Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Welcome in Great Britain

No description
by

on 18 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Welcome in Great Britain

Organy Wewnętrzne Izby Lordów
i zarys historyczny
Izba Lordów
Komisje w Izbie Lordów
Funkcje Izby Lordów
Komisje badawcze
1. Komisja Unii Europejskiej oraz jej sześć podkomisji
2. Komisja Nauki i Technologii - posiada dwie podkomisje\
3. Komisja Konstytucyjna
4. Komisja Spraw Ekonomicznych
5. Komisja Komunikacji
Komisje specjalne
1. FUNKCJA USTAWODAWCZA
2. FUNKCJA KONTROLNA
3. FUNKCJA EUROPEJSKA
4. FUNKCJA DELIBERACYJNA
5. INNE FUNKCJE POZAPRAWNE
np.:
łagodzenie konfliktów politycznych,
podtrzymywanie brytyjskich tradycji ustrojowych,
moderowanie procesu
legislacyjnego.
$1.25
Wednesday, November 19, 2014
Vol XCIII, No. 311
Izba Lordów - House of Lords
Izba Lordów to, izba wyższa dwuizbowego parlamentu brytyjskiego, który oprócz tego składa się też z Izby Gmin i Suwerena (panującej rodziny królewskiej).
Izba Lordów, podobnie jak Izba Gmin spotyka się w Pałacu Westminsterskim. Jej obrady plenarne odbywają się w tzw. czerwonej sali (obrady Izby Gmin odbywają się w sali zielonej).
Welcome in Great Britain
"Grecy dali światu poezję i sztukę, Rzymianie prawo, cywilizaje wschodu największe systemy religijne,
Natomiast w Anglii możemy doszukać się początku instytucji politycznych, które stanowią fundament systemów politycznych współczesnych państw."
Członkowie Izby Lordów:

ARCYBISKUPI I BISKUPI
PAROWIE DZIEDZICZNI
PAROWIE DOŻYWOTNI
Wlk. Brytania jest jedynym krajem na świecie , w którym w izbie drugiej parlamentu zasiada większa liczba członków niż w izbie pierwszej. Izba Lordów jest także jedyną występującą w Europie izbą drugą , w której dominują członkowie pochodzący z nominacji – odzwierciedla to pewne szczególne idee i wartości właściwe dla brytyjskiej tradycji.
.
Z członkostwa w Izbie zostały wyłączone następujące osoby :
- osoby poniżej 21 roku życia,
- cudzoziemcy,
- osoby skazane na zdradę,
- bankruci,
- posłowie do Parlamentu Europejskiego,
- osoby piastujące w sądownictwie stanowiska ,
które wykluczają członkostwo w Izbie.1. LORD SPIKER – wybierany na 5 lat z możliwością jednej reelekcji , jest osobą bezstronną, powstrzymującą się od
wszelkiej działalności politycznej. Jego
głównym zadaniem jest przewodniczenie posiedzeniom całej Izby, pełni też funkcje ceremonialne podczas ważnych uroczystości.
Obecny Lord Spiker: Baroness D'Souza.
2. PRZEWODNICZĄCY DS.KOMISJI – także wymaga się od niego apolityczności w działaniu
oraz nie przynależności do żadnej
partii. Jest z urzędu pierwszym
zastępcą Lorda Spikera . Jego
zadania koncentrują się na
zajmowaniu się sprawami
związanymi z wewnętrznym
funkcjonowaniem Izby , jej
zarządzaniem oraz pracą
podległych mu Komisji.

3. ZASTĘPCY SPIKERA I ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO DS. KOMISJI

4. SEKRETARZ PARLEMANTU I JEGO PERSONEL – powoływany jest królewskim patentem przez monarchę spośród sekretarzy Izby o najdłuższym stażu.
- Musi złożyć przysięgę wierności
- Posiada dwóch bezpośrednich zastępców;
- sekretarza asystenta
- sekretarza odczytującego
- Pełni obowiązki związane z przestrzeganiem regulaminu, zwyczajów, oraz innych konwenansów, a także w zakresie administrowaniu i obsługi izby i zarządzania nią

5. Odźwierny parlamentarny, potoczne zwany Czarną Laską -
- organ wewnętrzny Izby Lordów, który jednak nie podlega Serketarzowi Parlamentu
- pełni ważne funkcje ceremonialne, a także dbanie o bezpeiczeństwo Izby, jej pomieszczenia i usługii.
Stanowią zasadniczą część komisji w Izbie Lordów
Najważniejsze reformy Izby Lordów w XX w.
1. Parliament act z 1911r.


Izba Gmin
GENEZA IZBY LORDÓW I JEJ EWOLUCJA USTROJOWA DO KOŃCA XIXw.
Izba Lordów powstała w XIV wieku i istnieje niezmiennie, z jedną krótką przerwą, aż do dzisiaj. Izba ta została zlikwidowana w 1649 r. przez rewolucyjny rząd Oliviera Cromwella i została ponownie przywrócona w roku 1657. Przez większość swojej historii Izba Lordów posiadała znacznie więcej władzy od Izby Gmin. Dopiero w XIX wieku jej kolejne kompetencje były stopniowo przekazywane Izbie Gmin.
W 1911 r. uchwalono Parliament Act, który ostatecznie oddał niemal całą władzę ustawodawczą oraz prawo do powoływania i usuwania rządu Izbie Gmin, pozostawiając Izbie Lordów tylko prawo do rocznego weta ustaw i część funkcji kontrolnych oraz sądowniczych. Po dojściu do władzy Tony'ego Blaira rząd, zgodnie z obietnicami wyborczymi, dążył do zmian w Izbie Lordów. Uchwalono wówczas House of Lords Act z roku 1999, który zmniejszył liczbę lordów dziedzicznych z ponad siedmiuset do dziewięćdziesięciu dwóch.
A co było wcześniej?
Witany, rady i kurie, czyli historyczne
pierwowzory Izby Lordów
Parlament w czasie rządów dynastii Tudorów i Stuartów.
- ograniczenie uprawnień
ustawodawczych Izby Lordów
2. W 1949r. weszła w
życie kolejna Ustawa o
Parlamencie

3. Reforma z 1958 i 1963r.
4. Izba Lordów po reformie
konstytucyjnej z 1999r.
5. Ustawa o reformie konstytucyjnej
z 2005r.
Po przejęciu władzy przez laburzystów, przystąpili oni do licznych prób zreformowania zwłaszcza składu osobowego Izby Lordów
Sala zielona


- maksymalnie 5-letnia
(premier wraz z monarchą ustalali termin kolejnych wyborów nie później niż po upływie 5 lat, nie wcześniej niż rok od poprzednich).

W 2011 r. uchwalono ustawę, wg której począwszy od 7 maja 2015 r. wybory będą odbywały się w pierwszy czwartek maja w piątym roku po poprzednich wyborach.

Osobliwością na skalę kontynentu jest fakt, iż od 1931 r. wybory w Wielkiej Brytanii odbywają się w
CZWARTEK
Kadencja Izby Gmin
Skład
650 członków (Na Anglię przypada 533 mandaty, na Szkocję 59, na Walię 40, a na Irlandię Północną 18). Kworum wynosi 40 osób.
W Wielkiej Brytanii obowiązuje system dwupartyjny (tylko jedna z 2 partii ma realne szanse sprawować samodzielnie władzę):
Partia Konserwatywna, kontynuująca tradycję Torysów, należy do najstarszych na świecie. Liczy 134 tys. członków,
Partia Pracy utworzona w 1900 r. z inicjatywy organizacji robotniczych i związków zawodowych. Zwiększanie się znaczenia Labour Party doprowadziło do przegrupowania w systemie partyjnym i zajęcia w 1922 r. miejsca Partii Liberalnej. Wyróżnia ją oryginalna struktura wewnętrzna – luźna federacja stowarzyszeń społ. i związków zawodowych. Liczy obecnie 190 tys. członków,
Partia Liberalnych Demokratów (z połącznia partii Liberalnej i Socialdemokratów) kontynuuje tradycje stronnictwa Wigów. Liczy 44 tys. członków.
Przywileje
kontrola nad rządem, choć jest to względne, gdyż rząd tworzy ok. 1/3 członków partii rządzącej zasiadających w Izbie,
wyłączna inicjatywa ustawodawcza w kwestii budżetu i podatków. Izba Lordów nie może też wnosić poprawek do tych ustaw bez przyzwolenia Izby Gmin,
zwyczajowo Izba Lordów nie blokuje legislacji, które rząd zapowiedział w swoim manifeście elekcyjnym.

Speaker
bezstronny, przewodniczy obradom Izby,
jednak przy równym rozkładzie głosów w Izbie tradycyjnie opowiada się po stornie rządzącej,
przekazuje odpowiednim komisjom poszczególne projekty ustaw.
John Bercow
Whip
rzecznik dyscypliny partyjnej,
podlega bezpośrednio premierowi i zasiada w Gabinecie,
zadania:
każdorazowe dopilnowanie, by jak największa liczba członków była obecna podczas kluczowych głosowań i głosowała zgodnie z wolą partii,
dostarczanie tygodniowego harmonogramu głosowań ze wskazaniem na ich znaczenie (
najważniejsze są podkreślone trzema liniami
),
Deputowani, którzy zagłosują w opozycji do kierunku wyznaczonego przez swoją partię mogą liczyć się z
poważnymi konsekwencjami politycznymi
.
Komisje Izby Gmin
Komisje
Specjalne
, które zajmują się oceną wydatków, polityki i administracji resortów,
Komisje
Stałe
, wśród których wyróżniamy:
Komisje
Ustawowe
tworzone do opracowywania każdej ustawy:
-każdej nowo powołanej komisji przydziela się przewodniczącego,
-rozkład partyjny członków (16-50) odpowiada temu w Izbie,
-komisja może korzystać z opinii ekspertów z zewnątrz,
-efektem prac jest raport zawierający wnioski i proponowane zmiany;
Komisje
UE,
Komisja
Spraw Lokalnych
,
Walii
,
Szkocji
,
Północnej Irlandii

Rząd
121 osób = Premier + 21 ministrów Gabinetu + 99 pozostałych ministrów

Senior ministers, ministrowie Korony, w większości wchodzący w skład Gabinetu
:
1) sekretarze stanu, którzy kierują najważniejszymi resortami:
- Premier
- Kanclerz Skarbu
- Sekretarz Spraw Zagranicznych
- Sekretarz Spraw Wewnętrznych
- Lord Kanclerz kierujący resortem spraiwedliwości
2) ministrowie resortów, które także wchodzą w skład Gabinetu,
3) ministrowie nieresortowi, piastuni urzędów historycznych
np. Lord Strażnik Tajnej Pieczęci, Lord Prezydent Tajnej Rady, Kanclerz Księstwa Lancaster,
4) radcowie prawni Korony.

Junior ministers:
5) ministrowie stanu, z własnym zakresem kompetencji, za których działania odpowiedzialni są szefowie resortów
6)podsekretarze stanu/sekretarze parlamentarni.

Gabinet Cieni
tworzą deputowani największej partii opozycyjnej,
składem i strukturą stanowi odbicie Gabinetu,
zajmuje się systematyczną krytyką polityki rządu oraz opracowywaniu konkurencyjnych wobec rządowych programów działań.

Premier David Cameron
Premier
kieruje rządem i Gabinetem,
Pierwszy Lord Skarbu, minister do spraw służby cywilnej administracji państwowej,
ma umocnioną pozycję, ponieważ może się powoływać na bezpośrednio wyrażone zaufanie glosującego narodu-suwerena.

Uprawnienia
określa zasady funkcjonowania Gabinetu, może dowolnie zmieniać jego skład,
powołuje komitety Gabinetu, które koordynują pracę poszczególnych resortów,
może spowodować rozwiązanie Izby Gmin i rządu.

Od 11 maja 2010 r. funkcję premiera sprawuje David Cameron, który utworzył z Nickiem Cleggiem koalicję Konserwatystów i Demokratycznych Liberałów po wyborach, w których po raz pierwszy od 36 lat żadna z partii nie uzyskała większości absolutnej.
To pierwsza taka koalicja od czasów II wojny światowej.
Nick Clegg otrzymał stanowisko zastępcy premiera (Deputy Prime Minister) oraz Lorda Przewodniczącego Tajnej Rady (Lord President of the Council).
Przed rządem koalicyjnym, władzę sprawowała od 1997 r. Partia Pracy, której przez 10 lat przewodził Tony Blair, a następnie Gordon Brown
Monarcha
Wielka Brytania jest parlamentarna monarchią dziedziczną.
Monarcha stoi na czele władzy wykonawczej i jednocześnie wchodzi w skład trójczłonowego parlamentu.
Działa w porozumieniu z premierem i ministrami. Reprezentuje państwo i integruje społeczeństwo.

Funkcję głowy państwa sprawuje od 6 lutego 1952 r. królowa Elżbieta II.
Uprawnienia
desygnacja premiera, mianowanie ministrów, ambasadorów, sędziów, wyższych urzędników
dowództwo nad siłami zbrojnymi
zwoływanie, odraczanie i rozwiązanie parlamentu
prawo weta wobec ustaw, prawo promulgacji ustaw
prawo łaski
Źródła prawa konstytucyjnego
Wielka Brytania nie posiada konstytucji pisanej w sensie formalnym tj. jednego, stanowionego aktu normatywnego o najwyższej mocy prawnej.
W sensie materialnym, na konstytucje Zjednoczonego Królestwa składają się trzy grupy norm:

• Akty prawa stanowionego
Wielka Karta Wolności z 1215 r. (znaczenie historyczne)
Ustawa o Nietykalności Cielesnej z 1679 r.
Deklaracja Praw z 1689 r. Petycja Praw z 1626
Ustawa Sukcesyjna z 1701 r.
dot. funkcjonowania parlamentu, prawa wyborczego, organów wymiaru sprawiedliwości, samorządu lokalnego etc.

• Niepisane prawo powszechne
orzeczenia sądów (precedensy)
idea suwerenności parlamentu, zasada bezwzględnego obowiązywania ustaw, aksjomat „król nie może czynić źle”• Konwencje/konwenanse konstytucyjne (zwyczaje)
składają się na nie podstawowe zasady ustrojowe
dot. relacji parlamentu, monarchy, gabinetu, premiera
np.:
- urząd premiera obejmuje lider partii zwycięskiej w wyborach do Izby Gmin, który określa następnie skład Gabinetu
- odpowiedzialność przed parlamentem ponosi wraz z Gabinetem cały rząd
- głowa państwa nie odpowiada politycznie


Dziękujemy za uwagę!
To szczególna grupa organów wewnętrznych Izby Lordów.
- komisje wewnętrzne
- komisje badawcze
- komisje zajmujące się badaniem różnego rodzaju legislacji
Ogromne znaczenie ma Komisja Całej Izby oraz Wielka komisja
W zakresie ustawodastwa prywatnego, dużą rolę odgyrwają Komisje Oprotestowane, a w zakresie ustawodastwa pulicznego Komisja ds. Ustaw Publicznych.
W ramach moisji specjalnych możemy wyróznić podał na:
- Komisje stałe (spotykają się regularnie)
- Komisje ad hoc (zajmują się konkretnymi sprawami niemieszczącymi sie w zakresie prac komisji stałych).
Full transcript