Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Konstytucja

No description
by

Tadeusz Kondraciuk

on 7 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Konstytucja

Konstytucja
Zbiór podstawowych zasad funkcjonowania państwa, określający zakres działania i strukturę organów władzy oraz podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywateli
Budowa konstytucji
Preambuła - uroczysty wstęp, nawiązania do polskiej historii
-13 rozdziałów:
I. Rzeczpospolita
II. Wolność, prawa i obowiązki
człowieka i obywatela
III. Źródła prawa
IV. Sejm i senat
V. Prezydent RP
VI. Rada ministrów i administracja
rządowa
VII. Samorząd terytorialny
VIII. Sądy i trybunały
IX. Organy kontroli państwowej i
ochrony prawa
X. Finanse publiczne
XI. Stany nadzwyczajne
XII. Zmiana konstytucji
XIII. Przepisy przejściowe i końcowe
Zasady ustroju zawarte w konstytucji
Zasada suwerenności narodu
Zgodnie z nią najwyższym źródłem władzy jest naród. Organy państwowe pełnią swoje funkcje z jego przyzwolenia. Naród wybierając swoich przedstawicieli w wyborach udziela im upoważnienia do sprawowania funkcji publicznych. Osoby te otrzymują mandat, który jest zgodny z wolą większości społeczeństwa. Mówi o tej zasadzie art. 4 polskiej Konstytucji z 1997 r
Trójpodział władz
Ustrój polski wprowadza zasadę trójpodziału władz. Władzę wykonawczą w naszym państwie sprawuje prezydent oraz Rada Ministrów, władza ustawodawcza należy do dwuizbowego parlamentu, a władza sądownicza do niezależnych i niezawisłych sądów i trybunałów. O tej zasadzie mówi art. 10 Konstytucji III RP
Państwo prawa
Państwo prawa to państwo, w którym organy władzy państwowej działają zgodnie z prawem i w ramach prawa. Tworzone prawo winno być sprawiedliwe, a ponadto jego reguły dostatecznie jasne i przejrzyste. W państwie prawa istnieją i działają organy, których zadaniem jest stanie na straży przestrzegania prawa.
Pluralizm społeczny, polityczny i gospodarczy
Istnienie zasady pluralizmu politycznego zapewnia wolność tworzenia partii politycznych oraz stowarzyszeń. Obywatel może swobodnie wyrażać swoje poglądy polityczne oraz wybierać te partie, z których programem się utożsamia. W państwie, w którym panuje pluralizm istnieje wolność zakładania oraz przynależności do związków zawodowych, fundacji czy ruchów o charakterze obywatelskim. Pluralizm jest także gwarantem wolności przekonań społecznych i politycznych. Zapewnia także swobodę prowadzenia działalności gospodarczej oraz chroni własność prywatną.
Hierarchia aktów prawnych
Konstytucja,
Umowy międzynarodowe, które były ratyfikowane,
Rozporządzenia, dyrektywy i decyzje Unii Europejskiej,
Ustawy,
Rozporządzenia z mocą ustaw (dekrety).
Uchwały (akty wewnętrzne wiążące), rozporządzenia, zarządzenia,
Akty prawa miejscowego. Są to akta prawne obowiązujące powszechnie na terenie organu, który go wydał. Normodawcą w terenie może być: wojewoda, sejmik wojewódzki, rada powiatu, starosta, rada miasta, rada gminy i burmistrz. Akty prawa miejscowego mogą nosić nazwę uchwał np. „Uchwała Rady miasta w sprawie budżetu na rok…
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza
Konstytucja daje grupie co najmniej 100 000 obywateli inicjatywę ustawodawczą.
Full transcript