Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ТЕХНИКИЙН ХЭМЖИЛЗҮЙД АВТОМАТ УДИРДЛАГИЙН БИТҮҮ СИСТЕМИЙГ АШИ

No description
by

А. Мөөгий

on 19 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ТЕХНИКИЙН ХЭМЖИЛЗҮЙД АВТОМАТ УДИРДЛАГИЙН БИТҮҮ СИСТЕМИЙГ АШИ

Датчик нь техникийн хэмжил зүйн анхдагч элемент бөгөөд автоматжуулалт нь битүү систем үүсгэх замаар хийгддэг. Энэхүүү ажлаар бид датчик болон датчикийн гаралтын дохиог боловсруулах анхдагч техникүүдийн тухай онолын товч болон битүү систем үүсгэх зарим практик туршилтуудыг хамтат нь авч үзсэн болно.
Эдгээр дэвшилтэт технологийн бүрэлдэхүүнд уламжлалт техникийн хэмжил зүйн элементүүд зүй ёсоор багтах бөгөөд бүхий л системийн үйл ажиллагааны нарийвчлал нь анхдагч элемент болох датчик, мөн анхдагч дохио боловсруулах техникээс ихээхэн хамаардаг ч автомат удирдлагын битүү системийн ашиглавал илүү сайжирна.
Зураг нэгээс харахад аливаа систем процессийг автоматжуулах анхны алхам нь холбогдох мэдээллүүдийг цуглуулахын тулд датчикаар хэмжилт хийх бөгөөд үүний дараа датчикаас ирсэн анхдагч мэдээллүүдийг боловсруулан дараа дараагийн элементэд дамжуулан эцэст нь системийн үйл явц буюу шийдвэр гаргалтанд шууд нөлөөлдөг байна.
Орчин үед автоматжуулалт, алсын удирдлагын системүүд утасгүй холбоон дээр үндэслэн хөгжлийн шинэ түвшинд хүрээд байна. Автоматжуулалтын үе шатууд болон тэдгээрийг гүйцэтгэх үүргийг товч дурьдвал:
ТЕХНИКИЙН ХЭМЖИЛЗҮЙД АВТОМАТ УДИРДЛАГИЙН БИТҮҮ СИСТЕМИЙГ АШИГЛАХ НЬ
1- Механик удирдлага
2- Үйл ажиллагааны дэмжлэгэт
3- Багцын боловсруулалт
4- Хамтын удирдлага
5- Шийдвэрийн дэмжлэгэт
6- Нийлмэл шийдвэрийн дэмжлэгэт
гэж ангилан үздэг байна.
Зураг. 1 Автоматжуулалтын энгийн системийн бүтэц
Зураг.2 Датчикийн ангилал
Хэдийгээр датчикийн ангилал нь маш өргөн хүрээг хамарч байгаа байгаа боловч хамгийн өргөн тархсан датчик нь эсэргүүцлийн датчикийн төрөлд хамаарах потенциометр, тензометр, эсэргүүцлэн термометр, термистор, термохос, мөн багтаамжийн эсэргүүцлийн хувьсах конденсаторууд, 2 хэмжээст датчикууд, MEMS датчикууд үүнээс гадна индукцийн эсэргүүцлийн хуйлрах гүйдлийн, Холлын үйчлэлийн, соронзон эсэргүүцлийн, индукцлэлийн соронзон уян харимхайн, шугаман хувьсах дифференциаль трансформатор зэрэг болно.
Датчикийн характеристек нь тухайн датчикийн өөрийн шинж чанарыг илэрхийлэхээс гадна хэрэглэгдэж буй системийн мөн чанарт давхар нөлөөлнө. Характеристек нь дараах мэдээллүүдийг агуулна. Үүнд:
Ихэнхи тохиолдолд датчикаас ирж байгаа мэдээлэлийн амплитуди бага бөгөөд дараачийн элементүүд болох дамжуулгын шугам, дэлгэц, хадгалах төхөөрөмжийн стандартад нийцүүлэн хувиргах, өсгөх, бууруулах, шүүх, модуляци хийх зэрэг боловсруулалтуудыг хийнэ.
Техникийн хэмжил зүйд датчик болоод дохио боловсруулах техник нь маш чухал үүрэгтэй бөгөөд учир нь процесийн цаашдын үйл ажиллагаа энэхүү хэмжилтийн үр дүн дээр суурилна. Дараах схемд үзүүлсэн энгийн задгай болон битүү системүүдийн тооцоон дээр техникийн хэмжил зүйд автомат удирдлагийн битүү системийг ашиглавал гарах давуу талуудыг харж болно.

Зураг 3. Битүү болон задгай систем

Параметрийн өөрчлөлт нь [1+G(s)H(s) ]^2 ийм байдлаар өөрчлөгдөж болно.
Зураг 5.Задгай болон битүү системийн харицуулалт
Симуляц
Автомат удирдлагын задгай болон битүү систем хоорондын ялгааг судлахын тулд NI Multisim програмыг ашиглан симуляц хийв.

Зураг тавд үзүүлснээр задгай болон битүү систем хоорондын ялгааг энгийн дифферэнциал өсгөгчийн жишээн дээр авж үзсэн.

Энэхүү ажлаар бид аналог дохио боловсруулах техникийг тензометрийн датчикийн өөрчлөлтийг гүүрэн хэлхээгээр хүчдэлийн өөрчлөлт болгон хувиргаж гаралтын хүчдэлийг гурван өөр төрлийн өсгөгчөөр өсгөх жишээн дээр авч үзэв. Иймээс аливаа техникийн хэмжил зүй, автоматжуулалтын анхдагч элемент болох датчик, дохио боловсруулах техникийг зөв сонгох нь системийн мөн чанарыг тодорхойлоход чухал байр суурь эзлэнэ.
Ашиглалтын тодорхой нөхцөл бүрт тохирсон санал зөвлөмжүүд байдаг боловч системийн өөрийн мөн чанарт тохируулан загварчлах нь тодорхой бус бөгөөд ганцхан тухайн системээс хамаарах юм.
Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.
Full transcript