Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rola państwa na rynku finansowym

No description
by

katarzyna smolny

on 12 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rola państwa na rynku finansowym

Cechy bonów skarbowych
Dlaczego bony?
Państwo jako podmiot na rynku.
Mamy "tradycję" odkupowania bonów skarbowych przed terminem !!!
W swych rozważaniach pominę w ogóle aspekt kształtowania rynku finansowego w ramach pełnienia funkcji ustawodawcy i prezentuję działania państwa na rynku, czyli w okolicznościach
teoretycznie
równorzędnej pozycji podmiotów względem siebie.
$1.25
Monday, February 17, 2014
Vol XCIII, No. 311
dr Katarzyna Smolny
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU
Na przykładzie bonów skarbowych
bony ! bony ! skupuję bony!!
Celem artykułu jest wskazanie kluczowej roli państwa w kształtowaniu rynku finansowego w Polsce na przykładzie bonów skarbowych.
Na aukcjach oferuje się skup od kilku do kilkunastu mld zł. Przypadają one na drugą połowę roku i niemal zawsze, co najmniej jedna z aukcji odkupu przypada na okres listopad – grudzień. Oficjalnym komentarzem takich działań jest chęć szybszego zmniejszenia zadłużenia w sytuacji dobrej płynności budżetu państwa, jednak analiza stale rosnącego zadłużenia publicznego wskazuje, iż jedyną przyczyną tych działań jest konieczność zamknięcia roku budżetowego z odpowiednimi wskaźnikami makroekonomicznymi.
Rola państwa na rynku finansowym
...bony skarbowe postrzegam jako instrument przede wszytskim finansujący potrzeby pożyczkowe państwa a z drugiej strony wpływający na inne instytucje i instrumenty rynku finansowego...
Wolumen operacji budżetowych stawia państwo na pozycji klienta kluczowego dla podmiotów finansowych i trudno się dziwić, że w porównaniu z państwem żaden inny podmiot dla sektora finansowego nie jest tak atrakcyjny. Pomijając wolumen operacji, innymi cechami atrakcyjnymi dla rynku finansowego są: bezpieczeństwo i niskie koszty operacyjne.
Bon jest instrumentem krótkoterminowym, bezpiecznym i płynnym, co minimalizuje ryzyko inwestora. Płynność tego instrumentu a także fakt możliwości wcześniejszego wykupu bonu przez Ministerstwo Finansów powoduje, iż jest to wygodny instrument nie tylko finansowania potrzeb pożyczkowych państwa ale także wpływania na inne wskaźniki jak chociażby poziom długu publicznego względem PKB.
...na szczęście ministerstwo jeszcze nigdy nie przeprowadzało tego procesu „za wszelką cenę” ...
"nowe" kategorie potrzeb pożyczkowych: brutto i netto...
katarzyna.smolny@ue.wroc.pl
funkcja bonów??
Analizując jednak zarządzanie długiem publicznym w długim okresie czasu faktycznie Ministerstwo Finansów
rezygnuje
z wykorzystywania bonów skarbowych do finansowania potrzeb pożyczkowych państwa na rzecz „zwiększenia średniej zapadalności długu krajowego”.
Rentowność bonów to wskaźnik
Podstawowe znacznie dla rynku finansowego ma
rentowność
52 tygodniowych bonów skarbowych, ponieważ jest ona podstawą do obliczania oprocentowania innych papierów wartościowych.
Rentowność 52 tygodniowych bonów skarbowych była konfrontowana również z innymi wskaźnikami takimi jak WIBOR, oprocentowanie depozytów przedsiębiorstw czy gospodarstw domowych.
Rentowność bonów skarbowych rosła jedynie wówczas, gdy sytuacja budżetu się pogorszała i bony coraz częściej były oferowane do sprzedaży – czyli na wpływ rentowności jak i popytu miała wpływ przede wszystkim podaż papieru.

Taką samą przyczyną spowodowane było spłaszczanie krzywej popytu na bony skarbowe.
porównanie na przestrzeni lat 2009 – 2012 rentowności bonów skarbowych i stopy redyskontowej NBP sugerowałoby, iż sytuacja Skarbu Państwa jest dobra ...
RZECZYWISTOŚĆ: DŁUG ROŚNIE I JEST CORAZ DROŻSZY
W okresie 2001 – 2011 udział rolowania długu we wszystkich potrzebach pożyczkowych państwa wynosił 67% musiał wpłynąć na rynki finansowe.
PODSUMOWUJAC
Bony skarbowe jako potencjalny instrument rynku pieniężnego nie służą jedynie regulacji potrzeb pożyczkowych państwa oraz bezpośredniemu wpływaniu na poziom tego zadłużenia. Bony są także punktem odniesienia oprocentowania obligacji samorządowych, a także papierem zabezpieczającym kredyt lombardowy NBP.
Mogą służyć jako zabezpieczenie także przy innych operacjach a także jako sposób określania kosztu pozyskiwania pieniądza na rynku. Instrument ten może być atrakcyjnym rozwiązaniem dla posiadaczy znacznych nadwyżek finansowych na krótki okres. Ich bezpieczeństwo i płynność pozwala na wykorzystanie jako aktywa kwalifikowane, stanowiące zabezpieczenie transakcji lub jako przedmiot obrotu na rynku wtórnym
Bony skarbowe należy klasyfikować jako instrument o większym znaczeniu dla rynku finansowego niż tylko sposób pozyskiwania przez państwo krótkoterminowych pożyczek na rynku hurtowym.
Gospodarka publiczna, deficyt budżetowy i dług publiczny a także instrumenty finansowania długu mają wpływ nie tylko na finanse państwa ale także na rynek finansowy i na całość gospodarki krajowej.
Instrumenty finasowe maja przede wszystkim wymiar polityczny.
Państwo jako kluczowy podmiot

na rynku finansowym kształtuje jego instrumenty i zachowania pomijając nawet prawotwórczą rolę państwa.
Jeden podmiot może zmienić ogóle zasady – np.: że popyt a nie podaż napędza koniunkturę.

Zasada ta, dość powszechna na rynku nie ma zastosowania do bonów skarbowych, gdyż to emitent kształtuje jednocześnie i instrument i pośrednio jego pozycję na rynku, dodatkowo wpływając np. na obiektywny koszt pieniądza i podaż pieniądza na rynku.
udział bonów skarbowych w strukturze zadłużenia z tytułu skarbowych instrumentów dłużnych wahał się i wynosił od 21,8% w roku 2002 do 5,9% w roku 2007 i wówczas był niższy od średniej krajów strefy euro, która wynosiła wówczas 7,9%.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Full transcript