Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dyskryminacja

No description
by

gośka babula

on 29 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dyskryminacja

Wielokrotna
Gdy nakłada się na siebie wiele powodów do dyskryminacji, np. płeć, wiek, niepełnosprawność;

Gdy ludzie dysponują zestawem cech określających ich przynależność do różnych grup społecznych, np. wiek, pochodzenie etniczne, rasa, wyznanie, niepełnosprawność;

Przykłady:
Przy przyjmowaniu do pracy kobiet należących do mniejszości etnicznych
(płeć + pochodzenie etniczne);

2. Ograniczenie przyznawania kredytów seniorom będącymi jednocześnie osobami niepełnosprawnymi (wiek + niepełnosprawność) .

Pośrednia
Pozornie neutralne postanowienia, kryteria lub praktyki stawiają określone osoby lub grupy w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z innymi osobami

Zastrzeżenie #1: jeżeli takie praktyki (etc.) są usprawiedliwione słusznym celem,;
Zastrzeżenie #2: środki do jego osiągnięcia są proporcjonalne i konieczne

Przykłady:
Pracodawca poszukujący pracowników ustala regułę, że kandydaci nie mogą pochodzić z okolicy, w której mieści się firma. Okazuje się, że w tej okolicy mieszka spora grupa Romów. Oznacza to, że potencjalni kandydaci z tej właśnie grupy etnicznej automatycznie tracą możliwość ubiegania się o pracę;

Dyrekcja szkoły zakazuje noszenia na jej terenie nakryć głowy, co uniemożliwia uczęszczanie do niej np. praktykującym muzułmankom

Bezpośrednia
Dana osoba jest lub mogłaby być traktowana w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inna osoba jest, była lub byłaby traktowana;

Przejawem są akty agresji i „mowy nienawiści”.

Przykłady:
40-letnia kobieta ubiega się o stanowisko sprzedawczyni w sklepie odzieżowym, jednak gdy przychodzi na rozmowę dowiaduje się, że pracodawca jest zainteresowany wyłącznie kandydatami do 25. roku życia;

Małżeństwo imigrantów z Senegalu chce wynająć mieszkanie; w trakcie oglądania mieszkania, którym jest zainteresowane dowiaduje się, że właściciel nie może przyjąć ich oferty, ponieważ obawia się nieprzychylnej reakcji sąsiadów.

składowe pojęcia
Wpływ uprzedzeń na nasze zachowania
Dyspozycja / Predyspozycja do zachowania (emocje jako składowa postaw)

Cel: wyłączenie grupy lub jednostek z pewnych domen aktywności społecznej

!! Dyskryminacja pojawia się nie tylko pomiędzy grupami, dotyczy także !!
relacji jednostka - jednostka
Dyskryminacja
Definicje i typologia
Dyskryminacja
wielokrotna
definicja
łac. discriminatio – rozróżnianie

Każde działanie odmawiające pewnym osobom/grupom osób takiego samego traktowania jak innych z powodu przynależności do określonej grupy społecznej, narodowej, religijnej, itp.
Wg G. Allporta zjawisko dyskryminacji wiąże się przede wszystkim
z odmową równego traktowania jednostek lub grup, które tej wartości pragną.

Dyskryminacja jest ściśle związana z kwestią władzy.

Brak jednolitej definicji w dokumentach międzynarodowych.

Nierówne, zróżnicowane traktowanie, które nie jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami ani prawnie usprawiedliwione

bezpośrednia
pośrednia
pozytywna
Opracowano na podstawie
„Poradnika antydyskryminacyjnego dla funkcjonariuszy Policji”,
J. Lange, B. Machul-Telus, L. M. Nijakowski, Warszawa 2009.

dr Małgorzata Babula WSPiA - Rzeszów
Pozytywna
Utrzymanie lub wprowadzenie przez państwo czasowych rozwiązań i środków prawnych wyrównujących szanse osób
o np. odmiennym pochodzeniu etnicznym, niepełnosprawnych;

Cel: Realne zmniejszenie nierówności.

Przykłady:
1. ??
2. ??

Literatura:
Iglicka K., Integracja czy dyskryminacja? , ISP ,Warszawa 2003.
Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1988.
Przeciwdziałanie dyskryminacji w Polsce. Jak bronić swoich praw?, publikacja Sekretariatu Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Warszawa 2004.

Art. 13 TWE (Traktat o Wspólnocie Europejskiej), po zmianach wprowadzonych Traktatem Amsterdamskim z 1997 roku, stanowi:

Rada może – nie naruszając innych zapisów tego Traktatu i funkcjonując
w ramach pełnomocnictw nadanych jej przez Wspólnotę, działając jednogłośnie na podstawie propozycji Komisji i po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego – podjąć odpowiednie działania w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię bądź wyznanie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną

Art. 13 stwarza nowe możliwości działań nakierowanych na zwalczanie dyskryminacji
Umiejscowiony jest w części I TWE zatytułowanej „Zasady”


W związku z art. 13 UE przyjęła następujące dokumenty:

Program Działań w celu Zwalczania Dyskryminacji (2001-2006);
Dyrektywę Rady 2000/43/EC
z 29 czerwca 2000 r. wprowadzającą
w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (dyrektywa o równości rasowej);

Dyrektywę Rady 2000/78/EC z 27 listopada 2000 r. ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania
w zakresie zatrudnienia i pracy (dyrektywa
o równości w zatrudnieniu).

2000/43/EC oraz 2000/78/EC zostały przyjęte w celu wyznaczenia wspólnych minimalnych norm

STEREOTYPY

1922 Lippmman
Cechy:
Poznwaczy charakter
Ewoluatywno-emocjonalny charakter treści stereotypu
Generalizacja treści
Trwałość
Spójność
Społeczny charakter
Werbalny charakter
Subiektywna pewność

-Ekonomia myślenia


Dysonans poznawczy
Podstawowy błąd atrybucji.

definicje - zadanie :-)
Full transcript