Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Ali Murat Vural
by

YASEMİN BALCİ

on 19 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

BİLİMSEL ARAŞTIRMA MODELLERİ Dilek BALCI SAYGILI
Özlem ATESOLU
Sistematik olarak toplama ve analiz etme sürecidir. Bilimsel Araştırma Nedir?


Uygulamalı araştırmaların amacı,gerçek yaşamda belli olay ve olguları anlamak ya da belli sorunlara çözüm önerileri getirmektir. Bilimsel Araştırmaların Amacı Nedir? Temel araştırmaların amacı, kuram üretmek ya da varolan kuramları sınamaktır. 1-İki değişken arasında sistemli bir ilişki yoktur. 3-Değişkenler ters orantılıdır.
Bir değişkendeki artan değerlere karşılık, öteki değişkenin aldığı değerler azalıyorsa, bu iki değişken arasında ters yönlü bir ilişki vardır.

Bu ilişki de sıfırdan büyük, fakat en çok 1.0 olabilmekte.

Ancak, bu kez, ilişkinin işareti eksi (-) olmakta ve ilişki katsayısı ile birlikte verilmektedir. Her iki tekil tarama türünde de temel alınan birim tarama işleminin zamanıdır; aralarındaki tek fark taramanın ne zaman yapıldığıdır. Bu da anlık ve zamansal olarak yapılabilir. Araştırmayı tek değişkene odaklayarak

onun belirli bir andaki durumunu ya da belirli bir dönemdeki değişimini inceler.
Bir öğrencinin sözlü sınavına kaldırılarak bir konu hakkındaki bilgisinin ölçülmesi “anlık tarama”,

Bir yıl boyunca konuyla ilgili bilgi düzeyinin ölçülmesi ise “zamansal tarama”dır. Değişkenlerin, tek tek, tür ya da miktar olarak oluşumlarının belirlenmesi amacı ile yapılan araştırma modellerine tekil tarama modelleri denir (Karasar, 2007: 79). Bilim Nedir? Bilim; doğru düşünme, sistematik bilgi edinme sürecidir. Bilim Bilim Sosyal Fen Psikoloji
Sosyoloji
Antropoloji
Siyaset bilimi
Ekonomi SOSYAL BIİLIİM DALLARI Kısaca söylemek gerekirse FEN BİLİMLERİ Evren ve dünyayı Sosyal Bilimler İnsanı ve toplumu Sosyal bilimcilerin fen bilimi-sosyal bilim ilişkisine bakış açıları, iki ayrı sosyal bilim yaklaşımının gelişmesine yol açmıştır Niceliksel yaklaşım Niteliksel yaklaşım Bu yaklaşımların her biri diğerine göre; amaç, inceleme türü, kuramla ilişkiler, genelleme, güvenirlik, geçerlik, bulguların ifadesi yineleme özellikleri açısından farklı yararlar ve sınırlılıklar içermektedir Bilimsel araştırmalar, bir konuda bilgi edinmek için, diğer kaynaklara kıyasla en güvenilir kaynaklardır. araştırmanın gereklerini yerine getirmede ve araştırma verilerini yorumlamada sorunlar yaşayabilecektir Kesit Alma Yaklasımında , Gelişim, çeşitli gelişmişlik evrelerini temsil ettiği kabul edilen, birbirinden ayrı gruplar üzerinde ve bir anda (an ’ sal olarak) yapılacak gözlemlerle belirlenmeye çalışılır Böylece alınan sonuçlar, sanki aynı gruptan alınmış gibi yorumlanır ve gelişmenin sürekliliğini yansıttığı varsayılır. iki ve daha çok sayıdaki degişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir. Bu tür bir düzenlemede, aralarında ilişki aranacak değişkenler, tekil taramada olduğu gibi, ayrı ayrı sembolleştirilir. Ancak bu sembolleştirme (değerler verme, ölçme), ilişkisel bir çözümlemeye olanak verecek şekilde yapılmak zorundadır (Arlı ve Nazik, 2003: 9). Bu katsayı +1 ile -1 aralığında değişen bir değer alır. Katsayının pozitif olması bir değişkende artış meydana geldiği zaman diğer değişkende de artış olduğunu,

Toplanan araştırma verileri, niteliksel ya da niceliksel analiz teknikleri kullanılarak analiz edilir.

Hangi veri analizi tekniğinin kullanılacağı; araştırma amacına, yöntemine ve verilerine bağlı olarak belirlenir. 

Araştırmacı, araştırma verilerini nasıl analiz edeceğine, verileri toplamaya başlamadan önce karar vermelidir.

Kullanılacak veri analizi tekniği, çoğu kez, verilerin belli özellikleri taşır şekilde toplanmasını gerektirmektedir.  
Betimsel araştırmalarda, betimsel istatistikler kullanılır. Sosyal bilimlerde en sık kullanılan betimsel istatistikler; frekans, yüzde ve aritmetik ortalamadır. 
Bağıntısal araştırmalarda, iki değişken arasındaki bağıntı belirlenir. Bağıntı belirlemede sıklıkla kullanılan istatistikler; korelasyon, regresyon, t-testi, varyans analizi (ANOVA) ve ki kare'dir. 
Deneysel araştırmalarda, araştırma grupları birbiriyle karşılaştırılır. Bu amaçla yaygın olarak kullanılan istatistikler; t-testi, varyans analizi (ANOVA), kovaryans analizi (ANCOVA) ve çoklu varyans analizi'dir (MANOVA). 
Veri analizi konusundaki ayrıntılı bilgiler ve örnekler, yöntemleri tanıtan ünitelerde yer alacaktır.   Araştırmacı, problemi çözmek için izleyeceği “yolu” yani yöntemi ve kullanacağı teknikleri ayrıntıları ile planlamak zorundadır.
O kadar ki, araştırmacının dışında başka bir araştırmacı, planı anlayıp uygulayabilsin ve “araştırmacının yapmak istedikleri ile” aynı şeyleri yapabilsin ARAŞTIRMA MODELi Model, bir sistemin temsilcisidir. Modeller, temsil ettikleri sisteme oranla daha yalın ve sade olurlar(Karasar, 2007:76) Araştırmanın modeli; araştırma probleminin en güvenilir bilimsel yolla nasıl çözüleceğini gösteren mantık düzeni yani, yoludur. Araştırmanın modeli hem yapılacak işlerin neler olduğunu, hem de hangi sıraya göre yapılacağını gösterir.


Model, bir nevi gidiş yolunun mantığa uygun olduğunun kanıtlanmasıdır. (Cebeci, 2002: 14). Model •“ideal” ortamın bir temsilcisi olup,
•yalnızca “önemli” görülen değişkenleri içine alacak şekilde
•gerçek durumun özetlenmiş halidir •Bir kimsenin, tanık olduğu bir olayı anlatırken, gereksiz ayrıntılara girmeden, onu amaca uygun olarak özetlemesi,
•Bir mimarın, yapacağı bir bina için, öncelikle basit bir maket yapması,
•Bir matematikçinin, çözeceği bir problem için formüller geliştirmesi
Birer MODEL GELİŞTİRME çabaları olarak değerlendirilebilir Araştırma modeli •araştırma amacına uygun ve ekonomik olarak •verilerin toplanması •çözümlenebilmesi için •gerekli koşulların düzenlenmesidir 1.Tarama Modeli 2.Deneme Modeli Geçmiste ya da halen varolan bir durumu,varoldugu sekliyle betimlemeyi amaçlayan yaklasımlardır(Karasar, 2007: 77). Olay Birey Nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Tarama modellerinde amaçların ifade edilişi genellikle soru cümleleri ile olur. Bunlar:(Karasar, 2007: 77).
•“ne idi?”
•“nedir?”
•“ne ile ilgilidir?”
•“nelerden oluşmaktadır?” gibi sorulardır. Mesela, bir kamuoyu yoklamasında,
•“halkın siyasal eğilimleri nelerdir?”den
•“bir maddenin hangi bileşenleri vardır?”a kadar pek çok soru tarama modelinde bir araştırma ile sonuçlandırılabilir.
•Nesneyi ya da bireyi doğrudan kendisi inceleyebileceği gibi,
•Önceden tutulmuş kayıtlara göre, mesela,

•Eski kalıntılara göre
•Alandaki kaynak kişilere başvurup görüşerek
•Elde edeceği dağınık verileri,
•Kendi gözlemleri ile
•Bir sistem içinde bütünleştirerek yorumlamak durumundadır. Tarama modellerinde arasştırmacı, o Yazılı belgelere
o istatistiklere
o Resimlere
o Ses kayıtlarına
o Görüntü kayıtlarına göre Tarama modeli ile yapılan arastırmaların 2 temel sınırlılığı vardır •Veri bulma güçlügğü •Kontrol güçlügü Korelasyon katsayısı, yalnızca ilişki düzeyini gösterir.

zeka düzeyi ile akademik başarı düzeyi arasında aynı yönlü ve yüksek bir ilişki bulunmuşsa, bunun anlamı, zeki olan öğrencilerin, aynı zamanda "başarılı da olduklarıdır. EVREN

Evren (population),
• araştırma sonuçlarının
• genellenmek istendiği
• elemanlar bütünüdür.

Adı geçen bu BÜTÜN, ortak özellikleri olan canlı ya da cansız her elemanı içerir.

Çoklu elemanlardan oluşan bütünler için “evren” kullanılır. (mesela Türkiye’deki üniversiteler)

Tekli elemanlardan (birimlerden) oluşan bütünler için “araştırma kümesi” ya da “örnekolay” gibi deyimler kullanılır. FEN BIİLIİM DALLARI Matematik,
Fizik
Kimya
Biyoloji
Tıp
Mühendislik ÖRNEK Araştırmanın modeli; araştırma probleminin en güvenilir bilimsel yolla nasıl çözüleceğini gösteren mantık düzeni yani, yoludur.(İslamoğlu, 2009: 82). Bir konuya ya da olaya ilişkin katılımcıların görüşlerinin ya da ilgi, beceri, yetenek, tutum vb. özelliklerinin belirlendiği genellikle diğer araştırmalara göre görece daha büyük örneklemler üzerinde yapılan araştırmalara tarama araştırmaları denir.(Büyüköztürk,2012:177) Tarama Araştırmaları Özellikleri; 2.Araştırma için ihtiyaç duyulan verileri toplama süreci, veri kaynakları olan kişilere yöneltilen sorulara verilen cevaplara dayalıdır. 1. Büyük bir topluluğun bir konuyla ilgili görüşlerinin ya da özelliklerin (inanç, bilgi, tutum, kaygı, ilgi vb.) betimlenmesi için, topluluğu temsil edebilecek insanlardan oluşan bir parçası seçilir. Evrenden örneklemin seçilmesi. 3.Veriler, özelliği betimlenecek topluluğun her bir bireyinden değil, bu topluluğu temsil eden bir parçasından, yani örneklemden toplanır. ÖRNEK;
Eğitim fakültesi dekanı Şenol Bey öğrencilerin fakültede verilen eğitim öğretim ve diğer hizmetlerden memnun olup olmadıklarını, genel olarak fakülteyle ilgili gö-rüşlerinin nasıl olduğunu ve varsa sorunlarının neler olduğunu öğrenmek istemektedir. Şenol Beyin fakültesiyle ilgili değerlendirmek istediği konuları öğrenci gözünden öğrenmesini sağlayacak araştırma tarama araştırmasıdır. genellikle tarama araştırmalarında araştırmacılar, görüşlerin ve özelliklerin neden kaynaklandığından çok örneklemdeki bireyler açısından nasıl dağıldığıyla ilgilenmektedirler Olayla ilgili veriler kayıtlardan bulunmayabilecekleri gibi, olaya ilişkin olarak tutulmadıklarından ötürü de bulunabilen verilerin kullanışlı olabilme ihtimalleri sınırlıdır. kontrol güçlüğü

Geçmişe ilişkin verileri birincil kaynaklardan
toplamak zor olduğundan, bu verilerin yazılı kaynaklarda tarafsız bir biçimde var olup olmadıkları denetim açısından son derece önem taşır. Özellikle çıkar ve politik nedenler tarafsızlıkları zedelemiş ise, sağlıklı verilere dayanmak son derece zordur Veri bulma güçlüğü, TARAMA MODELLERİ GENEL TARAMA MODELLERİ ÖRNEK OLAY TARAMA MODELLERİçok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir. (Karasar, 2007: 79). GENEL TARAMA
MODELLERİ TEKIL TARAMA
MODELLERI ILISKISEL TARAMA
MODELLERI TEKİL TARAMA MODELLERİ Değişkenlerin, tek tek, tür ya da miktar olarak oluşumlarının belirlenmesi amacı ile yapılan araştırma modellerine, tekil tarama modelleri denir.

Bu tür bir yaklaşımda, ilgilenilen olay, madde, birey, grup, kurum, konu vb. birim ve duruma ait değişkenler, ayrı ayrı betimlenmeye (tanıtılmaya) çalışılır. Bu betimleme, geçmiş ya da şimdiki zamanla sınırlı olabileceği gibi, zamanın bir fonksiyonu olarak, gelişimsel de olabilir.(Karasar,2007:79) Çeşitli (nüfus, tarım, endüstri vb.) sayımlar; madde (su, ur vb.) ve daha genelde içerik çözümlemeleri; beslenme, sağlık, eğitim, iş, boş zaman vb. durum ve alışkanlıkların saptanması gibi, pek çok alanda, tekil tarama modelleri uygulanabilir.(Karasar,2007:79) ÖRNEK: Tekil tarama modelleri ile,

an’lık durum saptamaları yanında,

zamansal gelişimler ve değişimler de belirlenebilmektedir. Yani; Zamansal Taramalar; Kesit Alma Sürekli
İzleme “Kesit alma”da belirli gelişim dönemlerini temsil eden bir yaklaşımla örnekleme yapılır.

“Sürekli izleme”de ise aynı örneklemin belirli bir dönemdeki gelişimi izlenir (Şimşek, 2012: 92). İzleme Yaklaşımında

Bu yaklaşımda, izlenen eleman ya da ünite genellikle
az sayıdadır. Derinliğine ve genişliğine kapsamlı gözlemlerin yapılmak istendiği durumlarda, özellikle uygun bir yaklaşımdır. Zamansal gelişim ya da değişimi belirlenmek istenen değişken, aynı eleman ya da birimler üzerinde, belli bir başlangıç noktasından alınarak, sürekli olarak ya da belli aralıklarla gözlenir. ÖRNEK Dil gelişiminin belirlenmesinde, az sayıda (beş, on) çocuğun, doğuştan başlayarak yedi yaşına kadar, belli aralıklarla gözlenmesi izleme yaklaşımının somut uygulamalarındandır. Öğrencilerin, mezuniyetten sonraki
mesleki yaşamlarının incelenmesi vb.
konular da izleme yaklaşımı ile
ele alınabilir. ÖRNEK; ÖMÜR YETER MI? İzleme yaklaşımını içeren tarama modelleri ile yapılan araştırmaların en ayırıcı özeliği, bu tür araştırmaların, daha uzun zaman diliminde bitirilebilmesidir.

Bu özelliği nedeniyle, böyle bir yaklaşımla başlatılan bir araştırmanın bitirilmesine, tek bir araştırmacının ömrünün yetmediği uygulamalara sıkça rastlanabilmektedir. ÖRNEK; Dil gelişimin belirlenmesinde, yukarıda açıklanan izleme yaklaşımı yerine, kesit alma yaklaşımı da izlenebilirdi. Buna göre, dil gelişimi bakımından önemli görülen her yaş diliminden o yaş dilimindekileri temsil edebilecek yeterlilikte çocuk seçilir. Bu sayı, her yaş dilimi için 50 olsun. Böylece yedi yaş diliminden, toplam 350 çocuk üzerinde gözlem­ler yapılır. Her yaş diliminden alınan sonuçlar, sıralı olarak birbirine ulana­rak değerlendirildiğinde, gelişmenin görünümü ortaya çıkar (Karasar, 2007: 80). TEKIİL TARAMA MODELLERIİ IİLIİŞKIİSEL TARAMA MODELLERİI İlişkisel tarama modelleri, İlişki işaretinin eksi olması değişkenler arasında olumsuz/negatif yönlü bir ilişkinin varlığını göstermektedir.

İlişkisel model doğrudan nedenselliği açıklamadığından dikkatli biçimde yorumlanmalıdır. Değişkenler arasındaki ilişkileri temel almaktadır.
Bu modelde değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve düzeyi önemlidir.
Değişkenler arasındaki ilişkiler -1 ile +1 arasında bir değerle ifade edilmektedir. Havanın soğukluğu ile donma olayları arasında olumlu bir bağıntı vardır. Dondurma tüketim oranının düşmesi ile donma olayları arasında da olumsuz yönde bir bağıntı bulunabilir. Ancak dondurma tüketimin azalması donmaya neden olmaz ( Şimşek, 2012: 92). ÖRNEK; Bireylerin zeka düzeyleri ile akademik başarı düzeyleri;
Sigara içme alışkanlığı ile akciğer kanserine yakalanma durumu; Sosyo - ekonomik düzey ile ailedeki çocuk sayısı;
Eğitim düzeyi ile parti tercihleri vb. örnekler verilebi­lir, bu tür araştırmalar için (Karasar, 2007: 81). ÖRNEK; İLİŞKİSEL TARAMADA ; Korelasyonel ve nedensel karsılastırma yöntemleri, iliskisel arastırmanın baslıca örnekleridir (Büyüköztürk vd. , 2012: 23). Ölçülebilen iki ya da daha fazla değişken arasında ilişki olup olmadığını ve ilişkinin derecesini ölçmek için yapılır. KORELASYON
Örneğin, öğrencilerin zeka ve
akademik başarı düzeyleri
arasındaki ilişki, böyle bir
yaklaşımla belirlenebilir (Web_4, t.y.: 16). ÖRNEK

İlişkiyi saptamak veya ilişkiye,
önceden karar vermektir.

İki değişken birbirleriyle çok ilişkili olsa
bile birinin neden olduğu söylenemez
İlgili değişkenlerin nedeni olan başka bir faktör bulunabilir (Arlı ve Nazik, 2003:9). AMACI Değişkenlerin birlikte değişip değimedikleri,
birlikte bir değime varsa,
bunun nasıl olduğu öğrenilmeye çalışılır. Kısacası;
Korelasyon türü ilişki taramalarda; Korelasyonel araştırmalarda değişkenler arasındaki ilişki, farklı türdeki değişkenler için farklı teknikler kullanılarak hesaplanan bir korelasyon katsayısı ile gösterilir. negatif olması ise bir değişkende
artış görülürken diğerinde azalma
meydana geldiğini göstermektedir. Korelasyon katsayısının ± 1 olması mükemmel bir ilişkiyi,

0 olması ise iki değişken arasında hiç ilişki olmadığını gösterir.

Katsayı 0.30’dan küçük ise ilişkinin zayıf, 0.30 ile 0.70 arasında ise orta düzeyde

0.70’den büyük ise yüksek düzeyde olduğu söylenebilir (Büyüköztürk vd. , 2012: 185). Bir araştırmada, örneğin,
öğrencilerin zeka düzeyleri
ile akademik başarı düzeyleri
arasında ilişki arandığında,
üç durum ortaya çıkar. Araştırmaya katılan tüm öğrenciler dikkate alındığında, zeka düzeyleri yüksek olan bazı öğrenciler çok başarılı iken bazıları da çok
başarısız olabiliyorsa,

aynı şekilde, ÖRNEK

zeka düzeyi düşük olan bazı öğrenciler başarılı bazıları da başarısız ise ve bu durum, belli bir ilişki düzeni ortaya koyamıyorsa, değişkenler arasında önemli bir ilişki yoktur denir. Bulunacak korelasyon katsayısı, bu durumda, sıfır (0) ya da sıfır’a yakın bir değer alır (Karasar,2007: 82-83). 2.Değişkenler doğru (aynı yönde) orantılıdır. Bir değişkendeki değerler arttığında öteki değişkenin değerleri de artıyorsa, azaldığında da birlikte azalıyorlarsa, bu iki değişken arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. ÖRNEK öğrencilerin zeka düzeyleri yükseldikçe akademik başarı düzeyleri de yükseliyorsa,
aynı şekilde,
zeka düzeyleri düştükçe (düşük zeka düzeyi öğrencilerde) akademik başarı düzeyi de düşüyorsa,
değişkenler arasındaki ilişki aynı yönlüdür. ÖRNEĞİN; Bu durumda belki de, öğrenci zeki olduğu için değil, sistemli çalıştığı için başarılı olmaktadır. Sıla bir lisede fizik öğretmenidir. Birçok öğrencisi fizik dersinde istediği düzeyde başarılı olamamaktadır. Kendi dersinde başarısız olan öğrencilerin başka hangi derslerde başarısız olduklarını merak etmektedir. Sılanın öğrencilerin başarılarının hangi derslerde paralel olarak yükseldiğini ya da düştüğünü belirleyebileceği araştırma korelasyonel araştırmadır. KORELASYON ;ÖRNEK Itır büyük bir ilde emniyet amiridir. Suçluların örgüt yapılarını belirlemek için son beş yılda yakalanan suçluların hangi suçları daha çok birlikte işlediklerini bulması gerekmektedir. Itırın suçluların hangi suçları birlikte daha çok işlediklerini bulmak için yapacağı araştırma korelasyonel araştırmadır KORELASYON ; ÖRNEK Denemesi olmayan
fakat ona en yakın bir araştırma düzenidir.
Karşılaştırma yolu ile belli bir sonucun oluşma nedenleri
"tek"e indirgenmeye çalışılır
(Karasar, 2007: 84). KARŞILAŞTIRMA TÜRÜ
İLİŞKİSEL TARAMA Gırtlak kanseri ile sigara içme arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir karşılaştırmalı modelde, belli sayıda gırtlak kanserli hasta alınarak bunların sigara içip içmedikleri öğrenilir. KARŞILAŞTIRMA TÜRÜ İLİŞKİSEL TARAMA; ÖRNEK; Öteki kosullar aynı kalmak kaydı ile
(ki bunu saglamak çok güçtür),
kanserliler büyük ölçüde,
sigara içenlerden oluşmuş ise,
sigara ile kanser arasında
bir ilişki olduGu söylenir. Sigara içimini azaltmakla, kanserli sayısının da azalacagı umulur. Ancak, bu yeni iligkinin nedeni (kanserlilerin, neden büyük ölçüde "sigara içen kimseler oldugu" ya da "sigaranın kansere niçin neden oldugu" sorusu) burada cevaplandırılamaz. Bu sorun, ancak deneme modeli ile, güvenilir bir çözüme ulasır. Ne demiştik; GENEL TARAMA
MODELLERİ ÖRNEK OLAY
TARAMA
MODELLERİ ŞİMDİ; Örnek Olay Tarama Modelleri Alan araştırmaları türü olup ,
bir tek olayı, bir isletmeyi, bir örgütü,
hatta bir insanı veya ülkeyi
ele alarak ayrıntılı sekilde incelemektir.

Köy monografisi, bir politik partinin monografisi,
antropolojik konular
gibi arastırmalarda bu gruba dâhildir. Belirli bir olguya ilişkin ayrıntılı betimleme yapmak amacıyla kullanır. Buna “durum çalışması” da denilmektedir.

İncelenecek olguları insanlar, hastalıklar, sorunlar, uygulamalar vb. oluşturabilir. Evrendeki belli bir ünitenin
(birey, aile, okul, hastahane, dernek vb. nin), derinliğine ve genişliğine,
kendisini ve çevresi ile olan ilişkilerini belirleyerek,
o ünite hakkında bir yargıya varmayı
amaçlayan tarama düzenlemeleridir. ÖRNEK OLAY TARAMA MODELLERİ Örneğin, bir öğrencinin başarısızlık nedenlerini araştıran bir psikolojik danışman, öğrencinin notlarını, öğretmenlerle olan ilişkilerini, aile durumunu, beslenmesini, sağlığını, çalışma alışkanlıklarını ve başarısını etkileyebileceği düşünülebilen öteki önemli değişkenleri gözlem konusu yapar. Böylece toplayacağı verileri topluca değerlendirerek, öğrenciyi başarısızlığa götüren koşulları belirlemeye çalışır.


Kuşkusuz, varılan sonuç yalnızca o öğrenci için geçerlidir. Elde edilen bilgiler, o çocuğun problemlerinin çözülmesinde kullanılabilir. ÖRNEK OLAY TARAMA; ÖRNEK Örnek olay çalışmasında İncelenen olgu kendi kosullarında ve dogal ortamlarında gözlemlenebilir,
Dogal süreçlerdeki faaliyet ve davranıslar arastırılır,
Gözlenenlere müdahale edilmez,
Çok sayıdaki degikenlerin her biri üzerinde ayrı ayrı durulur,
Degikenlerin karsılıklı etkilesimleri göz ardı edilmez. TARAMA MODELİ ARAŞTIRMALAR 1-GENEL TARAMA MODELLERİ SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM, SIMDI "DENEME MODELLERI ILE" ÖZLEM ATESOGLU ARKASIMA SOZU BIRAKIYORUM.
Full transcript