Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

College bestuurlijke samenwerking

Inholland
by

Joost Keemink

on 27 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of College bestuurlijke samenwerking

Andere publieke / private partijen
Burgemeester
opperbevelhebber
De burgemeester heeft het opperbevel in geval van een ramp of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Degenen die aan de bestrijding van een ramp deelnemen, staan onder zijn bevel.

Informeert de betrokkenen dat volgens de structuur van het crisisplan gewerkt gaat worden
Wet veiligheidsregio's
Het doel van de Wet veiligheidsregio’s is het verbeteren van de crisisbeheersing.

Besluit veiligheidsregio’s (Bvr)
Het Besluit veiligheidsregio’s geeft kwaliteitseisen voor de organisaties in de veiligheidsregio. In het besluit is een basisniveau vastgesteld waaraan de organisatie van crisisbeheersing en de
brandweer
moet voldoen.
incident
calamiteit
ramp
nazorg
gedrag
Kolommen
Bevolkingszorg
Communicatie
Publieke zorg
Omgevingszorg
Informatie
Ondersteuning
pers- en publieksvoorlichting
verwanteninformatie
opvang mens en dier
primaire levensbehoeften
bijzondere uitvaartzorg
bouwbeheer
ruimtebeheer
milieubeheer
registratie mens en dier
informatiecentrum
registratie van schade
bestuursondersteuning
nafase
Brandweerzorg
Bron- en
emissiebestrijding
Redding
Ontsmetting
Ondersteuning
Informatiemanagement
Politiezorg
Mobiliteit
Bewaken en beveiligen
Ordehandhaving
Opsporing (expertise)
Interventie
Preventie & netwerken
berging & identificatie
bundelen kennis & mensen
creëren van een veilige werkplek
veilige doorstroom verkeer
strafrechtelijk onderzoek
Geneeskundige zorg
Spoedeisende medische hulp
Psychosociale hulpverlening OR
Publieke gezondheidszorg
Water- & scheepvaartzorg
Waterkwantiteit
Waterkwaliteit
Nautisch verkeersmanagement
Search & Rescue
Bestuurlijke samenwerking
Verkort college over crisismanagement

4 à 5 open / gesloten vragen tijdens de toets

Vragen ? Stel ze direct of later via de mail:
j.keemink@barendrecht.nl
& Rijk
Operationeel crisisteam
Operationele leiding
Bevoegd gezag
ROT's in beide regio's (& CoPI's)
Voorzitters wijzen samen 1 coördinerend ROT aan
Door voorzitters aangewezen ROL
Voorzitters VR, elk in de eigen regio
Voorzitters wijzen samen 1 coördinerend voorzitter aan
Operationeel crisisteam
Operationele leiding
Bevoegd gezag
Coördinerend ROT
Door voorzitters aangewezen ROL
Minister(s) / Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb)
Indien de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn. (Vitale belangen bedreigd of maatschappelijke ontwrichting.)
GRIP 5
GRIP Rijk
Veiligheidsregio
Algemeen bestuur
Dagelijks bestuur
Hoofdlijnen beleid & financiën
Voorbereiding en uitvoering besluiten AB
Artikel 14

1. Het bestuur van de veiligheidsregio stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio.
2. Het beleidsplan omvat in ieder geval:
a. een beschrijving van de beoogde operationele prestaties van de diensten en organisaties van de veiligheidsregio, en van de politie, alsmede van de gemeenten in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
b. een uitwerking, met inachtneming van de omstandigheden in de betrokken veiligheidsregio, van door Onze Minister vastgestelde landelijke doelstellingen als bedoeld in artikel 37;
c. een informatieparagraaf waarin een beschrijving wordt gegeven van de informatievoorziening binnen en tussen de onder a bedoelde diensten en organisaties;
d. een oefenbeleidsplan;
e. een beschrijving van de niet-wettelijke adviesfunctie, bedoeld in artikel 10, onder b;
f. de voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de aanwezigheid van brandweerposten in de gemeenten alsmede de overige voorzieningen en maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te voldoen.
2a. Voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan overlegt de burgemeester van een gemeente in het gebied van de veiligheidsregio met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan.
3. Het bestuur stemt het beleidsplan af met de beleidsplannen van de aangrenzende veiligheidsregio’s en van de betrokken waterschappen, en met het beleidsplan, bedoeld in artikel 39 van de Politiewet 2012, van de betrokken regionale eenheid van de politie.
Artikel 15

1. Het beleidsplan, bedoeld in artikel 14, is mede gebaseerd op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel.
2. Het risicoprofiel bestaat uit:
a. een overzicht van de risicovolle situaties binnen de veiligheidsregio die tot een brand, ramp of crisis kunnen leiden,
b. een overzicht van de soorten branden, rampen en crises die zich in de veiligheidsregio kunnen voordoen, en
c. een analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen van de soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen.
3. Het bestuur van de veiligheidsregio stelt het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten, waarbij het bestuur de raden tevens verzoekt hun wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid.
4. Het bestuur van de veiligheidsregio nodigt voor de vaststelling van het risicoprofiel in ieder geval de door de korpschef daartoe aangewezen ambtenaren van politie, de hoofdofficier van justitie, bedoeld in artikel 12, eerste lid, de besturen van de betrokken waterschappen en door Onze andere Ministers daartoe aangewezen functionarissen uit hun zienswijze ter zake kenbaar te maken.
5. Het bestuur van de veiligheidsregio nodigt ten minste eenmaal per jaar de bij mogelijke rampen en crises in de regio betrokken partijen uit voor een gezamenlijk overleg over de risico’s in de regio.
Artikel 16

1. Het bestuur van de veiligheidsregio stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een crisisplan vast, waarin in ieder geval de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing worden beschreven.
2. Het crisisplan omvat een beschrijving van de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en de bevoegdheden met betrekking tot de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen inzake de rampenbestrijding en de crisisbeheersing, alsmede van de afspraken die zijn gemaakt met andere bij mogelijke rampen en crises betrokken partijen.
3. Het crisisplan is in ieder geval afgestemd met crisisplannen, vastgesteld voor het gebied van aangrenzende veiligheidsregio’s en van aangrenzende staten.
4. Het bestuur van de veiligheidsregio zendt het vastgestelde crisisplan aan de commissaris van de Koning.
Veiligheidsberaad
Alle voorzitters van de 25 veiligheidsregio's hebben zitting in het Veiligheidsberaad

Het Veiligheidsberaad is het aanspreekpunt voor het Rijk om afspraken met het veld te maken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing
Recente casus
wateroverlast
Full transcript