Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Meslek Ahlakı ve Ahilik

Zeliha Duygu Ölmez
by

Meral ÜSTÜNGÜN

on 5 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Meslek Ahlakı ve Ahilik

İşletmelerin çalışanlarına etik davranmaları konusunda motive edilmesidir.
İŞ ETİĞİ
MESLEK AHLAKI
Sorumluluk

Dürüstlük

Eşitlik

Gizlilik
iş Etiği Amaçları
Modern işletmelerin iş süreçlerinin ahlaki kurallara göre düzenlenmesi
İş hayatında yaşanan hile ve aldatmacanın işletme içerisinde yaşanmasını engellemek
Etik bir davranışın teorisi,

ahlak ise pratiğidir.

Etik sorgular

ahlak ise üzerine konuşur

TÜRK İSLAM TARİHİNDE İŞ ETİĞİ VE AHİLİK
Hisbe teşkilatıyla başlayan bu kurumsallaşmalar fütüvvet teşkilatı ve ahilik teşkilatıyla islam tarihinde iş etiğinin önemli örnekleri olmuşlardır.

HULK
MORAL
AHLAK
AHLAK
AHLAK KURALLARI
ETİK KOD
İLKELER
ETİK
(Yılmaz, 2010: 21).
:
:
(Tansal, 2002: 10-11).
İş Etiğine Verilen Önemin Artmasında ki Sebepler
sosyal sorumluluk anlayışı
Etİk değerlerİn İşletme İmajına doğrudan etkİsİ
TÜKETİCİ HAKLARININ KORUNMASININ ÖN PLANDA TUTULMASI
çALIŞANLARIN KARŞILIKLI GÜVEN DUYMASININ ÖNEMLi HALE GELMESı
Hisbe Teşkilatı :
İslâm’ın ilk dönemlerinde tüketiciyi koruma, iktisadi hayatı ve çarşı-pazarı kontrol etme, esnafların ölçü ve tartıda hile yapmalarının önüne geçmek, kaliteyi bozmalarına engel olmak, iyilikleri emretmek ve kötülüklerden vazgeçirmek gayesiyle kurulan bir müessesedir.
Fütüvvet Teşkilatı
Asya’dan Anadolu’ya gelip yerleşen Müslüman Türklerin, Araplarda ki fütüvvet anlayışından beslenerek yeni topraklarda hayatlarını devam ettirebilmeleri için gerekli maddi ve manevi ortamı oluşturacak bir teşkilatlanma tarzı olarak benimsemişlerdir.
Ahilik Teşkilatı

AHİ
KARDEŞ
AKI
Ahilik 13-18. yüzyıllar arasında Anadolu’da yaşayan halkın sanat ve meslek alanında yetişmelerini sağlayan, onları ahlâkî yönden yetiştiren, çalışma hayatında iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir.
Ahiliğin, Anadolu’da kurulup gelişmesinde Ahî Evran’ın büyük rolü olmuştur.Ahilik kültürü ilk olarak Kayseri’de başlamıştır.
PABUCU DAMA ATILMAK
Ahilik Eğitimi
ÇIRAK-KALFA-USTA
AHİLİĞİN İLKELERİ
1. Eli açık olmalı, yani cömert olmalı.

2. Kapısı açık olmalı, yani konuksever olmalı.

3. Sofrası açık olmalı, yani ikramı herkese açık olmalıdır.


Ahinin üç şeyi açık, üç şeyi kapalı olmalı.
Kapalı olanlar:
1. Gözü kapalı olmalı, yani kimseye kötü bakmamalı ve kimsenin ayıbını görmemeli.

2. Beli kapalı olmalı, kimsenin ırzına, namusuna, haysiyet ve şerefine göz dikmemeli.

3. Dili kapalı olmalı, yani kimseye kötü söz söylememelidir.

etik ilke
Yüksek Lisans
ENRON
ŞİRKETİ

İş etiği alanları
Meslek Etiği (AHLAKI)
Etik yaklaşımların meslek alanında somutlaşmış haline denilmektedir.
Dürüstlük
Sözünde durmak
Doğa ve insana saygı
İşletme Etiği
İşletme etiği, iş dünyasında hüküm süren doğru ve yanlış davranışları ele almaktadır (Sabuncuoğlu, 2011: 26).
Finansman, üretim yönetimi, kalite, çıkan ürün, pazarlamadan bahsediliyorsa bu kavram kullanılmaktadır (Şahin, 2011: 107).
Bir ön büro müdürünün;
işine zamanında gelmesi çalışma etiği,

yanında çalışanlara adil davranması iş etiği,

otele gelen misafirlere gereken ilgiyi göstermesi ise meslek etiği örnekleridir (TÜSİAD Raporu, 2016)
Etik
Ethos
En genel anlamıyla iyi ’nin, iyi olanın, iyi davranışların doğasını, özünü ve kaynaklarını araştıran bir felsefe dalıdır.
vicdan
?
Örneğin
.
..............
Yiyecek-içecek işletmelerinin faaliyetlerinde etik davranmalarının uzun vadede işletmenin kârlılığının yükselttiğini, rekabette üstünlük elde edildiğini, işletmenin sosyal sorumluluklarını da yerine getirerek olumlu bir imaj yarattığı belirtmiştir.
Turizm gibi öznesi insan olan bir sektörde de tüketici ihtiyaç, istek ve arzularının tespit edilmesi, kaliteli mal ve hizmet üretilmesi ve tatmin edilerek, tatminden sağlanan kârın elde edilmesi anlayışı Ahilik anlayışı ile birebir örtüşmektedir. Bu nedenle turizmde etik kodlar ahilik ilkelerini örnek alarak oluşturulabilir.
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM :)

MESLEK ETİĞİ
ETİK
AHİLİK
ÇALIŞMA ETİĞİ
MESLEK:
Belli bir eğitimle kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş işe meslek denir.
İŞ:
Belli bir işyerinde sürdürülen benzer etkinlikler grubudur.
Toplumda iyilik ve kötülük hakkında oluşan değer yargılarına göre yapılması veya yapılmaması gereken davranışlara ilişkin kurallar bütünüdür.
Toplumun kültürüyle iç içe olan ve kişiye vicdani sorumluluk yükleyen yazılı olmayan kurallardır.
Meral ÜSTÜNGÜN
KİŞİSEL AHLAK KURALLARI
SOSYAL AHLAK KURALLARI
Kisinin ferdi olarak benimsedigi ama toplum düzenini de dolaylı olarak etkileyen ahlaki kurallara denir.
Yalan söylememek, baskalarna kötü düsünceler beslememek gibi.
Sosyal düzeyde uygulanan ve toplumsal hayatı düzenleyen ahlaki kurallar bütünüdür.
Baskalarına saygılı olmak, dedikodu yapmamak, dürüst olmak gibi kurallar sosyal ahlak kurallarıdır.

Birey :
Toplumsallaşmış insan, toplum içinde yaşayan kişi.
İyi :
İnsanın yapması gereken ahlakça değerli davranışlar.
Kötü :
İnsanın ahlaken yapmaması gereken davranışlar.
Özgürlük :
İrade ile iyi veya kötü davranışlardan birini seçme gücü.
Erdem :
İyi olana yönelme, fazilet.
Vicdan :
Tutum ve davranışlarımızın ahlakça değerli olup olmadığını yargılama bilinci, iç muhakeme.
Ahlak yasası :
Uyulması gereken ahlaki genel geçer kurallar.
Ahlaki karar :
Özgür iradeyle ahlak kurallarına uymak.
Ahlaki eylem :
Ahlaka uygun davranış gerçekleştirme.
AHLAK FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAMLARI
MESLEK AHLAKI
Bir meslege baglı olanların uyması gereken ahlaki ilkeleri ifade eder. Bu yönüyle meslek ahlakı, genelde o meslegin genel ilkelerini ve standartlarını ortaya koymaktadır.
Hayatındaki ilişkilerin düzeyini, kişilerdeki ahlak anlayışı belirler. Özellikle iş yaşamındaki yoğun rekabet ortamı temel meslek ahlakı ilkelerine bağlı olmayı gerektirmektedir.
?
Önemi
?
İş hayatında mesleki değerlere uygun davranışlarda bulunmanın sonuçları:
İş ortamında saygınlık kazanma,
İş ortamındaki güvenirlik,
İş dünyasında iyi bir imaja sahip olma,
Meslek hayatında karşılaşılacak problemlerin çözümünde kolaylık görme,
Ahlaki değerlerle kalite yönetimi, stratejik planlama gibi alanların yönetilmesine de yardımcı olma,
Ahlaki değerlerle kurumların sosyal sorumluluklarını düzenli bir şekilde yerine getirmesini sağlama,
Ahlaki değerlerle haksız rekabetin engellenmesini sağlama,
İş ortamında kabul görme ve vb.
?
Birlikten kuvvet doğar.
Bir elin nesi ver, iki elin sesi var.
İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı.
Tek kanatla kuş uçmaz.
Aşağıdaki atasözlerinden birini seçerek düşünceleriniz yazınız.
Her Ahi Pir'e bağlanırdı.
Ahiliğin Görgü Kuralları
Su içmekle ilgili edepler;
Bardağı (tası) iki eli ile tutmak,
Dinlene dinlene içmek ve bitirmek,
Dökmemek.
Evden çıkmaktaki edepler;
Çıkarken sol ayakla çıkmak,
Neşeli çıkmak,
Endişeli çıkmamak,
Çıkarken yukarıya bakmamak.
Söz söylemekteki edepler;
Sert konuşmamak (ağızdan bir şey sıçramaması için),
Konuşurken sağa sola bakmamak,
Sen, ben değil de siz, biz olarak hitap etmek,
El kol hareketleri ile bir şeyi ifade etmemek.
Mahallede;
İşi olmadıkça mahallede gezmemek,
Karşıdan gelene yakın olmak,
Açık kapı ve pencerelerden bakmamak,
Çocuklara uymamak.
AHİLİKTE EĞİTİM
Mesleki eğitim, iş başında, kalfalar ve ustalar tarafından verilirdi.
Ahi birliklerinin eğitim sistemlerinin karakteristik özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
İş başında yapılan eğitim, iş dışında yapılan eğitimle bütünleşir.
Eğitim, ömür boyu süren bir süreçtir.
Köylere kadar varan geniş bir teşkilât kurulmuştur.
Sistem, ahilik prensiplerine uymayı taahhüt eden herkese açıktır.
Derslerin yetkili kişiler tarafından verilmesi esastır.
Eğitimden herkes ücretsiz olarak faydalanır.
Ahilikte Törenler (Sınıf Geçme)
Ahi ocağında hiyerarşi (ast-üst ilişkisi) birtakım törenlerle resmileşirdi. Bu törenler aşağıdaki sırayla gerçekleşirdi, bir nevi sınıf geçme töreniydi:
1.
Yol atası ve yol kardeşliği töreni:

Ahiliğe girmek isteyen gençlerin, birliğe kabul edilmesi bu törenle (merasim) gerçekleşirdi, zamanla çırak kabul etme töreni hâlini almıştır.
2.
Yol sahibi olma töreni:

Çıraklık süresini tamamlayanların kalfalığa yükseltilmesi için yapılan törendir.
3.
Ustalık (İcazet)/ Şed kuşanma töreni:

Kalfalık süresini tamamlayıp ustalık becerilerine sahip olmuş kişilerin kabulü için gerçekleştirilen törendir. Ustasının rızasını alarak şed kuşanan bir esnaf veya sanatkâr usta olarak iş yeri açma hakkına sahip olacak; başka bir deyişle tam bir “Ahi” olacaktır. Şed, (aslı şedd) “kuvvetlendirmek”, “sağlamlaştırmak”, “sıkı sıkı bağlamak” anlamlarına gelen Arapça bir kelimedir. Bu anlamından kinayeyle Ahiler arasında tören esnasında bele dolanan kuşağa ad olarak verilmiştir. Şed, iki-üç santim eninde pamuktan dokunmuş uzunca bir bez parçasıdır. Şed bağlamak, “vefa” ve “teslimiyet” sembolüdür. Bir kalfa, fütüvvetin aradığı bütün özellikleri nefsinde taşıyorsa ve üstadının işlediği sanatı tüm incelikleriyle öğrendiyse icazet talebinde bulunurdu. Ahilikte icazet almak, şed kuşanmak yoluyla olurdu. Bir kalfa ancak ustası kendisinden razı ise şed kuşanma talebinde bulunabilirdi. Üstat rızası almak bu işin ilk şartıydı.
Kimler Ahilik Teşkilatına kabul edilmez?
Münafıklar
Müneccimler
İçki içenler
Tellallar (yalan söyleyen reklamcılar)
Pişekârlar (sözünde durmayanlar)
Zalimler
Gaddarlar
Sayyadlar (keyfi avcılar)
Muhtekirler (karaborsacılar)
Kem gözlüler
Ayıp arayanlar
Cimriler
Gıybet edenler
Bühtan kılanlar (iftiracılar, yalancılar)
TÜRK TOPLUMUNUN DEĞERLERİ VE AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ
Değerler, bir sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilke ya da inançlar bütünüdür.
Millî ve kültürel değerler, ülkeyi biçimlendirir.
Millî ve manevi değerlerimiz tarihten günümüze gelen ortak kültür ve tarih, dil, din, vatan, aile birliği, bayrak ve İstiklal Marşı’mız yani bizi biz yapan unsurlar olarak sıralanabilir.
MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZ
1.
Kültürüne ve tarihine sahip çıkma
2.
Dini İnanç
3.
Dil Sevgisi
4.
Aile Sevgisi
5.
Vatan Sevgisi
6.
Bayrak Sevgisi
Full transcript