Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

No description
by

Katarzyna Wilkosz

on 22 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
mgr Katarzyna Wilkosz

Nauczyciel języka angielskiego
w Szkole Podstawowej nr 2
im. Bolesława Chrobrego
w Lubsku

Rozwój i doskonalenie zawodowe
to mój cel nadrzędny.

01 września 2012r.
rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego,
31 maja 2015r.
zakończenie stażu
poznanie procedur awansu zawodowego - Rozporządzenie
MENiS
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Ustawa Karta Nauczyciela
§ 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy,
dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian
w tych działaniach.


6-letni
staż pracy na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku

2009r.
ukończenie Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim, uzyskując tytuł licencjata.
2010r.
uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego.
2011
r. zaoczne studia uzupełniające na Uniwersytecie Wrocławskim, otrzymując tytuł magistra Filologii Angielskiej.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego zatwierdzonego przez dyrektora placówki.
2. Doskonalenie warsztatu i metod
pracy pedagogicznej.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu - doskonalenie warsztatu pracy, wzbogacenie metod nauczania.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora - autorefleksja, doskonalenie procesu nauczania.
Ewaluacja pracy własnej:

dyskusje z moimi uczniami - podejścia do przedmiotu, metody nauczania;
metody ewaluacji, np. termometr, tarcza strzelnicza, buźki, ankieta

Pogłębianie wiedzy i umiejętności
w procesie wewnątrzszkolnego
i zewnętrznego doskonalenia:
1. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu.

„Realizacja nowej podstawy programowej języka obcego w kontekście przygotowania do egzaminów zewnętrznych”
(14.11.2012r.)

„Ocenianie kształtujące - szkolenie informacyjne”
(21.11.2012r.).

„Zapamiętywanie i zapominanie - wybrane techniki uczenia się i nauczania leksyki w języku obcym”
(18.05.2013r.)

„Konstruowanie narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów”
(05.12.2013r.)-

„Sprawdzian szóstoklasisty z języka obcego od 2015 roku”
(05.10.2013r.) oraz
„Spotkania informacyjne w sprawie sprawdzianu w 2015 roku”
(marzec 2014r.) CKE

Kurs internetowy
„Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela”
(rok szkolny 2012/2013) w ramach Nauczycielskiej Akademii Internetowej.

Kurs internetowy
„Metody nauczania i oceniania w pracy młodego nauczyciela”

Szkolny koordynator w programie
Aktywna edukacja
prowadzonym w ramach projektu
Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach
- kurs e-learningowy oraz stacjonarne spotkania sieci współpracy.

„Jak pracować z dzieckiem 6-letnim w klasie I?”
(07.05.2014r.)-

Szkolenia on-line organizowane przez Pearson Central Europe:
„Dysleksja”
,
„Dokumentacja Szkolna 2012/2013”,

„Edukacja XXI wieku”,

„Diagnoza szkolna”
,
„Rozwój emocjonalny ucznia”
.

Konferencja metodyczna
“Stories that Support Success”
(04.04.2014r.)
E-szkolenie metodyczne
“Ten great ideas for using flashcards”„Sesja o zmianach w prawie oświatowym i podręcznikach wieloletnich dla szkół podstawowych”
(28.02.2015r.)

„Nauczyciel kontraktowy przed egzaminem na stopień nauczyciela mianowanego – praktyczne wskazówki”

Konferencja nauczycieli języków obcych z okazji Europejskiego Dnia Języków.
Lekcje otwarte

Opiekun praktyki nauczycielskiej odbywanej przez studentkę II roku filologii angielskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego (od 01.09. do 26.09.2014r.).


Opracowanie planów nauczania.

Zmodyfikowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego dla klas I-III oraz IV-VI.
Uczestniczenie w pracach zespołu przedmiotowego (edukacji wczesnoszkolnej oraz humanistycznego).

Współpraca z nauczycielami.

Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

Udział w realizacji kalendarza imprez szkolnych, współautor i współorganizator następujących uroczystości szkolnych:
Obchody Dni Języków Obcych
Kolędowanie w językach obcych
Teatrzyk po angielsku
„Little Red Riding Hood”
Wręczenie listów
gratulacyjnych

Drzwi Otwarte Szkoły

Odwiedziny
w przedszkolach

Projekt
Muuvit- Ruszaj się z klasą

Projekt Spring Alive
(Na skrzydłach wiosny)

Międzynarodowy projekt
eTwinning
„My pet pupil”
wyposażenie pracowni językowej w tablice korkowe, laptop, rzutnik i ekran,

utworzenie biblioteczki metodycznej
tworzenie pomocy dydaktycznych, stosowanie metod aktywizujących
przeprowadzanie testów diagnostycznych


organizowanie próbnych sprawdzianów szóstoklasisty
3. Publikowanie własnych prac
przynależność do grupy nauczycieli języka angielskiego na portalu społecznościowym,


publikowanie prac na szkolnej stronie internetowej oraz szkolnym profilu na Facebooku,

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
.

prowadzenie dzienników zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych

gromadzenie materiały do sprawozdania z realizacji
stażu

ocena własnych umiejętności jako nauczyciela oraz określenie potrzeb i kierunku rozwoju zawodowego
Dzień Pszczoły
"Happy Honey Bee Day"
§7 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.
współorganizator i opiekun działań pozalekcyjnych,
współpraca z wychowawcami
i pedagogiem,

spotkania z rodzicami,

"Uniwersytet dla rodziców"
2. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi.
akcje charytatywne
konkurs recytatorski „Las w prozie i poezji”

II Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej i Niemieckiej
3. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów.
dostosowanie wymagań edukacyjnych,
zajęcia wyrównawcze,
zajęcia
„Sprawdzam, co kryje sprawdzian”
,
koło języka angielskiego
§ 7 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie komputera i Internetu
pozyskiwanie informacji dotyczących awansu zawodowego, prawa oświatowego
http://men.gov.pl/,
http://www.oswiata.org.pl/,
http://www.ore.edu.pl/

przygotowywanie planów pracy, konspektów, sprawozdań, analiz, dokumentów szkolnych
korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli,

fora internetowe, portale edukacyjne, strony internetowe,np.

https://learningapps.org/
http://nowoczesnenauczanie.pl/
http://www.mes-english.com/,
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en,
http://www.pearson.pl/,
https://elt.oup.com/?cc=pl&selLanguage=pl,
http://www.macmillan.pl/

przesyłanie dokumentów
do sekretariatu szkoły drogą elektroniczną,

kontaktowanie się
z nauczycielami, przedstawicielami wydawnictw
realizacja i zbieranie efektów projektów edukacyjnych,

aktualizowanie szkolnej strony internetowej
i szkolnego profilu na Facebooku
propagowanie wśród uczniów korzystanie z portali edukacyjnych, programów multimedialnych,
2. Wykorzystanie w pracy nowoczesnych technologii
interaktywny i multimedialny sprzęt (CD, nośnik MP3, tablica interaktywna),

lekcje w multimedialnej pracowni językowej,

film z oryginalną ścieżką dźwiękową - siła obrazu
§7 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy
z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.

systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki i psychologii
- udział w różnych formach doskonalenia, studiowanie najnowszej literatury
Lowes, R. & Target, F.
Helping Students to Learn. A Guide to Learner Autonomy
, Richmond Publishing, Richmond, 1998,

Seligson Paul,
Helping Students to Speak
, Richmond Publishing, 1997,

Jaroszewska Anna,
Nauczanie języka angielskiego w klasach 1-3 wobec obniżenia wieku szkolnego,


Zdunik Monika
, Jak wzrokowiec ze słuchowcem- diagnozowanie sensoryczne preferencji nauczyciela w doborze metod aktywizujących,
Zdunik Monika,
Aktywne metody pracy,

dr Bogdanowicz Katarzyna Maria
Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języków obcych,

Kotarba-Kańczugowska Marta
Sześciolatek na zajęciach z języka obcego,
Poradnik ORE dla nauczycieli,

Bogucka Mariola
Sześcio-
i siedmiolatki na start!

czasopismo
Języki Obce w Szkole,

szkolenie Rady Pedagogicznej
Przemoc domowa

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.

realizacja zaplanowanych zadań wychowawczych
i opiekuńczych szkoły poprzez projekty,

pogadanki z zakresu bezpiecznego korzystania
z internetu, profilaktyki uzależnień oraz zachowań nieakceptowanych
stosowanie motywatorów:
plusy, pieczątki, naklejki, prace dodatkowe, docenianie wkładu pracy na lekcji
§ 7 ust. 2 pkt.5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Znajomość zasad funkcjonowania
i organizacji zadań szkoły.
przeanalizowanie prawa oświatowego,

ponowne przeanalizowanie dokumentów dotyczących funkcjonowania, organizacji
i zadań szkoły,
przygotowanie dokumentacji związanej
z awansem zawodowym,

sumienne prowadzenie dokumentacje związanej
z przebiegiem nauczania (plany pracy, wybór podręczników)
członek komisji egzaminacyjnych,

nauczyciel wspomagający podczas próbnego sprawdzianu szóstoklasisty,

analiza próbnych
i ogólnopolskich sprawdzianów szóstoklasisty
wspólna praca
z Radą Pedagogiczną nad aktualizacją dokumentów szkolnych:

- plan doskonalenia nauczycieli,
- zespół ewaluacyjny - wskaźniki mierzenia jakości szkoły
2013/2014„Organizacja pracy świetlicy szkolnej i atrakcyjność organizowanych w niej zajęć”
2014/2015„Diagnoza umiejętności nauczycieli w zakresie oceny
efektywności kształcenia
z zastosowaniem wskaźników badań edukacyjnych”.


AUTOREFLEKSJA
samodoskonalenie i współpraca
z dyrekcją, gronem nauczycielskim, pedagogiem i innymi podmiotami,

umiejętność planowania procesu dydaktycznego i dokonywania samooceny,

propagowanie nauki języka angielskiego,

poznanie środowiska uczniów
Nagrody Dyrektora,podnieść kwalifikacje zawodowe, jakość swojej pracy, praca nad dokonaniami opiekuńczymi i dydaktycznymi
Full transcript