Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Сетила кај животните и врски со животната средина

No description
by

Eleonora David

on 11 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Сетила кај животните и врски со животната средина

Сетила ка животните и врски со
животната средина Како животните воспоставуваат врска со средината?


*Тие имаат специализирани органи. Кои се сетилните органи?

*Сетилните органи за:вид,слух,мирис,вкус и допир. Што се мирисот,вкусот,звукот,светлината и топлината?

*Мирисот,вкусот,звукот,светлината и топлината се сетилни дразби. Што примаат и за што служат органите за вид?

*Органите за вид ги примаат светлосните дразби.Тие служат за распознаванjе на светло,темно,форма,големина,боjа,движенjе и друго. Коj орган за вид го има каj еуглената?

*Еуглената има во предниот дел од телото во близина на камшичето се наога едно телце наречено очно петно или окце кое реагира на светлосни дразби. Какви можат да бидат очите и за што служат?

*Очите може да бидат прости и сложени.Повекето прости очи служат за детектиранjе на светлината,како на пример ка планариjата и други морски црви. Каде ги сретнуваме сложените очи и од што се изградени?

*Сложените очи ги сретнуваме ка мекотелите,членконогите и сите `рбетници.Каj главоногите,раковите и инсектите окото им е сложено,изградено од голем броj независни оптички леки.Секоjа лека гледа само еден дел од предметот,а сите заедно го формираат ликот на предметот во мозокот. Какви очи имаат `рбетните животни?

*`Рбетните животни имаат наjсложени очи наречени очно jаболко. Какво е окото каj рибите?

*Каj рибите окото е меуресто,сложено градено со една очна лека коjа може да се поместува напред-назад и на таков начин jа поднесува острината на ликот.Окото на водоземците и влечугите е слично како каj рибите. Од што е изградено окото?

*Окото е топчесто,бело по боjа,изградено е од:прозирна рожница,мрежница,сетилни клетки,очен нерв,очна лека,жолтата дамка,садовница,ирис(шареница),црнка или зеница и стаклесто тело. Обасни се што знаеш за увото.

*Преку сетилото за слух се примаат звучните дразби.Од безрбетниците само инсектите и раковите имаат прости органи за слух во вид на влакненца поставени на предните нозе.`Рбетниците имаат уши како орган за слух.Цицачите имаат насложена градба на увото.Увото се состои од три основни дела:Надворешното уво кое го сочинуваат ушен канал,ушно тапанче и ушна школка.Средното уво е изградено од три ковчинjа поврзани мегу себе.Внатрешното уво е исполнето со лимфна течност во коjа плива слушен полжав,два меури и три полукружни канали.Од сетилните клетки започнува слушен нерв коj ги носи звучните дразби до мозокот каде се дознава видот на звукот. Обjасни се што знаеш за сетило за мирис.

*Органите за мирис го примаат мирисните дразби.Каj членконогите мирисните дразби се примаат преку влакненцата распоредени по целото тело,а посебно се осетливи влакненцата на антените.Каj рибите сетилото за мирис се наога на мустачинjата,усните и усната празнина.Каj копнените `рбетници сетилото за мирис е сместено во горниот дел на носната празнина.Сетилните клетки се издолжени по форма кои на едниот краj имаат нервни влакна.а на другиот краj долги нервни влакна кои го сочинуваат мирисниот нерв.Мирисните дразби можат да бидат приjатни и неприjатни. Обjасни за сетило за вкус.

*Органите за вкус служат за приманjе на вкусните дразби.Каj членконогите сетило за вкус е сместено на влакненцата по целото тело.Посебно се осетливи влакненцата на антените.Каj рибите сетилото за вкус е сместено на усните,усната празнина и на мустачинjата.Каj копнените `рбетници сетилните клетки се распоредени во вид на брадавички на jазикот и расфрлани сетилни клетки на непцето и грлото.Вкусот на храната може да биде:солен,сладок,кисел и горчлив. Обjасни за сетило за допир.

*Сетилото за допир е сместено во кожата.Каj некоj животни,некои делови од телото се поосетливи.На пример каj инсектите и полжавите наjосетливи се пипалата.Каj рибите сетилните клетки за допир се сместени во страничната линиjа на телото.Каj птиците наjосетлив на допир е клунот.Каj цицачите наjосетливи се врвовите на прстите,дланките,шепите и усните.Со сетилото за допир се открива формата,тврдоста,тежината,рапавоста на предметите и храната. Коjа е улогата на нервниот систем?

*Улогата на нервниот систем е да одржува врската на животните со животната средина.Нервниот систем има улога да jа управува,контролира и усогласува работата на сите внатрешни органи и овозможува организмот да работи како целина. Обjасни jа нервната клетка-неврон.

*Нервната клетка-неврон е со неправилна форма.Изградена е од тело на клетка во чиjа средина се наога jадрото.На перифериjата,цитоплазмата создава повеке кратки и разгранети продолжетоци-неврит.Повекето долги израстоци градат снопчинjа,а повекето снопчинjа градат нерв.Разликуваме сетилни нерви кои ги носат дразбите од перифериjата кон мозокот и моторни нерви,кои ги вракаат одговорите од дразбите. Каков е нервниот состем каj копривкарите,плочестите црви,прстенестите црви и каj мекотелите и членконогите?

*Копривкарите имаат мрежест нервен систем.Плочестите црви нервниот систем им е претставен со две ганглии и две странични врвки изградени од нервни влакна поврзани мегу себе.Каj прстенесите црви нервниот систем е ганглионарен.Каj мекотелите и членконогите нервниот систем е изграден од повеке ганглии кои во предниот дел се групирани во мозок. Каков е нервниот систем каj `рбетниците?

*`Рбетниците имаат насjложено граден нервен систем,познат како цевчест нервен систем.нервната клетка е сместена во `рбетниот канал познат како `рбетен мозок.Во предниот дел `рбетниот мозок се проширува и го гради черепниот мозок.Черепниот мозок е составен од пет дела:голем или предeн,мал и заден,мегумозок,среден и продолжен мозок.Овоj нервен систем е познат како централен нервен систем. Коj го сочинува периферниот нервен систем?


*Периферниот нервен систем го сочинуваат сите нервни клетки надвор од мозоците.Нервниот систем каj цицачите достигнал наjвисок степен на развиток.Наjдобро е развиен предниот мозок познат како голем мозок. Обjасни го голмиот мозок.


*Големиот мозок е изграден од две хемисфери,лева и десна,кои се мегусебно поврзани.Каj големиот и малиот мозок на цицачите се развива мозочна кора коjа е набрчкана,со многу бразди.Во кората на мозокот се сместени голем броj на центри кои на цицачите им овозможуваат многу побрзо и полесно да се снаjдат во надворешната средина и соодветно да реагираат на надворешните дразби. Изработила:
Елеонора Давид VII б
Full transcript