Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

No description
by

akkharaphon nakprom

on 21 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ประวัติการก่อตั้ง
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ก่อตั้งขึ้นเพื่อสืบสานเจตนารมณ์
ของ สืบ นาคะเสถียร ที่ต้องการรักษาป่าใหญ่ที่มีสัตว์ป่า
และความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย
อย่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งต่อมาได้รับการยอมรับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหลังการ “อัตวินิบาตกรรม” ของเขาในเวลา 1 ปีต่อมา
การจากไปของสืบ นาคะเสถียรได้ส่งผลสะเทือนอย่างมาก
ต่อผู้คนที่รักธรรมชาติและแสวงหาความเป็นธรรมในสังคม ทั้งนี้เพราะว่าในยามที่ยังมีชีวิตอยู่ คุณสืบ มิได้เป็นเพียงข้าราชการ ที่มีภาระการงานเกี่ยวกับ
การพิทักษ์ป่าและสัตว์ป่าเท่านั้น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
หลักการในการปฏิบัติงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร คือ ให้ความสำคัญกับการปกป้องป่าผืนใหญ่และแหล่งธรรมชาติ
ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและความหลากหลายทาง
ชีวภาพเป็นอันดับแรก รองลงมาให้ความสำคัญกับสิ่งมีชีวิต
ที่เป็นชนิดพันธุ์ที่สำคัญและถูกคุกคาม
คัดค้านกฎหมายให้เช่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
พันธกิจ
กิจกรรมและผลงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทางมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
มาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโดยมีกิจที่สำคัญดังนี้
แต่เป็นบุคคลสำคัญของขบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติในประเทศไทย
เป็นผู้ที่เคย ต่อสู้เพื่อปกป้อง รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น
ป่าไม้หรือสัตว์ป่า โดยไม่คำนึงถึงภัยอันตรายใด
การจากไปของเขา นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่และเป็น
ความสูญเสียที่นักอนุรักษ์ธรรมชาติ ทุกคนไม่อาจปล่อยให้ผ่านพ้น
ให้เลือนหายไปตามกาลเวลา นำไปสู่การจัดตั้ง "มูลนิธิสืบนาคะเสถียร"

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งขึ้นสิบวัน หลังวัน
พระราชทานเพลิงศพ คือวันที่ 18 กันยายน 2533 คณะกรรมการ ประกอบด้วยบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพ แต่สิ่งสำคัญคือ
เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์ ต้องการที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งผืนป่า
ธรรมชาติและสัตว์ป่าของประเทศไทยให้คงอยู่และแสวงหาความ
เป็นธรรมในสังคม ซึ่งตรงกับ อุดมการณ์ของคุณสืบ นาคะเสถียร
ในช่วงแรกเริ่มนั้นการดำเนินกิจกรรม ยังคงจำกัดในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเท่านั้น ต่อมาในปัจจุบันได้ขยายออกไปทั่วประเทศ และพัฒนาเป็นการทำงานในด้านอื่นๆมากขึ้น
เช่น การเป็นสื่อให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่า เป็นผู้นำเรียกร้องคัดค้านโครงการที่มีผลกระทบ
ต่อป่าไม้ สัตว์ป่าและวิถีชีวิต เป็นต้น

ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายรวมถึงเพิ่มพูน
ความเข้าใจในการอนุรักษ์ให้พวกเขาเหล่านั้นด้วยขณะเดียวกันในการตัดสินใจ
ต้องมีพื้นฐานของการเปิดเผยข้อมูล อย่างโปร่งใส ขณะที่อีกด้านหนึ่งต้องเคารพสิทธิชุมชนที่จะดำเนินชีวิต ตามวัฒนธรรม โดยสอดคล้องกับการสงวนความหลากหลายทางชีวภาพ ความสมดุล ยั่งยืน
แนวคิดองค์กร
วิสัยทัศน์

"ร่วมรักษาป่าใหญ่ให้คนไทยทั้งชาติ"โดยมุ่งถ่ายทอด
สถานการณ์ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติให้สังคม
และผู้มีอำนาจตัดสินใจรับรู้ ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ผืนป่า สัตว์ป่า และแหล่งธรรมชาติของประเทศ โดยมีผืนป่าตะวันตกเป็นพื้นที่ต้นแบบ นำไปสู่การบริหารจัดการผืนป่าอนุรักษ์อื่นๆต่อไปในอนาคต
1. เป็นองค์กรที่สร้างและทำงานร่วมกับเครือข่ายในการอนุรักษ์ เพื่อเฝ้าระวังกฎหมาย นโยบาย โครงการ ที่ส่งผกระทบต่อระบบนิเวศของผืนป่าและสนับสนุน
การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
2. เป็นองค์กรแห่งการสื่อสารสาธารณะ ที่รวบรวมข้อมูล ข่าวสารด้านผืนป่า สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์ และการเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

3. สร้างกลไกการมีส่วนร่วมและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในผืนป่าตะวันตกรวมถึงการลดผลกระทบจากชุมชนที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในผืนป่าตะวันตก
4.หนุนเสริมให้ชุมชนในผืนป่าตะวันตก มีวิถีชีวิต
และความเป็นอยู่ที่สมดุลกับธรรมชาติทั้งพื้นที่
คุ้มครองและป่าสงวนแห่งชาติ โดยการสนับสนุนอาชีพที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
5. ส่งเสริมประสิทธิภาพ และสวัสดิการผู้พิทักษ์ป่า

6. พัฒนาองค์กรให้มีรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานอนุรักษ์ โดยการระดมทุนจากผู้ที่สนับสนุน
มูลนิธิสืบฯและการจัดทำสินค้าที่ระลึกเพื่อหารายได้
7. เป็นองค์กรที่มีความมั่นคง โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีบุคคลากรที่ทำงานอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพ

การผลักดันให้ “ผืนป่าตะวันตก” ซึ่งคือพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง ในปัจจุบัน ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก
สมัยสามัญครั้งที่ 15 เมื่อปี 2534
“กองทุนผู้พิทักษ์ป่า” เริ่มเมื่อปี 2533 โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือพนักงานป่าไม้ในทุกๆพื้นที่ เพื่อเป็นการ
สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ “ผู้พิทักษ์ป่า”ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
มั่นใจและอุ่นใจว่า ทุกครั้งที่ต้องออกไปเสี่ยงภัยเพื่อปกป้องรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ถ้าเขาต้องจบชีวิตลง หรือพิการ เขาจะมั่นใจได้ ว่าครอบครัวที่อยู่ข้างหลังจะไม่เดือดร้อนด้วยการมอบเงินช่วยเหลือ
และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้พิทักษ์ป่า
การสร้างอาคารอนุสรณ์สถานสืบนาคะเสถียรและรูปปั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์
ให้คนรำลึกระลึกถึงการสละชีวิตของคุณสืบ นาคะเสถียรและสานต่อเจตนารมณ์
อันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยจัดสร้างรูปปั้น
”สืบ นาคะเสถียร” และรักษาบ้านที่คุณสืบเคยใช้ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำ รวมถึงจัดสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ และนักท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเผยแพร่การอนุรักษ์แก่ผู้สนใจ
บทบาท NGO ที่ทำหน้าที่เฝ้าระวังป่าไม้ สัตว์ป่าและแหล่งธรรมชาติ
การเฝ้าระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผืนป่า สัตว์ป่า และแหล่งธรรมชาติ เป็นงานที่มูลนิธิฯให้ความสำคัญ การนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ประชาชน
และผู้มีอำนาจในการตัดสินใจได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้เข้าใจถึงหลักการอนุรักษ์ธรรมชาติ และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
คัดค้านเขื่อนแม่วงก์
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์เป็น 1 ใน 17 พื้นที่อนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก ซึ่งเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่ติดต่อกันแห่งสุดท้ายของประเทศไทย เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญที่จะไหลรวมไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยา มีป่าสักขนาดใหญ่ที่มีความหนาแน่นรวมถึงยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสำคัญหลาย
ชนิด เช่น เสือโคร่ง ช้างป่า และสมเสร็จเป็นต้น
มูลนิธิสืบนาคะเสถียรในฐานะที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์มาโดยตลอด เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ของไทยไว้ให้คงอยู่สืบไป
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เรียกร้องให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชะลอการนำเสนอร่างกฎหมายการเช่าพื้นที่อุทยานและป่าสงวนดังกล่าว
เพราะกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่นี้จะเป็นการเปิดช่องให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยไม่คุ้มค่า พร้อมทั้งขอคัดค้าน และร่วมเป็นองค์กรอนุรักษ์หนึ่งที่จะเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวการแก้ไขกฎหมาย
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันเรื่องนี้ยังถูกชะลออยู่
เงินทุนและงบประมาณ
เมื่อเริ่มก่อตั้ง มูลนิธิฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ได้ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนสองล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันห้า
ร้อยสี่สิบบาท เป็นกองทุนประเดิมต่อกองทุนของมูลนิธิฯและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ประทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้อีกหนึ่งแสนบาท
นอกจากนั้นบรรดาญาติ และมิตรรวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาและตระหนัก ถึงความจริงใจในการเสียสละของสืบ นาคะเสถียร ก็ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ ทำให้มูลนิธิฯ มีทุนประเดิมเริ่มก่อตั้งประมาณ 16.5 ล้านบาท
ปัจจุบันทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
เงินสด =19.9 ล้านบาท
รวมทรัพย์สิน =45.0 ล้านบาท

ปัญหาใหม่ในปัจจุบัน
ปัญหาในปัจจุบันซึ่งเป็นโจทย์ใหม่ของมูลนิธิฯ คือ การดำเนินงานภายใต้
การบริหารจัดการของรัฐบาลทหารที่มีการนำเอาแนวคิดการเปิดให้เอกชน
ให้เช่าพื้นที่ป่าสงวนและเขตอุทยาน กลับมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้ง ส่งผลต่อภาวะการลุกล้ำพื้นที่ป่า และการเสื่อมลงอย่างรวดเร็วของทรัพยากร
ธรรมชาติ รวมถึงปัญหาการใช้อำนาจเข้าแทรกแซงการตรวจสอบ
และการมีส่วนร่วมในการติดตามและแสดงความคิดเห็นของประชาชน ดังเช่นในปัจจุบันนั้นเอง ที่เป็นปัญหาที่มูลนิธิฯ ต้องหาแก้ไขต่อไป
สิ้นสุดการนำเสนอ
ปรบมือสิรออะไรละ ปั๊ดโถ่ววว
สมาชิกกลุ่ม

เสนอ
อาจารย์มัชฌิมา วชิระโพธิ์

รายวิชาประชาสังคมและประชาธิปไตยท้องถิ่น
1.นางสาว จุฑาภัทร จันดี รหัสนักศึกษา 5705201310
2.นาย วสุรัตน์ โพธิ รหัสนักศึกษา 5705201349
3.นางสาว สุภาภรณ์ พรหมศรี รหัสนักศึกษา 5705201355
4. นาย อัครพล นักพรม รหัสนักศึกษา 5705201360

ความคิดเห็นของกลุ่มต่อมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
จากการศึกษากลุ่มมองว่า มูลนิธิมีที่มาจากกลุ่มนักอนุรักษ์ที่ผิดหวังในระบบของภาครัฐ
ที่ไม่อาจจัดการแก้ไขปัญหาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมได้ซ้ำยังมีการเปิดช่องทางให้บุกรุกป่าเพิ่ม
มากขึ้นอีกด้วยด้วย
ความเห็นต่อการทำงานของมูลนิธิฯ นั้นถือว่าเป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ สูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย วัดจากขีดความสามารถในการดำเนินงาน ที่จากเดิมมีเพียงในพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ออกไปสู่พื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ รวมถึงการเพิ่มศักยภาพในการ สร้างสรรค์สื่อสารคดี ให้ความรู้กระตุ้นความรู้สึกห่วงแหนผืนป่า การห่วงใยใส่ใจรักษาระบบนิเวศของป่าต้นน้ำ แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่านการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโซเชียลมิเดียที่ง่ายต่อการเข้าถึงในปัจจุบัน อีกทั้งงบประมาณของมูลนิธิฯ นั้นก็มีการหมุนเวียนสร้างรายได้จากการนำไปลงทุน และการระดมทุนจากกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง
Full transcript