Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ontstaan van de jeugdhulpverlening

No description
by

Marlies van den Berg

on 20 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ontstaan van de jeugdhulpverlening

Ontstaan van de
Deze prezi heeft 2 onderwerpen. De geschiedenis van de jeugdzorg (vanaf de verlichting tot 2015) en de praktijk van de jeugdhulpverlening.
jeugdzorg
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
de Verlichting
Rationeel denken nam de plaats in van het religieuze denken.
(1630-1789)
"Cogito ergo sum"
(Ik denk, dus ik besta)
Descartes
Industrialisatie
(1800-1920)
Overheidsbemoeienis werd groter
1850
kiesrecht
1901
leerplicht
1917
kiesrecht voor mannen
1919
kiesrecht voor vrouwen
1910, 1913, 1930
ziektewet
Verzuiling
1491
1e weeshuis
1550
meer weeshuizen
De Wet: "houdende maatregelen tot het tegengaan van overmatigen arbeid en verwaarlozing van kinderen"
1874
1905
Kinderwetten
1920
Kinderrechter
1988
Wet op de jeugdhulpverlening
1995 - 2005
1661
kinderwet
-12 jaar 05.00 tot 22.00 uur
Freud
Pavlov
Methodieken
Methodieken
Methodieken
Methodieken
Stoornissen
Stoornissen
Stoornissen
Stoornissen
Vraagstellingstypen
- Emotionele ruimte bieden
- Relationele ruimte laten
- Structureren
- Variëren
- Profileren
- Harmoniëren

Psychologische stromingen

Competentiegericht werken
- Positief benaderen
- Ontwikkelingstaken
- Vaardigheden
- Protectieve factoren
- Psychopathologie
- Risicofactoren
- Balans (tekening)
- Geven van waaroms
- Instructies

- Oplossingsgericht werken
- Kids’ skills
- Eigen kracht
- Youturn
- EQUIP
- Eventuele methodieken op aanvraag/gastlessen

Ontstaan van de jeugdhulpverlening
- Geschiedenis van jeugdzorg
- Moderne jeugdzorg
- Wet op de jeugdzorg
- Bureau jeugdzorg
- Raad voor kinderbescherming
- beschermingsmaatregelen

Praktijk van de jeugdhulpverlening
- Algemene aspecten
- Residentiële jeugdinstellingen
- Crisisopvang
- Gezinshuizen
- Pleegzorg
- Kinder en jeugdpsychiatrie
- Schippersinternaat
Maatschappelijke opvang voor jongeren
- Alleenstaande minderjarige vluchtelingen
- Slachtoffers van loverboys
- Tienermoeders
- Zwerfjongeren
- Slachtoffers van huiselijk geweld
- Slachtoffers van eergerelateerd geweld


2015
Wet: zorg voor jeugd
Wet op de Jeugdhulpverlening
Wet waarin de
verantwoording
voor de jeugdhulpverlening van de
overheid
naar de
provincies

is overgegaan met het doel de versnippering en verkokering tegen te gaan.
(1988)
Jeugdhulp moest:

zo vroegtijdig mogelijk verleend worden

zo dicht mogelijk bij huis verleend worden

zo kort mogelijk duren
'afdoende aanbod'
Wet op de jeugdzorg
+
rechten van het kind

Wet op de jeugdzorg
(2005)
Wet waarin bepaald wordt dat er in elke provincie slechts één toegangspoort voor alle voorzieningen in de jeugdzorg is:
Bureau jeugdzorg
Jeugdzorg is:

'Ondersteuning van en hulp aan jeugdigen, hun ouders, stiefouders of anderen, die een jeugdige als behorende tot hun gezin verzorgen en opvoeden, bij opgroei- of opvoedingsproblemen of dreigende zodanige problemen.'
Plaatsend

Opnemend
Verlenen zelf verschillende vormen van lichte hulpverlening
internaten, residentiële voorzieningen en dagcentra
Recht op zorg
Vraaggestuurd werken
Cliëntvertrouwenspersoon
Onderscheid in:

wel geïndiceerde zorg (jeugdzorg)


niet geïndiceerde zorg (jeugdhulp)
verantwoordelijkheid ligt bij de provincies
verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenten
residentiële jeugdzorg
daghulp
pleegzorg
ambulante jeugdzorg
maatschappelijk werk (jeugd/school)
GGD
consultatiebureau
thuiszorg
kinderopvang
onderwijs
jongerenwerk
politie
WMO
wet maatschappelijke ondersteuning

doel: maatschappelijke participatie
verantwoordelijken: burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties
Wat doet de gemeente op gebied van jeugdbeleid?

signalering
informatie en advies
toeleiding naar hulp
bieden van licht pedagogische hulpverlening
zorgcoördinatie
(2007)
Veranderingen:
De gemeente is bestuurlijk en financieel verantwoordelijk
Doel:


Betere, integrale zorg en ondersteuning op lokaal niveau aan jeugdigen en opvoeders
53% "De gemeenten zijn er niet klaar voor"
89% "De kwaliteit van zorg zal per gemeente verschillen"
86% "De gemeenten zullen vooral op de prijs van de zorg letten"
79% "Er zal specialistische kennis verdwijnen"
40% "Mijn baan is er straks niet meer"
Enquête van vakbond Abvakabo FNV onder 1.200 jeugdzorgwerkers
Bron: Abvakabo FNV
NIZW
Nederlands instituut voor zorg en welzijn
Bureau Jeugdzorg
Toegangsfunctie
Jeugdreclassering en jeugdbescherming
Advies en meldpunt kindermishandeling
Toegangsfunctie
Jeugdreclassering en jeugdbescherming
Advies en meldpunt kindermishandeling
uitvoeren van een indicatiestelling:
onderzoek naar opgroei- of opvoedproblemen

besluit of een vorm van jeugd noodzakelijk is
zo ja;
indicatiebesluit
vaststellen

Wat speelt er?
welke vorm van jeugdzorg is nodig?
Recht op jeugdzorg
Jeugdreclassering:
Jeugdbescherming:
Hulpverlening op basis van een door de kinderrechter uitgesproke kinderbeschermingsmaatregel.
Vrijwillige of gedwongen hulpverlening aan jongeren die met politie en justitie in aanraking zijn geweest.
Advies geven bij vermoedelijke mishandeling.
eventuele hulpverlening op gang brengen.
Raad voor de
kinderbescherming

(doet onderzoek als er sprake is van een vermoeden dat kinderen in een bedreigende opvoedingssituatie zitten)
Mishandeling


Verwaarlozing


(Misbruik)
Lichamelijk
Emotioneel
Lichamelijk
Emotioneel
Seksueel misbruik
Kindermishandeling
Kinderbeschermingsmaatregelen
Ondertoezichtstelling (OTS)


Ontheffing uit de ouderlijke macht


Ontzetting uit de ouderlijke macht
Doelen Kinderbeschermingsmaatregelen
1.
een kinderbeschermingsmaatregel is een allerlaatste middel

2.
de maatregel grijpt zo min mogelijk in de bestaande gezinsverhoudingen in

3.
het belang van de jeugdige maakt de maatregel noodzakelijk

4.
de uitvoering is zoveel mogelijk in particuliere handen.
"Gezinnen met kinderen met een lichte verstandelijke beperking hebben minder problemen als familie en vrienden actief bij de zorg worden betrokken."
"Maar deze aanpak leidt niet direct tot kostenbesparing."
Onderzoek van het Trimbos Instituut naar
Eigen Kracht conferenties in Overijssel:
"Gemiddeld ging de groep die meedeed van bijna negen van zulke 'zorgpunten' naar bijna vijf."
"Gezinnen die in dezelfde periode alleen reguliere hulp kregen, hadden meer problemen. Zij gingen van gemiddeld ruim acht naar ruim zeven 'zorgpunten'."
Bron: nos.nl (24-09-2013)
http://nos.nl/artikel/554632-hulp-vrienden-helpt-in-jeugdzorg.html
Hulp doormiddel van een eigen kracht conferentie is duurder (vermoedelijk niet op lange termijn).
ontheffing
Ondertoezichtstelling
ontzetting
(gezinsvoogdijtaak)
Gezag blijft bij ouders (gezag wordt wel beperkt)
Tijdens de OTS worden ze begleid door BJZ
Gronden:
als een minderjarige zodanig opgroeit dat zijn zedelijke of geestelijke belangen ernstig worden bedreigd en andere (vrijwillige) middelen ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald.
Gedragsstoornissen, verslavingsproblematiek, kindermishandeling, (psychisch) problemen bij de ouders of crimineel gedrag van de jeugdige.
indieners ots:
- juridische ouder
- een pleegouder
- de raad voor de kinderbescherming
- het openbaar ministerie

Maximaal één jaar!
Uithuisplaatsing
gronden voor uithuisplaatsing:

1 - noodzakelijk in het belang van opvoeding en verzorging van jeugdige.

2 - noodzakelijk in verband met een onderzoek naar de geestelijke of lichamelijke gezondheidstoestand van de jeugdige.
Met of zonder toestemming van de ouders
Maximaal één jaar!
machting tot uithuisplaatsing
"Een ouder die ongeschikt of onmachtig is om 'zijn plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen' kan door de rechtbank worden ontheven uit het gezag"
Raad
OM
Vrijwillig

Gedwongen
Ouders verzetten zich niet tegen de maatregel
Bij ontheffing zijn ouders onmachtig om hun kind op te voeden, bij ontzetting gedragen ouders zich verwijtbaar.
Misbruik, verwaarlozing, slecht levensgedrag, strafrechtelijke veroordeling (2 jaar) van misdrijf met of tegen kind, belemmering van uithuisplaatsing, gegronde vrees voor verwaarlozing.
raad
de andere ouder
bloed- of aanverwant (4e graad)
pleegouder
OM

Gevolgen ontheffing of ontzetting
Ouder blijft juridisch ouder van zijn kind, maar is het gezag kwijt.
Een aantal mogelijkheden:
-één ouder verliest het gezag, de andere ouder zet het gezag alleen voort.
-beide ouders verliezen het gezag, de kinderrechter benoemd een voogd
-maar één ouder had het gezag en verliest dit. De andere ouder kan de rechter vragen om het gezag weer aan hem/haar toe te wijzen.
herstel kan:
mits de gronden die tot de maatregel hebben geleid niet meer bestaan (veilige opvoedsituatie)
Straffen en maatregelen voor jeugdigen
Op het moment van de misdaad tussen de 12 en de 18 jaar.
Hoofdstraffen
jeugddetentie

geldboete

taakstraf
Maatregelen
PIJ
Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen
(PIJ-maatregel)
Doel: de jeugdige de verzorging en opvoeding geven die hij dringend nodig heeft.
Voorwaarden:
de jeugdige wordt veroordeeld voor een misdrijf waardoor voorlopige hechtenis is toegelaten.
De veiligheid van anderen of de algemene veiligheid van personen en goederen maakt de pij-maatregel noodzakelijk
de pij-maatregel is in het belang van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de jeugdige
Twee gedragsdeskundigen (uit verschillende disciplines)
De PIJ-maatregel duurt 3 jaar. Afhankelijk van het soort misdrijf en de ontwikkeling van de jongere, kan de rechter de maatregel verlengen tot in totaal maximaal 6 jaar

Sinds 1 april 2014 kan de rechter alleen nog een PIJ-maatregel opleggen als er sprake is van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis. Dit komt door de invoering van het adolescentenstrafrecht.
#OPDRACHT
1. Discussieer in een kleine groep over de onderstaande stelling.

2. Formuleer n.a.v. de discussie een duidelijk en genuanceerd standpunt.

3. Stel een woordvoerder aan die jullie standpunt kan presenteren aan de klas.
Stelling: "In het geval van een ernstig delict moet het juridisch mogelijk zin om een PIJ-maatregel onbeperkt te verlengen."
Praktijk van de jeugdhulpverlening
Dagverblijven
Residentiële voorzieningen
3-18 jaar
overdag
werkdagen
continu
weekenden soms thuis
24x7, 365
Overige hulpverleningsvormen
bv:
crisisopvang
ambulante hulpverlening
online hulpverlening
Medisch kleuterdagverblijven
Boddaertcentra
leefgroepen residentiële jeugdinstellingen
gezinshuizen
pleegzorg
crisisopvang
jeugdpsychiatrie
justitiële jeugdinrichting
schippersinternaten
Functie pedagogisch medewerker
Het zorgdragen voor een verantwoord leef- en behandelklimaat voor de individuele of in een groep geplaatste jeugdige(n)
, zodanig dat op basis daarvan de
opvoeding, begeleiding en behandeling
optimaal tot zijn recht kunnen komen.
Introduceren van de jeugdige in de voorziening
verzorgen van de eerste opvang van de ouders tijdens de opname
ontwikkelen van een basis voor samenwerking met de ouders
leiden en begeleiden van een groep jeugdigen

onderkennen, interveniëren van het groepsdynamisch proces
opstellen van hulpverleningsplannen
samenwerken in een team onder de verantwoordelijkheid van de inhoudelijk behandelcoördinator/gedragswetenschapper
vrijheidsstraf
misdrijf
max 12 maanden (bij 16-)
max 24 maanden (bij 16+)
aftrek van voorarrest
leerstraf
werkstraf
max 200 of 240 uur
raad voor de kinderbescherming
Boddaertcentra
Leefgroepen residentiële
jeugdinstellingen
schippersinternaten
pleegzorg
crisisopvang
justitiële jeugdinrichting
Kinder- en jeugdpsychiatrie
Medisch kleuterdagverblijf
gezinshuizen
Het medisch kleuterdagverblijf (MKD) is een instelling voor dagbehandeling aan kinderen tot 7 jaar.
MKD Ambelt
Doelgroep:
Doel:
Jonge kinderen tot 7 jaar met problemen in hun ontwikkeling of gedrag.
bv:
-ADHD/autisme
-emotionele problemen
-hechtingsproblematiek
Werken aan de hulpbehoefte/hulpvraag van de kinderen.
Een instelling waar dagbehandeling/nasschoolse opvang geboden wordt aan kinderen van 6 tot 18 jaar die sociale problemen of gedragsproblemen hebben of waarvan de ouders kampen met opvoedingsproblemen.
Doelgroep
Doel
Kinderen en jeugdigen die normaal begaafd zijn en die vastgelopen zijn of dreigen vast te lopen in de thuissituatie.
Zelfregulatie, uiten van emoties, omgang met agressie
Opvang voor jongeren die niet bij hun ouders kunnen wonen.
opvoedingsproblematiek
eigen problematiek jeugdigen
mishandeling
18.000 jeugdigen
Doel
Hulp bieden aan jeugdigen en hun gezin. Zo dicht mogelijk bij huis en zo kort mogelijk.
Opvang voor 4 tot 6 kinderen met 2 (of 4) volwassenen die de dagelijkse zorg over de kinderen hebben.
crisisopvang
langdurig verblijf
therapeutische setting
kleinschalige behandelplaats
Wanneer
Als plaatsing in een pleeggezin niet mogelijk is
behandeling blijft, maar kind kan niet terug naar huis.
Een voorziening voor kinderen die om diverse redenen niet meer thuis kunnen wonen.
15.000 kinderen in 9.000 pleeggezinnen
Hulpverleningsvariant (tijdelijk)
Opvoedingsvariant (langdurig)
Doel
crisispleegzorg
weekend-of vakantiepleegzorg
bestandspleegzorg
netwerkpleegzorg

doelgroep
De kinder- en jeugdpsychiatrie houdt zich bezig met psychiatrische stoornissen die zich openbaren voor het 18e levensjaar.
Kinderen met een ernstige verstoorde of gestoorde ontwikkeling (soms samen met verstoord functioneren van het gezin.
De crisisopvang biedt tijdelijke woonruimte als een kind door een crisissituatie niet meer thuis kan wonen.
'een acute noodsituatie'
Doel
De hulp wordt onmiddellijk geboden en is kortdurend.
Een schippersinternaat is een tweede woonplek voor schippers- en kermiskinderen van 6 tot ongeveer 17 jaar.
Doel
Het internaat zorgt voor huisvesting en opvoeding en begeleiding in opdracht van ouders.
Doelgroep
Jongeren tussen de 12 en de 18 jaar met een strafrechtelijke en soms civielrechtelijke maatregel worden geplaatst.
Gesloten opvang
gesloten behandeling
beperkt beveiligde behandeling
Halt
HALT
(Het ALTernatief)
Halt is bedoeld voor jongeren die voor het eerst met de politie of justitie in aanraking komen en niet al te ernstige strafbare feiten hebben gepleegd.
De straf kan dan afgedaan worden met uitvoering van een bepaalde taak.
HALT-afdoening
geen strafblad
60%
Maximaal 2 keer tussen 12-18 jaar, moet meer dan één jaar tussen zitten.
€150 diefstal
€900 vernieling
€4500 groepsvernieling
http://www.hollanddoc.nl/kijk-luister/documentaire/v/zembla-vader-en-moeder-ongeschikt.html
1656
Eerste ziekenhuis werd in Parijs opgericht
1750
Langzamerhand werd gezondheidszorg voor steeds meer mensen toegankelijk
Hieronymus van Alphen
1787

Pietje, zo gij niet wilt deugen,
Dan verschijnt de zwarte man.

Klaasje foei, dat is een leugen!
Laat hem komen, als hij kan.
Die aan zulk een man gelooft,
Is van zijn verstand beroofd.
• Angststoornissen
• Paniekstoornis
• Fobie
• Posttraumatische stressstoornis
• Faalangst
• Dwangstoornissen
• Eetstoornissen
• Verslavingsproblemen
• Mishandeling/incest

• Dissociatie/depersonalisatie
• Psychose/wanen
• Gilles de la tourette

Beperkingen
• Verstandelijke beperking
Lichamelijke beperking

Verwereldlijking
Vanaf de jaren 70 tot 80
Mensen gaan minder belang hechten aan hun religieuze overtuigingen
Meer functionele benadering mogelijk
"Wat" i.p.v. "hoe"
'Zo-zo-zo-beleid'
Welke problematieken en vormen van jeugdhulpverlening zie je in de video?
http://www.documentairenet.nl/review/holland-doc-lost-mother/
Stelling
Wie is het er mee eens dat de hulpverlening naar de gemeenten gaat?
Jeugdzorg

Gemeenten en provincies zijn samen verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd. Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet op de jeugdzorg (Wjz).
Nieuw jeugdstelsel: Vanaf 2015 wordt de zorg voor jeugd helemaal ondergebracht bij de gemeente. De verantwoordelijkheden van de gemeente zijn vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. De Jeugdwet treedt op 1 januari 2015 in werking en gemeenten krijgen dan meer verantwoordelijkheden.
Provinciale taken: Wet op de jeugdzorg
De regels voor de jeugdzorg zijn op dit moment vastgelegd in de Wet op de jeugdzorg. Uitgangspunt van de wet is de hulpvraag van kinderen, jongeren en hun ouders en opvoeders. Doel van de wet is een vraaggerichte jeugdzorg. In het kort komt de wet op het volgende neer:
De zorg moet zo dicht mogelijk bij het kind of de jongere worden georganiseerd, zo kort mogelijk duren en zo licht mogelijk zijn. In de praktijk komt het erop neer dat gemeenten meer verantwoordelijkheid krijgen. 
Elke provincie krijgt geld van het Rijk. De provincie financiert met dat geld Bureau Jeugdzorg en daarmee de toegang tot de jeugdhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (jeugd-ggz), jeugdbescherming en jeugdreclassering. 
De provincie koopt zorg voor kinderen, jongeren en ouders in bij de jeugdzorginstellingen. 
De provincie maakt resultaatgerichte afspraken over de verantwoordelijkheden voor jongeren met problemen.

http://www.nji.nl/Praktijkvoorbeelden-transitie-jeugdzorg
Fact jeugd
Plaatsing en introductie
Basis in de wet van de jeugdzorg
Aameldingscriteria
Kennismaking
Plaatsingsgesprek
Introductie
Verdere cliëntroute
Privacy
Protocol dossiervorming
Klachten
Cliëntenbeleid
Vertrouwenspersoon
Klanttevredenheid
Eigen bijdrage


> 4 min tot 15 min
> 23.30min tot 25.30

Stel: je kind is uit huis geplaatst en het gaat van kwaad tot erger. Het contact wordt steeds slechter. Ook het contact met de voogd verloopt beroerd. Kun je dan, als je aan het eind van je Latijn bent, jezelf van het ouderlijk gezag laten ontheffen?
http://www.npo.nl/holland-doc/21-07-2011/EO_101173664
Stel dat..
Jij op de stoel van de rechter zou zitten.

Wat zou je dan doen als je de kinderen uit de documentaire moest bespreken?

OTS
Ontheffing
Ontzetting

Bij wie en waarom?
https://www.om.nl/onderwerpen/boetebase/
http://nos.nl/video/617025-maximumduur-pijmaatregel-gaat-veranderen.html
Stelling: "Wanneer een jongere 18 wordt, moet de PIJ maatregel over kunnen gaan in TBS"
Competentiegericht werken
http://www.npo.nl/holland-doc/13-02-2013/VPWON_1177933
Ambulante hulpverlening
Observatie
Daghulo
Residentiële hulp
STOP
Full transcript