Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Portofoli i të nxënit-Arta Ereqi

No description
by

Arta Ereqi

on 24 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Portofoli i të nxënit-Arta Ereqi

portofoli i
tË NxËnit

e
f
g
h
J
k
ideas!
innovation
m
7
3. Revisar el equipo de cómputo fijo conectado a internet.
4. Revisar los AccessPoint con los que actualmente cuenta la institución.
Portofoli
Vlerësimi i portofolit:
PROYECTO SISTEMA ESCOLAR IMCED.
Kompetenca është “aftësia e individit për të demostruar përmbushjen e një detyre, në një kontekst të dhënë”.
 Portofoli është pasqyrim i mësimdhënies të bazuar në dëshmi;
 Mësimdhënia dhe të nxënit, të vështruara nëpërmjet portofolit, ndihmon të eksplorojmë dhe të zhvillojmë qasjet për një mësim efektiv;
 Nëpërmjet portofolit përthyhen dhe dokumentohen qasjet e mësimit të bazuar në kompetenca/performancën e nxënësit;
 Në thelbin e tij portofoli me dokumentacionin që e përbën, argumenton përgjegjësitë e mësuesit në lidhje me mësimdhënien dhe të nxënit.
Çfarë përmban portofoli i nxënësit?
Kurrikula bazuar në kompetenca që po zbatohet në sistemin arsimor parauniversitar, shoqërohet me një sërë dokumentesh përfshirë edhe portofolin e të nxënit.

Referuar qasjes së re kurrikulare portofoli i të nxënit merr një vend të posaçëm pasi:
 mbështet zbatimin e kurrikulës të bazuar në kompetenca:
 krijon qëndrueshmëri në procesin e realizimit të saj;
 ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në garantimin
e cilësisë së zbatimit të kurrikulës dhe të arritjes së të nxënit.

•Kompetenca është ajo që realisht demostrohet nga nxënësi dhe jo thjesht “potenciali” i tij.

•Kompetenca është ajo që demostrohet nga nxënësi në kontekste reale dhe jo thjesht në mjedise mësimore.

Kompetenca formulohet si tërësia e njohurive, e shprehive dhe e qëndrimeve që demostron një individ gjatë përmbushjes së detyrave të kërkuara në kushte të caktuara.
Shprehitë
Njohuritë
Qëndrimet
Sikurse në skemën më sipër, ku njohuritë, shprehitë dhe qëndrimet integrohen te kompetenca,
edhe kompetencat e ndryshme ndërthuren me njëra-tjetrën dhe krijonë atë që quhet formim i nxënësit.
Arsyet pse duhet portofoli i të nxënit:
•mbështet realizimin e RN-ve
• zgjeron gamën e elementeve që vlerësohen
•krijon mundësi për të zbuluar te nxënësi një llojshmëri aftësish
•krijon pasqyrë të ndryshimeve dhe përmirësimeve për një periudhë kohore •inkurajon nxënësit, mësuesin dhe mbështet reflektimin e prindërve
•siguron vazhdimësinë në edukimin nga një vit në tjetrin.
Projektohet
nga mësuesi
Realizohet nga nxënësi
Detyra
shtëpie
Detyra
klase
Projekte
Teste
Fletë
vlerësime
• orientohet nga procesi, kur synohet gjykimi i përparimit të nxënësit p.sh. përgjatë një tremujori, viti akademik, shkalle kurrikule etj.
• orientohet nga produkti, kur kemi një koleksion të punëve të nxënësit të konsideruara si më të mirat.
Vlerësimi i portofolit është përfshirë në paketën dhe rregulloren e vlerësimit për arsimin e mesëm të ulët.
(0.4xNVv+0.4xNTp+0.2xNVp)

Portofoli lehtëson vënien e notës, realizon vlerësim objektiv, si dhe plotëson procedurat tradicionale të vlerësimit.
Ç'kuptojmë
me kompetencë?
Edukim fizik
dhe sporte
Full transcript