Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cultuurvisie Houten- perspectief op 2025

No description
by

Jessica Dijkman

on 19 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cultuurvisie Houten- perspectief op 2025

8

S
P
E
E
R
P
U
N
T
E
N

Maken we het actief beoefenen van cultuur voor alle inwoners toegankelijk
Stimuleren we de inzet van cultuur op andere beleidsterreinen
Borgen en verbeteren we de huidige culturele infrastructuur
Cultuurvisie Houten
Stimuleren inzet cultuur op andere beleidsterreinen
Borgen en verbeteren culturele infrastructuur
1. Actieve cultuurparticipatie wordt vergroot!
Omdat:
Door:
Voorbeelden:
2. Meer inzet cultuur bij maatschappelijke vraagstukken!
Omdat:
Door:

Voorbeelden:
3. Houten ontdekt en toont haar identiteit!
Omdat:
Door:

Voorbeelden:
4. De Houtense openbare ruimte verrast!
Omdat:
Door:
Voorbeelden:
5. Het Houtense culturele veld verdient
een steuntje in de rug bij doorontwikkeling
6. Toegankelijkheid Cultuurfonds Houten wordt verbeterd!
Looptijd: perspectief op 2025
Ontwikkeling mét het culturele veld en relevante partners
Visie stapsgewijs concreet maken met tweejaarlijkse uitvoeringskalender door college: deel 1 september 2017!
Evaluatie 2021
7. Beeldbepalende Houtense evenementen verdienen meerjarige ondersteuning!
Omdat:
Door:
Omdat:
Voorbeelden:
Omdat:
Door:
Voorbeelden:
Door:
Cultuur voegt waarde toe aan Houten*. Daarom:
Rol gemeente: Aanjager, verbinder en ondersteuner
* Waar "Houten" staat bedoelen we de hele gemeente, inclusief ‘t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal!
Het vormt:
- sociale en cognitieve vaardigheden
-identiteit

Het helpt bij:
- gezond en actief blijven
- weerbaarheid

En zorgt voor ontspanning, ontmoeting en plezier!Van jong tot oud!
Het invoeren van een jeugdcultuurfonds

Het invoeren van een jeugdcultuurpas

Inventariseren en vergroten mogelijkheden U-pas

Onderzoeken welke drempels mensen ervaren bij actieve cultuurparticipatie en die samen mét het veld aanpakken

Overzicht op cursusaanbod jeugd en volwassenen

Gesprek met Houtense scholen over kansen cultuur bij kerndoelen

Cultuur gaat uit van de kracht van mensen.
Dat helpt bij:
- Het bespreekbaar maken van thema's zoals onderling begrip, inclusie en stigmatisering

- Het vergroten van de positieve gezondheid. Je bent zoveel meer dan je beperking!
- Cultureel talent uit te nodigen om maatschappelijke thema's en kansen te verkennen!

- Binnen programma "Sociale Kracht 2017- 2020" projecten te stimuleren met zorg en cultuur. Doel: bijdragen aan transformatie!

- Verkennen aantrekkelijker maken bestaande preventieprogramma's met cultuur.
Een gedeelde identiteit verbindend kan werken!


Waar mensen zich verbonden voelen en trots zijn op hun gemeenschap zetten zij zich daar eerder actief voor in!


Houten heeft een verhaal! Van Romeinen naar Ridderhofsteden, de Nieuwe Hollandse Waterlinie* en Limes*... maar ook Houten Vinex en het landelijke buitengebied.
* Met UNESCO- nominatie!
- Behouden en beleefbaar maken Houtense monumenten en historie voor jong en oud

- Uitnodigen van inwoners en culturele veld om projecten over de Houtense identiteit te ontwikkelen

- Indien Houten inzet op citymarketing is de oorsprong van het gebied essentieel en wordt cultuur betrokken
Cultuur laat je op een andere manier kijken naar je omgeving

Het inzetten van cultuur bij gebruik en inrichting van de openbare ruimte kan tot bijzondere oplossingen leiden!
Bijzondere elementen in de openbare ruimte versterken ook de identiteit!
- Uitnodigen cultuur: op welke manier kunnen we de openbare ruimte beter
benutten
?

- Experimenteren betrekken cultuur bij het
inrichten
van de openbare ruimte
Wat kan wél?
En wat is daarvoor nodig?
Het culturele veld is veerkrachtig en ondernemend! En zoekt ook in de toekomst naar hoe talent het beste tot zijn recht komt.

De Houtense samenleving ontwikkelt zich doorlopend. Vanwege de waarde van cultuur voor samenleving is het belangrijk dat het culturele veld mee kan groeien met de gemeenschap en haar behoeften.

- Het voortzetten van de samenwerking met Cultuurfonds Houten

- Met de cultuurmakelaar en Cultuurfonds Houten het veld te inspireren en te ondersteunen!

- Het, waar nodig, faciliteren van de relatie tussen het culturele veld en ondernemers.
Met de invoering van het fonds zijn de administratieve lasten voor het veld toegenomen en dat is zonde!

Het Cultuurfonds Houten wordt volledig wordt benut, maar de inkomsten naast de bijdrage van de gemeente zijn nog steeds zeer beperkt.
- Concrete afspraken met het Cultuurfonds Houten over het verlichten van de aanvraagprocedure.

- Blijven inzetten op het werven van aanvullende middelen, waar mogelijk samen met andere Houtense fondsen en initiatieven.


Wat kunnen zij voor elkaar betekenen?
Het bouwen van Houtense tradities is belangrijk.

Evenementen die:
- Houtens talent tonen
- op een verrassende wijze de omgeving gebruiken
- breed toegankelijk zijn voor Houtense inwoners en de omgeving

dragen bij aan een positieve beeldvorming over Houten en een aantrekkelijke leefomgeving! De financiering blijkt echter een knelpunt.

Dit pleit voor een voorziening om (cultuurdragende) evenementen meerjarig te ondersteunen!


- De criteria voor een “beeldbepalend Houtens (cultureel) evenement” te bepalen.

- Op zoek te gaan naar manier waarop meerjarige ondersteuning kan worden gerealiseerd. Dit in samenwerking met andere domeinen zoals ruimte en economie.


foto cultuurnacht wacht op toestemming
8. Cultuurbeoefening en ontmoeting verdienen passende ruimtes!
Voorbeelden:
Voorbeelden:
Door:
Omdat:
Er zijn ook mogelijkheden voor crowdfunding
Een plek om cultuur te kunnen beoefenen en te delen is essentieel voor de laagdrempeligheid en het stimuleren van de ontmoetingsfunctie van cultuur.
• Het culturele veld (jong tot oud!) te vragen die behoefte concreet te maken:

Wat mist er in het huidige aanbod?

• Onderzoeken hoe we, met het culturele veld
en andere relevante partners, aan die behoefte tegemoet kunnen komen.Het jeugdcultuurfonds financiert culturele lessen voor kinderen die het niet zelf kunnen betalen.
Met de jeugdcultuurpas kunnen alle kinderen via proeflessen kennis maken met verschillende vormen van cultuur
Werven culturele organisaties om aan te sluiten bij de U- pas
Hoe verlaag je psychologische drempels om een cursus te volgen?
http://www.lkca.nl/publicaties/informatiebank/inspiratiegids-voor-lokaal-beleid
Meer voorbeelden cultuur in sociaal domein:
Samenwerking Splinter en SGH: Wie is de Stakker?
Taalspeelgroep Houten
bijvoorbeel:
Bijvoorbeeld: theateratelier voor zorgmijders, Fit- Art voor ouderen, Cultuurkantine voor kinderen in achterstand
Ontwikkelen van Fort Honswijk en omliggende waterlinielandschap tot publiekstrekker van nationaal belang!
Kruip in de huid van de archeoloog
http://www.florisschoonderbeek.com/studio/shall-we-dance-2/
Van Gogh- fietspad Nuenen
Kunst laat je anders kijken!
http://www.lkca.nl/publicaties/publicaties-lkca/sport-en-cultuur-samen-scoren
Interessante locatie!
Verrassende samenwerkingen
Mooie samenwerking tussen cultuur en ondernemers
Kan financieel, maar ook uitwisselen kennis en kunde!
https://www.voordekunst.nl/
Binnenkort digitale aanvraag!
Crea- café om ongedwongen uit te kunnen wisselen
Betaalbare repetitieruimte!
Broedplaats

Een thema-week over stigmatisering
De foto’s in deze Cultuurvisie zijn beschikbaar gesteld door:
Cultuur aan de Slinger (Floris Vink, René van den Brandt, Paul van der Klei), Kunst om de Hoek, Bibliotheek Lek en IJssel, Danny de Bree (Fotogevoel), Archeologische Werkgroep “Leen de Keyzer”, Fotoclub Perspektief, Liesbeth Aveling, Theatergroep Het Schellinkje, Theatergroep Splinter.

Bij de keuze van de foto’s is getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden,
worden verzocht contact met ons op te nemen. De foto’s in deze visie mogen op geen enkele wijze worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs-rechthebbenden.
Gebruik van Het Rond en Slinger-gebied
jongeren!
foto wacht op toestemming Houtense Helden
Actief beoefenen cultuur toegankelijk
maken voor alle inwoners
Full transcript