Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

โครงงานรายวิชา 000 145

No description
by

J'Jingjoe Rcnw

on 2 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of โครงงานรายวิชา 000 145

โครงงานรายวิชา 000 145
ภาวะผู้นำและการจัดการ
(Leadership and Management)


เรื่อง
ศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับผู้นำที่ดีและกระบวนการคิดของผู้นำ
และคณะกรรมการบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะผู้จัดทำ
1. นายจักรพันธุ์ คำภักดี 573080888-3
2. นางสาวศนิสา ประภัสสรกุล 573080908-3
3. นางสาวเรณุนันท์ ทำมาน 573080907-5
4.นางสาวนภัสกร เทศถนอม 573080896-4
5. นางสาวพิรุฬห์ญา ภูตีกา 573080905-9
6. นางสาวรัชนีวรรณ ป้องปาน 573070303-7
7. นางสาวอรอุมา เป็นเรียบร้อย 573070308-3
Section14


ที่ีมาและความสำคัญของโครงงาน
วิธีการดำเนินโครงงาน
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (สโมสรนักศึกษาแต่ละคณะ องค์การนักศึกษาฯ หอพัก)

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน
1.แบบสอบถาม
2.แบบสัมภาษณ์

ทฤษฎีและแนวคิดที่นำมาใช้ในการทำโครงงาน
กลุ่มที่ 5
เรียกง่ายๆ

ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1
1.ประชุมหาข้อสรุปกำหนดหัวข้อโครงงาน
2.สร้างหลักการและเหตุผลในการทำงานและกำหนดวัตถุประสงค์
3.ศึกษาวิธีการดำเนินงานและการสร้างแบบสอบถาม


ผลสรุปจากการสำรวจแบบสำรวจความคิดเห็นเรื่องกระบวนการคิด
และทัศนคติในการทำงานของคณะกรรมการบริหารของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแก่น จำนวน 20 ชุด
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

ได้ผลจากกาารสำรวจแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ในส่วนของแบบสำรวจความคิดเห็นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 : คุณลักษณะพื้นฐานของผู้นำที่ดี


ส่วนที่ 2 : พฤติกรรมที่พึงประสงค์แห่งการเป็นผู้นำ

1.นักประเมินผลงาน 2.นักสื่อสาร
3.นักมนุษยสัมพันธ์ 4.นักมอบหมายงาน
5.นักตัดสินใจ 6.นักจัดกระบวนการกลุ่ม
7.นักวางแผน 8.นักประสานงาน
9.นักจัดระเบียบ 10.นักฝึกอบรม

สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ
การที่องค์ใดองค์กรหนึ่งจะประสบความสำเร็จและก้าวเดินไปข้างหน้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้นั้นจะต้อง
เกิดจากกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
คณะผู้จัดทำมีความเห็นว่าเป็นโอกาสเหมาะสมที่จะศึกษากระบวนการคิดการทำงานของผู้ที่ได้รับเลือก
เป็นนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นว่ามีกระบวนการอย่างไรเพื่อนำมาสังเคราะห์และนำไปประยุกต์
ใช้กับการทำงานในอนาคตสืบไป


1.1 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
ศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับผู้นำที่ดีและกระบวนการคิดของผู้นำและคณะกรรมการบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น


1.2 ขอบเขตของโครงงาน
สัมภาษณ์และสอบถามกระบวนการคิดของผู้นำและคณะกรรมการบริหารนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถสรุปเป็นกราฟไดัดังนี้
กราฟที่ 5.1 แสดงถึงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะพื้นฐานของผู้นำที่ดี
ข้อ 1-5
กราฟที่ 5.2 แสดงถึงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะพื้นฐานของผู้นำที่ดี
ข้อ 6-10
ส่วนที่ 2 : พฤติกรรรมที่พึงประสงค์แห่งการเป็นผู้นำ
สามารถสรุปเป็นกราฟได้ดังนี้
กราฟที่ 5.3 แสดงถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์แห่งการเป็นผู้นำ ข้อ 1-5
กราฟที่ 5.4 แสดงถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์แห่งการเป็นผู้นำ ข้อที่ 6-10
2.1 ทฤษฏีภาวะผู้นำ
- The tasks of leadership
- Leader - constituent interaction
คุณลักษณะพื้นฐานของผู้นำที่ดี 10 ประการดังนี

1.สติปัญญาเฉลียวฉลาด มีไหวพริบดี 6.ตัดสินใจแน่นอนไม่รวนเร
2.มีความสามารถในการวิเคราะห์ 7.รู้จักปรับตัวและเปลี่ยนแปลง
3.วิเคราะห์เหตุการณ์ตัดสินใจดี 8.จิตใจมั่นคง
4.มีความคิดริเริ่มและเป็นผู้รอบรู้ 9.ประพฤติตัวดี
5.เป็นที่พึ่งแก่เพื่อนร่วมงาน 10.มีคุณลักษณะของผู้นำ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์แห่งการเป็นผู้นำ 10 ประการ ดังนี


1.นักวางแผน 6.นักตัดสินใจ
2.นักจัดระเบียบ 7.นักมนุษยสัมพันธ์
3.นักประสานงาน 8.นักฝึกอบรม
4.นักสื่อสาร 9.นักจัดกระบวนการกลุ่ม
5.นักมอบหมายงาน 10.นักประเมินผลงาน


2.2 กระบวนการทำงานของผู้นำ
การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
1.มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
2.กล้าเผชิญหน้ากับปัญหา
3.ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกในทีม
4.มีความร่วมมือและสามารถแก้ไขความขัดแย้ง
5.มีการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสม
6.ผู้นำจำเป็นต้องมีภาวะผู้นำในการทำงาน
7.มีการตรวจสอบผลงาน
8.มีการพัฒนาตนเองและคนในทีม
สรุปผลการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 : คุณลักษณะพื้นฐานของผู้นำที่ดี

1.วิเคราะห์เหตุการณ์ ตัดสินใจดี 8.มีความคิดริเริ่ม และเป็นผู้รอบรู้
2.จิตใจมั่นคง ไม่เอาแต่อารมณ์ของตนเป็นใหญ่ 9.สติปัญญาเฉลียวฉลาด
3.มีคูรลักษณะของผู้นำ 10.มีความประพฤติส่วนตัวที่ดี
4.เป็นที่พึ่งแก่เพื่อนร่วมงาน
5.มีความสามารถในการวิเคราะห์
6.ตัดสินใจแน่นอน ไม่รวนเร
7.รู้จักปรัับตัวและเปลี่ยนแปลง
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายและผู้จัดทำมีเวลาไม่ตรงกัน ดังนั้นควรจัดสรรระยะเวลาให้ดีในการสัมภาษณ์ให้ดี และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย
นายกสโมสรให้ครบทุกคณะ
ผลการสัมภาษณ์
1.หลักการและกระบวนการในการคิดในการทำงานอย่างไร
1.1. มีการประชุมวางแผนก่อนเพื่อวางกรอบการทำงานเป็นแนวทาง ทำให้องค์กรทำงานอย่างเป็นระบบ
1.2. แบ่งงานตามความถนัด
1.3. ผู้นำต้องสามารถทำให้ดูเป็นต้นแบบได้
1.4. ใช้หลักประชาธิปไตยพูดคุยรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสียงของคนในองค์กร
1.5. มีการสะท้อนผลทุกครั้งหลังจบงาน


2.ข้อเสนอแนะในกระบวนการทำงานของผู้นำ
2.1. รู้จัักที่จะปรับตัวเรียนรู้การทำงานกับคนหลายรูปแบบ
2.2. บางมุมควรเคร่งขรึมบางมุมก็เป็นตัวของตัวเอง
2.3. ผู้นำที่ดีมี 2 ลักษณะ คือ Boss และ Leader ในส่วนของ
ฺBoss เป็นคนที่ชี้ให้ทำ แต่ Leader คือคนที่ชี้และช่วยทำ
2.4. เป็นคนที่ทำงานได้ดีไปพร้อมกับรักษาความสัมพันธ์ของลูกทีม
ผลการดำเนินงาน
มากที่สุด 5 คะแนน
มาก 4 คะแนะ
ปานกลาง 3 คะแนน
น้อย 2 คะแนน
น้อยที่สุด 1 คะแนน
.... ขอขอบคุณ ....
ตัวอย่างการสัมภาษณ์
Full transcript