Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dobra osobiste

No description
by

Jakub Borkowski

on 19 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dobra osobiste

DOBRA
OSOBISTE atrybut każdej osoby fizycznej prawo cywilne nie definiuje tego zwrotu odnosi się on do uznanych przez system prawny wartości obejmujących: fizyczną i psychiczną integralność człowieka jego indywidualność oraz godność pozycję w społeczeństwie co stanowi przesłankę do samorealizacji osoby ludzkiej krytyka "ogólnego dobra osobistego"

o naruszeniu dóbr osobistych powinna decydować obiektywna ocena okoliczności, a nie subiektywne odczucie osoby zainteresowanej nieodłącznie związane z człowiekiem,
bez względu na stan jego psychiki i stopień wrażliwości dobra niemajątkowe lecz mogą wpłynąć na sytuację ekonomiczną zakres dóbr osobistych Art. 23 kc
Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. podstawa do uznania dalszych dóbr osobistych:
przepisy Konstytucji o prawach i wolnościach obywatelskich, zwłaszcza art. 30
konwencje międzynarodowe
kategorie tych dóbr nieustannie się powiększają TYPOLOGIA DÓBR OSOBISTYCH Art. 30 Konstytucji RP
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. życie, zdrowie, nietykalność cielesna art. 23 kc, Konstytucja, przepisy karne, przepisy cywilne (art. 444, 445, 446 § 4 kc). Art. 446.
§ 1. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.
§ 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.
§ 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.
§ 4. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. wolność art. 23 i 445 kc ograniczenie poruszania się w sensie przestrzennym
wywieranie presji psychicznej na działania człowieka cześć
człowieka art. 23 kc Art. 47. Konstytucji RP
Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. zewnętrzna - dobra sława, dobre imię
wewnętrzna - godność osobista, wyobrażenie o własnej wartości naruszenie czci może nastąpić w każdy sposób
z wyjątkiem rzetelnej krytyki i satyry w przypadku zarzutu zniesławiającego opartego na nieprawdziwych faktach w takim przypadku działanie dziennikarza zawsze ma cechy bezprawności działanie będzie bezprawne tylko, gdy uzna się, że dziennikarz nie dopełnił należytej staranności w ustalaniu faktów, z którymi wiązał zarzut zniesławienia SN przychylił się do drugiego rozwiązania, jednocześnie zaznaczając, że „Jeżeli zarzut okaże się nieprawdziwy, dziennikarz zobowiązany jest do jego odwołania” (uchwała SN z 18 lutego 2005 r. III CZP 53/04, OSP 2005, Nr 9, poz. 110). swoboda sumienia Art. 53.
1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.
2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.
3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.
5.Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.
6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.
7. Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania. art. 23 kc art. 53 Konstytucji RP nazwisko i pseudonim art. 23 kc bezpodstawne używanie nazwiska
ujawnienie nazwiska stan cywilny USTAWA z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego przynależność do określonej płci
relacje rodzinne ujawnienie w aktach stanu cywilnego
zakaz bezpodstawnego określania się wizerunek USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Art. 81.
1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.
2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. art. 23 kc tajemnica korespondencji art. 23 kc, przepisy prawa karnego i art. 49 Konstytucji RP Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony. naruszenie otwarcie listu przełamanie zabezpieczenia włamanie do przewodu zaniedbanie zachowania poufności przez nadawcę
lub adresata nietykalność mieszkania art. 23 kc i art. 50 Konstytucji RP Zapewnia się nienaruszalność mieszkania. Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony. twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska art. 23 kc; chronione przez art. 24 kc i przepisy prawa autorskiego i wynalazczego niemajątkowe wartości - fakt, że autor (wynalazca) jest twórcą pewnego pomysłu majątkowe wartości kult po zmarłej bliskiej osobie Ustawa z dn. 31.1.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych pochowania, przeniesienia i ekshumacji zwłok, ustalenia napisu nagrobnego, pielęgnacji grobu, odwiedzania, odbywania ceremonii religijnych, wybudowanie nagrobka

Odróżniamy od niego majątkowe prawo do grobu (wynikające z nabycia miejsca na cmentarzu) integralność seksualna Art. 445 § 2 kc
Przepis powyższy stosuje się również w wypadku pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu. (korzystanie z wartości środowiska naturalnego) znajduje wyraz w innych dobrach osobistych w art. 47, 51 ust. 1 i 76 Konstytucji RP Konstytucja RP
Art. 47.
Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Art. 51.
1.Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.
Art. 76.
Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa. Wyjątek: prawo do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne. Naruszenie: już samo zachowanie godzące w spokój psychiczny człowieka, przejawiające się w podsłuchiwaniu, śledzeniu, filmowaniu, nagrywaniu wypowiedzi, nawet później niepublikowanych. Ochrona ta jest szersza od ochrony czci człowieka, ponieważ przysługuje nawet wtedy, gdy:
nie wiąże się z negatywną oceną osoby,
polega na podawaniu informacji prawdziwych szczególną postacią ochrony prywatności są dane osobowe człowieka tylko część doktryny uważa je za prawo osobiste PRZESŁANKA OCHRONY bezprawność art. 24 kc chroni tylko przed bezprawnym naruszeniem lub zagrożeniem dóbr osobistych nie wymaga, aby naruszenie było zawinione domniemywa się bezprawność czynu naruszającego dobro osobiste uchylenie bezprawności zgoda uprawnionego

działanie na podstawie przepisu lub w wykonaniu prawa podmiotowego

nadużycie

obrona konieczna

(działanie podjęte w obronie uzasadnionego interesu społecznego lub prywatnego) uchyla bezprawność naruszenia dobra osobistego
konstrukcja prawa podmiotowego zakłada swobodę korzystania z niego
zgoda nie może być skutecznie udzielona, gdy jest to sprzeczne z bezwzględnie wiążącymi normami prawnymi lub zasadami współżycia społecznego
może dotyczyć tylko własnego prawa osobistego
nie jest rozporządzeniem powodującym trwałe przeniesienie lub wygaśnięcie prawa nie ma bezprawnego charakteru, nawet jeśli osoba dotknięta lub zagrożona takim działaniem nie wyraziła na to zgody ŚRODKI OCHRONY ustalenie

zaniechanie

usunięcie skutków naruszenia

zadośćuczynienie pieniężne lub zapłata na cel społeczny Art. 189 kpc
Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Roszczenie to jest dopuszczalne, gdy istnieje uzasadniona obawa dalszych naruszeń. może polegać na złożeniu oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (np. sprostowanie w prasie) odpowiednia suma pieniężna przyznawana przez sąd z tytułu doznanej krzywdy temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone OSOBY PRAWNE przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych Do kręgu ich dóbr osobistych nie należą te, które związane są osobą ludzką: zdrowie i życie, wolność osobista, swoboda sumienia, integralność płciowa, stan cywilny, kult po osobie zmarłej i wizerunek. Osoba prawna może mieć i takie dobra osobiste, które nie mają odpowiednika wśród dóbr osobistych osób fizycznych. Można wyróżnić następujące typy dóbr osobistych przysługujących osobom prawnym: dobra sława (dobre imię, reputacja) - jest odpowiednikiem czci osoby fizycznej. Naruszenie polega na rozgłaszaniu nieprawdziwych informacji.
nazwa - indywidualizuje osobę prawną, odpowiada nazwisku lub pseudonimowi.
nietykalność pomieszczeń, w których znajdują się biura osoby prawnej
tajemnica korespondencji
sfera prywatności Art. 444.
§ 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.
§ 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.
§ 3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa. Art. 445.
§ 1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
§ 2. Przepis powyższy stosuje się również w wypadku pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.
§ 3. Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego. sfera prywatności Art. 24.
§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.
§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.
Full transcript