Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Text Argumentatiu

No description
by

Maria ÚBEDA

on 26 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Text Argumentatiu

Tipus de textos
És una forma de classificar els diferents tipus de textos. Estan classificats de manera que es puguin diferenciar. Hi ha set tipus de textos.
TIPOLOGIA TEXTUAL
TEXT ARGUMENTATIU
Van sempre dirigits a una o a un grup de persones, a les que s’intenta convèncer de la validesa d’una idea o bé persuadir que duguin a terme una determinada acció.
ELEMENT D'UNA ARGUMENTACIÓ
La tesi
ARGUMENTACIÓ
És presentar raons que serveixen per defendre una idea o opinió.
BISQUERRA, Paula
HERNANDO, Juana
ÚBEDA, Maria
Text Argumentatiu
Literari
Argumentatiu
Narratiu
Descriptiu
Instructiu-
prescriptiu
Explicatiu-
expositiu

Dialogat
La idea
La tesi
Raons
per justificar-les
Arguments
L'objecte
Els arguments
tema que
s'argumenta
És l'opinió que sosté l'emissor.
Són les raons per defendre la tesi
TIPUS D'ARGUMENTS
RACIONALS
Es basen en el raonament.
AFECTIUS
Es refereixen als sentiments. En els textos argumentatius predomina la funció conativa- apel·lativa del llenguatge , que correspon a una forma de discurs que es caracteritza per la seva funció persuasiva.
ESTRUCTURA
1er -Exposició de la tesi:
és la part inicial ;
en ella es formula l’opinió que es vol defendre.
2n- El cos:
Està constituït pels arguments que ajuden a sustentar la tesi .
3er- La conclusió:
En general, s’afirma la tesi i es fa un resum d’alguns dels principals arguments exposats .
Aquestes tres parts poden anar precedides d’una introducció, en la que el emissor presenta el tema i procura captar l’atenció i l'interès del receptor.
EL LLENGUATGE USAT ALS TEXTOS ARGUMENTATIUS
En les argumentacions es sol emprar un llenguatge subjectiu que permet a l’emissor donar la seva opinió, expressar les seves valoracions personals i tractar d’implicar al receptor.
RECURSOS MÉS HABITUALS
Valoratius: s’usen formes de 1a pers., expressions d’opinió, adjectius valoratius...
RECURSOS MÉS HABITUALS
Lògics: solen usar-se connectors causals i consecutius per relacionar idees.
RECURSOS MÉS HABITUALS

Apel·latius: és freqüent involucrar el receptor utilitzant la 1a pers. del plural i oracions interrogatives, exclamatives i exhortatives.
L’argumentació és una forma del discurs que s’empra amb freqüència en la vida diària per expressar opinions oralment, ja sigui en conversacions informals, en debats , però també s’empra en multitud de textos escrits.
TIPUS DE TEXTOS ARGUMENTATIUS
TIPUS DE TEXTOS ARGUMENTATIUS
Texts administratius:
Instància: s’utilitza per solicitar algun servei a l’Administració.
Reclamació: s’utilitza per manifestar una queixa a un organisme o empresa.

Texts periodístics:
Article d’opinió: recull l’opinió d’alguna persona de prestigi sobre un tema determinat.
Carta al director: recull el punt de vista dels lectors.

Texts humanístics:
-Assaig: presenta les idees que un autor té sobre un tema de una manera argumentada.
TIPUS D’ARGUMENTACIÓ
Argumentació subjectiva: l’emissor o argumenatdor presenta la tesi desde la pròpia subjectivitat i aquest ens remet el seu sistema de pensament
Argumentació objectiva o científica: l’emissor o argumentador presenta la tesi desde l’objectivitat i fomenta la documentació i la investigació
RECURSOS D’ESTIL EN EL TEXT ARGUMENTATIU
Els textos argumentatius poden presentar seqüències narratives o descriptives. Per cridar l’ atenció del receptor , l' emissor ha d' utilitzar un conjunt de recursos.
-Un vocabulari adaptat al tipus d' argumentació (objectiva o subjectiva).
-Ús de verbs d' opinió: creure, dir, pensar …
-Ús del present d' indicatiu i de la primera persona (penso, opino, considero…)

-Aparicions dels pronombres possessius.
-Utilizació de sinònims.
RECURSOS D’ESTIL EN EL
TEXT ARGUMENTATIU
-Presentar el text amb una sintaxis ordenada, i la utilizació de connectors de causa (perquè), conssecutius (per tant), finals (amb la finalitat) , ordre (en primer lloc) i de conclusió (en resum).
-Les repeticions , per arribar directament al receptor.
-És important que les persones tenguin la iniciativa de dirigir.

-La citació d’un autor de prestigi: Raimon Castellas defensa que el modernisme és…
FUNCIÓ CONATIVA
La funció del llenguatge que predomina en un text argumentatiu és la funció conativa.
La funció conativa es relaciona amb el receptor, és a dir que intenta influir en la persona que rep el missatge.
MOMENT EN LA HISTÒRIA
Quan Galileo Galilei va contradir la teoria geocèntrica i va exposar la seva investigació, la teoria heliocèntrica. Va haver d'argumentar la seva opinió i tot el que va investigar. Va ser una argumentació objectiva. Va voler convèncer als altres, però no ho va aconseguir
EXEMPLES
Són textos argumentatius, per exemple: editorial periodístic, un discurs polític o un anunci publicitari. També són textos argumentatius els diàlegs ( debats, tertulies... ) en els que els interlocutors contrasten les seves idees.
Full transcript