Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Các tác phẩm tiêu biểu của

No description
by

Hien hoang

on 24 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Các tác phẩm tiêu biểu của

Các tác phẩm tiêu biểu của
Hồ Chí Minh thời kì 1921-1930

Báo Cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ
Hoàn cảnh ra đời
Bản Án Chế Độ Thực Dân Pháp
Là một tác phẩm chính luận do Nguyễn Ái Quốc
viết bằng tiếng Pháp
và được
xuất bản năm 1925- 1926
trên một tờ báo của Quốc tế Cộng sản có tên Imprékor.
Tư tưởng hình thành
Đường Cách Mệnh
Nội dung chủ yếu của tác phẩm
Toàn văn tác phẩm được trình bày ngắn gọn, rõ ràng với bốn phần.
Phần 1
, tình hình người bóc lột, nêu khái quát chính sách bóc lột của người Pháp ở thuộc địa.
Phần 2
, tình hình người bị bóc lột, chia làm bốn mục về các giai cấp trong xã hội; cuộc đấu tranh giai cấp; cuộc xung đột giữa hai thế hệ nhà Nho cũ và thanh niên An Nam đã Âu hoá, hai nền văn minh châu Âu (nhất là Pháp) và châu Á (nhất là Trung Hoa); chủ nghĩa dân tộc, v.v..
Phần 3
, cương lĩnh của chúng tôi.
Phần 4
, tương lai, bao gồm ba mục người bị bóc lột có thắng nổi người bóc lột không; Đông Dương có đi theo chủ nghĩa Bônsêvích được không; thực dân Pháp làm gì để ngăn cản tuyên truyền Bônsêvích. Cuối cùng là kết luận, nêu khả năng và điều kiện của khởi nghĩa vũ trang ở Đông Dương
Ý nghĩa
Tác phẩm Báo cáo về Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ thể hiện sự am hiểu sâu sắc của Nguyễn Ái Quốc về lý luận và thực tiễn, cũng như khả năng vận dụng sáng tạo những nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa Mác vào thực tiễn Việt Nam. Đứng vững trên quan điểm thực tiễn và vận dụng phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác, Nguyễn Ái Quốc đã trung thực và dũng cảm, độc lập và sáng tạo trong việc tìm ra chân lý. Những luận điểm trongBáo cáo về Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ là sự đúc rút từ việc nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và thực tế ở các nước thuộc địa, nhất là các thuộc địa ở phương Đông và Việt Nam
Đầu năm 1927, các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại
các lớp học ở Quảng Châu được Bộ Tuyên truyền của
Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành sách với tên gọi Đường cách mệnh.
Sách khổ 13.18, in giấy nến, kiểu chữ viết thường
Kết cấu của tác phẩm
- Về mặt hình thức:
Ngoài lời đề tựa, cuốn sách được phân chia theo từng vấn đề, số trang cũng được đánh theo từng vấn đề, không đánh liền cho cả cuốn sách.Trong tác phẩm này, Nguyễn Ái Quốc đã tập trung đề cập đến 15 vấn đề tất cả.
Nội dung
Đường cách mệnh
giới thiệu tính chất và kinh nghiệm các cuộc cách mạng
Mỹ (1776), cách mạng Pháp (1789), Cách mạng tháng Mười Nga (1917) và
khẳng định chỉ có Cách mạng tháng Mười Nga là triệt để
.
Câu trích đầu tác phẩm
Viết trên tờ bìa cuốn sách, ngay dưới tên sách, là
câu trích trong tác phẩm "LÀM GÌ?"
của V.I.Lênin
Câu nói khẳng định vai trò và tầm quan trọng của lý luận đối với sự phát triển của phong trò cách mạng nói chung:
“Không có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động...Chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong”
.

giai đoạn từ 1921 đến 1930 đáng được ghi nhận là một trong những giai đoạn quan trọng bậc nhất trong quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí với sự hình thành tư tưởng về cách mạng giải phóng dân tộc, về đảng cộng sản, về mối quan hệ giữa cách mạng thuộc địa và cách mạng quốc tế

Tư tưởng của Hồ Chí Minh có những nội dung cơ bản sau
- Bản chất của chủ nghĩa thực dân là ăn cướp và giết người. chủ nghĩa thực dân là kẻ thù chung của các dân tộc thuộc địa, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động
- Cách mạng thuộc địa trước hết là một cuộc
‘’dân tộc cách mệnh’’
đánh đuổi bọn ngoại xâm, giành độc lập, tự do
THE END!

XIN TRÂN THÀNH CẢM ƠN!
Báo Cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ
Bản Án Chế Độ Thực Dân Pháp
Đường Cách Mệnh.
Tháng 6-1923, Nguyễn Ái Quốc rời nước Pháp sang Mátxcơva (Liên Xô).Tại Mátxcơva, Người
tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản
và nhiều đại hội các đoàn thể quần chúng khác
Trước khi rời Mátxcơva về phương Đông
cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã hoàn thành Báo cáo về Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ
gửi Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản để
trình bày nhiều vấn đề về thuộc địa ở Việt Nam
Tác phẩm gồm 12 chương và phần phụ lục.
Là 1 tác phẩm lớn ra đời giữa lúc làn sóng cách mạng đang dâng lên mạnh mẽ ở khắp các thuộc địa của thực dân Pháp, phong trào yêu nước ở Việt Nam đang sôi nổi diễn ra khắp Bắc - Trung - Nam; và giữa lúc Nguyễn ái Quốc đang nỗ lực tổ chức lực lượng nòng cốt của cách mạng Việt Nam theo con đường của Cách mạng Tháng Mười Nga.
Với lời văn giản dị, trong sáng và châm biếm sâu sắc, tác phẩm đã tố cáo và lên án đanh thép những tội ác tày trời của chủ nghĩa thực dân nói chung và chủ nghĩa thực dân Pháp nói riêng....bằng những chứng cớ cụ thể, tác phẩm đã vạch rõ nguồn gốc của mọi sự áp bức bóc lột, của mọi nỗi khổ cực của quần chúng ở các thuộc địa.
Cổ vũ các dân tộc bị áp bức đi theo lời kêu gọi của Các Mác:
"Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại!"
và đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, chủ động tiến hành đấu tranh cách mạng để tự giải phóng mình
Chủ đề tư tưởng của tác phẩm
Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tổng kết thực tiễn phong trào cách mạng trong nước và quốc tế, cuốn sách đã trình bày một cách hệ thống những vấn đề cơ bản của lý luận cách mạng, làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối của cách mạng Việt Nam.
- Về kết cấu nội dung:
Tác phẩm được triển khai theo 3 nội dung cơ bản:
Những vấn đề lý luận cách mạng chung
Tổng kết các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới, rút ra bài học cho cách mạng Việt Nam
xác định phương pháp tổ chức và hoạt động cách mạng.
Đường cách mệnh nhấn mạnh tính chất và nhiệm vụ của
cách mạng Việt Nam là cách mạng giải phóng dân tộc, lực lượng cách mạng bao gồm: sĩ, nông, công, thương.
Đường cách mệnh chỉ ra rằng
cách mạng là sự nghiệp của quần chúng
, vì vậy phải động viên, tổ chức và lãnh đạo đông đảo quần chúng vùng lên đánh đuổi kẻ thù.
Đường cách mệnh cũng còn chỉ rõ rằng
cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới
, cần được sự giúp đỡ quốc tế,
nhưng không được ỷ lại mà cần chủ động, tự cường
.
Đường cách mệnh khẳng định muốn
đưa cách mạng đến thắng lợi thì cần phải có sự lãnh đạo của một Đảng cách mạng
.
- Cách mạng giải phóng dân tộc phải đi theo con đường cách mạng vô sản, là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới. giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động.
- Cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa và cách mạng vô sản chính quốc có mối quan hệ khăng khít với nhau nhưng không phụ thuộc vào nhau. Cách mạng giải phóng dân tộc có thể bùng nổ và giành thắng lợi trước cm vô sản chính quốc.
- Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành thắng lợi
cần phải thu phục, lôi cuốn được nông dân
đi theo, cần
xây dựng khối công nông liên minh làm động lực cách mạng
. Đồng thời cần phải thu hút
tập hợp rộng rãi các tầng lớp xã hội
khác vào đấu tranh chống kẻ thù chung
- Cách mạng muốn thành công trước hết
cần phải có Đảng lãnh đạo
, Đảng phải theo chủ nghĩa Mác-Lê Nin và có đội ngũ cán bộ sẵn sàng hi sinh vì độc lập dân tộc
- Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân.
cần phải tập hợp, giác ngộ và từng bước tổ chức quần chúng đấu tranh từ thấp đến cao
- quan điểm cơ bản đầu tiên của Bác về nghệ thuật vận động quần chúng vào đấu tranh cách mạng.
Full transcript