Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Przebieg lekcji

No description
by

Kamila Witkowska

on 11 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Przebieg lekcji

Prowadzenie lekcji
Cele lekcji:
Kwerenda materiałów
Nowa Era

Operon

GWO

WSiP
Wytyczne ministerialne
Formy walki o niepodległość. Uczeń:
1)
umiejscawia w czasie powstanie listopadowe i powstanie styczniowe;
2)
wymienia cele walki powstańców oraz przykłady represji zastosowanych wobec społeczeństwa po przegranych powstaniach;
3)
omawia, na wybranym przykładzie, walkę o język polski w nauczaniu;
4)
zbiera z różnych źródeł informacje o zasługach dla rozwoju kultury polskiej: Jana Matejki, Stanisława Moniuszki, Henryka Sienkiewicza i Stanisława Wyspiańskiego.
Środki dydaktyczne
-podręcznik
- ilustracje, braz: "Olszynka Grochowska" autor: Wojciech Kossak
-film
-projektor
-mapa/atlas
Powstanie listopadowe
– umiejscawianie w czasie powstania listopadowego
– wskazanie celów walki powstańczej
– przedstawienie przykładów represji wobec Polaków po upadku powstania
wskazuje na mapie miejsca bitw z okresu powstania listopadowego
– wskazuje skutki powstania listopadowego

Wehikuł czasu. Program nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej
Robert Tocha

Uczeń:
– wyjaśnia cele walki powstańczej
– wskazuje na mapie miejsca bitew z okresu powstania listopadowego
– wskazuje skutki powstania listopadowego
– omawia represje zastosowane wobec społeczeństwa polskiego
po upadku powstania
Metody nauczania
– praca z podręcznikiem
– dyskusja
– zadanie „na dobry początek”
– metoda „wykonujemy zadanie”
– metoda „komunikat – doceniam to”
– rozmowa nauczająca
– metoda „pytania podsumowujące”
Przebieg lekcji
Wprowadzenie:
- krótkie nawiązanie do poprzedniego tematu,
- zadanie pytania: Gdzie i kiedy podjęto decyzję o utworzeniu Królestwa
Polskiego, Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Rzeczypospolitej
Krakowskiej

Część główna:
-uczniowie udzielają odpowiedzi na pytanie postawione na początku lekcji. nauczyciel stosuje metodę „komunikat – doceniam to”.
-Zapisanie prawidłowej odpowiedzi do zeszytu
-Następnie nauczyciel opowiada o Królestwie Polskim.
-Praca w 3-osobowych grupach metodą „wykonujemy zadanie”. Uczniowe szukają przyczyn narodzin opozycji w podręczniku, następnie przedstawiają wyniki swojej pracy
wyjaśnienie słowa "opozycja"

Kształcone umiejętności
– posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego
– odpowiada na proste pytania postawione do mapy, ilustracji
– pozyskuje informacje z różnych źródeł oraz selekcjonuje je i porządkuje
– stawia pytania dot. przyczyn i skutków omawianych wydarzeń historycznych i współczesnych

Powstanie styczniowe
– umiejscawianie w czasie powstania styczniowego
– wskazanie celów walki powstańców
– przedstawienie przykładowych represji stosowanych wobec Polaków po upadku powstania
– wskazuje skutki powstania styczniowego
– wskazuje na mapie miejsca bitw powstańczych i szlak zsyłki na Syberię
Kształcone umiejętności
– posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego – dostrzega związki przeszłości z teraźniejszością
– odpowiada na proste pytania postawione do mapy, ilustracji
– pozyskuje informacje z różnych źródeł oraz selekcjonuje je i porządkuje
– stawia pytania dot. przyczyn i skutków omawianych wydarzeń historycznych
– współpracuje z innymi


Uczeń:
– wyjaśnia cele walki powstańczej
– wskazuje skutki powstania styczniowego
– omawia represje zastosowane wobec społeczeństwa polskiego
po upadku powstania
– wskazuje na mapie miejsca bitew powstańczych i szlak zsyłki na Syberię
Metody dydaktyczne:
– opowiadanie nauczyciela
– praca z podręcznikiem
– praca w grupach „wykonujemy zadanie”
– drama
– metoda „wymiana w parach”
– dyskusja
– metoda „zdania podsumowujące”
Środki dydaktyczne:
– podręcznik
– zeszyt ćwiczeń
– atlas/mapa
– ilustracje, obraz
- projektor
- film

Przebieg lekcji
Wprowadzenie:
-Nauczyciel wprowadza uczniów w temat powstania styczniowego, odwołując się do ilustracji przygotowanych
przez nauczyciela
-Może wyświetlić fragment filmu „Rok 1863” z 2013 r.

Część główna:
-czytanie tekst z podręcznika na temat sytuacji Polaków w zaborze rosyjskim, dyskusja
-Nauczyciel opowiada o sposobie poboru do wojska rosyjskiego
i dodatkowym poborze – brance.
-analiza obrazu A. Grottgera „Branka”, wypowiedź uczniów się na temat sytuacji
przedstawionej przez malarza.
- Wyznaczeni uczniowie czytają kolejno tekst z podręcznika, wyjaśnienie pojęcia "walka partyzancka"
-analiza mapy przedstawiającej walki w okresie powstania

Lekcja dodatkowa

Wycieczka do Muzeum Wojska Polskiego
warsztaty: powstanie styczniowe
Podczas gawędy uczniowie poznają przyczyny powstań narodowych oraz dlaczego w powstaniu styczniowym walczyli partyzanci a nie regularne wojsko. Dowiedzą się również czym było Tajne Państwo Polskie. Uczestnicy będą musieli wykazać się kreatywnością by wspólnymi siłami rozwiązywać zadania związane z tematem warsztatów.
Czas trwania zajęć: ok. 90 min.
- nauczyciel opowiada uczniom o Sprzysiężeniu Podchorążych i wybuchu powstania (rozmowa nauczająca)
– Uczniowie zapisują datę wybuchu powstania do zeszytu
-analiza mapy umieszonej w podręczniku
-analiza w parach ilustracji związanej z bitwą pod Grochowem
-zapisanie najważniejszych bitew stoczonych w 1831 r.
Następnie
-dyskusja na temat przyczyn klęski i skutków powstania.

Część podsumowująca
-krótki filmik podsumowujący powstanie listopadowe/ rekonstrukcja
-Nauczyciel sprawdza opanowanie wiedzy przez uczniów
metodą „pytań podsumowujących”

Praca domowa:
-wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń
- dla chętnych: co trzeba było zrobić, żeby powstanie zakończyło się sukcesem
- podział uczniów na dwie grupy, które metodą dramy odgrywają napad oddziału partyzanckiego na oddział żołnierzy rosyjskich.
-Nauczyciel wskazuje uczniom przyczyny upadku powstania, wywołuje dyskusję: czy powstanie mogło zakończyć się
zwycięstwem?
-Następnie uczniowie pracują w 3-osobowych
grupach metodą „wykonujemy zadanie” – wyszukują w podręczniku odpowiedzi na temat skutków powstania.
Prezentacja i zapisanie odpowiedzi

Część podsumowująca:
-krótki film
-Nauczyciel sprawdza stopień opanowania wiedzy przez uczniów metodą „zdań podsumowujących”.
- „Gwiazda pytań” Każdy z uczniów otrzymuje kartkę z „gwiazdą pytań” i wpisanym problemem, a następnie szuka/wpisuje odpowiedzi
na 5 pytań.

Praca domowa:
-wybrane ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń
-dla chętnych: przedstawić argumenty przemawiające za i przeciw powstaniu

Cele lekcji:
dyskusja
Metoda ta polega na wymianie poglądów na ten sam temat pomiędzy uczniami i nauczycielem. Jej celem jest opanowa¬nie materiału nauczania oraz kształcenie umiejętności argumentowania i wypowiadania się. Dyskusja może mieć cha¬rakter wymiany zdań, jak również może to być dyskusja podzielona, i wtedy uczestniczą w niej dwie grupy: dyskutanci i słuchacze. Najpierw wypowiadają się uczestnicy grupy dyskutantów, a potem głos mogą zabierać słuchacze.

Zadanie na dobry początek”
Zadanie do wykonania uczniowie otrzymują natychmiast po wejściu do klasy. Celem techniki jest bowiem zajęcie uczniów konkretną pracą od samego początku lekcji. W tym czasie nauczyciel sprawdza listę, przygotowuje materiały do dalszego etapu lekcji, a uczniowie np. wykonują indywidualne zadania, ćwiczenia, sprawdzają nawzajem swoje pra¬ce domowe, porównują wyniki, piszą notatkę itp. W ten sposób nie tracą czasu.

„Komunikat – doceniam to”
Komunikat „doceniam to” ma uświadomić uczniowi, że przynajmniej jeden dorosły docenia jego starania, a podstawo¬wą informację, którą ten komunikat przekazuje, jest wyraz podziwu dla ucznia, który prawidłowo odpowiedział. Zdania wyrażające autentyczne uznanie to m.in.: „podoba mi się sposób, w jaki to uzasadniłeś/powiedziałeś”; „doceniam twoje zaangażowanie na tej lekcji”; „pięknie to ująłeś”; „dziękuję, że spróbowałeś”.

„Wykonujemy zadanie”
Uczniowie pracując w grupach, wykonują określone zadanie i ćwiczą jednocześnie określone umiejętności interperso¬nalne: komunikację, umiejętność słuchania, dyskutowania, prezentacji. Na zakończenie pracy wybierają lidera, który prezentuje na forum klasy wyniki pracy grupy.

„Rozmowa nauczająca”
Rozmowa nauczająca (pogadanka) należy do klasycznych metod aktywizujących uczniów. Polega bowiem na docho¬dzeniu przez nich do nowych informacji poprzez udzielanie odpowiedzi na umiejętnie formułowane przez nauczyciela pytania. Pytania mogą być przygotowawcze, np. „Kto z was przypomni…” lub naprowadzające, np. „Spróbujcie porów¬nać...”; „Jak sądzicie…” Mogą być też pobudzające, np. „Wyobraźcie sobie…” albo podsumowujące, np. „Czy waszym zda¬niem warto było…?”, „Jakie były przyczyny…?”. Metodę tę można stosować na każdym etapie lekcji w celu sprawdzenia nie tylko rozumienia, ale także opanowania omawianego tematu.

Opis metody pytań podsumowujących
Pytania podsumowujące mogą wystąpić na każdym etapie lekcji zarówno jako element rekapitulacji wtórnej, jak i pier¬wotnej. Ich celem jest sprawdzenie stopnia opanowania i zrozumienia poznanych przez ucznia wiadomości. Pytania powinny być krótkie, precyzyjne i jednoznaczne. Należy unikać pytań, na które uczeń udzieli odpowiedzi TAK lub NIE.

Gwiazda pytań
Istotą metody jest szukanie odpowiedzi na pytanie sformułowane przez nauczyciela i można ją wykorzystać zarówno w pracy zespołowej, jak i indywidualnej. W rekapitulacji pierwotnej posłuży do utrwalenia informacji przekazanych na lekcji, w części głównej zajęć natomiast do kształcenia umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji. Każdy z uczniów otrzymuje kartkę z „gwiazdą pytań” i wpisanym problemem, a następnie szuka/wpisuje odpowiedzi na 5 pytań.

„Wymiana w parach”
Uczniowie siadają w parach i nawzajem sprawdzają swoje odpowiedzi w karcie pracy lub wymieniają poglądy na zada¬ny przez nauczyciela temat

„Drama”
Jest to jedna z bardziej znanych metod aktywizujących i chętnie jest realizowana przez uczniów. Łączy przekazywanie treści kształcenia z rozwojem umiejętności interpersonalnych. Dzięki jej zastosowaniu kształcone są: umiejętność pra¬cy w grupie, umiejętność prezentacji, wypowiadania się. Metoda ta pobudza wyobraźnię i kreatywność uczniów, gdyż nie stosuje się tutaj wcześniej rozdanych i wyuczonych ról. Metoda dramy polega bowiem na wchodzeniu w role, a nie odgrywaniu ról.


Życie Polaków na emigracji
l=
Cele lekcji
Uczeń: Wyjaśnia przyczyny emigracji Polaków na zachód Europy
- Podaje przykładowe nazwiska emigrantów, wybitnych artystów
-Rozróżnia emigrację kulturowa i polityczna i zarobkowa, podajac przykłady

- objaśnia nowe pojęcia: emigracja, emigrant
Metody Pracy
- Pogadanka
- Praca z podręcznikiem
- Praca metoda "wymiana w parach"
- Karta pracy
- Portfolio
- Metoda "patyczki"
Środki dydaktyczne do samodzielnego przygotowania:
- Ilustracje przyniesione przez uczniów
- karta pracy
- mapa ścienna Europy w XIX w.
- 3 arkusze szarego papieru, lub białego brystolu
- klej, nożyczki, mazaki i kredki
Tok lekcji
Część wprowadzajaca:
Nauczyciel odwołuje się do wiedzy uczniów z poprzedniej lekcji i rozpoczyna z nimi rozmowę na temat jednego ze skutków powstania - emigracji. Wyjaśnia czym jest emigracja.
Częśc główna:
1. Wielka Emigracja - praca z podręcznikiem, mapa
Rozdaje uczniom karty prace i prosi o ich wypełnienie. Uczniowie wykonują zadanie w parach i nawzajem sprawdzają odpowiedzi w karcie pracy lub wymieniaja poglady na zadany przez nauczyciela temat, wykorzystujac tekst z podrecznika. Następnie wyznaczeni uczniowie odczytuja zapisy. Błędy sa korygowane a braki uzupełniane. Wypełnione karty wszyscy wklejaja do zeszytu. Następnie wspólnie analizuja - mapy na mapie ściennej nauczyciel wskazuje kierunki emigracji Polaków, natomiast uczniowie odszukuja wskazywane państwa na mapce w podręczniku.


Nauczyciel opowiada uczniom o życiu na emigracji. Przywołuje znane postaci: AJ. Czartoryskiego, J. Lelewela, A. Mickiewicza, F. Chopina, H. Modrzejewska. Prosi uczniów o ich porftolia i zapoznanie innych z materiałami na temat trzech ostatnich osób. Uczniowie prezentują materiały, opowiadaja o Mickiewiczu, Chopinie, Modrzejewskiej. Wspólna analiza ilustracji zamieszczonych w podręczniku i tych przyniesionych przez uczniów. Nauczyciel dzieli uczniów na 3 grupy w celu wykonania zadania - plakatu. Grupa I wykonuje plakat na temat Adama Mickiewicza, grupa 2 na temat Fryderyka Chopina a grupa 3 na temat Heleny Modrzejewskiej.
Grupy prezentują swoje plakaty, a liderzy grup je omawiają. Nauczyciel zawiesza plakaty w klasie.
2. Wielcy Polacy na emigracji - praca z podręcznikiem, porftolio, plakaty
3. Emigracja zarobkowa - opowiadanie nauczyciela, dyskusja
Nauczyciel wyjaśnia uczniom, czym jest emigracja zarobkowa, rozpoczyna dyskusję nad współczesnym obliczem emigracji zarobkowej (odwołuje się do doświadczeń uczniów i ich rodzinnych sytuacji). Wspólnie ustalają różnice pomiędzy Wielką Emigracją i emigracją zarobkową. Ustalenia uczniowie zapisują do zeszytu.
Część podsumowujaca
Nauczyciel odczytuje fragment tekstu źródłowego z podręcznika. Chętni uczniowie wyjaśniają, do jakich wydarzeń odwołuje się Adam Mickiewicz. Następnie nauczyciel sprawdza wiedzę uczniów metodą patyczków.
Zadanie domowe dla chętnych
Wyszukam informacje na temat strajku polskich dzieci we Wrześni i przygotuję wypowiedź na ten temat.
Zadanie - Karta Pracy


Wypełnij kartę pracy, a następnie wklej ją do zeszytu.

Wielka Emigracja

1. Emigracja jest to.............
2. Emigracja polityczna oznacza, że z kraju wyjechało się z powodu....
3. Wielka Emigracja - tak historycy nazywają.....
4. Najwięcej Polaków w czasie Wielkiej Emigracji udało się do......
5. Polacy spotkali się tam z........... przyjęciem.
Życie Polaków pod Zaborami
Cele lekcji
Uczeń:
- charakteryzuje życie Polaków w zaborze rosyjskim, pruskim i austriackim
- wyjaśnia w jaki sposób Polacy walczyli o jęz. polski, podaje przykłady (strajk dzieci we Wrześni, wóz Drzymały)
- objaśnia nowe pojęcia: rusyfikacja, germanizacja, rugi pruskie, autonomia
- wyjaśnia znaczenie hasła "praca organiczna"
Metody pracy
- opowiadanie
- praca z podręcznikiem
- praca w grupach
- drama
- karta pracy
- zadanie "na dobry początek"
- metoda "światełka"
Tok lekcji
Nauczyciel stosuje metodę "zadanie na dobry początek" - wyszukanie w podręczniku, wyjaśnienia co to jest rusyfikacja.
Część wprowadzajaca
Część główna
1. Rusyfikacja i walka z rusyfikacją w zaborze rosyjskim - praca z podręcznikiem.
Chętni uczniowie wypowiadają się na temat rusyfikacji, przedstawiają cechy charakterystyczne. Zapisują do zeszytu wyjaśnienie hasła. Następnie nauczyciel opowiada o walce Polaków z rusyfikacją. Uczniowie uważnie słuchają, po czym notują w zeszytach kilka przykładów walki z rusyfikacją. Mogą korzystać z podręcznika.

2. Germanizacja w zaborze pruskim - praca z podręcznikiem, karta pracy, ilustracje
Nauczyciel wskazuje na mapie zabór pruski i opowiada uczniom o polityce Niemców wobec Polaków. Chętni uczniowie, którzy w domu przygotowali opowiadanie o strajku dzieci we Wrześni, przedstawiają swoje wiadomości. Następnie wspólnie z nauczycielem analizują obraz W. Kossaka "Rugi pruskie" i zdjęcia dzieci z Wrześni. Po tym nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy które oni wypełniają korzystając z podręcznika i wykorzystując informacje uzyskane od nauczyciela i kolegów. Wypełnione i sprawdzone przez nauczyciela karty uczniowie wklejają do zeszytu
Zabór austriacki - opowiadanie nauczyciela,
mapa ścienna, metoda "powtarzamy chórem"

Nauczyciel wskazuje na mapie ściennej ziemie zaboru austriackiego. Opowiada uczniom o sytuacji Polaków w tym zaborze. Wyjaśnia co to znaczy autonomia. Uczniowie zapisują wyjaśnienie do zeszytu. Metodą "powtarzamy chórem".
Praca organiczna - praca z podręcznikiem
Wyznaczeni uczniowie odzczytują kolejne fragmenty tekstu z podrecznika. Wspólnie z nauczycielem formułują definicję pracy organicznej i zapisują ją do zeszytu. Następnie nauczyciel dzieli uczniów na 3 grupy - praca metodą dramy. Inscenizacja ma obrazować spotkanie towarzyskie np. u babci na imieninach. Grupa I to goście z zaboru rosyjskiego a grupa II z zaboru pruskiego. III grupa reprezentuje zabór austriacki. Prowadzą rozmowy na temat sytuacji Polaków w poszczególnych zaborach.
Część podsumowujaca
Nauczyciel metodą "światełek" sprawdza opanowanie wiedzy przez uczniów. Chętni interpretują fragment "Roty" M. Konopnickiej i wyjaśniają znaczenie trudnych słów.
Zadanie domowe dla wszystkich:
Zadanie domowe dla chętnych:
Uzupełnienie portfolio materiałami na temat: Jana Matejki, Stanisława Moniuszki, Henryka Sienkiewicza, Stanisława Wyspiańskiego. Przynieść portfolio na następną lekcję.
Przygotować wypowiedź o wybranej przez siebie osobie (Sienkiewicz, Wyspiański, Matejko, Moniuszko).
Karta Pracy - Uzupełnij tabelę
Uzupełniona tabelę wklej do zeszytu.
Wielcy twórcy kultury Polskiej
Uczeń:
- wyszukuje w różnych źródłach i gromadzi informacje o osobach zasłużonych
dla kultury polskiej: J. Matejki, H. Sienkiewicza, S. Moniuszki, S. Wyspiańskiego

- charakteryzuje twórczość podanych osób
Metody pracy:


- pogadanka
- praca w grupach "wykonujemy zadanie"
- prezentacje multimedialne
- portfolio
- karta pracy
Środki dydaktyczne do samodzielnego przygotowania:
- portfolio
- ilustracje
- projektor, ekran
- książki H. Sienkiewicza ze szkolnej biblioteki
- karta pracy
- 4 arkusze brystolu
- mazaki, kredki, klej i nożyczki
Tok lekcji
Część wprowadzajaca
Nauczyciel, odwołująć się do wiedzy uczniów z poprzednich lekcji i innych przedmiotów (j. polski plastyka czy muzyka) przypomina nazwiska i dokonania największych polskich artystów, którzy tworzyli w okresie zaborów.
Część główna
Jan Matejko - prezentacja multimedialna lub na tablicy, praca z podręcznikiem, karta pracy
Nauczyciel prosi uczniów, którzy w ramach zadania domowego przygotowali prezentację o malarzu o jej przedstawienie.(Prezentacja multimedialna lub ilustracje do zawieszenia na tablicy przygotowane w portfolio).
W przypadku gdy uczniowie nie wykonali zadania nauczyciel poleca zapoznanie się z tekstem i ilustracjami zamieszczonymi w podręczniku. Omawia przedstawione tam ilustracje. Uczniowie wypełniają karty pracy.
Stanisław Moniuszko - prezentacja multimedialna lub na tablicy, praca z podręcznikiem, karta pracy
Następnie nauczyciel zwraca się do uczniów, by przedstawili przygotowaną prezentację o kompozytorze (prezentacja multimedialna) lub ilustracje do zawieszenia na tablicy.
Stanisław Wyspiański - prezentacja multimedialna lub na tablicy, praca z podręcznikiem, karta pracy
Nauczyciel prosi kolejnych uczniów, którzy w ramach zadania domowego przygotowali materiały o Wyspiańskim. Wyjaśnia uczniom czym są witraże po czym uczniowie wypełniają karty pracy.
Część podsumowujaca
Zadanie domowe dla wszystkich:
Prezentacja wykonanych plakatów edukacyjnych. Uczniowie na podstawie umieszczonych na plakatach tytułów dzieł lub ilustracji odgadują imię i nazwisko bohatera (w trakcie podsumowania jest ono zakryte).
Uczeń przygotowuję się do powtórzenia wiadomości z działu IV "Stulecie niewoli"
Zadanie - Karta pracy
Uczeń uzupełnia tabelę i wkleja ją do zeszytu.
Lekcja powtórzeniowa do działu
"Stulecie niewoli"
Cele lekcji
Uczeń:
- utrwali wiedzę na temat powstań narodowych i wielkich twórców kultury polskiej
- będzie ćwiczył umiejętność formułowania wypowiedzi
- będzie doskonalił umiejętność pracy z materiałem źródłowym
- będzie doskonalił umiejętność pracy w grupie
- będzie ćwiczył umiejętność pracy z materiałem ilustracyjnym
Metody pracy:
- praca pod kierunkiem nauczyciela
- praca z podręcznikiem
- praca z tekstem źródłowym
- praca z materiałem ilustracyjnym
- metoda "test-powtórka"
- metoda "światełka"

Środki dydaktyczne do samodzielnego przygotowania:
- materiał ilustracyjny
- zestaw 3 kartek dla każdego ucznia
o formacie 7cm na 12 cm
Tok lekcji
Część wprowadzająca:
Nauczyciel inicjuje rozmowę z uczniami na temat życia Polakow pod zaborami. Przypomina tematy lekcji, które dotyczyły tego zagadnienia ("Powstanie listopadowe", "Powstanie styczniowe", "Życie Polaków na emigracji", "Życie Polaków pod zaborami", "Wielcy twórcy kultury polskiej")
Część główna
1. Samodzielna praca uczniów - praca z podręcznikiem
Nauczyciel poleca uczniom wykonanie zadań z podręcznika a chętni uczniowie odczytują rozwiązania. Pozostali sprawdzają poprawność odpowiedzi i korygują błędy.
2. Praca w parach - praca z ilustracjami z podręcznika
Nauczyciel dzieli uczniów na pary. Każda para analizuje ilustracje zamieszczone w podręczniku. Wspólnie formułują odpowiedzi i wypełniają tabelkę. Wyznaczeni uczniowie odczytują odpowiedzi.
3. Praca z tekstem źródłowym
Nauczyciel przypomina uczniom, jak należy czytać tekst źródłowy. Następnie uczniowie samodzielnie odczytują teksty źródłowe zamieszczone w podręczniku i wykonują polecenia znajdujące się pod tekstami. Nauczyciel sprawdza poprawnosć interpretacji tekstów wskazując uczniów, którzy odczytują odpowiedzi. Koryguje błędne lub niepełne odpowiedzi.
4. Test - powtórzenie
Następnie nauczyciel zadaje pytania dotyczące omawianego wcześniej materiału a uczniowie odpowiadają pisemnie w zeszycie. Nauczyciel podaje odpowiedzi a uczniowie sprawdzają czy są poprawne. Metodą światełek uczniowie odpowiadają na kolejne pytania nauczyciela i sygnalizują zasób swej wiedzy.
Część podsumowująca
Nauczyciel wskazuje uczniom gdzie popełniają błędy, zwraca uwage co można poprawic i utrwalić przed testem
Wybraliśmy podręcznik i zeszyt ćwiczeń wydawnictwa OPERON, "Ciekawi świata"
Atlas historyczny "Od starożytności do współczesności" Nowa Era
Program nauczania: Ciekawi świata
Metody ewaluacji:
Sprawdzian po całym dziale
Full transcript