereotípiája

Védekezik, tagad – ez a tagadás gyengéje – kevésbé előnyös pozícióba kerül
Kettős tagadás
A tagadás tagadása = az eredetileg tagadott állítással

Az élő nyelvben pozitív az amit kétszer tagadunk

An
"ön hozzászólása nem érdektelen"
gyengébb állítás, mint az, hogy az
"ön hozzászólása érdekes"


1. GYENGÍTŐ HATÁS

két tagadás nem oltja ki teljesen egymást. A hosszabb kifejezés mindig gyengébb. A "nem ismeretlen előttem" annyit tesz, „tudok róla valamennyit”

OKA: az egymást kölcsönösen kioltó tagadáson át vezető kerülőút gyengíti a hallgató szellemi energiáját és habozást von maga után (Jespersen)

Van, amikor ezeket a fordulatokat a hatás fokozása érdekében használjuk
szándékosan kevesebbet mondunk annál, mint amit gondolunk.2. Hatás fokozása:
A kontextusnak és a paralingvisztikának (hangsúly, intonáció) döntő szerepe van.

Ebben az esetben tehát : Kibúvót hagyunk magunk számára, kétértelmű megnyilatkozást teszünk.

Horn:

litotes retorikai formula
a kevesebbet állítás olyan formája, amely eszköz arra, hogy elrejtsük valódi érzéseinket, gondolatainkat, kerüljük a közvetlen kötelezettség vállalást.
3. Erősíti a pozitív hatást

Például a „Nem csekély örömünkre szolgál” – udvariassági gesztus, a beszélő a hallgató homlokzatát erősíti

(későbbiekben erről Dorina beszél)

MERT: az egyszerű örülünk helyett hosszabb, fáradságosabb kerülőutat választja, és így tiszteletet fejez ki

A szóválasztás ereje

A gondolkodás és a nyelv szorosan összefüggnek.

A nyelv tehát közvetlen befolyásoló tényező.

Ha valakit bizonyos szavakkal illetünk (imperialisták, mikiegér újságírók) és ezt sikerül elfogadtatnunk a hallgatósággal, akkor sikeresen kialakítottunk egy attitűdöt a hallgatókban


A meggyőzés lényege pont a gondolkodás, annak elérése,hogy a másik fél olyan véleményt alakítson ki, amilyet mi szeretnénk.


Sapir-Whorf hipotézis ÖNTUDATLAN


WORF:


Az a mód amit valahogyan leírunk, szavakkal jellemzünk, meghatározhatja, hogy miként viselkedünk irányába.

Ez a hatás csak akkor működik jól, ha a hallgatóságnál számíthatunk arra, hogy csupán perifériásan fogja feldolgozni a hallottakat.Nem teheti meg, hogy a választásának ne legyen üzenetértéke - > Bateson féle „Nem lehet nem kommunikálni” elv

Bateson és Palo Alto-i iskola: viselkedésünket, ha akarjuk ha nem társas környzetünk mindig értelmezi és értékeli valahogyan -> Stílusunk megválasztásával vesszük számításba társas környezetünk lehetséges reagálását, megítélését.

2 fő kör: SZÓKINCS és NYELVTAN –

erőteljes vagy erőtlen lesz e,
határozott vagy bizonytalan,
domináló vagy megalázkodó.
Mennyire hiteles, mennyire vállaljuk a felellőséget a kimondott szavakért.
Kifejezheti az intimitást, a távolságtartást.

EZ A STÍLUS MEGGYŐZŐ HATÁSA

A pozitív homlokzatnak szóló stratégiák
A negatív udvariassági stratégiák
A kétértelműség stratégiái
1. jelezd, hogy észreveszed a másik kívánságát
"Sajnos, mindkét feltételezésük helytálló."
2. túlzás
3. jó sztori
4. jelezd, hogy a hallgató és te egy csoportba tartoztok!
5. törekedj egyetértésre
6. kerüld a nézeteltérést
7. előfeltételezd a közös platformot
8. vicc
9. mások igényeivel törődj
10. légy optimista
1. légy konvencionálisan közvetett
2. biztosítékok
3. légy borúlátó
4. a tolakodás mértékének bagatellizálása
5. adj tiszteletet
6. mentegetőzz
7. használj személytelen megfogalmazást
8. hivatkozz általános szabályra
9. névszói alakok használata az igék helyett
10. nyíltan vállalj magadra adósságot

" Meg engedj! Meg bocsáts! te jámbor nagylelkü lélek hogy kedves leveledre mindjárt nem válaszoltam, - de ha látnád mily munkába vagyok, hogy ápolom hideg lelös, el fogyott, sápadt szegény kis Gerlicze"
a partnerem tudtára adom, hogy
én is tisztelem azokat az értékeket, amiket ő
amire ő vágyik, az számomra is érdekes
közös platform, hasonlóság
szigorúbb konvenciók
hagyományos értelemben vett
tolakodás enyhítése + saját erőfeszítésünk = még több időt veszünk el a hallgatótól
bizonytalanságban hagyni a hallgatót
visszavonható, letagadható
más értelemre cserélhető
ne álljanak meg a közvetlen, szószerinti jelentésnél
támpontotokat kell adni az értelmezést illetően
Grice féle parancsolatok szándékos megsértése
1. TÉGY CÉLZÁST
2. MENNYISÉG PARANCSOLATÁNAK MEGSÉRTÉSE
3. SZÓSZERINT NYILVÁN NEM IGAZ
4. FOGALMAZZ HOMÁLYOSAN
Explicit állítások:
-én
-inkluzív mi
-általános inkluzív mi
-exkluzív mi
-nominalizáció
-alany hiánya /1
-alany hiánya /2
-valaki más az alanya

Implicit állítások:
-tagadva állítás
-előfeltételezés
-célzás
Full transcript