Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A hazai pedagógusképzés rendszerváltás utáni főbb állomásai

No description
by

Agnes N. TOTH

on 7 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A hazai pedagógusképzés rendszerváltás utáni főbb állomásai

Pedagógusképzés
a rendszerváltás után

A képzési szerkezet változásai
Tartalmi változások
Európai hatások

111/1997. (VI. 27.) kormányrendelet

15/2006. (IV. 3.) OM

Tengeren túli hatások (USA)

Hazai előzmények
Az oktatás tartalma

Pártállami
szabályozás
Központi
előíró tanterv
szerint zajló képzés
A
kommunista eszméket
terjesztő tárgyak nagy hangsúlya

1985. évi I. törvény az oktatásról

tantervi előírások helyett
tantervi irányelvek

hagyományos tartalmak
, pl.

orosz nyelv
;
politikai gazdaságtan
;
marxista szemlélet
Globalizáció
A "Lisszaboni stratégia"
(2000)
Bolognai- folyamat

EU 2010

Foglalkoztatás és képzés
munkaerő-piaci részvétel;
a képzettség növelése
Szociális gondoskodás
nyugdíjrendszerek;
szegénység
EU 2020

Intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés:
Foglalkoztatás (75%-os részvétel)
K+F (az EU GDP-jének 3%)
Éghajlatvédelem, fenntartható energia-gazdálkodás
Oktatás
korai iskolaelhagyás;
a felsőfokú végzettségűek 40%-os aránya az EU-ban
Szociális gondoskodás
szegények létszámának 20 milliós csökkenése

Egységes
felkészítés a tanári tevékenység gyakorlására (
NAT műveltségi területei
)
A
szakmai tárgyak
arányának enyhe emelkedése a képzésben
Elmélet és gyakorlat
40-60%
-os aránya a képzésben

a
közoktatás változásaival (igényeivel) összhangban
az egyetemi szintre emelkedett tanárképzés kompetencia- alapú tartalmakat közvetít
9 tanári kompetencia:
A tanuló személyiségének fejlesztése
A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése
A pedagógiai folyamat tervezése
A tanulók műveltségnek, készségeinek és képességeinek fejlesztése a tudás felhasználásával
Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák fejlesztése
A tanulási folyamat szervezése és irányítása
A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása
Szakmai együttműködés és kommunikáció
Önművelés, elkötelezettség a szakmai fejlődésre

kompetencia- alapú
osztatlan
tanárképzés 10- 12 félév képzési idővel
a
tanári felkészítés
tárgyainak
100 ECTS
arányával
a
külső iskolai gyakorlatok
erőteljes hangsúlyával
a
pedagógia-pszichológia modul
értékvesztésével

283/2012. (X. 4.)
kormányrendelet

Osztatlan
,
10 - 11 vagy 12 féléves
tanárképzés a választott közoktatási intézmény szerint

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet

a tanári képesítés (egyetemi)
mester szintű
felsőoktatási végzettséghez kötése (
intézményi integrációs
folyamatok 2000-től)
ciklusokra osztott (6+5 félév)
képzési szerkezet
Presztízsvesztés
A pálya népszerűsége
(
Forrás: KSH, 2014
)
Képzési szerkezet
Óvodapedagógus-képzés
középfokon
vagy
2 éves felsőfokú "
képzőben
"
Tanítóképzés
3 éves főiskolán
Tanárképzés
4 éves főiskolán
vagy
5 éves egyetemen
N. TÓTH Ágnes (2015)
21. századi kihívások
Az oktatás eredményessége és elszámoltathatósága
A professziót közvetlenül érintő kihívások
Az esélyegyenlőség növelése
társadalmi- gazdasági
felemelkedés
demográfiai
problémák
a felsőoktatás expanziója és piacosodás
minőségi oktatás -
minőségi pedagógu
s
tanárképzési reformok

magától kialakult
lépcsős képzési szerkezet
rövid (3 éves) képzési idő
a
szövetségi állam kis szerepe
a
rangsorolás és versengés
megszokott
kreditrendszer
már a középiskolában is
megoldott
belső mobilitás
az ország területén
összehasonlítható diplomák
junior college, community college, college, university
kötelező
posztgraduális képzés

válasz az európai felsőoktatás kihívásaira;
a
Tudás Európája;

európai felsőoktatási térség
”;
a felsőoktatás
"szerkezeti összehangolása"
versenyképesség;
mobilitás
;
ECTS
rendszer
minőség
;
élethosszig tartó tanulás
versenyképesség;
K+F;

foglalkoztatottság és
képzés
;
társadalmi kohézió, szociális gondoskodás
;
fenntartható növekedés, a természeti környezet védelme
1993. évi LXXX. törvény
Az
első önálló felsőoktatási
törvény
A tudományművelés szabadságára és az
intézményi autonómiára
épít.
Garantálja a
felsőfokú képzés minőségét
Bevezeti a doktori képzés és a doktori (
Ph.D.
) fokozatadás alkalmazását.
A központi felvételi eltörlésével minden érettségizett számára
hozzáférhetővé
teszi a felsőoktatásban való részvételt.
Minden nappali tagozatos hallgató jogosult
ösztöndíjra és szociális juttatásokra
.
(
Forrás: Cservenyák László (szerk.) (1984):A tanárképző főiskolák tanterve az 1984-85. tanévtől a nappali és a levelező tagozat számára, Művelődési Minisztérium, Budapest.)
Oktatás/politikai
jellemzők
Az oktatás színvonalának
megítélése
Az oktatás minőségének megítélése
Milyen a
magyar oktatás
színvonala?
Hogyan változott a
magyar oktatás
színvonala
az utóbbi évtizedben?
8/2013. (I. 30.) EMMI

(1:10)
(nyilatkozat 1999- 30 aláíró nemzet)


Közös, összehangolt
modernizációs stratégiát
vázolt
fel a tagországok számára 2000 től
200/2000. (XI. 29.)
kormányrendelet
Kreditrendelet, amely kimondja:

1
kredit
30 hallgatói tanulmányi munkaóra
elvégzésével egyenértékû.
a 111/1997. (VI. 27.) kormányrendeletben megfogalmazott
tanári képesítési követelmények
teljesítéséhez a szakterületi ismereteken túlmenõen
legkevesebb 40 (kétszakos képzésnél 50) kredit
megszerzése szükséges
a)
fõiskolai szintû végzettség esetén
legalább 180
,
b)
egyetemi szintû végzettség esetén pedig legalább
240 kreditet
kell teljesíteni.
Két ismeretanyagot
egyenértékűnek
kell tekinteni, ha az ismeretanyagok közötti
egyezés legalább 75%-os
.

a
társadalmi kirekesztettség
csökkentése (deszegregáció)
mélyszegénységben élő családok
helyzetének javítása
tolerancia, elfogadás
a tanulólétszám és a humán erőforrások
aránya

költségvetési ráfordítások
mértéke
sikeres és gazdaságos
működtetés
az
állami szerepvállalás
újragondolása
pedagógus
minősítő rendszer
az
eredményesség
fokozása
minőség iránti felelősség
(hozzáadott pedagógiai érték)
jó képességű, felkészült tanárok (
pályaalkalmasság
)
a pedagógusok
szerepfelfogása
(inkluzív pedagógus)
szakmai fejlődés
iránti elkötelezettség
(1:13)
A
Kádár-rendszer legitimitása
megrendült
Az átlagos
árszínvonal
jelentősen emelkedett
Megjelent a
munkanélküliség
A politikai
ellenzék befolyása nőtt
Egyetemi diáksztrájk mozgalom (1988)
intézményi
autonómia
tanszabadság
gazdasági
könnyítések
Az oktatás finanszírozásának innovációja
pályázati rendszer
létrehozása, pl. Soros, FEFA, KÖFA, KOMA
HUNGARY
HUNGARY
HUNGARY
HUNGARY
Köszönöm a figyelmet.

A hazai pedagógusképzés rendszerváltás utáni
főbb állomásai

A hazai felsőoktatás az
európai felsőoktatási térséghez
kapcsolódása megtörtént

intézményi integrációs
folyamatok zajlottak
a
tanárszakok száma
drasztikusan csökkent
folyamatosan csökkenő állami
támogatás mellett
szerkezeti és tartalmi harmonizációra
törekvések állandósága érvényesül
A szerkezet és tartalom változásai tükrözik a

közoktatás igényeinek
való megfelelés szándékát
a minőségi
igények kielégítésének igényét
A pedagógusképzés
mennyiségi expanziója
a
1990
-es években jelentős, de a
2000
-es évek elején visszaesett és napjainkban
sincs számottevő emelkedés.
A
köznevelés igényeit
sem szakok,sem létszámok tekintetében
nem tudja kielégíteni
(természettudományi szakok).
A kétszintű képzés kritikája és az osztatlan képzés bevezetése egyaránt nélkülözi a
hatásvizsgálatokat.
Az osztott képzésre még
ma is mutatkozik igény (M.ed. és pedagógusi doktori programok).
A
minőség fejlesztése
nehézkes (hallgatói összetétel; képzők képzésének anomáliái).

Összegezve az elmondottakat
A globalizáció a
teljesítmények felértékelődését
eredményezte.
Az
iskola tudás-átadó szerepe
meggyengült, ezért
új típusú tanárokra
van szükség (
professzionis pedagógus
).
A tanári munka egyre nagyobb
nyilvánosságot
kap.
A pedagógusok "korlátozott szerepvállalása" helyett
"kiterjesztett szerepvállalás"
szükséges.
A
szakmai presztízsvesztés
egyfajta
kényszer-modernizációval
kapcsolódik össze a
harmadik évezred
kihívásainak megfelelően.
(Forrás: KSH, 2014)
Felhasznált irodalom
Full transcript