Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SYSTEMY-BHP-wymagania-bezpieczenstwa

RAD
by

Zbigniew Matuszak

on 22 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SYSTEMY-BHP-wymagania-bezpieczenstwa

Zarządzanie systemami
bezpieczeństwa i higieny pracy Wymagania bezpieczeństwa dotyczące procesów pracy Organizacja służby BHP
w przedsiębiorstwie Podstawy prawne organizacji służby BHP: Kodeks Pracy - dział X odpowiedzialność pracodawcy i pracownika w zakresie bhp
(rozdział 1 i 2)
obiekty budowlane i pomieszczenia pracy (rozdział 3)
wymagania dla maszyn i innych urządzeń technicznych (rozdział 4: art. 217. niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności
wytyczne w sprawie procesów pracy stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia (rozdział 5: art. 220. § 1. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników) Organizacja służby BHP w przedsiębiorstwie System zarządzania BHP w przedsiębiorstwie Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy KP - rozdział X art 237 ^11
RRM z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004 r. ze zmianami) inne akty prawne wspomagające służbę BHP w realizacji jej zadań i uprawnień System bezpieczeństwa
i higieny pracy Wymagania: PN-N-18001.1999 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące procesów pracy Ustawa z 30. 08. 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 ze zmianami)
Inne - w szczególności wynikające z pragmatyk poszczególnych branż, grup zawodowych KP - dział X, Bezpieczeństwo i higiena pracy Rozporządzenie MPiPS z 26. 09. 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami) Regulacje prawne Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 6-1 Krok 1 Elementy systemu zarządzania bhp w przedsiębiorstwie Krok 5 Zaangażowanie ... Planowanie ilościowo
spójne z polityką bhp
realne, akceptowalne
zrozumiałe Wdrażanie, funkcjonowanie niezbędne zasoby
identyfikacja przepisów prawa
szkolenia, motywacja
komunikacja, dokumentacja
procedury i zasady reagowania Sprawdzanie, korygowanie, zapobieganie Okresowe przeglądy zarządzania Doskonalenie Wytyczne: PN-N-18004.2001 Kodeks Pracy - dział X profilaktyczna ochrona zdrowia (rozdział 4: art. 226. pracodawca ocenia
i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami)
art. 227 - pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym Kodeks Pracy - dział X wypadki przy pracy i choroby zawodowe (rozdział 7: art. 234 - w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom Kodeks Pracy - dział X szkolenie (rozdział 8: art. 237^3: nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń) Kodeks Pracy - dział X środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze (rozdział 9: art. 237^6: pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować o sposobach posługiwania się tymi środkami. Pracodawca jest obowiązany dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach.
art. 237^9: pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Rozporządzenie MPiPS z 26. 09. 1997 Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac. Procesy pracy - dział 4 § 39a Rozporządzenie MPiPS z 26. 09. 1997 określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, w szczególności dotyczące procesów pracy
środowisko pracy - to warunki środowiska materialnego (określonego czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi), w którym odbywa się proces pracy
procesy pracy - dział 4 Rozporządzenie MPiPS z 26. 09. 1997 rozdział 1 - przepisy ogólne
rozdział 2 -organizacja stanowisk pracy
rozdział 3 - obsługa i stosowanie maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych
rozdział 4 - transport wewnętrzny i magazynowanie
rozdział 5 - ochrona przed hałasem
rozdział 6 - prace szczególnie niebezpieczne Procesy pracy - dział 4 Rozporządzenie MPiPS z 26. 09. 1997 Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników; obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; udzielania pierwszej pomocy. Procesy pracy - dział 4 § 41 Rozporządzenie MPiPS z 26. 09. 1997 Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy Procesy pracy - dział 4 § 44 Rozporządzenie MPiPS z 26. 09. 1997 Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urządzeń technicznych oraz zmiany w sposobie użytkowania pomieszczeń powinny być poprzedzone oceną pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
w trybie ustalonym przez pracodawcę. Procesy pracy - dział 4 § 42 Ustawa o systemie oceny zgodności Art. 9. Minister właściwy ze względu na przedmiot oceny zgodności określi, w drodze rozporządzeń, zasadnicze wymagania dla wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz procedury oceny zgodności, biorąc pod uwagę rodzaje wyrobów oraz stopień stwarzanych przez nie zagrożeń, a także inne wymagania zawarte w dyrektywach nowego podejścia. z 30. 08. 2002r. Ustawa o systemie oceny zgodności Minister właściwy ze względu na przedmiot oceny zgodności określi, wydając rozporządzenia, w szczególności metody badań, sposób oznakowania wyrobów oraz wzór znaku. z 30. 08. 2002r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 10 kwietnia 2003 w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa
(Dz.U.03.91.858 z dnia 23 maja 2003 r.) określa:
zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania
i wykonywania maszyn i elementów bezpieczeństwa wprowadzanych do obrotu
warunki i tryb dokonywania oceny zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa;
treść deklaracji zgodności; procedury oceny zgodności;
minimalne kryteria, jakie powinny by uwzględnione przy notyfikowaniu jednostek;
rodzaje maszyn i elementów bezpieczeństwa, dla których jest wymagany udział jednostki
notyfikowanej, w trakcie przeprowadzania procedury oceny zgodności;
sposób oznakowania maszyn i elementów bezpieczeństwa; wzór oznakowania CE. Każdy pracownik ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
W przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika pracownik ma prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
Prawo do powstrzymania się od pracy nie dotyczy osób odpowiedzialnych za zdrowie i życie innych osób
Pracownik ma prawo powstrzymać się od pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej, w przypadku kiedy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy Podstawowe obowiązki pracodawcy (…)
Znać i przestrzegać przepisy i zasady bhp, a także przepisy przeciwpożarowe, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym
(…) (…)
Zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenia pracowników w zakresie BHP
(…) Podstawowe obowiązki pracownika Konstytucja RP z 2-04-1997
(Dz.U.78.483) Art. 24
Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.

Art. 66
Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa. Nadzór nad bezpieczeństwem i warunkami pracy Państwowa Inpekcja Pracy
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Państwowa Straż Pożarna
Urząd Dozoru Technicznego

w zakładzie pracy:
służba bhp
społeczna inspekcja pracy
związki zawodowe
Full transcript