Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Analiza porównawcza właściwości lepkosprężystych asfaltu wielorodzajowego i lepiszczy tradycyjnych

No description
by

Krzysztof Kmiecik

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Analiza porównawcza właściwości lepkosprężystych asfaltu wielorodzajowego i lepiszczy tradycyjnych

Przewidywane wnioski Asfalt wielorodzajowy wyróżnia się wyższą temperaturą mięknienia oraz lepkością w stosunku do standardowych asfaltów. Dodatkowo ma doskonałe właściwości niskotemperaturowe (temperatura łamliwości).
Asfalt wielorodzajowy w wysokich temperaturach jest twardy, natomiast w niskich wykazuje właściwości charakterystyczne dla asfaltów miękkich.
Mając zalety o wiele droższych lepiszczy z dodatkiem polimerów (z dodatkiem polimeru SBS) jest od nich tańszy i nie wymaga zachowania wyśrubowanych reżimów dotyczących wysokiej temperatury powietrza i podłoża przy układaniu mieszanki wykonanej na jego bazie.
Technologie stosowane przy produkcji asfaltu wielorodzajowego powodują wydłużenie czasu magazynowania oraz gwarantują wysoką stabilność lepiszcza.
Bardzo dobre właściwości w niskich temperaturach wpłyną na większą odporność asfaltów wielorodzajowych na wszelkiego rodzaju spękania. Cel pracy Analiza porównawcza właściwości lepkosprężystych asfaltu wielorodzajowego i lepiszczy tradycyjnych Celem pracy jest porównanie właściwości lepkosprężystych lepiszczy tradycyjnych- 35/50 oraz PMB 45/80-55 i asfaltu wielorodzajowego- 35/50 multigrade. Co chcę osiągnąć? Chcę sprawdzić czy inwestorzy słusznie wpisują do specyfikacji konieczność zastosowania lepiszczy modyfikowanych, czy czasami warto byłoby zastosować np. asfalt wielorodzajowy Co to jest asfalt wielorodzajowy? Asfalt wielorodzajowy typu multigrade jest asfaltem specjalnym, nie modyfikowanym polimerem. Otrzymywany jest w specjalnym procesie technologicznym z ropy naftowej, ale ze specjalnie dobranych składników. Zakres pracy Część teoretyczna Asfalt wielorodzajowy jest produktem jakościowo (i cenowo) pośrednim pomiędzy konwencjonalnym asfaltem drogowym a polimeroasfaltem. Jego cechą wyróżniającą od zwykłych asfaltów jest wysoki indeks penetracji ≥0,4 Dyplomant: inż. Krzysztof Kmiecik
Promotor: dr inż. Jan Król Lepiszcza asfaltowe w konstrukcji nawierzchni drogowej
Modyfikowane lepiszcza asfaltowe
Asfalty wielorodzajowe
Historia rozwoju dokumentów odniesienia do produkcji asfaltów wielorodzajowych Część badawcza Materiały i metodyki badań
Badanie penetracji
Oznaczenie temperatury mięknienia
Oznaczenie nawrotu sprężystego
Oznaczenie lepkości
Badanie sztywności pełzania- BBR
Badanie modułu zespolonego ścinania i kąta przesunięcia fazowego- DSR
Oznaczenie temperatury łamliwości ??? Wnioski Do chwili obecnej asfalty wielorodzajowe nie są objęte żadną normą ani krajową polską ani europejską. Nie są też uwzględnione w normie dotyczącej zwykłych asfaltów drogowych PN-EN 12591, ani w normie PN-EN 14023 dotyczącej asfaltów modyfikowanych. Z tego powodu jedynym dokumentem odniesienia uprawniającym producenta do wprowadzenia swoich wyrobów na rynek jest posiadanie Aprobaty Technicznej IBDiM na te wyroby. Materiały i metodyki planowanych badań Badanie penetracji
Wykonywane według normy PN-EN 1426:2001, jest miarą konsystencji asfaltów. Penetracja asfaltu określana jest w normie jako głębokość, na jaką w badanym asfalcie zanurza się igła penetracyjna pod obciążeniem 100g w temperaturze badania, w ciągu 5s. Aby dokonać pełnej charakterystyki asfaltów w zakresie temperatur użytkowych pomiar penetracji wykonuje się w temperaturze 5°C, 15°C oraz 25°C. Temperatura mięknienia
W przypadku lepiszczy zamiast temperatury topnienia została wprowadzona temperatura mięknienia- PN-EN 1427:2001. Temperatura ta jest temperaturą, w której asfalt osiąga pewną, określoną konsystencję, w umownych, ściśle sprecyzowanych warunkach badania. Pomiar temperatury mięknienia polega na tym, że dwa poziome pierścienie wypełnione asfaltem, są ogrzewane w sposób kontrolowany w łaźni wodnej, przy czym każdy z nich obciążony jest stalową kulką. Za temperaturę mięknienia przyjmuje się średnią temperatury, w której obydwa krążki zmiękną na tyle, by każda
z kulek otoczona lepiszczem, spadając pokonała odległość 25,0±0,4mm. Oznaczenie nawrotu sprężystego wg. PN-EN 13398
Pomiar nawrotu sprężystego dokonuje się na próbkach do badania ciągliwości w temperaturze 25°C. Próbkę lepiszcza rozciąga się z prędkością 5cm/min do wydłużenia 200±1mm. Po uzyskaniu tego wydłużenia wstrzymuje się rozciąganie próbki i w ciągu 10s przecina się próbkę w połowie jej długości. Dzięki swym właściwościom sprężystym połówki przeciętej próbki będą dążyć do powrotu pierwotnego kształtu. Po 30 minutach mierzy się odległość między końcami przeciętej próbki Lepkość w aparacie Brookfielda wg. PN-EN 13702-2
Lepkość dynamiczna jest to współczynnik tarcia wewnętrznego, powstającego przy przesuwaniu się względem siebie dwóch równoległych warstw badanego materiału w danej temperaturze. Jednostką lepkości dynamicznej jest Pa•s. Parametr ten jest jednym z najważniejszych parametrów oceny zachowania się asfaltów w przypadku wystąpienia długotrwałych obciążeń nawierzchni. Jest także jedną z najważniejszych cech technologicznych, od których zależą warunki wytwarzania, mieszania i transportu mieszanek mineralno asfaltowych. Badanie sztywności pełzania wg. PN-EN 14771
Reometr zginanej belki BBR (Bending Beam Rheometer)
Za pomocą reometru mierzy się pełzanie lepiszcza pod stałym obciążeniem i na tej podstawie oblicza się sztywność pełzania i spadek sztywności pełzania w niskich temperaturach. W niskich temperaturach lepiszcze wskutek skurczu pęka, gdy naprężenie jest większe niż wytrzymałość na rozciąganie. Oznaczenie modułu zespolonego ścinania i kąta przesunięcia fazowego- DSR (Dynamic Shear Rheometer)
Badanie wykonuje się wg. PN-EN 14770. Lepkosprężyste właściwości lepiszcza bada się pod obciążeniem sinusoidalnym, w różnych temperaturach. Oblicza się wartości, które pozwalają ocenić odporność MMA na trwałe odkształcenia w temperaturach panujących w okresie letnim i odporność na spękania zmęczeniowe w średnich temperaturach. Na świecie asfalt wielorodzajowy stosowany jest od połowy lat osiemdziesiątych. W Polsce po raz pierwszy został wyprodukowany w 2000 r. pod nazwą UNIBIT. Produkowany jest bez dodatku polimeru i w związku tym jest bardziej atrakcyjny niż asfalt modyfikowany, nie tylko pod względem ekonomicznym, lecz również ze względu na zachowanie swoich wyjściowych właściwości podczas wydłużonego przechowywania w podwyższonej temperaturze.

UNIBIT w porównaniu do zwykłego asfaltu charakteryzuje się mniejszą wrażliwością termiczną (dodatni indeks penetracji PI), niską temperaturą łamliwości, wysoką temperaturą mięknienia oraz wysoką lepkością. Łączy cechy asfaltu twardego w wysokiej temperaturze i asfaltu miękkiego w niskiej temperaturze. Przykładowe wyniki badań W powyższej tabeli zamieszczono parametr indeksu penetracji, mówiący o tym, który asfalt jest bardziej wrażliwy na zmiany temperatury. Im wyższy IP tym, ze wzrostem temperatury wzrost penetracji będzie mniejszy (to oznacza wolniejsze mięknienie asfaltu podczas jego ogrzewania). Wrażliwość termiczna asfaltu multigrade jest zdecydowanie mniejsza niż konwencjonalnych lepiszczy. Bibliografia: [1]Biedroń J., Jaskóła P.: Pięćdziesiąta pierwsza konferencja naukowa komitetu inżynierii lądowej i wodnej PAN i komitetu nauki PZITB. Rozwój technologii produkcji asfaltów drogowych stosowanych do budowy autostrad w Polsce. Gdańsk-Krynica, 2005.
[2]Piłat J., Radziszewski P.: Nawierzchnie asfaltowe. WKŁ, Warszawa 2007.
[3]http://edroga.pl/drogi-i-mosty/projektowanie/3757-mma-w-swietle-wymagan-normowych-cz-ii.
[4]http://www.lotos.pl/korporacyjny/grupa_kapitalowa/lotos_asfalt/wiadomosc/27891.
[5]http://www.orlen-asfalt.pl/PL/InformacjeTechniczne/Strony/Normy-i-Aprobaty-Techniczne.aspx.
Full transcript