Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Електронно отчитане на проекти по ОПРР 2014-2020 чрез ИСУН 2020

No description
by

Georgi Vityakov

on 13 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Електронно отчитане на проекти по ОПРР 2014-2020 чрез ИСУН 2020

ЕЛЕКТРОННО ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОПРР 2014-2020Г. ЧРЕЗ ИСУН 2020
Процес на електронно отчитане


Бенефициенти
Управляващ орган
Сертифициращ орган
Одитиращ орган
Осигуряване на възможност за електронно отчитане
Правна рамка

Регламент (ЕС) № 1303/2013 - чл. 122, параграф 3
ЗУСЕСИФ - глава втора, раздел IV
Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на ИСУН и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН
дфд
ИСУН 2020
https://eumis2020.government.bg
Нов пакет отчетни документи може да бъде създаден единствено от потребители, чийто достъп се осъществява чрез потребителско име и парола
Нов пакет отчетни документи може да бъде създаден, когато не е налице друг пакет отчетни документи.


Важно! За всеки разходооправдателен документ следва да се попълни съответен изпълнител и номер на договор.


За всеки разходооправдателен документ се прикачат:
1. Фактура/разходооправдателен документ за отчетения разход;
2. Платежно нареждане и банково извлечение или касов бон за извършено плащане.
3. Аналитично извлечение от счетоводната система, доказващо осчетоводяването на разходооправдателния документ по проекта.Пакетът отчетни документи може да бъде изпратен единствено от потребители, чийто достъп се осъществява чрез потребителско име и парола


Бенефициентът е длъжен да осъществи съответните корекции в поставеният от УО срок.Планът за разходване на средствата се попълва/актуализира в посочените в "Методическите указания за изпълнение на ДПБФП по ОПРР 2014- 2020 г. срокове.
Планът за разходване на средствата играе ролята на прогноза за предявяваните за възстановяване към УО разходи.


Техническите въпроси, свързани с функционирането на ИСУН 2020 следва да бъдат насочвани към звеното за техническа поддръжка (Helpdesk) на ИСУН 2020. Всички въпроси и констатирани проблеми, свързани със системата следва да бъдат адресирани на e-mail: support2020@government.bg или чрез електронна форма достъпна на ел. адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Feedback.
БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ !
ай
В точка 8 "Опис документи" към техническия отчет се прикачва техническата документация към договорите с изпълнители, за които се иска възстановяване на средства по даденото искане за плащане.

Това са документите за доказване на реалното изпълнение на дейностите по даден договор с изпълнител.
Техническата документация към всеки отделен договор с изпълнител задължително следва да бъде обособена в отделна папка, прикачена в /.rar/ формат.
Същата следва да носи наименованието на фирмата изпълнител (пример „АБВ“ ООД, ако има няколко договора с един изпълнител да се посочи и номерът на съответния договор с изпълнител). Всеки отделен файл в нея трябва да носи наименованието на съответният документ. В случай на голям брой документи, документацията може да се обособи в отделни папки /.rar/формат.
Важно! След изпращане на нов план за разходване на средства, задължително трябва да изпратите съобщение чрез раздел „Комуникация", чрез което да уведомите УО за извършените от вас действия.

Full transcript