Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

хууль сахиулахын их

No description
by

Sdbrl Sdbrl

on 1 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of хууль сахиулахын их

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli
нотлох ажиллагааны эх сурвалж,төрөл
Монгол Улсын ЭБШ хууль /79 дүгээр зүйл/-д зааснаар эрүүгийн хэргийн нотлох баримтын эх сурвалжийг дараахь төрөлд ангилна.
1. Гэрчийн мэдүүлэг;
2. Хохирогчийн мэдүүлэг;
3. Сэжигтэн, яллагдагчийн мэдүүлэг;
4. Шинжээчийн дүгнэлт, мэдүүлэг;
5. Эд мерийн баримт /гэрэл болон кино зураг, дүрс, дууны бичлэг/\
6. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, шүүх хуралдааны тэмдэглэл
7. Бусад баримт
8. Түүнчлэн эрүүгийн хэргийн талаар хуульд заасан үндэслэл, нөхцөл, журмын дагуу явуулсан гүйцэтгэх ажлын шугамаар авагдсан баримт сэлт эдгээр болно.

Нотлох баримтын эх сурвалжийн төрлүүд
Байцаалт гэдэг нь :
эрүүгийн хэргийг үнэн зөв шийдвэрлэхэд ач холбогдол бүхий хэргийн талаар нотлогдвол зохих байдлуудыг тодорхойлох, хүмүүсийн мэдүүлгийг ЭБШ хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу нотлох баримтыг цуглуулах, бэхжүүлэх, шалгах үүрэг хүлээсэн төрийн эрх бүхий субъектүүдээс бэхжүүлэн авч байгаа байцаан шийтгэх ажиллагааны танин мэдэхүйн нэг хэлбэр мөн.
Үүнд:
1.Гэмт хэрэг гарсан нөхцөл байдал
2.Гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийн гэм буруу, зорилго, сэдэлт
З.Сэжигтэн, яллагдагчид хүлээлгэх хариуцлагын хэр хэмжээ, түүний хувийн байдлыг тодорхойлох нөхцөл байдал
4.Гэмт хэргийн уршгаар бий болсон хор уршиг
5.Гэмт хзргийн шалтгаан, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд хамаарна.

хууль сахиулахын их
сургууль

нотлох ажиллагааны эх сурвалж төрөл
цагдаагийн сургуулийн 348-р дамжааны
дэд түрүүч Д.Наранбаатар
Улаанбаатар хот
2013
Нотолгооны эрх зүйн онолын үүднээс нотлох баримтын эх сурвалж гэдэгт Монгол Улсын Эрүүгийн хуулиар хамгаалагдсан нийгмийн харилцаанд халдсан гэмт халдлагын талаар нотлогдвол зохих байдлыг бүх талаас нь бүрэн дүүрэн, бодитой тоггооход хамааралтай, ач холбогдоп бүхий мэдээллийг агуулагч хүн, амьтан, эд зүйл, бичиг баримт, бусад зүйлүүдийн аль нь ч байж болно.
Нотлох баримтын эх сурвалж болохуйц хамгийн гол шинж нь: Гэмт хэргийн үйл баримтыг сэргээн тоггооход ач холбогдолтой ямар нэгэн мэдээллийг өөртөө агуулсан байна. Нотлох баримтын эх сурвалж, нотлох баримтын төрөл хоёрыг адилтгах буюу хутгаж болохгүй.
Нэгдмэл боловч ялгаатай ойлголт. Нотлох баримт нь нотлох баримтын эх сурвалжийн илрэн гарах гадаад хэлбэр болох утгаараа заавал тодорхой эх сурвалжаас авагдсан байна. Эх сурвалжаа заагаагүй нотлох баримтыг нотлох баримтын хэмжээнд үнэлэхгүй. Үүнд л нотлох баримтын эх сурвал, нотлох баримт хоёрын амьд холбоо, нотлох чадвар оршино. Энэ бол тэдгээрийн нэгдмэл шинж юм. Нотлох баримтын хүрээ ЭБШ хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.2, 79.3 дахь хэсэгт заасан нотлох баримтын төрлүүдээр хязгаарлагддаг. Харин нотлох баримтын эх сурвалжийг хязгаарласан хэм хэмжээ ЭБШ хуульд байхгүй. Энэ нь түүнээс ялгаатай бөгөөд танин мэдэхүйн хувьд өргөн агууламж бүхий шинж юм.
Нотлох баримтын эх сурвалж ил, далд их, бага ямар ч байдлаар оршиж болно. Гагцхүү түүнийг бүрэн илрүүлж хангалттай бэхжүүлж авсан байх нь чухал. Гэхдээ нотлох баримтын эх сурвалжийн учир холбогдол нь дараахь шинжүүдтэй байна.
Үүнд:
1. Нотлох баримтын эх сурвалж нь тухайн хэргийн нөхцөл байдлыг тогтооход хамааралтай бөгөөд ач холбогдолтой мэдээллийн эх үүсвэрийг агуулсан байх
2. Нотлох баримтын эх сурвалж нь бодитой, тодорхойоршин байх
3. Нотлох баримтын эх сурвалж нь нотлох баримтын аль нэгэн төрөлд заавал тусгалаа олсон байх
4. Нотлох баримтын эх сурвалжийг ЭБШ хуульд заасан арга хэрэгслийн тусламжгайгаар илрүүлж, бэхжүүлж авсан байх
5. Нотлох баримтын эх сурвалж нь өөрөө нотлох баримтын хэмжээнд үнэлэгдэх чадамж, боломжгой байх. Эдгээр шинжүүдийн аль нэг нь үгүйсгэгдэх тохиолдолд түүний нотлох баримтын эх сурвалж хэмээн хүлээн зөвшөөрөх, улмаар нотцох баримтын хэмжээнд үнэлэх үндэслэл нэгэн адил үгүйсгэгдэнэ.

Нотлох баримтын эх сурвалж:
Нотлох баримтын эх сурвалжийн тухай асуудал бол нотолгооны эрх зүйн харилцааны үндсэн тулгуур юм. Нотолгооны үйл явцад тухайн гэмт хэрэгт хамааралтай аливаа баримт сэлтийг тогтоох ажиллагаа бүхэлдээ ЭБШ хуульд заасан нотлох баримтын эх сурвалжаар дамжин хэрэгждэг‌.
Нотлох баримт гэдэг нь
хэргийн нөхцөл байдал, гэмт хэрэгтнийг илчлэн тогтооход хамааралтай, ач холбогдолтой ямар ч баримт, мэдээлэлийг хэлнэ.
Нотлох баримтын эх сурвалжийг илрүүлэх, бэхжүүлэн авах арга хэлбэрзэс шалтгаалан хоёр үндсэн хэсэгт хувааж болох юм.
Хоёрдугаарт: бусад аргаар илрүүлж, бэхжүүлж авсан нотлох баримтын эх сурвалж/ эд мөрийн баримт, шинжээчийн дүгнэлт, нотолгооны үйл явцад хийсэн үзлэг, нэгжлэг, туршилт, таниулгын болон бусад эрх бүхий байгууллагын протокол, бусад баримт бичиг гэх мэт/.
Нэгдүгээрт: Байцаалтын аргаар цуглуулж бэхжүүлэн авсан нотлох баримтын эх сурвалж /гэрч, хохирогч, сэжиггэн, яллагдагчийн мэдүүлэг/.
Нотлох баримтыг үнэлэх хууль зүйн онолын сэтгэлгээнд байцаалтын аргаар авагдсан нотлох баримт тухайлбал, гэрч,. хохирогч, сэжигтэн, яллагдагчийн мэдүүлэгчухал байр эзэлдэг. Энэхүү шинж чанараараа байцаалтын зорилго дараахь үндсэн асуудлыг тогтооход чиглэгдэнэ.
Нотлох баримтын ач холбогдол яллах буюу цагаатгах учир холбогдлоороо бус түүнийг хуульд заасан үндэслэл, журам, арга хэрэгслэлээр бэхжүүлэн авсанаар тодорхойлогдоно.
Нотлох баримтыг илрүүлэх, бэхжүүлэх ажиллагаа хуулийн шаардлагад бүрэн нийцсэн байх нь шударга шийдвэр гарах үндсэн шалгуур болдог учраас нотлох баримт бүрийг хууль зүйн үүднээс бүх талаас нь ихээхэн няхуур үнэлэх ёстой.

Full transcript