Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BAB 12: Sistem Perakaunan dan Amalan Kewangan Takaful

No description
by

Aqilah Talib

on 11 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BAB 12: Sistem Perakaunan dan Amalan Kewangan Takaful

TAKAFUL TIDAK MENGGUNAKAN SISTEM AGENSI
sistem perakaunan dan amalan kewangan takaful
PENGENALAN
Perniagaan tidak boleh lari daripada perbelanjaan. Semakin berkembang dan maju perniagaan, semakin meningkat perbelanjaan.

Kebijaksanaan pengurus mengendalikan perbelanjaan kewangan adalah faktor penting dalam mempengaruhi prestasi sesebuah organisasi.

Berkesan atau tidak urusan dan pengurusan perbelanjaan kewangan sesebuah syarikat akan bergantung pada sistem perakaunan yang dipraktikkan.


Belanja mengurus
PERBELANJAAN PENGURUSAN TIDAK BOLEH DITOLAK DARIPADA MODAL AL-MUDHARABAH
BAB 12:
Sistem Perakaunan dan Amalan Kewangan Takaful
NURHANAYUZLAINI BINTI MOHD JAMIL 212794
NUR IZYAN BINTI NGADIMAN 212920
SITI NOR ARQILAH BINTI TALIB 213004
SITI NORHAMIZAH BINTI MD. DAUD 213061
NOORAZIRA BINTI OTHMAN 213225
Belanja
Mengurus
Perbelanjaan Kendalian Takaful
1) Tuntutan
2) Rizab
3) Takaful Semula
Perbelanjaan
Pengurusan
Perbelanjaan Kendalian Takaful
ditanggung oleh kumpulan wang takaful yang terbabit

Perbelanjaan Pengurusan
menjadi tanggungan kumpulan wang pemegang saham. Pembahagian ini perlu bagi menyesuaikan akad takaful yang berasakan prinsip al-Mudarabah.

Mengikut prinsip al-Mudarabah pemegang saham atau mudharib bertanggungjawab menyediakan kemudahan dan prasarana supaya operasi perniagaan takaful boleh dikendalikan dengan sempurna dan selesa.

Sementara peserta takaful juga mengeluarkan perbelanjaan dalam bentuk wang sumbangan atau ansuran caruman takaful sebagai balasan penyertaan itu.


Komponen
tuntutan
adalah perolehan manfaat yang merupakan ganjaran kewangan atau pampasan kepada peserta takaful yang ditimpa malang.

Rizab
adalah peruntukan bagi tempoh perlindungan yang belum terpakai serta peruntukan khas bagi memantapkan Kumpulan Wang Takaful sebagai dana penimbal.

Komponen
takaful semula
adalah perbelanjaan yang dikeluarkan kepada syarikat-syarikat takaful lain yang bersetuju untuk sama-sama menyediakan kemudahan perlindungan kepada peserta takaful yang sama.

Perbelanjaan kendalian takaful seperti bayaran tuntutan, perolehan manfaat ketika penyertaan takaful matang atau apa-apa bayaran manfaat yang sama dengannya dan kos takaful semula ditanggung oleh Kumpulan Wang Takaful masing-masing.
Kumpulan Wang Pemegang Saham
Perbelanjaan pengurusan termasuk gaji, sewa pejabat, pembelian pelbagai peralatan dan belanja mengurus ditanggung oleh Kumpulan Wang Pemegang Saham yang merupakan dana syarikat.
Kumpulan Wang Takaful

Pembahagian kedua-dua jenis perbelanjaan ini kepada tanggungan Kumpulan Wang Pemegang Saham dan Kumpulan Wang Takaful dapat memastikan kendalian takaful ini adil kepada peserta takaful dan syarikat.

Hal ini demikian, keadilan merupakan syarat utama untuk mengesahkan sesuatu akad mengikut syarak.

Pembahagian ini dapat ditunjukkan melalui akad al-mudharabah iaitu kos-kos yang berkaitan dengan perbelanjaan pengurusan tidak boleh diambil dengan mudah daripada modal al-Mudharabah.

INSURANS
Agensi-sistem utama saluran perniagaan industri insurans
Syarikat insurans melantik ejen secara perseorangan atau organisasi untuk menjual polisi insurans
Imbuhan ejen- dibayar komisen bagi setiap polisi yang berjaya dijual.
Bayaran tersebut dianggap tidak seimbang.

Takaful
Berdasarkan prinsip al-Mudharabah
Gaji, upah, sewa, kos membeli pelbagai peralatan-perbelanjaan pengurusan(perbelanjaan pengurusan)- ditanggung kumpulan wang pemegang saham.
Syarikat Takaful Malaysia-tidak menggunakan sistem agensi kerana tidak selari dengan syariah.
Dalam akad takaful amaun kasar sumbangan takaful yang dibuat peserta takaful dan dimasukkan dalam Kumpulan Wang Takful akan dinyatakan.
Peserta takaful berhak terima keuntungan daripada wang sumbangan atau modal mudharabah yang diserah kepada syarikat.
Dalam Islam, harta atau aset dikira sebagai sesuatu yang boleh memberi manfaat, boleh disimpan dan mempunyai nilai

Memiliki harta tidak ditegah asalkan tidak bercanggah dengan landasan yang telah ditetapkan

Urusan menjaga aset dengan baik termasuk menyedia dan melaksanakan sistem penyimpanan dan rekod yang sempurna

Pergerakan keluar masuk wang meyebabkan sistem maklumat mencatat atau merekod menjadi amat mustahak
PERAKAUNAN ASET TAKAFUL
Tujuan utama:

1) Mendapat keuntungan
Dalam konsep mendapatkan keuntungan, peserta takaful berhak untuk berkongsi keuntungan seperti yang termaktub dalam prinsip al-Mudharabah

2) Membantu mengembang dan menambahkan aset peserta
Apabila untung pelaburan ini meningkat, aset wang juga akan berkembang.
PELABURAN WANG TAKAFUL
Maklumat dan rekod bertulis penerimaan wang sumbangan daripada peserta diperlukan sebagai bukti

Rekod yang betul amat perlu kerana transaksi takaful tidak melibatkan pertukaran barang yang boleh dipegang atau dilihat

Menurut ulama, ilmu perakaunan sebenarnya bersumber dari islam

Riwayat menyebut apabila Rasulullah melantik beberapa orang amil untuk memunggut zakat, mereka mengira dan merakamkan harta zakat itu serta menulisnya dan merekodkan perbelanjaan

Prinsip Pelaburan Takaful
Bidang-bidang pelaburan mestilah halal di sisi syarak.

Bidang-bidang yang hendak dilaburkan mestilah bebas daripada unsur gharar, maisir dan riba.

Melalui prinsip ini, peruntukan undang-undang telah dikuatkuasakan dan telah dinyatakan dibawah Akta Takaful 1984.

Majlis Pengawasan Syariah perlu memainkan peranan dan tanggungjawab supaya kegiatan pelaburan yang dijalankan tidak bercanggah dengan hukum syarak.
Syarikat takaful perlu memastikan bidang dan kegiatan pelaburan yang dijalankan adalah selamat.

tidak hanya memikirkan keuntungan semata-mata tetapi menitikberatkan bidang pelaburan yang ingin diceburi itu selamat dan sah disisi syarak.

Jika syarikat takaful melabur dalam bidang yang tidak terjamin keselamatannya, matlamat syarikat takaful iaitu saling jamin-menjamin tidak akan terlaksana.
Kesimpulannya, daya pengurusan syarikat akan menjadi efisien dan lebih berkesan dengan wujudnya urusan dan pengurusan kewangan yang baik.

Dalam organisasi takaful, sistem perakaunan amat penting bagi memastikan objektif yang perlu dicapai tidak tersasar. Hal ini demikian, fakta sebenar pencapaian perniagaan merupakan satu keperluan yang tidak boleh dipersoalkan oleh pemegang saham dan peserta takaful kerana masing-masing mempunyai hak yang tertentu daripada hasil perniagaan takaful. Hak ini telah digariskan dengan jelas dalam akad al-Mudarabah yang merupakan asas kontrak perkongsian untung antara kedua-dua pihak terbabit.
kesimpulan
Full transcript