Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mission to M

Deze prezi bevat audiocommentaar, zet dus zeker je luidsprekers aan.
by

kjell bosmans

on 8 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mission to M

Waarom een
M-decreet?

Historiek
Go! to M
Wat?
Omdat we moeten
Omdat we willen
Omdat het nodig is
Omdat we kunnen

Wie wil er nu geen goed onderwijs bieden?

De keuze voor inclusief en tegen gesegregeerd
onderwijs is ook een maatschappelijk,
filosofische keuze.

Welke maatschappij willen we creëren voor
onze kinderen…

Go! Memorandum: fundamentele filosofische keuze voor een inclusieve, en niet voor een gesegregeerde maatschappij.

Pedagogisch project GO!


Andere manier van denken en kijken
Geen revolutie, kleine betekenisvolle aanpassingen
Welke bril heb je op?
Openheid: de wil om erbij te horen en de wil om erbij te laten
Gezamenlijk proces
Communiceren!!!!
Vallen en opstaan (trial and error)
Wie bepaalt de norm?

Werken aan de reguliere school als ‘de school voor alle kinderen’ (alle kinderen zijn welkom)
Diversiteit is ‘normaal’ op school en in de maatschappij
Kinderen met functionele beperkingen volgen onderwijs in dezelfde klas als hun leeftijdsgenoten, ze krijgen eventueel (extra-) ondersteuning op die gebieden waar het nodig is
Kinderen werken aan dezelfde thema’s in dezelfde lessen maar ieder op zijn eigen tempo en met eigen doelen
Streven naar een evenwicht tussen sociale vaardigheden en functioneel schoolse vaardigheden
Het gehele inclusietraject wordt begeleid door een team van betrokken en deskundige mensen (HGW/HGD) waarbij leeftijdsgenoten essentieel zijn
Onderwijs is één van de elementen die voorbereiden op ‘het latere leven’/een goed leven
Geen techniek of methodiek maar een proces dat doordrongen is van duidelijke waarden

Redelijke aanpassingen zijn een recht.
Het niet verlenen van redelijke aanpassingen is
discriminatie.
De redelijkheid van de nodige aanpassingen is af te wegen bij gemeenschappelijk én individueel aangepast curriculum.

Zorgcontinüum

Principes HandelingsGericht samenWerken


Dosissen rilatine in België voor - 18-jarigen:
tussen 2006 en 2010:
stijging van 20.000 naar 32.000!
(= stijging van 60%)

Leerlingen in buitengewoon onderwijs
Vlaanderen: 7%
Europees Gemiddelde: 4%

Op 11-jarige leeftijd zit 1 jongen op 10 in het buitengewoon onderwijs


HGW
2006
2008
2015
2009
1998
1994
VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap

Vlaamse Gelijkekansen- en Gelijkebehandelingsdecreet
Vlaams Parlement ratificeert
VN-Verdrag

M-Decreet
het Salamanca-akkoord

Advies over inclusief onderwijs
VLOR
2002-2009
verschillende pogingen – geen decreet:
Maatwerk in samenspraak
Leerzorg

2012-2013:
DAM-decreet / BNM-decreet
betwisting?
Voor contactgegevens van pedagogisch begeleider/adviseur:
http://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding

Voor meer informatie over M-decreet en leerbegeleiding:
http://pro.g-o.be/over-go/actuele-themas/m-decreet-en-leerbegeleiding

Vragen aan de pedagogische begeleidingsdienst:
Vragen aan Permanente Ondersteuningscel voor de CLB (POC) GO!:
Stefanie Pieters
Email: stefanie.pieters@g-o.be
Marjorie Carrein
Email: marjorie.carrein@g-o.be
Algemeen tel.nr. POC: 02 / 790 93 13
M-decreet zelf lezen?
Memorie van toelichting:
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2013-2014/g2290-1.pdf
→ p. 3-38
M-decreet:
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2013-2014/g2290-7.pdf

Vragen over programmatie BaO:
Marianne De Paduwa (OOP GO!)
Email: marianne.de.paduwa@g-o.be

Vragen over programmatie SO:
Els Supply (OOP GO!)
Email: els.supply@g-o.be

Vragen aan OOP (Onderwijsorganisatie en –personeel) over programmatie
Inclusie
Gewoon onderwijs

tegemoet komen aan specifieke onderwijsbehoeften:
a.d.h.v. redelijke (niet disproportionele) aanpassingen
(= STICORDI)

GON wordt meegenomen in M-decreet bij gewoon onderwijs

handelingsgericht samenwerken binnen het zorgcontinuüm:
met leerling en ouders
met CLB
met externe partners
Gewoon onderwijs
Buitengewoon onderwijs
Na een handelingsgericht traject binnen het zorgcontinuüm:
wanneer aanpassingen onvoldoende zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum
wanneer de nodige aanpassingen disproportioneel zijn
wanneer een individueel aangepast curriculum niet aangewezen is in het gewoon onderwijs

Rekening houdend met de aanpassingen die reeds gebeurd zijn in het gewoon onderwijs
Type basisaanbod
Type 2: Verstandelijke beperking
Type 3: Emotionele - of gedragsstoornis
Type 4: Motorische beperking
Type 5: Ziekenhuis, residentiële setting of preventorium
Type 6: Visuele beperking
Type 7: Auditieve beperking of spraak- of taalstoornis
Type 9: Autismespectrumstoornis
Overzicht typologie
Zorgcontinuüm

geldigheid verslag beperkt in tijd: verplichte evaluatie door CLB:
BaO: na twee jaar
SO: na einde opleidingsfase
op basis van evaluatie verlenging mogelijk

bij overgang naar school gewoon onderwijs:
CLB + BuO-school ondersteunen ouders bij zoeken gepaste school
afspraken in functie vlotte overgang leerling
Type basisaanbod
Type 2
IQ < 60
significante beperkingen in het sociale aanpassingsgedrag
functioneringsproblemen ontstaan vóór 18 jaar
besluit “verstandelijke beperking” na procesdiagnostiek
De ideale wereld

paradigmashift in denken over handicap:

van: "medisch deficit-model"
naar: "bio-psycho-sociaal model"

paradigmashift in denken over onderwijs:

van: "wat is er met de leerling aan de hand?"
naar: "wat heeft deze leerling nodig?"

van: "wat moet de leerling doen?"
naar: "wat kan ik doen?"

binnen redelijke (proportionele) grenzen

goed onderwijs

voor ALLE leerlingen (inclusie)

M-decreet naar de geest

Type drie
geen verstandelijke beperking (IQ > 60)
op basis van gespecialiseerde, door multidisciplinair team aangeleverde diagnostiek, met inbegrip van psychiatrisch onderzoek
een van de volgende problematieken wordt vastgesteld:
a) een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
b) een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis
c) de gedragsstoornis in enge zin, ‘conduct disorder’
d) een angststoornis
e) een stemmingsstoornis
f) een hechtingsstoornis

Type negen
geen verstandelijke beperking (IQ > 60)
diagnose: multidisciplinair team met inbegrip psychiatrisch onderzoek
mogelijke stoornissen:
de autistische stoornis;
pervasieve ontwikkelingsstoornis niet-anders- omschreven
omkadering: overeenkomstig huidig type 3

Opleidingsvormen BuSO
en mogelijke types
Wanneer heeft een leerling recht op een verslag van het CLB dat recht geeft op een IAC binnen gewoon onderwijs of overstap naar BuO?

Is het zorgcontinuüm kwalitatief doorlopen? (tenzij de school kan motiveren dat het doorlopen van een bepaalde fase niet relevant is)
Indien blijkt tijdens het doorlopen van het ZC dat aanpassingen niet redelijk of onvoldoende zijn
Onderwijsbehoeften moeten omschreven worden op basis van een wetenschappelijk onderbouwd classificatiesysteem (bijvoorbeeld ICF)
geen gevolg van enkel SES- / GOK-indicator
bepaling type op basis van de onderwijsbehoefte!
inspectie houdt toezicht
Redelijke aanpassingen?
Te concretiseren?
--> criteria als vermeld in Protocol van 19 juli 2007
betreffende het begrip redelijke aanpassingen in België

Disproportionaliteit:
onredelijkheid van aanpassingen
aangetoond na een proces van afweging


- doeltreffend?
- evenwaardige participatie?
- zelfstandige participatie?
- waarborgt men de veiligheid van de leerling?
Protocol van 19 juli 2007
begrip redelijke aanpassingen? (1)
Proces van afweging
Zie Prodia
www.prodiagnostiek.be
'Diagnostische protocollen' binnen onderwijs
Doel: elke leerling krijgt een correct antwoord op
zijn of haar specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften
Uitgangspunten:
leerlingenbegeleiding is een taak van school en CLB samen
onderwijsbehoeften van leerlingen
faire diagnostiek
principes van handelingsgericht werken
en handelingsgerichte diagnostiek
zorgcontinuüm op school
Prodia?
7 protocollen
lezen en spellen
rekenen
vermoeden zwakbegaafdheid en verstandelijke beperking
vermoeden hoogbegaafdheid
motoriek
spraak en taal
gedrag en emotie
BuO:
verslag
van CLB
IAC (met GON) binnen gewoon onderwijs:
verslag
van CLB
gemeenschappelijk curriculum (GC) met GON:
gemotiveerd verslag
van CLB

Wat met huidige BuO- of GON-leerlingen?
eerder inschrijvingsverslag blijft behouden
nieuw 'verslag' bij:
overgangen
wijziging type

De regering legt diagnostische protocollen vast voor de oriëntering naar alle types met uitzondering van basisaanbod (prodia).

Verslag van het CLB
(enige gemachtigde instantie)
voor leerlingen die het
gemeenschappelijk curriculum
kunnen volgen met toepassing van redelijke aanpassingen (remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen)
Onvoorwaardelijk inschrijvingsrecht voor elke leerling?
Leerling die beschikt over verslag CLB en zich aanmeldt in een school voor gewoon onderwijs? (1)
inschrijving onder ontbindende voorwaarde
school organiseert overleg met
ouders
leerling
klassenraad
CLB
= overleg over aanpassingen die nodig zijn
om leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum
om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum

Leerling ingeschreven in het gewone onderwijs die voldoet aan voorwaarden individueel aangepast curriculum
school organiseert overleg met:
ouders
leerling
klassenraad
CLB

verslag wordt door CLB wordt afgeleverd

op basis van overleg twee beslissingen mogelijk:
leerling maakt op vraag van de ouders studievoortgang op basis van een individueel aangepast curriculum
inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar wordt ontbonden
Uitgangspunt 2: Onderwijs- en opvoedingsbehoeften kind
Uitgangspunt 4: Wisselwerking en afstemming (integraal)
Uitgangspunt 3: Ondersteuningsbehoeften leraren en ouders
Uitgangspunt 5: Positieve factoren kind, onderwijs en opvoeding
Uitgangspunt 6: Samenwerking ouders, leraren, kind, OW en JH
Uitgangspunt 1: Doelgericht werken en evalueren
Uitgangspunt 7: Systematische werkwijze & transparantie
wat heeft de leerling nodig om een doel te bereiken?
onderwijs- en opvoedingsaanbod wordt beter afgestemd op de specifieke noden
wat heeft de leerling nodig qua aanpak? wat heeft een positief effect?
welke instructies
welke opdrachten
welke materialen
welke leeractiviteiten
welke feedback
t.o.v.: wat is er aan de hand met de leerling?
hoe doelgericht omgaan met verschillen?
voortdurend wederzijdse beïnvloeding en wisselwerking tussen de leerling en zijn context:
probleem in zijn context plaatsen: „deze leerling van deze ouders, in deze klas, bij deze leerkracht, in deze school heeft een moeilijkheid, hoe kunnen we dat aanpakken"?
context kennen geeft handvatten om te handelen
context gericht gebruiken bij formuleren van adviezen
respect hebben voor verschillen tussen leerkrachten, ouders, kinderen:
advies zal daarom altijd op maat zijn en komt tot stand in overleg
leerkracht realiseert passend onderwijs
leerkracht levert een cruciale bijdrage aan positieve ontwikkeling van leerlingen op het gebied van leren, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren:
omgaan met de diversiteit in de klassengroep (bvb. preventie en differentiatie)
omgaan met meer specifieke behoeften van leerlingen
ondersteuningsbehoeften van leerkrachten krijgen duidelijke plaats in een handelingsgerichte werking
wat heeft deze leerkracht nodig om deze leerling het gewenste onderwijs te kunnen bieden?
wat hebben ouders nodig om hun kind te helpen binnen de grenzen van wat voor hen haalbaar is?
aandacht voor positieve en sterke kanten biedt tegengewicht tegen een te negatief beeld van kind – leerkracht – klas – school - ouders
positieve kenmerken van kind/leerkracht/ouders en ook situaties waarin de problemen niet voorkomen, bieden aangrijpingspunten om te handelen
positieve versterken leidt tot betere resultaten dan het zwakke of negatieve ombuigen
leerkrachten, ouders, leerlingen en CLB participeren actief en als partners, elk vanuit eigen deskundigheid:
alle vragen, zorgen en verwachtingen ernstig nemen en respecteren
belang van samenwerken verwoorden
leerkracht en CLB-medewerker als professionals, ouders en leerlingen als ervaringsdeskundigen
leerling is belangrijke partner:
manier waarop leerling zichzelf ziet, bepaalt zijn gedrag en motivatie om te veranderen
leerling heeft zelf vaak goede verklaringen en simpele oplossingen
praat niet alleen over en tegen leerling, maar ook mét leerling
elke handeling, elke stap moet nodig en nuttig zijn in functie van afgesproken doel:
bepalen waar we naartoe willen
bepalen waarom welke informatie nodig is om efficiënt te handelen
slechts onderzoeken wat strikt noodzakelijk is om deze vraag te beantwoorden
afnemen van methodeonafhankelijke toetsen en gebruik van leerlingvolgsystemen moet in verhouding staan tot informatie die ze opleveren betreffende onderwijsbehoeften
resultaat van een goed overleg is een advies dat:
antwoord geeft op de hulpvraag
voor alle partijen wenselijk en haalbaar is
door iedereen gedragen kan worden
eerst denken, dan doen:
nauwkeurigheid en volledigheid bij verzamelen van relevante informatie verhogen kans op goed advies
formulieren en documenten helpen om volledig en nauwkeurig te zijn:
doordacht en functioneel opgesteld
met de bedoeling steun te bieden en geen planlast te veroorzaken
overzichtelijk systematiseren van alle stappen komt een samenhangende en goed onderbouwde besluitvorming ten goede
systematisch werken geeft houvast, leidraad en geheugensteun voor zorgteam en CLB-medewerkers
transparantie (ouders, leerlingen, leerkrachte, CLB): iedereen kent, begrijpt en gebruikt de afgesproken werkwijze
ten voordele van:
sfeer, de relaties
proces van acceptatie
Geïntegreerd onderwijs (GON)
voldoen aan de criteria voor een type BuO
recht op GON via:
gemotiveerd verslag
(leerling volgt gemeenschappelijk curriculum)
verslag
(leerling volgt IAC)
type basisaanbod: reïntegratie: 9 maanden BuO vooraf
type 3 rechtstreeks GON (volgens regelgeving, maar is een vraagteken op 1/9/2015)
type 7 dysfasie
type 9 ASS
nieuwe beleidsmaatregelen GON-ION
betwisting?
betwisting?
betwisting?
betwisting?
Onderwijs- en opvoedingsbehoeften leerling
Wisselwerking en afstemming
Ondersteuningsbehoeften leraren en ouders
Positieve factoren van kind, onderwijs en opvoeding
Samenwerking leraren, leerling, ouders, OW en JH
Doelgericht werken en evalueren
Systematische werkwijze en transparantie
Bijkomende specificering
in opdrachtbepaling van CLB
Aanpassing in decr. clb art. 6:
‘Bij het vervullen van die opdracht :

4° werkt het centrum raadgevend en begeleidend, waarbij de begeleiding van het centrum waar mogelijk preventief is en waar nodig remediërend;
+ Het centrum werkt hiervoor op een systematische, planmatige en transparante wijze samen met de school en de ouders. De specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van het onderwijspersoneel en de ouders staan daarbij centraal.’

= principes handelingsgericht samenwerken (HGSW)
Bijkomende specificering
in opdrachtbepaling van CLB
Aanpassing in decr. clb art. 23:

‘Het centrum ondersteunt de scholen bij de ontwikkeling van een visie op zorgverbreding. Het centrum draagt bij tot de zorgverbreding voor de leerlingen.

+ In het bijzonder ondersteunt het centrum de scholen of centra bij het doen van gepaste en redelijke aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen en verricht het handelingsgerichte diagnostiek naargelang de noden van de leerlingen.’
gewoon
onderwijs
Aandachtspunt gewoon onderwijs:

STICORDI-maatregelen behoren tot de proportionele aanpassingen: school voert beleid rond STICORDI
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/Basisonderwijs/pedagogischeondersteuning/STICORDI/Pages/default.aspx
http://www.ond.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften/brochureCGKR.pdf
gewoon
onderwijs
Aandachtspunt gewoon en buitengewoon onderwijs:
De school brengt binnen de visie van het M-decreet in kaart wat voor haar brede basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van zorg betekent.
Men werkt planmatig aan de verbreding en verdieping van de brede basiszorg en verhoogde zorg.
vb. door “over het muurtje te kijken”
vb. via visieteksten leerbegeleiding BaO en SO van PBD GO!
vb. via opleiding zorgcoördinator GO!
vb. via DOKKtool
gewoon
onderwijs
Aandachtspunt gewoon onderwijs:
Aantoonbaar maken van fasen zorgcontinuüm en aanpassingen (STICORDI) in functie van overstap naar een IAC/BuO:
leerlingendossier: wat reeds geprobeerd met welk effect (positief/negatief/geen, ...)
info over traject terug te vinden in groepsplannen
CLB
school
Aandachtspunt voor school en CLB:
School en CLB passen de uitgangspunten van handelingsgericht samenwerken toe in het zoeken naar redelijke aanpassingen in samenwerking met ouders en leerling en eventuele externen.
gewoon
onderwijs
BuO
Aandachtspunten voor gewoon en buitengewoon onderwijs:
Loopbaan van de leerkracht evolueert via loopbaanladder.
De school voert een professionaliseringsbeleid voor haar personeel.
Enkele nuttige instrumenten:
http://www.aspeditions.be/nl-be/book/PROFES657Q/professionalisering-op-school-annemie-schotanus-andries-valcke-koen-bollaert.htm
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/Basisonderwijs/pedagogischeondersteuning/Documents/DOKK-tool%20(pdf-versie%2002122013).pdf
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/Basisonderwijs/pedagogischeondersteuning/Documents/DOKK-tool%20SO.pdf

BuO
Aandachtspunt voor buitengewoon onderwijs:
Herdefiniëren van het aanbod buitengewoon onderwijs:
type basisaanbod
individuele handelingsplanning
voorbereiding op terugkeer gewoon onderwijs
contact onderhouden met gewone school
overbrengen expertise naar gewone school
type twee
type negen

gewoon
onderwijs
Aandachtspunt voor gewoon onderwijs:
De school weigert een leerling niet meer op basis van draagkrachtafweging.
Men maakt een individuele afweging wat betreft de redelijkheid (proportionaliteit) van de nodige aanpassingen.
Aandachtspunt gewoon onderwijs:

CLB
Aandachtspunt voor CLB:

CLB doet in samenwerking met PBD aan schoolondersteuning met betrekking tot de brede basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van zorg op school (tegenover CLB als controleur).
CLB
Aandachtspunt voor CLB:
CLB-medewerker heeft kennis nodig van de diagnostische protocollen (en criteria voor oriëntering naar een individueel aangepast curriculum - IAC).
CLB
Aandachtspunt voor CLB:

Implementatie HGD in CLB’s wordt verder gezet.
Voorbeelden:
CLB-medewerker besteedt tijd aan brede beeldvorming.
CLB-medewerker koppelt onderwijsbehoeften van leerling aan aanbod, en gaat na welke ondersteuningsbehoeften lkr en ouders hebben.
CLB-medewerker en school doen aan diagnostiek vanuit visie die de nadruk legt op positieve kansen i.p.v. statische percentielen.
CLB
gewoon
onderwijs
Aandachtspunten voor school en CLB:

school en CLB hebben kennis nodig van gemeenschappelijk curriculum
lesgeven vanuit leerplandoelen vs volgen methodes
kennis van flexibele leertrajecten
CLB
Aandachtspunt voor CLB:
Bij oriëntatie en evaluatie naar het basisaanbod dient de CLB-medewerker voldoende kennis te hebben van:
het concrete aanbod binnen scholen die basisaanbod aanbieden
het mogelijke concrete aanbod binnen scholen voor gewoon onderwijs
CLB
Aandachtspunten voor CLB:

CLB heeft nood aan basiskennis over didactiek en klasmanagement.

Kinderen kunnen niet enkel op basis van SES-kenmerken een verslag krijgen.
schoolteam en CLB-medewerker hebben meer competenties nodig in omgaan met kansarmoede
(= brede basiszorg en faire diagnostiek).
CLB
Aandachtspunten voor CLB:
CLB-medewerker is alert voor leerlingen die niet meer voldoen aan de voorwaarden voor oriëntering BuO.
Bij onenigheid tussen ouders, school en CLB over het
afleveren van het verslag
of over de
inhoud van het verslag
kan, op initiatief van een van de betrokken partijen, een beroep gedaan worden op een Vlaamse Bemiddelingscommissie.

Alle informatie:
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vlaamse-bemiddelingscommissie
segregatie --> integratie --> inclusie
Leerling die beschikt over verslag CLB en zich aanmeldt in een school voor gewoon onderwijs (2)
indien school disproportionaliteit van de nodige aanpassingen bevestigt
--> inschrijving wordt ontbonden
indien school de nodige aanpassingen wel proportioneel acht
--> leerling blijft ingeschreven
--> GON wordt een mogelijkheid (zie voorwaarden voor GON)
maatregelen die getroffen worden in verhoogde zorg volstaan niet
school vraagt tijdig medewerking van het CLB-team
CLB richt zich op:
de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de individuele leerling
de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht(en) en ouders
meestal handelingsgerichte diagnostiek nodig:
schoolteam, ouders, leerling en CLB gaan samen op zoek naar oplossingen
CLB neemt de regie op zich:
keuze van de interventies
conclusies
CLB draaischijffunctie ten aanzien van relevante externen
diagnostische
hulpverlenende
ondanks uitbreiding van zorg, blijvend inzetten op basiszorg en verhoogde zorg

Uitbreiding van zorg
Uitbreiding van zorg: voorbeelden
Na een HGD-traject komt aan het licht dat een leerling nood heeft aan een leerkracht die hem helpt om positieve gedachten te bedenken en op te roepen wanneer negatieve gedachten opduiken.
Na een HGD-traject wordt beslist om voor een leerling met ASS GON in te schakelen. Er worden concrete hulpvragen geformuleerd waarop door de GON-begeleider een antwoord geboden wordt.
Na een HGD-traject komt aan het licht dat Jan nood heeft aan feedback die hem met zichzelf vergelijkt i.p.v. met anderen (bijvoorbeeld grafiekje om vorderingen te visualiseren).

basiszorg volstaat niet
schoolteam voorziet extra zorg
bij voorkeur de leerkracht die deze zorg realiseert
binnen de normale klascontext
leerlingen en hun ouders worden als ervaringsdeskundigen nauw betrokken
indien nodig met ondersteuning door PBD en/of CLB
Verhoogde zorg
Onderwijs- en opvoedingssituatie:
Bram zit in het eerste leerjaar.
Zowel de leerkracht L.O. als de klasleerkracht merken op dat hij moeite heeft met het zich aan- en uitkleden.

Mogelijke aanpak:
Er wordt samen met de ouders en Bram afgesproken dat hij een zestal weken gericht gaat oefenen met het zich aan- en uitkleden. Elke dag noteert men of dit gelukt is of niet. Op dagen dat Bram sportactiviteiten heeft, wordt er met de ouders afgesproken om gemakkelijke kledij te voorzien.

Voorbeeld uit prodia: vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling en/of vermoeden van motorische ontwikkelingsstoornis
ontwikkeling van alle leerlingen
problemen voorkomen door krachtige leeromgeving
systematisch opvolgen leerlingen
actief risicofactoren verminderen
versterken van beschermende factoren
De
leerkracht
observeert, differentieert, evalueert en remedieert.
De leerkracht doet een onderwijsaanbod dat van bij de start tegemoet komt aan de diverse noden, sterktes, achtergronden en interesses van alle leerlingen
(universeel ontwerp).
Brede basiszorg
Samenwerking met de leerlingen:
Leerlingen betrekken als partners op school heeft een goede invloed op hun welbevinden. Leerlingen die een gevoel van veiligheid hebben, eenduidige informatie ontvangen en zich betrokken weten, voelen zich beter op school, wat de kans op gewenst gedrag verhoogt.
Dit kan bijvoorbeeld door:
het hanteren van coöperatieve en/of klasdoorbrekende werkvormen;
op regelmatige basis te peilen naar het welbevinden van de leerlingen;
de leerlingen te betrekken bij het opstellen van de regels;
de leerlingen ruimte te geven om mee te denken over de inhoud van de verschillende projecten, zoals go4talent;
de leerlingen betrekken bij afspraken rond belonen
Voorbeeld uit prodia: gedrags- en emotionele problemen en vermoeden van ontwikkelingsstoornis

Recht op gewoon onderwijs
onvoorwaardelijk inschrijvingsrecht
vs
voorwaardelijk inschrijvingsrecht
HERINNERING
Leerdoelen van deze prezi (1)
We kennen de visie achter het M-decreet (waarom).
We hebben kennis van de betekenis van de begrippen redelijke aanpassingen en disproportionaliteit.
We kennen de belangrijkste bepalingen over GON binnen het M-decreet.
We weten hoe het recht op gewoon onderwijs (inclusief onderwijs) vorm krijgt binnen het M-decreet.
Leerdoelen van deze prezi (2)
We kennen de toelatingsvoorwaarden en structuur van het buitengewoon onderwijs.
We kennen het belang van het doorlopen van het zorgcontinuüm voor de toepassing van het M-decreet.
We kennen het belang van het handelingsgericht samenwerken, handelingsgerichte diagnostiek en Prodia voor de toepassing van het M-decreet.
Ondersteunen bij het toepassen van
regelgeving en de communicatie daarove
r tussen beleid en klaspraktijk: M-decreet

Traject van redelijke aanpassingen –
visie over redelijke aanpassingen binnen de school – scholengroep

Ondersteuning bij de uitbouw van een duidelijk en toegankelijk schoolbeleid en een pedagogisch project met een
duidelijke brede visie op zorg

onderwijsinnovaties
aan te reiken, te stimuleren en te ondersteunen, en om
aanbodgerichte nascholingsactiviteiten
aan te reiken en aan te sturen met inbegrip van de nascholing voor directies binnen de visie op meer inclusief werken; professionaliseringstrajecten opzetten
ism NAS

aanbod via nascholingen (NAS)
of
vraaggestuurd

Ondersteuning bij het werken
vanuit universeel ontwerp
op de klasvloer
en bij het bieden van redelijke aanpassingen en het
flexibel omgaan met curriculum
(het inspireren van goed onderwijs op de idee van universeel ontwerp door proactief te werk te gaan waardoor minder ad hoc aanpassingen en individuele maatregelen nodig zijn, door flexibel om te springen met doelstellingen, methoden, materialen, evaluatie, en door didactiek en pedagogiek universeel toegankelijk te maken).

Ondersteuning
op een toegankelijke manier specifieke onderwijsbehoeften te leren inschatten
en ermee aan de slag gaan in de onderwijscontext. Het scherp in kaart brengen van diversiteit, meer specifiek de specifieke onderwijsbehoeften, om gerichter vanuit sterktes van leerlingen, elke leerling te kunnen uitdagen en zijn ontwikkeling en leren socialer te kunnen maken in krachtige leeromgevingen.

Het
handelingsgericht werken
met collega's en met de externe onderwijspartners door de zeven uitgangspunten tegelijk toe te passen, de collegiale ondersteuning daarbij uit te bouwen en het reflectief overleg daarover op te zetten.

Team inclusie
Onze engagementen
Bijkomende informatie:
Website onderwijs Vlaanderen over specifieke onderwijsbehoeften:
http://www.ond.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften/
 
Prodia:
http://www.prodiagnostiek.be/index.php

Informatie over STICORDI door PBD GO!
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/Basisonderwijs/pedagogischeondersteuning/STICORDI/Pages/default.aspx

Brochure CGKR ‘Met een handicap naar de school van je keuze’:
http://www.ond.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften/brochureCGKR.pdf

Brochure ‘Klaar voor redelijke aanpassingen’ van Artevelde hogeschool:
http://buozrl.weebly.com/uploads/2/4/0/1/24012203/klaar_voor_redelijke_aanpassingen_een_leidraad.pdf

Protocol redelijke aanpassingen in België:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl

Website ouders voor inclusie:
http://www.oudersvoorinclusie.be/nl/nieuws/news-614.aspx

Smartweb voor CLB:
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/GOsmartweb/CLB/laenso/domeinoverstijgend/Mdecreet/Pages/default.aspx

Bijkomende informatie:

Bijkomende specificering
in opdrachtbepaling van CLB
Aanpassing in decr. clb art. 23:

‘Het centrum ondersteunt de scholen bij de ontwikkeling van een visie op zorgverbreding. Het centrum draagt bij tot de zorgverbreding voor de leerlingen.

+ In het bijzonder ondersteunt het centrum de scholen of centra bij het doen van gepaste en redelijke aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen en verricht het handelingsgerichte diagnostiek naargelang de noden van de leerlingen.’
- financiële impact?
- organisatorische impact?
- impact op de omgeving en gebruiksmogelijkheden voor
andere gebruikers?
- te verwachten frequentie en duur van het gebruik?
- ontbreken van alternatief?
- verzuim van voor de hand liggende of wettelijke
voorschriften?
Protocol van 19 juli 2007
begrip redelijke aanpassingen? (2)
Proces van afweging

Vragen aan SNPB competentieontwikkeling algemeen
Kjell Bosmans, coördinator voor het Go!
kjell.bosmans@g-o.be
0494 36 42 61
Zet geluid aan a.u.b.
(op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven, en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit)
Handelingsgerichte diagnostiek
(HGD)
langdurige en belangrijke participatieproblemen
te wijten aan het samenspel van
functiebeperkingen (mentaal, psychisch, lichamelijk of zintuiglijk)
beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten
persoonlijke factoren
externe factoren
Definiëring specifieke onderwijsbehoeften

Van de afweging
:
gewoon onderwijs of buitengewoon onderwijs

Naar de afweging:
zijn de aanpassingen redelijk en/of voldoende voor gemeenschappelijk curriculum binnen gewoon onderwijs?
2 mogelijkheden:
• IAC binnen gewoon onderwijs
• overstap naar BuO

Buitengewoon onderwijs
Een individueel aangepast curriculum binnen gewoon onderwijs of overstap naar BuO is pas mogelijk na een handelingsgericht traject binnen het zorgcontinuüm:
wanneer aanpassingen onvoldoende zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum
wanneer de nodige aanpassingen disproportioneel zijn
Rekening houdend met de aanpassingen die reeds gebeurd zijn!
Type basisaanbod
type 1 en type 8 worden afgeschaft
- geleidelijke uitstroom T 1 - T8
- geleidelijke instroom type basisaanbod

niet voor het buitengewoon kleuteronderwijs

geen kopie type 1 en type 8
Type basisaanbod
Doelgroep:

- op basis van onderwijsbehoeften
- leerlingen voor wie de aanpassingen disproportioneel en/of onvoldoende zijn om ze mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum in het gewoon onderwijs
Onenigheid omtrent de
redelijkheid van aanpassingen
:
Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme (ICGK)
Blijvende discussie: rechtbank (ICGK kan de betrokkene bijstaan)
Klachten mbt
weigering van inschrijving
:
Lokaal Overlegplatform (LOP)
Blijvende discussie: klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten van het Gelijke Onderwijskansendecreet van de Vlaamse Gemeenschap

Uit Prodia
www.prodiagnostiek.be
Procedure GO! inschrijving ontbindende voorwaarde:
http://pro.g-o.be/over-go/actuele-themas/m-decreet-en-leerbegeleiding
sjabloon
verslag
+ schrijfwijzer
sjabloon
gemotiveerd verslag
+ schrijfwijzer

= netoverstijgend
International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth
(ICF-CY)

geeft handen én voeten aan het PPGO!
ondersteunt HGW en HGD
decretaal verankerd

van ‘wat is er aan de hand’ naar ‘dagdagelijks functioneren’
gemeenschappelijke taal om het functioneren van kinderen en jongeren te beschrijven
voor alle disciplines
ICF-CY

Binnen HGD-traject:
integratief beeld samenstellen
onderwijsbehoeften van de leerling én mogelijk pedagogisch–didactische suggesties
beantwoorden van de hulpvraag
Nieuw ondersteuningsmodel gewoon onderwijs:
beter inspelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen en de ermee samenhangende ondersteuningsbehoeften van de leraren
onderwijsbehoeften meer centraal (t.o.v. diagnose)
inzetten op:
flexibiliteit
leerling- en leerkrachtondersteuning
netoverschrijdend samenwerken
synergie tussen waarborg en GON
eigenaarschap naar gewoon onderwijs
Waarborgregeling:
relatieve minderkost in buitengewoon onderwijs ten opzichte van referentieschooljaar 2014-2015?
-> per schooljaar worden de vrijgekomen middelen ingezet voor ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in gewoon of buitengewoon onderwijs.
Full transcript