Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ

No description
by

bolor od

on 23 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ

Нийтийг хамарсан ажил
Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран нийт 91 өдрийн 6432 цагийн түр ажлын байраар 814 иргэнийг хамруулж 55.8 сая төгрөгийн цалин хөлсийг олгосон байна.
Ажилгүй иргэд болон оюутнуудыг хамруулан ажлыг зохион байгууллаа. Үүнд
Үерийн далан, орон нутгийн чанартай зам, гүүр барих, засварлах-5 ажил
Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбай цэвэрлэх - 23
4.1.5.1. Хөдөлмөр эрхлээгүй иргэдийн судалгааг баг бүрээр гаргаж, нийтийг хамарсан, түр болон байнгын ажлын байраар хангах
4.1.5.2. Жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн ажлын байр бий болгох санаачлагыг дэмжин, хөнгөлөлттэй зээл, хөнгөлөлт үзүүлэх
4.1.5.3. Ажилд зуучлах үйлчилгээг хөдөлмөрийн болон цахим биржээр холбогдох байгууллагатай хамтран үзүүлэх
4.2.1.1. Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээнд иргэдийг хамруулах, үйлчилгээний хүртээмж чанарыг сайжруулах
4.2.1.2. Нийгмийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрх, иргэнийг судлан нийгмийн халамж, тусламж дэмжлэг үзүүлэх
4.2.1.3. Нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээг тухайн зорилтот бүлэгт чиглүүлэн чирэгдэлгүй шуурхай үзүүлэх
4.2.1.4. Гамшигт осолд өртсөн өрх, нэн ядуу иргэн, ганц бие, хорихоос суллагдсан иргэн, өрх толгойлсон эмэгтэй, ахмад настнуудад гэр олгоход туслах
4.2.1.5. Ихэр хүүхэд төрүүлсэн иргэн, байнгын асаргаа шаардлагатай хүүхэд, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх/ эцгийг мөнгөн тэтгэмжид хамруулах
4.2.1.6 Зорилтот бүлгийн өрх, иргэдийг нийгмийн халамжийн тэтгэвэрт хамруулах
4.2.1.7 Зорилтот бүлгийн иргэдийг асаргааны тэтгэмжид бүрэн хамруулах, орон гэргүй иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх
4.2.2.1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлэх нийгмийн халамж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, ААН байгууллагад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажиллуулах тухай хууль тогтоомжийн заалтын хэрэгжилтэд хяналт тавих
4.2.3.1. Сум, багийн Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийнүүрэг хариуцлагыг дээшлүүлж, өрх, иргэдийг судлах, нийгмийн халамж, тэтгэмж олгох талаар гаргасан шийдвэрийн хэрэгжүүлэлтэд хяналт тавих
4.2.3.2. Ахмадуудын хоршин ажиллах, нийгэмд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах санал санаачилгыг дэмжиж хамтарч ажиллах, нийгмийн халамжийн тусламж, хөнгөлөлтөд хамруулах
4.2.3.3. Ахмад настнуудад хүндэтгэл
үзүүлэх
4.2.3.5. Тусламж дэмжлэг, халамжийн үйлчилгээг хуулийн хүрээнд үзүүлэх
4.2.3.6. Эрдэнэтийн бүтээн байгуулалтад оролцсон ажлын үр дүн амжилтыг харгалзан салбарын болон төрийн дээд шагналд тодорхойлж урамшуулах
Сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан ажлууд
1. Ажлын байр бий болгох, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх талаар гарсан хөтөлбөр төлөвлөгөө бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх
2. Иргэдэд нийгмийн халамж дэмжлэг үзүүлэх, ахмад настан түүнд хөнгөлөлт үйлчилгээ үзүүлэх, нийгмийн халамжийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх
3. Олон хүүхэдтэй эхийн тэтгэмж олгох өрхийг тодорхойлж үнэлгээ хийх, хувийн хэрэг хөтөлж, тэтгэмжинд хамрагдах ажлыг зохион байгуулах
4. Нийгмийн халамж, үйлчилгээ, тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль тогтоомжийг сурталчлах, хэрэгжилтэд хяналт тавих
5. Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр төлөвлөгөөнд тусгагдсан бусад хариуцуулсан ажил үүргийг хэрэгжүүлэх

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийн хуваарь
Бэлтгэсэн: НХҮХ мэргэжилтэн О.Болормаа
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр-
18 хүртэлх насны 4 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй, өрх толгойлсон 45 насанд хүрсэн эх, 50 насанд хүрсэн эцгийн тэтгэвэр

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ
Ахмад настан-24
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн-32
Хорихоос суллагдсан иргэн-1
Ахмад настан -239
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн-48
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд-13
Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхэд-68
Архины хамааралтай иргэн-37
нийт- 365 иргэн
нийт - 57 иргэн
Тэтгэвэр
ТББ-ЫН 12 ТӨСЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД
Тэтгэмж
Асаргааны тэтгэмж -
Бүтэн өнчин хүүхдийг асран хамгаалж, харгалзан дэмжиж байгаа 8 иргэнд
Байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настныг асарч буй 131 иргэнд сар бүр 52.000₮
Байнгын асаргаа шаардлагатай ХБХ, ХБИ-ийг асарч буй 124 иргэнд сар бүр 52.000₮
Онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж
Орон гэргүй болсон, амьжиргааны эх үүсвэрээ алдсан 16 өрхөд 19,2 сая
гэр оронгүй тэнэмэл 23 өрх, иргэнд гэр олгосон.
18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 насны 5 иргэнд 6 сая
Хорих ангиас суллагдсан 9 иргэнд 10.8 сая
Байнгын асаргаа шаардлагатай 131 ахмад настанд улирал бүр 60.000₮
Байнгын асаргаа шаардлагатай 124 ХБХ, ХБИ-дэд улирал бүр 60.000₮
Нийгмийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэний тэтгэмж
Амьжиргааны төвшин ядуурлын шугамаас доогуур 406 өрхийн 0-18 хүрэлх насны хүүхдэд 5000, 18 ба түүнээс дээш насны иргэнд 10.000₮-ийн хүнс тэжээлийн дэмжлэг
Амьжиргааг дэмжих зөвлөл
Сумын АДЗ 23 удаа хуралдаж нийт 128 асуудлыг хэлэлцсэнээс:
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх ТББ-ын төсөл-14
ХБИ, ахмад настны төсөл- 40
Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж хүссэн -12 өргөдөл
Хорт хавдартай иргэдэд эм, эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт хүссэн -39 өргөдөл
Гэр хүссэн -20 өргөдөл
Түлээний хөнгөлөлт хүссэн- 3 өргөдөл
Багийн АДЗ сард 2-оош доошгүй удаа хуралдаж хэлэлцсэн асуудлын тэмдэглэлийг өргөдлийн холбогдох материалын хамт сумын НХҮХ мэргэжилтэнд ирүүлэх ба хуулийн заалтад нийцсэн эсэх, материал бүрэн эсэхийг хянаж холбогдох газарт захирамж, албан тоотын хамт хүлээлгэж өгөх ажлыг өдөр тутамд төлөвлөн хүргэж банйа.

Өрхийн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр
Зорилтот өрх
18 өрх *21 баг
г

АДЗ-ийн гишүүд, багийн ажлын алба сонгосон
168 өрх
хөдөлмөрийн насны гишүүнтэй, өрх толгойлсон, олон хүүхэдтэй эрүүл мэнд, нийгмийн үйлчилгээг авч чадахгүй байгаа өрх
Үйлчилгээ
Ажилд зуучлах
Мэргэжил олгох сургалтад хамруулах
Бүлэг болгож төсөл хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
Эрүүл мэнд, боловсрол, халамжийн үйлчилгээнд зуучлах, хамруулах
Амьдрах орчноо сайжруулахад нь дэмжлэг үзүүлэх
Төсөл хөтөлбөрт хамруулах
Хүчирхийлэлтэй гэр бүлд нөлөөллийн болон хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх

ХБИ, Ахмад настны төсөл
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ
Full transcript