Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of ASPECTE METODOLOGICE ALE JOCULUI DIDACTIC ÎN EDUCAREA LIMBAJ

No description
by

Madalina Matache

on 10 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of ASPECTE METODOLOGICE ALE JOCULUI DIDACTIC ÎN EDUCAREA LIMBAJ

ASPECTE METODOLOGICE ALE JOCULUI DIDACTIC ÎN EDUCAREA LIMBAJULUI COPIILOR PREŞCOLARI
REPERE TEORETICE PRIVIND ASPECTELE METODOLOGICE ALE JOCULUI DIDACTIC IN EDUCAREA LIMBAJULUI PREŞCOLARILOR
APLICAŢII PRACTICE PRIVIND ASPECTELE METODOLOGICE ALE JOCULUI DIDACTIC ÎN EDUCAREA LIMBAJULUI PREŞCOLARILOR
UNIVERSITATEA "VALAHIA" TÂRGOVIŞTE
PROFESOR COORDONATOR: PROF. UNIV. DR. ŞTEFANIA ZLATE

TÂRGOVIŞTE
2014

CUPRINS
ARGUMENT
CAPITOLUL I
Locul şi rolul jocului didactic în activităţile comune
de educarea limbajului……………………………………………………………………...........1
CAPITOLUL II
1. Particularităţi ale limbajului şi ale gândirii la vârsta preşcolară.......... ….10
2. Depistarea, prevenirea şi corectarea tulburărilor de vorbire la vârsta preşcolară.........18
CAPITOLUL III
1. Aspecte metodologice ale jocului didactic …………………………………………....25
2. Criterii de clasificare a jocurilor didactice……………………………………………...38
3. Exerciţii şi jocuri privind perfecţionarea auzului fonematic şi pronunţarea corectă a sunetelor……………………………………………………………………………….......42
4. Îmbogăţirea şi activizarea vocabularului copiilor, obiectiv al jocurilor didactice……....................................................................................................49
5. Specificul organizării, desfăşurării şi evaluării jocurilor didactice
de cultivare a deprinderilor corecte prin însuşirea unor structuri morfosintactice
ale limbii române ……………………………………………………………………….................56
6. Jocul didactic de educarea limbajului, formă a evaluării sumative……...…65
CONCLUZII………………………………………………………………………….….....................72
ANEXE
BIBLIOGRAFIE

ARGUMENT
Educarea conduitei verbale a preşcolarului constitute o premisă psiho-pedagogică a pregătirii lui pentru şcoală, a pregătirii lui pentru viaţă. Din această perspectivă, întreaga sa experienţă instructiv-educativă din grădiniţă atestă posibilitatea şi utilitatea cultivării limbajului, în strânsă legătură cu dezvoltarea operaţiilor gândirii.
Strădania noastră ca şi cadre didactice trebuie canalizată indeosebi spre realizarea obiectivelor educării limbajului prin folosirea unor variate forme de activitate. Având in vedere faptul că jocul, ca tip de activitate didactică, oferă cadrul organizatoric inedit de desfaşurare a activitătii didactice de dezvoltare a vorbirii, în lucrarea de faţă am încercat să prezint modalităti de lucru cu copiii preşcolari cu privire la contributia jocurilor didactice şi a diverselor tipuri de exercitii la dezvoltarea vorbirii lor, parcurgând o bogată literatură psihopedagogică, lingvistică şi metodică.
LOCUL ŞI ROLUL JOCULUI DIDACTIC ÎN ACTIVITĂŢILE COMUNE DE EDUCAREA LIMBAJULUI
Jocul didactic este o forma de învăţare eficientă pentru că este efectuată direct de către copil, prin efortul lui, iar forma de joc antrenează intens copilul în stimularea şi exersarea vorbirii, în direcţia propusă în cadrul fiecărui joc, fără ca ei să conştientizeze acest efort. Valoarea principală a jocului rezidă în faptul că îi face pe copii participanţi nemijlociţi, direct interesaţi la propria lor formare.
În general, jocul didactic este o forma de activitate cu un rol mai mic în privinţa transmiterii de cunoştinţe, dar cu o contribuţie mai mare în precizarea, consolidarea, adâncirea, sistematizarea şj verificarea cunoştinţelor. Astfel, prin intermediul jocului didactic se fixează, precizează şi activizează vocabularul copiilor, se contribuie la îmbunătăţirea pronunţiei, la formarea unor noţiuni, la însuşirea unor construcţii gramaticale.
PARTICULARITĂŢI ALE LIMBAJULUI LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ
La vârsta preşcolară, limbajul copiilor înregistrează modificări cantitative şi calitative însemnate, se perfecţionează sub aspect fonetic, volumul de cunoştinţe este relativ bogat, copiii folosesc in exprimarea orală forme corecte din punct de vedere gramatical, stăpânesc semnificaţia multor cuvinte, creşte gradul de generalizare al cuvintelor noţiuni, dispun de unele posibilităţi pentru nuanţarea exprimării. Alături de limbajul situativ se dezvoltă limbajul contextual, care duce la creşterea funcţiei intelectuale a limbajului, la apariţia unor elemente de planificare a activităţii pe plan mental.
Vârsta preşcolară este vârsta însuşirii intensive a limbajului. Până la 6ani, copilul îşi însuşeşte aproximativ 3500 de cuvinte (lexicul de bază), cat şi structura gramaticală a limbii.

ASPECTE METODOLOGICE ALE JOCULUI DIDACTIC
Jocul didactic este apreciat ca o formă de activitate care corespunde cel mai bine cerinţelor unui învăţământ formativ şi „el rămâne joc numai dacă va contine elemente de aşteptare, de surpriză, de ghicire, de întrecere, elemente de comunicare reciprocă între copii“.
Aspecte preoperatorii în reuşita jocului didactic
CONDIŢIILE REALIZĂRII APLICĂRII PROBELOR PRACTICE DE JOC DIDACTIC ÎN ACTIVITĂŢILE DE EDUCAREA LIMBAJULUI
CERCETAREA REALIZATĂ A SURPRINS 20 DE PREŞCOLARI AVÂND VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 4 ŞI 6 ANI IAR OBIECTIVELE FUNDAMENTALE AU FOST URMĂTOARELE:
- gradul de dezvoltare a auzului fonematic şi a pronunţiei corecte a sunetelor;
- îmbogăţirea şi activizarea vocabularului;
- familiarizarea copiilor cu noţiunea de propoziţie, cuvânt, silabă, sunet;
- însuşirea unor structuri gramaticale corecte;
- observarea evoluţiei copiilor pe baza evaluării formative, continue şi sumative, aplicând măsuri ameliorative.


Jocuri didactice pentru educarea unei exprimări gramaticale corecte
Jocurile didactice de cultivare a exprimării corecte prin însuşirea unor structuri morfo-sintactice sunt de fapt o expresie a posibilităţilor largi de a-i familiariza pe copii cu exprimarea corectă din punct de vedere gramatical, o expresie a faptului că „gramatica se învaţă prin mijlocirea limbii şi nu limba prin mijlocirea gramaticii”.
exemple de jocuri utilizate pentru educarea unei exprimări gramaticale corecte:
„Eu spun una, tu spui multe";-Formarea deprinderii de a folosi corect numărul substantivelor (singular şi plural)
„Ce ştii despre mine?”;-formarea deprinderii de a folosi corect pronumele personal singular
„Cui îi arunc mingea?";-formarea deprinderii de a folosi corect substantivul în cazul dativ, în propoziţii;
"A câta jucărie lipseşte?”-formarea deprinderii de a folosi corect numeralele ordinale
„Când faci/ai făcut/vei face aşa?” -formarea deprinderii de a folosi corect, în
propoziţii, verbele la timpul prezent, trecut sau viitor ale modului indicativ;
CONCLUZII
Experienţa acumulată de copii, precum şi materialul verbal bogat şi variat au contribuit substantial la perfecţionarea auzului fonematic, la dezvoltarea cantitativă şi calitativă a vocabularului copiilor. Jocurile didactice exersate mi-au permis să constat cu uşurinţă progresele pc care le-au înregistrat de la o etapă la alta, cât şi greutăţile pe care le-au întâmpinat unii dintre ei.
Prin jocurile didactice propuse copiilor am constatat că activitatea de dezvoltare a vorbirii realizată prin descoperire, problematizare şi evaluată prin munca independentă pe fişe a dus la însuşirea de către copii a tuturor sarcinilor prevăzute de curriculum.
În concluzie, pot afirma că folosind jocurile didactice cu maximă eficienţă, în măsura în care limbajul folosit de educatoare constituie un model permanent pentru copii, grădiniţa poate şi trebuie să contribuie la dezvoltarea vorbirii preşcolarilor în vederea pregătirii procesului de învătare în şcoală.

DEPISTAREA, PREVENIREA ŞI CORECTAREA TUBURĂRILOR DE VORBIRE PRIN INTERMEDIUL JOCULUI DIDACTIC
Pentru a depista şi a corecta tulburările de vorbire fiecare educatoare trebuie să cunoască atât particularităţile dezvoltării ontogenetice normale ale limbajului, cat şi eventualele tulburări ale vorbirii copilului preşcolar.
Metodele pe care le-am folosit in depistarea copiilor cu tulburări de vorbire sunt:jocul didactic, observaţia, conversaţia, testul. Datele culese prin aceste metode trebuie să oglindească:
 dacă copilul are sau nu dezvoltată vorbirea la nivelul vârstei sale;
 dacă are sau nu o pronunţie corectă;
 dacă face greşeli gramaticale;
 dacă are tulburări de vorbire.
EXEMPLE DE JOCURI UTILIZATE PENTRU A DEPISTA DIFERITE FORME DE TULBURĂRI DE VORBIRE
"REPETĂ CE AUZI!"
- Scop : verificarea capacităţii de diferenţiere perceptiv-fonematică a sunetelor şi a grupelor de sunete separate şi situate în poziţii diferite in structura cuvântului.
"ASCULTĂ ŞI REPETĂ!"
- Scop : - verificarea pronunţiei următorilor diftongi şi triftongi: “ea”, “oa”, “eau”, în structura cuvintelor.
"SPUNE DUPĂ MINE!"
-Scop: verificarea pronunţiei următoarelor grupuri bi şi triconsonantice : mn, cr, ,st, str.
Structura jocului didactic
SCOPUL- în conformitate cu programa, nivelul grupei şi potenţialul individual al copiilor;
SARCINA DIDACTICĂ- acţiunea concretă;
CONŢINUTUL JOCULUI - desfăşurarea jocului didactic;
REGULILE JOCULUI;
MATERIAL DIDACTIC concret;
ACŢIUNEA DE JOC - acţiunea concretă în care copilul execută sarcina jocului;
ELEMENTELE DE JOC, fără care activitatea nu poate indeplini funcţia de joc didactic.
Cuprinsul desfăşurării jocului didactic
- MOMENT ORGANIZATORIC;
- INTRODUCEREA ÎN JOC;
- CAPTAREA ATENŢIEI;
- PREZENTAREA MATERIALULUI DIDACTIC;
- ANUNŢAREA TEMEI ŞI A SCOPULUI;
- REACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR;
- ORIENTAREA ÎN EXECUTAREA JOCULUI/ EXPLICAREA ŞI DEMONSTRAREA;
- EXECUTAREA JOCULUI(DE PROBĂ, PROPRIU-ZIS);
- OBŢINEREA PERFORMANŢEI;
ASIGURAREA FEED-BACK-ULUI;
-EVALUAREA REZULTATELOR;
ASIGURAREA RETENŢIEI ŞI A TRANSFERULUI;
- ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII.
Jocul didactic este eficient dacă se desfăşoară după o anumită metodologie ştiinţifică şi trebuie să se ia în prealabil următoarele măsuri:
a) planificarea judicioasă a jocurilor didactice;
b) cunoaşterea lor temeinică;
c) întocmirea proiectelor didactice;
d) procurarea sau confecţionarea materialului didactic necesar;
c) pregătirea copiilor in vederea desfâşurării jocului didactic


Exerciţii şi jocuri utilizate în perfecţionarea auzului fonematic şi pronunţarea corectă a sunetelor
Exerciţiile-joc „prin marea lor diversitate, prin variantele pe care le poate avea fiecare dintre ele, precum şi faptul că pot fi jucate de o grupă numeroasă, de colective mici sau chiar individual, constituie un instrument didactic foarte maleabil ".
Cu ocazia aplicării unei observări sistematice, a perceperii şi pronunţării sunetelor limbii române de către copii, am constatat următoarele :
 aparatul fono-auditiv prezintă integritatea necesară la toţi copiii;
 dezvoltarea neuropsihică a preşcolarilor este normală; copiii grupei articulează corect toate sunetele limbii române;
 copiii grupei sunt capabili să formuleze propoziţii simple;
 folosesc dialogul mai ales în jocurile de creaţie cu subiecte, dar şi în alte forme de activitate.
Paralel cu observaţiile am aplicat probe cu specific fonetic cu rol constatativ şi predictiv cu scop de verificare a pronunţiei următoarelor sunete şi grupuri de sunete .: r, s, ş, t, ţ, g, z, j, v, z, f, ce, ci, ge, gi; verificarea pronunţiei următorilor diftongi şi triftongi :ea, oa, eau,etc.
Jocuri didactice utilizate în îmbogăţirea şi activizarea vocabularului copiilor
Limba se învaţă şi se perfecţionează vorbind, ca atare, pe linia îmbogăţirii şi activizării vocabularului, jocul didactic contribuie din plin la realizarea acestui obiectiv al dezvoltării vorbirii preşcolarilor.
Scopul utilizării jocurilor didactice: verificarea volumului vocabularului şi gradul de inţelegere al noţiunilor; verificarea capacităţii copilului de a face analogii prin opoziţie; verificarea capacităţii de generalizare a copiilor, a gradului de însuşire a unor noţiuni din domenii variate şi posibilitatea raportării acestor noţiuni la respectivele categorii integratoare; formarea şi consolidarea deprinderilor de a folosi cuvinte (antonime, omonime,paronime, sinonime) pentru dezvoltarea creativităţii verbale:„Ne jucăm cu cuvinte opuse" ,„Cum putem să mai spunem?" ,„La televizor" ,etc.
Se poate spune că atât jocurile-exerciţii, cat şi jocurile didactice în special, reprezintă o modalitate eficientă de lucru cu preşcolarii în ceea ce priveşte dezvoltarea vorbirii lor, prin perfecţionarea auzului fonematic, exersarea pronunţiei corecte a sunetelor prin analize şi sinteze fonetice, în vederea pregătirii pentru şcoală.
Situaţiile în care au fost puşi copiii cu scopul realizării sarcinilor didactice au antrenat şi exersat concomitent analizatorii auditiv, vizual, verbal şi motric

CONCLUZII:
concluzii...
Acţiunea de îmbogăţire şi activizare a vocabularului preşcolarilor nu este nici simplă, nici uşoară, dar este frumoasă şi nobilă, dacă avem în vedere cultivarea limbii române. Referindu-mă la vocabular aş putea considera însuşite la vârsta preşcolară acele cuvinte şi expresii specifice limbajului cotidian prin intermediul cărora preşcolarii se vor putea integra in clasa pregătitoare.
concluzii...
Am constatat că o activitate sistematică, gradată, realizată prin descoperire, problematizare sau muncă independentă, prin exerciţii numeroase duce la însuşirea unui limbaj corect şi expresiv, la însuşirea tuturor sarcinilor prevăzute în curriculumul preşcolar.
Jocurile didactice, fiind o activitate atractivă şi accesibilă, îmbinând elementul distractiv cu cel instructiv, oferă copiilor posibilitatea cea mai eficace de a-şi însuşi treptat formele structurii gramaticale a limbii române.

LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ PENTRU OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC I
IPOTEZA CERCETĂRII:
Dacă şi numai dacă se foloseşte un numar optim de jocuri-exerciţii şi jocuri didactice pentru prevenirea şi depistarea defectelor de vorbire, pentru îmbogăţirea şi activizarea vocabularului copiilor preşcolari si pentru formarea şi dezvoltarea unei exprimări gramaticale corecte, atunci se realizează educarea limbajului copiilor preşcolari sub aspect cantitativ şi calitativ.
Full transcript