Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Načela

No description
by

Zvonimir Ivanovic

on 19 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Načela

NAČELA
Prof. dr Zvonimir Ivanović
Ali pre toga...
Pa zato hajdemo svi zajedno da probamo da ih usvojimo
Onaj dosadni...
Kriminalistička taktika
Objedinjeno predavanje
Molim vas da budete dovoljno fini
I da me slušate bar neko vreme a da ne zaspite ili se onesvestite od velike uzbuđenosti
Najdosadnija predavanja su pripala meni
Kada sam ja studirao meni su načela kao predmet bila relativno zanimljiva
17) osnov sumnje” je skup činjenica koje posredno ukazuju da je učinjeno krivično delo ili da je određeno lice učinilac krivičnog dela;
18) „osnovana sumnja” je skup činjenica koje neposredno ukazuju da je određeno lice učinilac krivičnog dela;
19) „opravdana sumnja” je skup činjenica koje neposredno potkrepljuju osnovanu sumnju i opravdavaju podizanje optužbe;
20) „izvesnost” je zaključak o nesumnjivom postojanju ili nepostojanju činjenica, zasnovan na objektivnim merilima rasuđivanja;
ZKP SPECIJALNI POSTUPCI
ČL.2.
osnovi sumnje predstavljaju osnovu na kojoj se gradi operativna obrada u cilju otkrivanja krivičnog dela i učinioca“. Osnovi sumnje prema sadržaju mogu biti:
1. Osnovi sumnje koji ukazuju na izvršeno krivično delo čiji je izvršilac još uvek nepoznat.
2. Osnovi sumnje koji, uz krivično delo, ukazuju i na njegovog izvršioca.
3. Osnovi sumnje koji ukazuju na određeno lice kao izvršioca nekog krivičnog dela, čija osnovna obeležja još uvek nisu otkrivena
OSNOVI SUMNJE
Po članu 256 važećeg ZKP, neophodan uslov za pokretanje aktivnosti prvenstveno organa unutrašnjih poslova, u smislu preduzimanja potrebnih mera i radnji radi otkrivanja krivičnih dela i njihovih učinilaca, je u pribavljanju saznanja da je izvršeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. To saznanje može biti različitog stepena verovatnoće ili istinitosti, ali za postupanje organa unutrašnjih poslova su neophodni „osnovi sumnje“. Oni povlače obavezu organa gonjenja utvrđivanja postojanja krivičnog dela, što podrazumeva preduzimanje niza mera i radnji, nakon čega po utvrđivanju postojanja krivičnog dela, da se na osnovu te činjenice angažuju na rasvetljavanju svih činjenica u vezi sa krivičnim delom i učiniocem, kao i vezom ovo dvoje, te utvrđivanju osnovane sumnje
OBAVEZE GONJENJA
Zakonodavac u neprimenjenom ZKP razlikuje krivičnu prijavu i obaveštenje o izvršenom krivičnom delu (čl.256.)
Osnov razlikovanja je kvalitet, kvantitet činjenica o krivičnom delu, a sa duge strane i lica koja ove akte podnose.
u čl.253. st.2. da obavezu prijavljivanja imaju i sva fizička i pravna lica, koja na osnovu zakona poseduju određena javna ovlašćenja ili se profesionalno bave zaštitom i obezbeđenjem ljudi i imovine, lečenjem i zdravstvenom zaštitom ljudi, odnosno poslovima čuvanja, vaspitanja ili obrazovanja maloletnih lica, ako su za krivično delo saznala u vezi sa svojom delatnošću
ŠKULIĆEV ZKP
Zakonodavac propisuje dužnost svih državnih organa, organa teritorijalne autonomije, organa lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova da prijavljuju krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti, o kojima su obavešteni ili za njih saznaju na drugi način (član 222 stav 1 ZKP)
određeno je da svako treba da prijavi krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. U kojim slučajevima neprijavljivanje krivičnog dela predstavlja krivično delo, određuje krivični zakonik (član 223 stav 1 i 2 ZKP)
OBAVEZE
kroz stalne kontakte i saradnju policije i građana, uključivanje građana pri utvrđivanju bezbednosnih strategija i mera kojima će se delovati na probleme sa kojima se suočavaju u okviru svoje lokalne zajednice, ostvaruje partnerstvo i proaktivni pristup, povećavaju nivo bezbednosti i kvalitet života
NAČELO PREVENTIVNOG POSTUPANJA
Krivično
Procesno
Kriminalistika
Upravno
Ustavno
Politička ekonomija

NAČELO STRUČNOSTI I SPECIJALIZACIJE
Na lokalnom nivou
oblicima saradnje između lokalne zajednice i organa gonjenja, privatnog sektora i javnog sektora, i kao projekciju ovog načela na organizovanje raznih oblika saradnje
Na drugim
regionalnom nivou, u nacionalnom okviru, pojavljuje se politički koncept saradnje različitih organa i linijskog kriminalističkog rada, upravo zbog različitih sfera na kojima se posmatra ovakva saradnja. Koordinacija u saradnji mora dolaziti iz nekog centralnog tela ili organa
KOORDINACIJA I SARADNJA
Ovo načelo u savremenim okolnostima omasovljenja organa u borbi protiv kriminaliteta i njihovih specijalizacija za pojedine oblike kriminaliteta (organizovani, visokotehnološki itd.) daje izlaz i red u, na neki način, šumi ovlašćenja i nadležnosti, kako na unutrašnjem, tako i na međunarodnom planu.
koordinacija i saradnja različitih nosilaca antikriminalne prakse, kao i pripadnika organa gonjenja između sebe, odvija se neposrednim kontaktima, učešćem u zajedničkim akcijama i zamolnim putem
NAČELO KOORDINACIJE I SARADNJE
Principi planiranja
Individualnosti
Dinamičnosti
Realnosti
Konkretnosti
Hipotetičnosti
Optimalnosti
Kompleksnosti
METODIČNOST I PLANIRANJE
deficit informacija o krivičnom delu nastaje već samim izvršenjem dela i da uz to opada verovatnoća pronalaženja informacija o delu i učiniocu
hitrost i brzina ne smeju značiti i brzopletost, niti takve aktivnosti koje su nepromišljene i, bez, unapred predviđenog plana
neophodna je snalažljivost, sposobnost razmišalja izvan postojećih okvira, sposobnost kombinatorike, ali i poznavanje prilika, okolnosti u određenim sredinama, kriminogenosti pojedinih objekata i lica, manifestacija pojavnih oblika određenih krivičnih ali i drugih dela na datom području
maksimalnom iskorišćavanju efekta iznenađenja
NAČELO BRZINE I OPERATIVNOSTI
u cilju istinitog i potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja, ili materijalne istine
neophodno je da svaki kriminalista koji učestvuje u ultimativnom cilju svih krivičnih nauka – rasvetljavanju krivične stvari, kako onaj u pretkrivičnom postupku, tako i onaj u krivičnom, vodi računa o poštovanju ovog načela
u cilju utvrđivanja potpune istine ovi subjekti moraju imati dvostruku ulogu: i kao lica koja moraju voditi računa o stvaranju i pribavljanju materijala za optužbu, i, sa druge strane, moraju obezbediti da se ni jedno pravo ni slobode osumnjičenih (ili okrivljenih) ne krše, kao i da se pribave svi dokazi koji idu u prilog odbrane.
NAČELO ISTINE I OBJEKTIVNOSTI
Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala,
Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala,
Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku protiv učinilaca ratnih zločina
Zakonu o izmenama i dopunama zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku protiv učinilaca ratnih zločina
Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija
Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima,
Zakonu o Bezbednosno – informativnoj agenciji
I….
zahtev da u svom radu strogo i dosledno poštuju pozitivne zakonske propise
da prilikom obavljanja funkcija vode računa o granicama svojih prava i obaveza, tj. da preduzimaju radnje i primenjuju sredstva koja će u svakom trenutku imati odgovarajući pozitivnopravni osnov
Koji su to propisi?
NAČELO ZAKONITOSTI
____________ su samostalni državni organi koji štite slobode i prava građana, zakonom utvrđena prava i interese pravnih subjekata i obezbeđuju ustavnost i zakonitost. U pogledu krivičnih stvari, funkcija suda se ispoljava kao pravo i obaveza da sudi i presudi određeni slučaj.
KOJI SU ORGANI U PITANJU?
Član 43.
Osnovno pravo i osnovna dužnost javnog tužioca je gonjenje učinilaca krivičnih dela.
Za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti, javni tužilac je nadležan da:
1) rukovodi predistražnim postupkom;
2) odlučuje o nepreduzimanju ili odlaganju krivičnog gonjenja;
3) sprovodi istragu;
4) zaključi sporazum o priznanju krivičnog dela i sporazum o svedočenju;
5) podiže i zastupa optužbu pred nadležnim sudom;
6) odustane od optužbe;
7) izjavljuje žalbe protiv nepravnosnažnih sudskih odluka i da podnosi vanredne pravne lekove protiv pravnosnažnih sudskih odluka;
8) preduzima druge radnje kada je to određeno ovim zakonikom.
JAVNI ________________
Podnošenje krivične prijave Član 280.
Državni i drugi organi, pravna i fizička lica prijavljuju krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti, o kojima su obaveštena ili za njih saznaju na drugi način, pod uslovima predviđenim zakonom ili drugim propisom.
Krivičnim zakonikom je predviđeno u kojem slučaju neprijavljivanje krivičnog dela predstavlja krivično delo.
Podnosilac krivične prijave iz stava 1. ovog člana navešće dokaze koji su mu poznati i preduzeće mere da bi se sačuvali tragovi krivičnog dela, predmeti na kojima je ili pomoću kojih je učinjeno krivično delo i drugi dokazi.
Način podnošenja i upisivanje krivične prijave
Član 281.
Krivična prijava se podnosi nadležnom javnom tužiocu, pismeno, usmeno ili drugim sredstvom.
Ako se krivična prijava podnosi usmeno, o njoj će se sastaviti zapisnik i podnosilac će se upozoriti na posledice lažnog prijavljivanja. Ako je prijava saopštena telefonom ili drugim telekomunikacijskim sredstvom sačiniće se službena beleška, a ako je prijava podnesena elektronskom poštom sačuvaće se na odgovarajućem nosiocu podataka i odštampati.
Ako je krivična prijava podnesena policiji, nenadležnom javnom tužiocu ili sudu, oni će prijavu primiti i odmah dostaviti nadležnom javnom tužiocu.
NOVI ZKP
Prilikom rasvetljavanja i otkrivanja krivičnog dela i učinioca od strane or-gana unutrašnjih poslova u pretkrivičnom postupku, mere i radnje kao i postupanja propisani su odredbama ZKP i u pitanju je postupak koji se naziva predistražnim kojom rukovodi javni tužilac, mere i radnje organa propisane su glavom XV koja nosi naslov Predistražni postupak.
POSTUPANJA
Нови ЗКП („Службени Гласник РС бр.46/06“) прописује начин подношења кривичне пријаве у чл.254. Тамо се наводи да се пријава подноси надлежном Јавном тужиоцу и то писмено или усмено, телефоном, електронском поштом или употребом других техничких средстава и начина. Овај законик није почео да се примењује, неке његове одредбе су ступиле на снагу, али је сва прилика да овај акт неће заживети, или ће ступити на снагу у неком другом измењеном облику, јер се ради на две верзије Законика и од којих је један свој епилог добио 17.07.2009. год. када је донет Закон о изменама и допунама ЗКП „Службени гласник РС бр. 72/09 “. Решења предвиђена у овом ЗКП веома су интересантна и представљају малу револуцију у криминалистици на нашим просторима због чега заслужују посебан третман. Могуће је да ће у неко скорије време доћи време за овакав Законик. До тада овај ће се сматрати новим а Законик из 2002. год. актуелним – важећим.
ОБАВЕЗЕ
NAČINI SAZNANJA ZA KRIVIČNA DELA
Na strateškom nivou veoma je značajno povezivanje Tužilaštva, policije i sudstva, kako u preventivnom smislu tako i na represivnom planu
neophodno je prepoznati i druge oblike saradnje organa gonjenja koji su izuzetno značajni – taktičke i konkretne
primetiti ulogu lokalne zajednice i građana uopšte, ali i privatnog sektora, sa kojima se mogu ostvari¬ti veoma značajni oblici saradnje na polju prevencije i represije kriminaliteta
INDICIJE VERZIJE
načelo ekonomičnosti,
načelo kritičnosti i samokritičnosti,
načelo tehničko-taktičke slobode i srazmernosti
OSTALA NAČELA
usko povezano sa:
poštovanjem profesionalnog morala u svakodnevnom radu organa čiji je osnovni smisao suprotstavljanje kriminalitetu
zaštitom sloboda i prava građana prema kojima se primenjuju operativno-taktičke mere i radnje
OSL treba da primenjuju svoja ovlašćenja u skladu sa zakonom, i, posebno, da prinudne mere preduzimaju sa što manje štetnih posledica po građane
Obzirom da su u pitanju ovlašćenja kojima se direktno ograničavaju ili oduzimaju određena prava i slobode, takvo postupanje može biti različito u zavisnosti od mnoštva okolnosti.
NAČELO HUMANOSTI U PRIMENI OVLAŠĆENJA
obavezuje službena lica da u cilju očuvanja autoriteta službe, obezbeđenja uslova za efikasno preduzimanje mera i radnji, kao i radi čuvanja časti i ugleda građana, postupaju diskretno, u meri u kojoj to zahtevaju specifičnosti konkretne kriminalističke situacije
operativne, pravne i moralne prirode
Primeri iz prakse
Žena kolege
Ljubavnica
NAČELO ČUVANJA SLUŽBENE TAJNE

svaki od izvršilaca odgovoran je za svoj deo posla a, za to što je uradio, podnosi izveštaj rukovodiocu štaba. Svi podaci sa terena slivaju se u štab gde se obavlja analiza i izdaju nova uputstva
sprovođenje analize izvedenih mera i radnji, njihovih rezultata i poboljšanje datih, u budućim slučajevima, u pogledu sagledavanja manljivosti i nedostataka u već preduzetim
JEDINSTVENO RUKOVOĐENJE
koordinisanje i ostvarivanje saradnje bilo bi veoma otežano bez prisustva jedinstvenog rukovođenja. Centralizovanje odlučivanja i sprovođenja akcije podrazumeva da se, o određenim, problemskim pitanjima, rešava u jednom centru – jednoj instanci, i da se, pri ovom procesu, ne mešaju različite ingerencije, jurisdikcije i slični problemski paketi.
Neophodno je da se, radi ostvarenja svih postavljenih ciljeva unapred za akcije odredi jedan rukovodni štab, bez obzira na složenost problema, u kojem bi bili zastupljeni predstavnici različitih učesnika akcije, odgovornih u svojim resorima i da, u okviru ovog štaba, zajedno odlučuju, u skladu sa sopstvenim odgovornostima
NAČELO JEDINSTVENOG RUKOVOĐENJA
Prilikom preduzimanja kriminalističkih mera radnji i primene kriminalističkih sredstava, neophodno je pridržavati se navedenih načela, ali se one moraju preduzimati uz temeljnu predanost i primernu upornost
Mora postojati unutrašnji pokretač u pogledu postizanja krajnjeg cilja rasvetljavanja krivične stvari
NAČELO TEMELJITOSTI I UPORNOSTI
Plan jeste rezultat kompleksne misaone aktivnosti njegovog kreatora (operativca ili kriminaliste) koja je usmerena na određivanje najoptimalnijih puteva za ostvarivanje ciljeva istrage i operativnog postupanja
Ciljevi planiranja se sastoje:
određuje aktivnosti operativaca – konkretan sadržaj njegovih aktivnosti u vezi rasvetljavanja krivičnog dela u svim etapama ove aktivnosti
obezbeđuje efektivnu i efikasnu primenu sredstava i izbor radnji i mera koje nose dokazni značaj
racionalno raspoređuje aktivnosti među učesnicima pretkrivičnog postupka i istrage, pa čak i glavnog postupka usmeravajući ih na uzajamno usklađena i koordinirana dejstva.
METODIČNOST I TAKTIČKO PLANIRANJE
podrazumeva poštovanje određenog redosleda postupanja u svim fazama rada na konkretnom slučaju (pripremu, planiranje i, potom, preduzimanje radnje, uz striktno poštovanje procesnih i taktičkih zahteva, koji i, u ovoj fazi, nalažu određenu postepenost u realizaciji)
ona podrazumeva naročito pridržavanje pravila kriminalistike i primenu njenih metoda i sredstava
NAČELO METODIČNOSTI I TAKTIČKOG PLANIRANJA
Subjektivni stavovi, lična sujeta kao i drugi oblici pristrasnih ponašanja
nužna je, uz to, doza samokritičnosti i skepse u pogledu činjenica koje su naizgled očigledne, jer samo takav pristup pruža garanciju da će rad na rasvetljavanju svakog slučaja biti uspešan
ne sme favorizovati ni jednu verziju o njegovom uzroku, toku i učešću određenih lica u njemu
ISTINA I OBJEKTIVNOST
od posebnog značaja kod radnji kojima se građanima ograničavaju ili oduzimaju slobode i prava garantovana Ustavom
(prinudno dovođenje, lišenje slobode, upotreba sredstava prinude, ulazak u tuđi stan i druge prostorije i sl.),
odnosno čijim se preduzimanjem obezbeđuje činjenični osnov (dokazi) za utvrđivanje krivične odgovornosti određenog lica i presuđenje krivične stvari
(radnje dokazivanja – saslušanje okrivljenog, ispitivanje svedoka, pretresanje stana i drugih prostorija itd.).
ZAKONITOST
Ратификовани међународни уговори и опште прихваћена правила међународног права
Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 83/06.
Уставни закон за спровођење Устава Републике Србије “Службени Гласник РС”, бр. 98/06
Законик о кривичном поступку, Службени лист СРЈ, бр. 70/01 и 68/02 и Службени гласник РС, бр. 58/24, 85/05, 115/05, 85/05, 49/07, 20/09 и 72/09, 72/10 АЛИ и Нови ЗКП 72/2011
Кривични законик, Службени гласник РС, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09 и 111/09.
Закон о полицији Службени гласник РС, бр. 101/05, 92/2011.
НАЧЕЛО ЗАКОНИТОСТИ
predstavljaju smernice, pravila (koja nisu kruti zakoni), koje je utvrdila nauka na osnovu sopstvenih empirijskih istraživanja i zaključaka zasnovanih na praktičnoj delatnosti
kao osnovna načela kriminalističkog rada mogu se istaći načela:
zakonitosti,
istine i objektivnosti,
brzine i operativnosti,
metodič-nosti i taktičkog planiranja,
temeljitosti i upornosti,
koordinacije i saradnje,
jedinstvenog rukovođenja,
čuvanja službene tajne,
preventivnog postupanja,
stručnosti i specijalizacije i
humanosti u primeni ovlašćenja
OSNOVNA KRIMINALISTIČKA NAČELA
НАЧЕЛА КРИМИНАЛИСТИКЕ
ДОСАДНО?
Rade:
SUDOVI
Bave se:
KPU
Регистровање и евидентирање чињеница од значаја за закључивање
Правилан избор индицијалне методе
Закључци
Чему сликати ово? Анализа чега?
Наравно са свих страна
Изглед са задње стране леша
Лице затечено у следећем положају
Шта може бити карактеристично за самоубиство?
Од општег ка посебном
Шири изглед лица места
Презентација: Ивановић Звонимир
елиминисања
откривање NN учиниоца по начину извршења кривичног дела - MOS
састављања листа индиција
Индицијалне методе
ЗАШТО???
Битан је и чвор!
ЗАШТО?
Битно је снимити леш са свих страна
Зашто је ово документовано на овај начин
Презентација: Ивановић Звонимир
Доказни извор, доказна радња и доказивање
Поделе доказа од значаја за криминалистику
Примери из праксе
Докази и доказивање
Презентација: Ивановић Звонимир
Материјална промена у спољашњем свету од значаја за доказивање кривичног дела
Врсте (материјалне и идеалне, оперативне и доказне)
Разлика између крим. информације и обавештења примљеног од грађана
Примери у пракси
Криминалистичка информација
Презентација: Ивановић Звонимир
Појам
Поделе индиција
Доказна вредност
Најважније индиције које се срећу у пракси: карактер; мотив; воља; професионалне навике, знања,вештине, телесна својства; познавање околности; психичко деловање к.д. на учиниоца; присутност на лицу места, предмети к.д.; физичко дејство д.к. на учиниоца; трагови извршења; поседовање средстава извршења к.д.; остале...
Индиције
Фингирано самоубиство
Навођење на самоубиство и помагање у самоубиству
Тешки случајеви разбојништва и разбојничке крађе
Самоубиство
Убиство
Презентација: Ивановић Звонимир
Верзије
Full transcript