Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Танилцуулга– Усан хангамжын эх үүсвэрийн хайгуулын ажил

No description
by

byambadorj ENkhee

on 14 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Танилцуулга– Усан хангамжын эх үүсвэрийн хайгуулын ажил

Танилцуулга– Усан хангамжын эх үүсвэрийн хайгуулын ажил
2014 оны 10 сар

Газрын доорх усны хайгуулын судалгааны ажил нь дараах үе шаттай явагдана:
1. Суурин судалгаа.
2. Маршрутын судалгаа.
3. Хээрийн ажлын төлөвлөлт.
4. Гадаргуугийн геофизикийн судалгаа.
5. Үе шат бүхий өрөмдлөгийн ажил.
6. Цооногийн геофизик.
7. Шавхалт туршилт.
8. Мэдээллийн боловсруулалт үр дүнгийн тайлалт. (шаардлагатай бол загварчлал орно)
9. Тайлан боловсруулалт.
Судалгааны зорилго
Ямар судалгаа хийх – зорилго нь:
Усан хангамж?
БОНБ судалгаа?
Шүүрүүлэлтийн судалгаа?
Зорилгыг тодорхой болгох нь судалгааны стратегийг боловсруулах үндэс болно.

Эхний шатанд
Танилцуулгын зорилго
Усан хангамжын хайгуул, судалгаа.
Судалгааны үе шат.
Ажлын дараалал.
Ажлын аргачлал.
Хээрийн судалгааны ажлын төлөвлөлт.

Суурин судалгаа

Өмнөх судалгаануудын архивын материалуудыг судалж суурь мэдээлэл бэлдэх.
Хайгуулын талбайг сонгож ялгах.
Гидрогеологийн судлагааны ажлын үе шат, дарааллыг тогтоох.
Судлагдсан байдлын түвшинг тогтоох.
Судалгааны геолог, гидрогеологийн зургийг 1:200000 хураангуйлалтайгаар бэлтгэх.
Судалгааны талбайн тохирох байрзүйн зургийг бэлтгэх.
Талбайн дэд бүтэц, газарзүйн мэдээллийн талаар судлах.
Суурин судалгааны үр дүнд цаашид хийгдэх ажлын
зорилтыг тодорхой болгодог.
Тухайн талбайд тархсан хурдас чулуулгийн төрөл, тархалт, тэдгээрийн хил зааг.
Давхарга зүй.
Ус агуулсан байж болох структур, тэдгээрийн зүй тогтол.
Геологийн формац, бүрдлүүд тэдгээрийн литологийн онцлог. г.м
Маршрутын судалгаа
Талбайн геоморфолог, геолог, гидрогеологийн бүтцийн ерөнхий зүй тогтоц, онцлог шинж чанарыг тодорхойлох.
Усны хуримтлал үүсэх сэвсгэр хурдас ба ул чулуулгийн орших тектоникийн хил зааг, мелонитийн бүсийг тодорхойлох.
Талбайд илэрсэн уст цэгүүдийг бүртгэх зурагт оруулах, өгөгдөл тодорхойлолтыг авах.
Газар доорх усны хуримтлал байж болох талбайг сонгох, урьдчилсан таамаг дэвшүүлэх.
Гидрогеологийн нөхцлийн категорийг тодруулах
Уст давхаргын төрөл, усжилтын нөхцөл, усны хөдөлгөөний динамикыг тодорхойлох.

Геофизикийн судалгаа
Анхдагч тойм загвар
Уст давхарга (даралттай, даралтгүй, гүн, гм?)

Судалгааны шаардлагууд
Усан хангамжын шаардлага – 50л/с эсвэл 100л/с
Судалгааны ямар үе шатуудыг хамруулах?
Газар эзэмшигчтэй холбоотой асуудлууд?
Ямар төрлийн цооног тоноглолт шаардлагатай?
Ямар диаметртэй цооногууд шаардлагатай вэ?
Өмнөх судалгаагаар хийж гүйцэтгэсэн ажлуудыг анхаарч үзэх? г.м

Төлөвлөлт
Гүний уст давхарга, бага гүний уст давхарга? Өрөмдлөгийн төхөөрөмжийн чадал?
Цооногийн тоо / цооног хоорондын зай: Ж нь 100л/с ус шаардлагатай бол 10 x 10л/с эсвэл 20 x 5л/с цооногууд байх?
Цооногийн материал – шүүрийн төрөл, шүүрийн урт?
Судалгааны эхний үе шатанд үүсдэг тодорхойгүй байдлуудыг авч үзэх?
Ажил гүйцэтгэх хугацаа?
Боломжит зардалыг тогтоох?
Захиргааны зөвшөөрөл

БОНХЯ-Усны нөөцийн хэлтэсээр техникийн даалгаварыг батлуулсанаар хайгуулын хээрийн ажлыг заасан хугацаанд явуулах, тэдний зүгээс албан ёсоор хяналт тавих, цаашид усны нөөцийг зөвлөлд тайлагнаж, батлуулах боломжоор хангагдана.
Орон нутаг- Техникийн даалгаварыг батлуулахаас өмнө орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагаас зөвшөөрөл авсан байх шаардлагатай байдаг.

Ажлын төлөвлөгөө
Суурин судалгааны ажил дээр үндэслэн Хайгуулын ажлын техникийн даалгаварыг төрийн захиргааны байгууллагаар батлуулах ба нарийвчилсан хайгуулын төлөвлөгөөг боловсруулна.
Ажлын төлөвлөгөөний бичиг баримт нь гүйцэтгэгчийг мэдээллээр хангаж захиалагчын зүгээс хээрийн ажилд хяналт тавих боломжоор хангана.
Геофизикийн ажилд- шаардлагатай геофизикийн ажлын төрлүүдийг баталгаажуулах (ажлын аргачлал, хамрах талбай, цэг хоорондын зай).
Өрөмдлөгийн ажилд- цооногийн тоо, төлөвлөсөн гүн, өрөмдлөгийн технолог, цооног тоноглох арга тоноглох материал, ажлын процедураар хангана
Цооногийн геофизикийн төрөл,аргачлал, шаардагдах хэмжээг тогтооно.
Уст үеийн шавхалт туршилтын ажил, сорьцлолт дээжлэлт зэрэг хээрийн гидрогеологийн ажлын шаардлагуудыг тодорхой болгоно
Дээрх ажлуудын зардал, хамрагдах хугацааг тооцож календарчилсан байдлаар гаргана.

Баярлалаа?
Урьдчилсан хайгуул;

Суурин судалгаа.
Ерөнхий эрэл хайгуул.

Нарийвчилсан хайгуул;

Хайгуул.
Ашиглалтын хайгуул.

Суурин судалгаа.
Маршрутын судалгаа.
Гадаргуугийн геофизикийн эрлийн шатны судалгаа.
Маршрутын судалгаа
Геолог гидрогелогийн нөхцөл нь бүрхэг, урьдчилан тодорхойлох боломжгүй, нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай, уст давхарга байх потенциал бүхий талбайнуудад геофизикийн гадаргуугийн тандалт хийх шугам,цэгүүдийг тогтоох.
Геофизикийн хайгуул хийх талбай, шугамын зураглалыг байрзүйн зурагт буулгаж, газарзүйн солбицолыг тогтоох, тэдгээрийн
тоо хэмжээг тодорхойлох.

Гадаргын өндөршил.
Гадаргын усны илэрц,уст цэгүүдийн мэдээлэл.
Ургамалжилт.
Зам,дэд бүтэц,засаг захиргаа.
Судалгааны төвөгшил г.м
.
Геофизикийн судалгаа
Судалгааны үе шат
Ажлын дараалал
Топо зураг
Геологи
Тогтоосон талбай, шугамуудад цахилгаан соронзон бүсчлэл, эсвэл босоо цахилгаан бүсчлэлийн тандалт хийж уст давхаргын орших талбай, хурдасын зузааныг тодорхойлох.
Цахилгаан хайгуулаар ирээдүйтэй гэж ялгасан талбай, цэгүүдэд цөмийн соронзон резонансын тандалт хийж уст давхаргын гүн, усжилтын түвшинг тодорхойлох.

Хайгуулын ажлын техникийн даалгаварыг төрийн захиргааны байгууллагаар батлуулах.
Сансрын зургийн тайлалт
Геологийн стуктуруудыг ялгах.
Литологийн хил заагуудыг тодорхойлох.
Гадаргын усны илэрцүүдийг тогтоох.
Гүний усны хуримтлал байж болох талбайг таамаглах г.м
Дүүргийн нутаг,
Хайгуул хийх
талбай бага,

Уст давхаргын
потенциал багатай
Уст давхаргын
потенциалтай
байж болох хурдас
тархсан боловч
судалгааны түвшин бага,
үйлдвэрээс алслагдсан
уст давхаргын потенциал дунд зэрэг
Бага гүндээ потенциалтай
гүндээ потенциал бага
Газар эзэмшигчидтэй
холбоотой асуудлууд
Хайгуул хийх
боломжтой
талбай бага

Баян
Баян цагаан
Эрдэнэ
Сэргэлэн
Баянжаргалан
Full transcript