Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Biznesa idejas "Somas ar iekšējo apgaismojumu" iespējamie ri

No description
by

Guna Šolmane

on 6 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Biznesa idejas "Somas ar iekšējo apgaismojumu" iespējamie ri

Biznesa idejas "Somas ar iekšējo apgaismojumu" iespējamie riski
Darba autores
Agnese Elferte
Madara Jaunzeme
Guna Šolmane
Ilona Verjovkina
Mērķis
Iepazīstināt potenciālos investorus ar biznesa idejas "Somas ar iekšējo apgaismojumu" iespējamajiem riskiem un to pārvarēšanas veidiem.
Risks
Cēlonis
Faktors
Riska
zona
Riska sekas
Pretriska pasākumi
Darbinieku pieredzes trūkums
nepietiekamas zināšanas
minimālā
* nekvalitatīvi produkti

Preventīvie:
* darbinieku apmācības un pārbaudes
Konkurentu paaugstināta aktivitāte
līdzvērtīgu produktu parādīšanās
* jaunu tehnoloģiju apgūšana
* tirgus nišas paplašināšanās
minimālā
* zaudēti klienti
Preventīvie:
* kvalitātes paaugstināšana
* jaunas mārketinga stratēģijas ieviešana
Jaunas prasī-bas kvalitātes standartos
izmaiņas valsts likumdošanā
* patērētāju sūdzības
* valsts politikas izmaiņas
* ES regulu izmaiņas
paaugsti-
nātā
* nespēja saražot atbilstošu produkciju
Preventīvie:
* sekot līdzi valsts likumdošanas izmaiņām
Risks
Cēlonis
Aizstājēj-produktu parādīšanās
brīva tirgus niša
Morāli novecojušas tehnoloģijas
tehnoloģiju attīstība pasaulē
* līdzekļu trūkums jaunu tehnoloģiju iegādei

minimālā
* nespēja sara-
žot augstākās
kvalitātes produkciju

Preventīvie:
* naudas rezervju veidošana tehnoloģiju atjaunošanai
Pieprasījuma samazinā-
šanās
patērētājiem nav nepiecie-šamas jaunas šāda veida somas
* patērētājiem jau ir šādas somas
* patērētāji izvēlas aizstājējproduktu
paaugsti-
nātā
* pārprodukcijas rašanās
Preventīvie:
* produkta jauninājumi
* mārketinga pasākumi
* jauna tirgus meklēšana
Faktors
Riska
zona
Riska sekas
Pretriska pasākumi
* jaunu produktu ienākšana tirgū
* pieprasījuma dažādošanās
paaugsti-
nātā
* pircēju skaita samazināšanās
Preventīvie:
* regulāra tirgus izpēte
* jauninājumu ieviešana
Risks
Cēlonis
Sadarbības partneru maksātne-spēja
iestājusies maksātne-spēja
Informācijas noplūde
darbinieku nekompetence
* darba līgumā nav iekļauts punkts par komercnoslēpumu neizpaušanu
minimālā
* konkurentiem kļūst zināms ražošanas process

Preventīvie:
* komercnoslēpuma līguma noslēgšana ar darbiniekiem
Antireklāma
negodīga konkurence
* konkurenti jūtas apdraudēti
minimālā
* klientu daļas zaudēšana
Preventīvie:
* tēla uzlabošanas pasākumi
* jaunas reklāmas izveide
Faktors
Riska
zona
Riska sekas
Pretriska pasākumi
* pārāk lielas kredītsaistības
* produkcijai nav pietiekams noiets
kritiskā
* ražošanas apstāšanās izejvielu trūkuma dēļ
Preventīvie:
* regulāra partneru maksātspējas pārbaude
Risks
Cēlonis
Elektrības zudums ražotnē
dabas stihijas
Nodokļu palielināša-nās
ekonomiskās situācijas pasliktināša-nās valstī
* līdzekļu trūkums valsts budžetā
minimālā
* uzņēmuma nodokļu sloga palielināšanās

Preventīvie:
* finanšu rezervju veidošana
Transport-līdzekļa negadījums
transportējot izejmateriālus no piegādātāja
* nelabvēlīgi laikapstākļi
* nepiemēroti sagatavots transport-līdzeklis
* šofera neuzmanība
paaugsti-
nātā
* nespēja piegādāt produktus
* laika zudums
* jaunu izejvielu pasūtīšana
Preventīvie:
* pasūtījumu veikšana no vairākiem piegādātājiem
Kompensējošie:
* apdrošināšanās
Faktors
Riska
zona
Riska sekas
Pretriska pasākumi
* rezerves ģene-ratora neesamība
* novecojusi elektroinstalācija
minimālā
* ražošanas apstāšanās
Preventīvie:
* ģeneratora iegāde
Kompensējošie:
* apdrošināšanās
Risks
Cēlonis
Izejvielu neatbilstība
no piegādātājiem piegādātās izejvielas
Pārproduk-cija
saražots pārāk daudz produkcijas vienību
* netiek sekots līdzi pieprasījuma intensitātei
minimālā
* izdevumi, kas saistīti ar produkcijas uzglabāšanu

Preventīvie:
* bez pamatojuma nepalielināt produkcijas ražošanas apjomu
Nelabvēlīga muitas
politika
valstu nesaskaņas
* muitas nodoklis
* pārvešanas ierobežojumu noteikšana
minimālā
* nespēja piegā-dāt un saņemt produkciju nepieciešā daudz.
* jārod sadarbība ar pieg. Latvijā
Administratīvie:
* starpvalstu sadarbības līgumu noslēgšana
Faktors
Riska
zona
Riska sekas
Pretriska pasākumi
* ražošanas procesā radušās nepilnības
* darbinieku kļūdas
paaugsti-
nātā
* kavēts ražo-šanas process un klientu apkalpošana
Preventīvie:
* krājumu veidošana
Risks
Cēlonis
Ugunsgrēks ražotnē
Faktors
Riska
zona
Riska sekas
Pretriska pasākumi
* vecas elektroinsta-
lācijas
* zibens nove-
dēja trūkums
paaugsti-
nātā/
kritiskā
* dīkstāve
* krājumu bojāeja
Preventīvie:
*zibens noved. uzstādīšana
* sprinkleru uzstādīšana
* elektroinstalāciju pārbaude un atjaunošana
Kompensējošie :
* apdrošiāšanās
dabas stihijas
Zādzības
postījumi
nelikumīga iekļūšana uzņēmuma teritorijā ar nolūku to apzagt
minimālā/
paaugsti-
nātā
* mantisko lietu zaudējumi
* jaunu izejvielu/ iekārtu iegāde
Preventīvie:
* apsardzes sistēmas nodrošināšana
Kompensējošie:
* apdrošināšanās
Risks
Cēlonis
Raž. faktoru neatbilstība nepieciešamā daudzuma un kvalitātes produkcijas ražošanai
Faktors
Riska
zona
Riska sekas
Pretriska pasākumi
* ražotāja defekti
* transpor-tēšanas rezultātā radušies bojājumi

minimālā
* dīkstāve
* saražotās produkcijas neatbilstība kvalitātes standartiem
Preventīvie:
* nopirkto izejvielu kvalitātes pārbaude
* piegādātas nekvalitatīvas izejvielas
* neatbil-stoša darbinieku kvalitāte

Nelaimes gadījumi darba vietā
darba drošības noteikumu neievērošana
* darbinieku neuzmanība attiecībā uz darba drošību
minimālā
* darbinieka aizstājēja meklēšana
* izdevumi, kas saistīti ar darbinieka ārstēšanos
Preventīvie:
* speciālista, kas atbild par darba drošības noteikumu ievērošanu, nolīgšana
Kompensējošie:
* apdrošināšanās
* neatbilstoša iepriek-šējā darba pieredze
* nav veikta darbinieku apmācība
* nav veikti nepieciešamie drošības pasākumi
Pozitīvie riski
Riski
Riska iespējamība
Raksturojums
Iespējamās sekas
Nodoļu samazināšanās
iespējams
nozīmīgs
nodokļu sloga samazināšanās
Izejvielu cenu samazināšanās
iespējams
nozīmīgs
peļņas palielināšanās, izdevumu samazināšanās
Pieprasījuma
palielināšanās
iespējams
nozīmīgs
ieņēmumu pieaugums, veidojas rindas
iespējams
nozīmīgs
Somas apgaismojuma maiņa nepieciešama vienlaikus vairākiem klientiem
peļņas un darbinieku noslodzes palielināšanās
Piedāvājums neapmierina pieprasījumu
iespējams
ļoti nozīmīgs
izvērtējot pieprasījumu, tiek veikta ražošanas apjomu palielināšana
Secinājumi
1. Izvairīties no riska uzņēmējdarbībā nav iespējams, bet to var paredzēt, novērtēt un censties pret to nodrošināties veicot virkni pretriska pasākumu.
2. Uzņēmējdarbības riskus var izraisīt dabas faktori, izmaiņas valsts ekonomikā un politikā, uzņēmuma saimnieciskā darbība, kā arī partneru vai atsevišū cilvēku negodīga vai negaidīta rīcība.
3. Uzņēmējam ir svarīgi izvērtēt katra riska iestāšanās pakāpi, lai savlaicīgi varētu īstenot pretriska pasākumus.

Paldies par uzmanību!
Full transcript