Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Przemoc wobec dzieci i molestowanie seksualne- definicje

No description
by

Kasia Nowak

on 1 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Przemoc wobec dzieci i molestowanie seksualne- definicje

Przemoc wobec dzieci
i
molestowanie seksualne

Przemoc narusza podstawowe prawo każdego człowieka -
prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa !
P R Z E M O C
"Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą."
Sprawcami przemocy często są bliskie dziecku osoby; także rodzice lub opiekunowie.

W przypadku przemocy tworzą się dwie role: ofiary i sprawcy, które mają wpływ na dalsze funkcjonowanie człowieka.
Przemoc wobec dzieci
-stosowanie kar cielesnych,
-zadawanie cierpień psychicznych,
-inne formy poniżania dziecka.

To także niewywiązywanie się z opieki, które ma konsekwencje dla fizycznego lub psychicznego dziecka. Przemocą jest także celowe zaniechanie działań, które mogłyby zapobiec krzywdzie dziecka.
Kryteria przemocy
intencjonalność
dysproporcja siły
naruszenie godności i praw
powodowanie cierpienia i szkód
• Intencjonalność – działania sprawcy nie są przypadkowe. Intencjonalność nie musi oznaczać celowego krzywdzenia ofiary i zadawania jej bólu. Sprawca przemocy dąży do uzyskania pełnej kontroli, władzy nad osobą doznającą przemocy, do jej bezwzględnego posłuszeństwa.

• Dysproporcja siły – nie chodzi tu jedynie o różnicę sił fizycznych, ale także przewagę związaną z pozycją społeczną, odpornością psychiczną, statusem materialnym.

Naruszanie godności i praw – sprawca przemocy narusza godność ofiary, poniża ją, ośmiesza, pozbawia wszelkich praw (np. do kontaktów z rodziną, godziwych warunków życia, itp.)

Powodowanie cierpienia i szkód – ofiary przemocy doznają zarówno szkód fizycznych jak i psychicznych. W wyniku wieloletniej przemocy mogą dojść do przekonania, że zasługują na takie traktowanie.

CZYNNIKI RYZYKA PRZEMOCY:
-normy społeczne i kulturowe,
-dziedziczenie wzorca przemocy,
-uzależnienie i nadużyanie alkoholu,
-środowisko społeczne
Cykl przemocy domowej
Faza miodowego miesiąca
-skrucha, usprawiedliwianie się, próba poprawy, deklaracje sprawcy
-ofiara przymuje przeprosiny i wierzy,że może być dobrze
-faza złudnej nadziei
Faza narastania napięcia
-stałe napięcie
-rozdrażnienie sprawcy
-przerzucenie odpowiedzialności na ofiarę
-obwinianie się przez ofiarę oraz usprawiedliwianie sprawcy
Faza ostrej przemocy
-eksplozja napięcia, wybuch emocji
-agresja i atak sprawcy
- przerażenie, bezsilność, strach, lęk, złość, szok, gniew ofiary
Molestowanie seksualne
Molestowanie seksualne to każde nieakceptowane zachowanie, którego celem jest poniżenie lub naruszenie godności drugiej osoby odnoszące się do jej płci lub mające charakter seksualny.

O molestowaniu mówimy wtedy, gdy osoba molestowana wyraża swój sprzeciw wobec takiego zachowania, nie godzi się na nie.
Wykorzystywanie seksualne dzieci przez dorosłych – forma krzywdzenia dzieci, w której dziecko jest wykorzystywane w celu pobudzenia lub
zaspokojenia seksualnego
osoby dorosłej lub
starszej młodzieży
Molestowanie może mieć charakter:

-słowny
-fizyczny
-związany ze zmuszaniem do oglądania pornografii
Skutki wykorzystywania seksualnego dziecka obejmują: depresję, zespół stresu pourazowego, zaburzenia lękowe, skłonność do wykorzystywania dzieci w wieku dorosłym, naruszenie prawidłowego rozwoju seksualnego, a także fizyczne uszkodzenia ciała dziecka.
-ok. 20-25% kobiet i 5-15% mężczyzn było wykorzystywanych seksualnie w dzieciństwie.
-ok. 30% to krewni dziecka, najczęściej ojcowie, ojczymowie, wujowie bądź stryjowie lub kuzyni.
-ok. 60% to inni znajomi, tacy jak przyjaciele rodziny, osoby pilnujące dzieci lub sąsiedzi.
-większość tego typu przypadków jest popełnianych przez mężczyzn, kobiety są zaangażowane w około 14% zgłoszonych przestępstw
Przemoc i molestowanie a...

Maltretowanie
w rodzinie, zawiera minimalną ilość destrukcyjnych zachowań fizycznych. Rodziców maltretujących swoje dzieci należy nauczyć funkcjonalnego zachowania i zazwyczaj są oni zmotywowani do takiej nauki.

• Z sytuacją
znęcania się
mamy do czynienia gdy osoba słabsza jest przez dłuższy czas narażona na ataki (bezpośrednie lub pośrednie) ze strony innego silniejszego kolegi czy grupy i nie potrafi się im przeciwstawić.

Akty przemocy (Browne, Howells)

Agresja- odnosi się do zachowania, którego intencją było zranienie kogoś lub uzyskanie przewagi nad innymi, niekoniecznie jednak poprzez fizyczny atak.

Przemoc dotyczy zachowań intencjonalnych, motywowanych przez gniew, związanych z użyciem siły fizycznej wobec innej osoby.

Przemoc o przestępczym charakterze odnosi się do krzywdzących zachowań zabronionych przez prawo.
Rodzaje
przemocy
Przemoc fizyczna
Polega na różnej gamie form zachowania o różnym stopniu nasilenia np. wymierzaniu policzków, biciu, kopaniu. Jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne.
Przemoc seksualna
Zmuszanie do określonych zachowań i kontaktów seksualnych (gwałt, zmuszanie do oglądania filmów, zdjęć pornograficznych itd.) Przemoc seksualna to angażowanie dziecka w aktywność seksualną przez osobę dorosłą.
Przemoc psychiczna
Słowne lub niewerbalne groźby użycia przemocy wobec osoby lub tego, co do niej należy, ten rodzaj przemocy przejawia się m.in.
w zastraszaniu, poniżaniu, ubliżaniu, szantażowaniu. Przemoc emocjonalna to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka, brak odpowiedniego wsparcia, uwagi i miłości. Wymagania i oczekiwania wobec dziecka, którym niej jest ono w stanie sprostać.

Przemoc ekonomiczna oraz zaniedbywanie
Przemoc ekonomiczna - odmawianie lub ograniczanie dostępu do wspólnych środków finansowych.
Związana z zaniedbywaniem - nie zaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych dziecka przez rodzica lub opiekuna; nie zapewnianie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa.
Przemoc bez użycia słów i kontaktu fizycznego
Mogą być to: wrogie gesty, miny, izolowanie, manipulowanie.
BIBLIOGRAFIA:

Browne K, Herbert M., Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warszawa 1999.
Mechanizmy przemocy w rodzinie, red. J. Siemińska, Warszawa 2010.
www.mamazone.pl
www.mpips.gov.pl
www.parpa.pl- strona Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ofiarami molestowania seksualnego padają najczęściej kobiety: w domu, szkole, pracy, na ulicy. Ważne, by nie bagatelizować sytuacji, które sprawiają, że czujemy się niekomfortowo. Nie należy tłumaczyć sobie nachalności jako żart lub flirt i usprawiedliwiać osoby, która molestuje. Ofiara często czuje, że w jakiś sposób sprowokowała agresora, a to nie ma żadnego znaczenia: nie liczy się to, jak ktoś wygląda, w co jest ubrany.
Definicje przemocy
Przemoc fizyczną definiujemy jako wszelkiego rodzaju zachowania agresywne odnoszące się do ciała dziecka - począwszy od klapsów, czy szarpnięć, a skończywszy na faktycznym fizycznym maltretowaniu dziecka obejmującym jego katowanie z użyciem wymyślnych narzędzi i sposobów.

Arche i Browne określają przemoc jako stosowanie siły fizycznej w celu zranienia lub zniszczenia osób lub przedmiotów, bądź jako traktowanie ludzi lub używanie przedmiotów, które prowadzi do obrażeń cielesnych i zagraża wolności osobistej.
Według Rady Europy przemoc domowa
"to każde działanie jednego z członków rodziny lub zaniedbanie, które zagrażają życiu cielesnej i psychicznej integralności lub wolności innego członka tej samej rodziny, bądź poważnie szkodzą rozwojowi jego/jej osobowości”.
Przemoc wobec dzieci grozi różnymi konsekwencjami.
Wyróżniamy:
konsekwencje krótkoterminowe
konsekwencje długoterminowe.

Konsekwencje przemocy mogą dotyczyć wszystkich sfer życia dziecka,
a potem osoby dorosłej: fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej. Zdarza się, że emocjonalne konsekwencje przemocy są dla dziecka trudniejsze i bardziej bolesne niż fizyczne.


Co przemoc robi z psychiką dziecka?
"Ludzie oczekują od osób doznających przemocy naturalnych reakcji samoobronnych, że nie pozwolą się tak traktować, że obronią się i postawią "tamę" przemocy. (…..)

Specyfika przemocy polega właśnie na tym, że ofiara przemocy
utraciła swoją moc sprawczą i wewnętrzną siłę.
Sprawca przemocy swoja ofiarę psychicznie, emocjonalnie obezwładnia.”

fragment książki
"Zrozumieć przemoc w rodzinie"
Dorota Jaszczak-Kuźmińska
charakterystyczną cechą przemocy domowej jest dysproporcja sił, przewaga jednej ze stron,
występuje w relacji silniejszy-słabszy,
przemoc nie jest jednorazowym incydentem, często rozwija się latami, odbierając wewnętrzną moc, doprowadzając do wyczerpania, bierności, przekonania, że nic nie zmieni mojej sytuacji, że jestem winna doznawanej przemocy. Taki stan, przekonania wydłużają i utrudniają szukanie pomocy i proces wychodzenia z przemocy.

Osoba doznająca przemocy
Skutki przemocy :

lęk, cierpienie, bezsilność, przygnębienie, rozpacz, poczucie krzywdy, poczucie winy, wstyd i chęć odwetu.

Ciało i psychika doznają ostrych urazów, pojawia się permanentny stres i uczucie zagrożenia.
Wymienia się kilka uniwersalnych strategii radzenia sobie z przemocą domową:

próba rozmowy ze sprawcami,
unikanie,
uzyskiwanie od sprawcy przemocy obietnic poprawy,
straszenie sprawców,
ukrywanie się przed sprawcą,
pasywna obrona,
walka obronna,
strategie poniżające

1.Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa nikt nie powinien się wtrącać
2.Przemoc zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznego
3.Przemoc jest wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele ofiar
4.Jeśli ktoś jest bity to znaczy, że na to zasłużył
5.Policja nie powinna interweniować w sprawach rodzinnych
6.Ofiary przemocy w rodzinie akceptują przemoc
7.To był jednorazowy incydent, który się nie powtórzy
8.Gdyby naprawdę ofiara cierpiała odeszłaby od sprawcy
9.Przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol
10.Gwałt w małżeństwie nie istnieje
11.Osoby używające przemocy muszą być chore psychicznie

PRAWDA CZY FAŁSZ ?
Dziękujemy za uwagę!
Full transcript