Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Танилцуулга– Усан хангамжын эх үүсвэрийн хайгуулын ажил

No description
by

byambadorj ENkhee

on 26 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Танилцуулга– Усан хангамжын эх үүсвэрийн хайгуулын ажил

Танилцуулга– 2018 онд хийгдэх Усан хангамжийн эх үүсвэрийн хайгуулын ажил


Газар доорх усны хайгуул судалгааны ажил нь дараах үе шаттай явагдана:
1. Суурин судалгаа.
2. Маршрутын судалгаа.
3. Хээрийн ажлын төлөвлөлт.
4. Гадаргуугийн геофизикийн судалгаа.
5. Үе шат бүхий өрөмдлөгийн ажил.
6. Цооногийн геофизик.
7. Шавхалт туршилт.
8. Мэдээллийн боловсруулалт үр дүнгийн тайлалт. (шаардлагатай бол загварчлал орно)
9. Тайлан боловсруулалт.
Судалгааны зорилго
Ямар судалгаа хийх – зорилго нь:
АМ-ын боловсруулах үйлдвэрийн усан хангамжийн судалгаа
Эрэл хайгуулын үе шатны судалгаа
Зорилгыг тодорхой болгох нь судалгааны стратегийг боловсруулах үндэс болно.

Эхний шатанд
Танилцуулгын зорилго
Усан хангамжын хайгуул, судалгаа.
Ажлын дараалал, үе шат.
Ажлын аргачлал.
Хээрийн судалгааны ажлын даалгавар.

Суурин судалгаа

Өмнөх судалгаануудын архивын материалуудыг судалж суурь мэдээлэл бэлдэх.
Гидрогеологийн судлагааны ажлын үе шат, дарааллыг тогтоох.
Судалгааны ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах
Ажлын техникийн даалгаварыг боловсруулж БОНХЯ-аар батлуулах.

Тухайн талбайд Цэрдийн болон Дөрөвдөгчийн насны тунамал хурдас тархсан, .
Давхарга зүй.
Ус агуулсан байж болох структур, тэдгээрийн зүй тогтол,геологийн формац, бүрдлүүд тэдгээрийн литологийн онцлогийг тодруулах. г.м
Анхдагч тойм загвар
Уст давхарга (даралттай, даралтгүй, гүн, гм?)

Эрэл хайгуулын өрөмдлөг
Усан хангамжийн шаардлага – 20-30л/с байна.
Судалгааны эрэл болон хайгуулын үе шатыг сонгох.
Эргэлтэт угаалгат өрөмдлөгийн аргачлал сонгох.
Өрөмдлөгийн диаметр дээд тал нь 345мм байна.
Туршилтын болон ажиглалтын 8 цооног өрөмдөнө. Цооногийн тоо ордын усжилт, гидрогеологийн нөхцлөөс хамаарах ба адил төрлийн ордын үзүүлэлтүүдийг жишиг болгон авав.
Цооногийн шүүрийн төрөл, материалыг тунамал хурдсанд тохируулан сонгосон.

Ажлын техникийн даалгавар
Эрэл хайгуулын ажлын техникийн даалгаварыг боловсруулж төрийн захиргааны төв байгууллагаар батлуулна.
Ажлын төлөвлөгөөний бичиг баримт нь төрийн захиргааны байгууллагыг мэдээлэл болон хээрийн ажилд хяналт тавих боломжоор хангах ба зайлшгүй хийгдэх ажлын дэс дараалал тоо хэмжээг баталгаажуулна.
Геофизикийн ажилд- шаардлагатай геофизикийн ажлын төрлүүдийг баталгаажуулах (ажлын аргачлал, хамрах талбай, цэг хоорондын зай).
Өрөмдлөгийн ажилд- цооногийн тоо, төлөвлөсөн гүн, өрөмдлөгийн технолог, цооног тоноглох арга тоноглох материал, ажлын процедураар хангана
Цооногийн геофизикийн төрөл,аргачлал, шаардагдах хэмжээг тогтооно.
Уст үеийн шавхалт туршилтын ажил, сорьцлолт дээжлэлт зэрэг хээрийн гидрогеологийн ажлын шаардлагуудыг тодорхой болгоно
Дээрх ажлуудын зардал, хамрагдах хугацааг тооцож календарчилсан байдлаар гаргана.

Баярлалаа?
Суурин судалгаа.
Маршрутын судалгаа.
Гадаргуугийн геофизикийн эрлийн шатны судалгаа.
Маршрутын судалгаа
Геолог гидрогелогийн нөхцлийг урьдчилан тодорхойлох, нэмэлт мэдээлэл авах, уст давхарга байх потенциал бүхий талбайнуудад геофизикийн гадаргуугийн тандалт хийх шугам,цэгүүдийг тогтоох.
Геофизикийн хайгуул хийх талбай, шугамын зураглалыг байрзүйн зурагт буулгаж, газарзүйн солбицолыг тогтоох
Усны хуримтлал үүсэх сэвсгэр хурдас ба ул чулуулгийн орших тектоникийн хил зааг, мелонитийн бүсийг тодорхойлох.
Талбайд илэрсэн уст цэгүүдийг бүртгэх зурагт оруулах, өгөгдөл тодорхойлолтыг авах.г.мГадаргын өндөршил 1500-1530м орчим.
Шавар толгойн хоолойн шандууд бүхий талбай.
Өмнөговь аймгйин Цогтцэций сум.
Судалгааны төвөгшил г.м

Геофизикийн судалгаа
Ажлын дараалал
Топо зураг
Геологи
Тогтоосон талбай, шугамуудад цахилгаан соронзон бүсчлэл, эсвэл босоо цахилгаан бүсчлэлийн тандалт хийж уст давхаргын орших талбай, хурдасын зузааныг тодорхойлох.
Цахилгаан хайгуулыг ВЭЗ эсвэл ТЭМ-ийн аргачлалаар явуулах.

Агаар сансрын зураг
Геологийн стуктуруудыг ялгах.
Литологийн хил заагуудыг тодорхойлох.
Гүний усны хуримтлал байж болох талбайг тодруулах
Газар эзэмшигчидтэй
холбоотой асуудлууд

Таван толгой

Ажил эхлэхээс өмнө хайгуул хийхээр сонгосон талбай нь бусад эзэмшигчийн ус татах байгууламжийн талбай болон ашигт малтмалын хайгуулын талбайтай давхцаж байгаа эсэхийг эцэслэн тодруулах
Мөн орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газруудтай давхцаж буй эсэхийг тодруулах
Full transcript