Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentatie

No description
by

Michiel Ruijgrok

on 29 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentatie

Draagplicht en regres bij concernfinanciering
Concernfinanciering
Paraplukrediet
Centraal kasbeheer
Michiel Ruijgrok
Draagplicht
Wettelijk systeem
Pluraliteit schuldenaren
Wanneer ben je draagplichtig?
Arrest Rivier De Lek c.s.

Wettelijk systeem
Externe aansprakelijkheid
Interne draagplicht
Artikel 6:7 BW
"Indien twee of meer schuldenaren hoofdelijk verbonden zijn, heeft de schuldeiser tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel."
Externe aansprakelijkheid
Interne draagplicht
Artikel 6:10 BW
"Hoofdelijke schuldenaren zijn, ieder voor het gedeelte van de schuld dat hem in onderlinge verhouding aangaat, verplicht overeenkomstig de volgende leden in de schuld en in de kosten bij te brengen."
Pluraliteit van schuldenaren in het ondernemingsrecht
403-Verklaring (2:403 BW)
Hoofdelijke vennoten in een v.o.f. (18 WvK)
Aansprakelijkheid voor gelijke delen van vennoten in een maatschap (7A:1680 BW)
Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders (2:9 BW)
I.g.v. faillissement: hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders en 'feitelijke bestuurders (2:138/248 BW)
Wanneer ben je draagplichtig?
In de literatuur zijn er twee stromingen:
profijtbeginsel; en
solidariteitsbeginsel
Profijtbeginsel
Ophof:
"Onderscheid tussen draagplichtige en niet-draagplichtige debiteuren wordt vastgesteld aan de hand van het criterium of men van het krediet heeft geprofiteerd."
Solidariteitsbeginsel
Snijders:
"De vennootschappen [zijn] als leden van het concern economisch verbonden en derhalve heeft iedere vennootschap belang bij de kredietverlening aan de overige leden van het concern."
Arrest: Rivier De Lek c.s.
Bij verkoop aan De Merode: ontslagen uit hoofdelijkheid
MAAR: dit laat eventueel regres onverlet (6:10 BW)
Curator W betaalt schuld en neemt regres De Lek
Verweer: geen gebruik gemaakt krediet.
Hof Den Haag r.o. 3.5.1
Draagplichtig is elke groepsmaatschappij die in beginsel toegang (direct/indirect) had tot krediet
Indien geen concrete afspraken over onderlinge draagplicht, dan geldt pondspondsgewijze verhouding
O.g.v. goede trouw en solidariteit wordt aangenomen dat financiering partijen in gelijke mate aanging
HR: niet onbegrijpelijk, geen strijd r&b
Arrest: Janssen q.q./JVS Beheer
Bank gaat over tot saldocompensatie, wendt creditstand JVS aan ter verrekening debetstand Cekadak
JVS' verweer: niet draagplichtig voor gezamenlijke schuld, dus regresvordering op Cekadak
Rechtbank en Hof verwerpen dit verweer o.g.v. gelijke draagplicht (6:10 BW)
Hoge Raad r.o. 6.2.
Indien geen regeling getroffen voor onderlinge draagplicht gekeken naar wie schuld aangaat
Wie gebruikt krediet of te wier beschikking is het gekomen, alsmede overige omstandigheden van geval
Zowel bij hoofdelijke aansprakelijkheid als wanneer er geen afspraken zijn gemaakt.
Draagplichtcontract
Derogerende werking r&b
R&b bij professionele partijen
Recente uitspraak
Derogerende werking r&b
Grondbeginselen: contractsvrijheid, vormvrijheid en pacta sunt servanda
Echter, Saladin/HBU
Hoedanigheid van partijen
R&b bij professionele partijen
Professionele partijen gebaat bij strakke risicoverdelingen in contracten.
Matatag/De Schelde: terughoudende toepassing derogerende werking r&b
Vooral taalkundige betekenis van belang
Recente uitspraak
Rb. R'dam: bij de uitlegging van een hoofdelijkheidsakte moet o.a. gekeken worden naar de omstandigheden van het geval, gewaardeerd naar maatstaven r&b.
Echter, tussen professionele partijen is de taalkundige betekenis uit de overeenkomst van belang.
Terughoudende toepassing r&b bij draagplichtcontracten.
Regres
Regresafspraken en onbehoorlijk bestuur
Kwalificatie regres vóór ASR Zorgverzekering/Achmea
Arrest: ASR/Achmea
Gevolgen financieringspraktijk
Regresafspraken en onbehoorlijk bestuur
Voorkoming uitoefening regresrecht
Bartman: mogelijk onbehoorlijk bestuur
Oostwouder: Regresafspraken zijn geen onbehoorlijk bestuur
"Mij dunkt dat bestuurders zich daarmee op bepaald glad ijs begeven, met mogelijk een desastreus wak van bestuurdersaansprakelijkheid."
Afstand doen van regresvorderingen
Afstand doen van regresvorderingen
"Het maken van dergelijke afspraken levert in beginsel geen onbehoorlijk bestuur op. Het getuigt immers van goed bestuur om te zorgen dat gezonde vennootschappen niet meegesleurd worden in de val van ongezonde vennootschappen."
Kwalificatie vóór ASR/Achmea
Brandao/Joral r.o. 3.4:
Voor zover het voorwaardelijk karakter zich er niet tegen verzet, zijn dezelfde bepalingen als bij onvoorwaardelijke verbintenissen van toepassing.
Kwalificatie voor ASR/Achmea
Literatuur:
Algemeen aangenomen dat voorwaardelijke verbintenissen (6:21 BW) bestaande vorderingen zijn. Niet het ontstaan, maar werking is afhankelijk van een toekomstige voorwaarde.
Arrest: ASR Schadeverzekering/Achmea
8 september 1995: Van den Ven spreekt Schellenkens aan tot schadevergoeding
Schellenkens wordt gedagvaard op 1 april 1999
Achmea voldoet schade en subrogeert in rechten Van den Ven
7 augustus: Achmea stelt Van Aart mede aansprakelijk
13 november 2007 dagvaart Achmea Van Aart en ASR
Rb. Utrecht
Wijst de vordering van Achmea toe met verwerping van beroep op verjaring. Volgens rb. is 3:310 BW van toepassing op regresvordering. Regresvordering vangt pas aan op moment dat deze vordering opeisbaar wordt.
Hoge Raad
De betaling door de hoofdelijk schuldenaar is niet te beschouwen als een opschortende voorwaarde, maar als een wettelijk vereiste voor het ontstaan van de regresvordering.
Het is dus een toekomstige vordering.
Presentatie Simmons & Simmons
Gevolgen praktijk
Verpanding van toekomstige regresvordering
Afstand van regresvorderingen
verpanding regresvordering
Geen rechtsgeldige verpanding (23 Fw)
Pandgever niet meer bevoegd over vordering te beschikken
Regresvordering vatbaar voor stille verpanding?
Stille verpanding slechts mogelijk voor zover vordering reeds bestaat/rechtstreeks wordt verkregen (3:239 BW)
Komdeur q.q./Antillen
Afstand van regresvorderingen
Artikel 6:160 BW.
Verbintenis- en goederenrechtelijk
Gevolgen: Bartman vs. Rongen
Dezelfde werking 23 Fw?
Was dit de bedoeling van HR?
Wat is een overwaarde-arrangement?
Bannenberg q.q./NMB-Heller
Afbreuk door ASR/Achmea?

Bartman:
"Hiermee lijkt het fundament en de praktijk van concernmaatschappijen om bij concernfinanciering over en weer afstand van regresvorderingen te doen, te zijn weggevallen."
Rongen:
"Het staat buiten redelijke twijfel dat een afstand van de eventuele regresvordering van de hoofdelijke verbonden concernmaatschappijen standhoudt in geval van faillissement. De bedoeling van partijen is duidelijk: de hoofdelijk schuldenaren zullen op geen enkel moment regres kunnen nemen."
Vragen?
Full transcript