Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A Biblia tekintélye

A Biblia tekintélye
by

Attila Kovacs

on 25 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A Biblia tekintélye

Menyire szereted Istent? Mindig a szerző adja mű tekintélyét.

II. Tim 3,16 A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, II. Péter 1,20-21 Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei. Hogyan használja a Szent Szellem a meg-megtévedő embereket?

12. Zsoltár 7. Az Úr beszédei tiszta beszédek, mint földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva. Tiszteld atyádat és anyádat, amint megparancsolta néked az Úr, a te Istened; hogy hosszú ideig élj, és hogy jól legyen dolgod azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád te néked. Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. Seregeknek Ura! Boldog ember az, aki bízik benned. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Boldog ember az, akit te megfeddesz Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre; Jézus viszonya az Ószövetséghez Jézusra vonatkozó próféciák beteljesedése

János 10,34 Felele nékik Jézus: Nincs-é megírva a ti törvényetekben: Én mondám: Istenek vagytok?Ha azokat isteneknek mondá, akikhez az Isten beszéde lőn (és az írás fel nem bontható), Ha elkezdesz kételkedni Isten igéjében akkor problémákba fogsz ütközni! Isten igéje az egyetlen biztos pont ebben az ingatag világban! Máté 4,1-11 Akkor Jézus viteték a Lélektől a pusztába, hogy megkisértessék az ördögtől.
És mikor negyven nap és negyven éjjel bőjtölt vala, végre megéhezék.
És hozzámenvén a kisértő, monda néki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké.
Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Istennek szájából származik.
Ekkor vivé őt az ördög a szent városba, és odahelyezé a templom tetejére.
És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.
Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kisértsd az Urat, a te Istenedet.
Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét,
És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem.
Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.
Ekkor elhagyá őt az ördög. És ímé angyalok jövének hozzá és szolgálnak vala néki. Jézus viszonya az igéhez Ef 6,17 Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde: Igék memorizálása Máté 5,17-18 Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.
Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. Jézus egyszerre gondoskodott ott a múltról és jövőről János 14,25-26 Ezeket beszéltem néktek, amíg veletek valék.Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.

János 16,12-13 Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok.De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Zsidó 4,12 Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.

Amikor olvasod a Bibliát a Biblia is olvas téged! Isten igéjének természete

I. Tes 2,13 Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét (aminthogy valósággal az is), amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek.

II. Péter 1,3 Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott; Ha Isten igéje bekerül az életünkbe akkor az Ő természete kerül be, de romlott dolgoknak ehhez ki kell kerülni!

Romlott= kívánságokban e világon (én, nekem, enyém) Jakab 1,18 Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.
I. Péter 1,22-23 Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;
Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, amely él és megmarad örökké.

A mag természete határozza meg, mi lesz a magból. Isten igéje az újjászületés magja Isten igéje szellemi táplálék is I. Péter 2,2 Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek;
Máté 4,4 Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Istennek szájából származik.
Zsidó 5,12 Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre.

Kemény eledelhez minőségi időt kell töltened az Úrral és az Ő igéjével. Isten igéje értelmi világosságot is ad 119. Zsoltár 130 A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket. Isten igéje fizikai gyógyulást is ad Példabeszédek 4,20-22 Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet.
Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben.
Mert életök ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testöknek egészség. Hogyan tudsz igazán szellemivé válni? 4 óra,20 perc/nap Vagy Biblia tart távol a bűntől,
vagy a bűn tart távol a Bibliától! Máté 6,31-33Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek. Bizonyítékok •A Biblia próféciáinak beteljesedése OLVASS ENGEM! Lukács 11,9-13 Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.
Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.
Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ád néki? vagy ha halat, vajjon a hal helyett kígyót ád-é néki?
Avagy ha tojást kér, vajjon skorpiót ád-é néki?
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik. Minden amire szükséged van Isten igéjében már megvan adva! •A Biblia történelmi pontossága •A Biblia tudományos helytállósága •A Biblia önvallomása •Biblia összegfüggősége – harmóniája •A Biblia sokoldalúsága •A Biblia működőképessége •A Biblia elpusztíthatatlansága •A Bibliában hívők vértanúsága Mert amely fül hallott, boldognak mondott engem, Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. - Understand Mi kell a Szellemi táplálkozáshoz? - Ebédidő, soha ne szakíts, szentelj időt! - jó étvágy, - megterítés, - tudjuk, hogy mit szeretnék enni, - legeltetés, - érezzük az ízeket, ne habzsoljunk, - rendszeresen.
Full transcript