Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NFI atzīšana

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NFI atzīšana

Youthpass "Erasmus+" programmā
- Youthpass kā process

- Youthpass kā sertifikāts

- Youthpass kā neformālās izglītības atzīšanas stratēģija jaunatnes jomā
Neformālās izglītības atzīšanas sistēma Latvijā
Neformālās izglītības jaunatnes jomā atzīšana

Vladislava Škēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Kvalitātes celšana jaunatnes darbā
personīgā atzīšana

sociālā atzīšana

ekonomiskā atzīšana

politiskā atzīšana
Izsniegts 530 000 jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, no tiem 13 000 Latvijā
Politikas plānošanas dokumenti
- Eiropas Savienības ieteikums par neformālās un ikdienējās mācīšanās atzīšanu, dalībvalstīm, kas nosaka, ka jāievieš pasākumus neformālās un ikdienējās mācīšanās atzīšanai ne vēlāk kā 2018. gadā.
- Eiropas Savienības Padomes secinājumi par starpnozaru politikas sadarbības pastiprināšanu, lai efektīvi risinātu sociāli ekonomiskās grūtības, ar kurām saskaras jaunieši.
- Izglītības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. 2.3 punkts nosaka Youthpass ieviešanu nacionālā līmenī.
Mūžizglītības 8 kompetences

- Saziņa dzimtajā valodā

- Saziņa svešvalodās

- Matemātiskās kompetences
un pamatzināšanas zinātnē un tehnoloģijā

- Digitālā kompetence

- Mācies mācīties

- Sociālās un civilās kompetences

- Kultūras izpausme un izpratne

- Iniciatīvas un uzņēmējdarbības kompetences

Mērķi
- Veicināt kvalitāti darbā ar jaunatni Latvijā – veicināt mācīšanos neformālās izglītības procesā, eksperimentējot un izzinot dažādas mācīšanās virzīšanas un pašizvērtēšanas metodes un pieejas, balstoties uz Youthpass sertifikāta konceptu

- Praktizēt Youthpass sertifikāta ieviešanu vietējās aktivitātēs

- Izmantot programmas rezultātus par pamatu nacionālā neformālās izglītības atzīšanas rīka veidošanai Latvijā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju

Latvijas situācijas kartēšana
Piedalījās 130 respondenti no visiem pieciem plānošanas reģioniem
- Neviens no atzīšanas rīkiem neiekļauj mācīšanās dimensiju

- Izmantotie rīki atzīšanai un izvērtēšanai: vēstule sev, diploms, apliecinājums, izvērtēšana pasākuma beigās, iespaidu dienasgrāmata, brīvprātīgo sertifikāti

- Visi respondenti redz Youthpass kā vieksmīgu rīku, tie kas mēģinājuši aizpildīt pašizvērtēšanas daļu, uzskata to par visvērtīgāko
Pilotprojekta norise
Projekts tika īstenots sadarbībā ar Igaunijas Nacionālo aģentūru un SALTO resursu centru programmas "Erasmus+" ietvaros
- Starptautisks seminārs 34 jaunatnes darbiniekiem no Latvijas un
Igaunijas par mācīšanos jaunatnes darbā (2015.gada maijs)

- Nacionālie semināri prakses projektu attīstīšanai (2015.gada jūnijs)

- Prakses projekti un eksperiments (2015.gada jūlijs līdz novembris)

- Starptautisks izvērtēšanas seminārs (2015.gada novembris)

- Starptautiskā prezentācijas konference (2016.gada marts)

Atbalsts dalībniekiem projekta laikā
- Starptautiskā vadības grupa

- Jaunatnes darbinieku kompetenču izvērtēšanas rīks

- Mentorings apmācītājiem un dalībniekiem

- Pētījums par šķēršļiem un veicinošajiem faktoriem mācīšanās procesā

- Pielāgots Youthpass

Secinājumi pilotprojekta sākumā
- Jaunatnes darbs ne vienmēr tiek uztverts kā mācīšanās vide

- Lai arī mācīšanās notiek, visbiežāk tā nav apzināta ne no jaunatnes darbinieku, ne jauniešu puses

- Jaunieši norāda, ka ir grūti izteikties par savu mācīšanās procesu

- Jaunatnes darbinieki baidās lietot vārdu „mācīšanās”, uzskata, ka process ir pārāk laikietilpīgs

Secinājumi pilotprojekta beigās
- Pēc prakses projektiem mainījies skatījums uz mācīšanās konceptu un līdz ar to arī jaunatnes darba lomu

- Pāreja uz individuālu darbu ar jauniešiem

- Pieaugusi jauniešu līdzdalība un atbildība par savu mācīšanās procesu

- Mainījusies jauniešu attieksme pret mācīšanos

KVALITĀTE vai KVANTITĀTE

Neformālās izglītības atzīšanas sistēma: projekta "Level up" ekspertu grupas piedāvājums
Priekšnosacījumi

Sistēma balstās uz Youthpass modeli

Nacionālā līmeņa dokumentos jānosaka Youthpass ieviešanas sistēma, tai skaitā organizāciju veidus un aktivitātes par kurām var tikt piešķirts sertifikāts.


Nacionālā līmenī ir jādefinē neformālā izglītība jaunatnes jomā.

Par kādām aktivitātēm var piešķirt Youthpass?
Neformālās izglītības atzīšanas sistēma: projekta "Level up" ekspertu grupas piedāvājums
Nacionālā līmenī ir viena iestāde, kas
- pārrauga procesu,
- nodrošina tā kvalitāti,
- piešķir tiesības izmantot Youthpass,
- sniedz saturisko atbalstu
- administrē platformu youthpass.eu
- veic komunikācijas aktivitātes
- veido un īsteno atzīšanas stratēģiju
Neformālās izglītības atzīšanas sistēma: projekta "Level up" ekspertu grupas piedāvājums
Youthpass var izmantot pašvaldības, to iestādes un organizācijas, kas strādā neformālās izglītības jomā, kā arī tas var tikt ieviests neformālās izglītības programmās.


Organizācijas tiek akreditētas klātienē.
Akreditācijas process un kvalitātes kritēriji
Neformālās izglītības atzīšanas sistēma: projekta "Level up" ekspertu grupas piedāvājums
Lai nodrošinātu kvalitāti, notiek jaunatnes darbinieku apmācības, kā arī ir pieejams atbalsts konsultāciju veidā.


Neformālās izglītības sistēma ir jāievieš pakāpeniski, pirmo gadu pilotējot to nelielai dažādu organizāciju un pašvaldību grupai. Jānoskaidro jauniešu viedoklis šajā procesā.

Paralēli jāveido starpnozaru sadarbība, lai sistēmu attīstītu.

Idejas starpnozaru sadarbībai
Jauniešu viedoklis
Jaunatnes darbiniekiem nepieciešamais atbalsts Youthpass ieviešanas procesā
Paldies par uzmanību!
Vladislava Šķēle
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
vladislava.skele@jaunatne.gov.lv
Full transcript