Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Curriculum Onderwijskunde

10 mei 2012
by

Janneke Franssens

on 6 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Curriculum Onderwijskunde

(cc) image by jantik on Flickr Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Onderwijskunde 1 Periode 1 Inhoud vak
Visie vormen op onderwijs
Huidig Nederlands onderwijssysteem
Historie van het Nederlands onderwijssysteem
Leertheorieen

Opdracht
Visiestuk over de ideale school

Beoordeling: Mc tentamen over de literatuur + opdracht Onderwijskunde 2 Periode 4 Inhoud vak
Orde houden
Klassenmanagement

Opdrachten
Rollen in beeld brengen (film) en analyseren
Twee tips van Peter Teitler in de praktijk brengen

Beoordeling: beide opdrachten Onderwijskunde 3 Periode 3 Inhoud vak
Ontwikkelingspsychologie
Zorg in de school
Leer- en gedragsproblemen

Opdrachten
Leerwerktaak Handelingsgericht werken

Beoordeling: Mc tentamen over de literatuur
+ opdracht Onderwijskunde 4 Periode 2 Inhoud vak
Toetsing: Cyclus van ontwerpen
ICT: ICT inzetten als middel (didactisering)

Opdracht
Educatief ontwerp waar ICT centraal staat + toetsing

Beoordeling: Mc tentamen over de literatuur + opdracht Onderwijskunde 5 Periode 2 Nog in ontwikkeling

Verdieping in:
Mentoraat
Zorg
Burgerschap Onderwijskunde in het curriculum bij LVO
Windesheim
1.1 Het concept leren
1.1.1. Visie op en definitie van leren en leerprocessen
1.1.2. Vormen van leren in diverse contexten
1.1.3. Verschillende ingangen van leren

1.2 Visies op leren
1.2.1. Behaviorisme
1.2.2. Cognitivisme
1.2.3. Constructivisme Onderwijskunde 1 1.3 Cognitie, werking van de hersenen en leren
1.3.1. Fysiologische werking en ontwikkeling van de hersenen
1.3.2. Kenmerken van enkele basale geheugensoorten
1.3.3. Informatie-verwerkingsmodel
2.1 Model 'didactische' analyse
2.1.1. Didactiek en didactisch handelen van de docent
2.1.3. Modellen voor didactische analyse
2.1.4. Organisatie van de leerstof en de - inhouden

2.2 Leerdoelen en instructiemodellen
2.2.2. Formulering van doelen
2.2.4. Directe instructie
2.2.5. Activerende didactiek, zelfstandig werken

2.5. Begeleiden van leerprocessen
2.5.1. Verschillende docentrollen
6.1. Professionele ontwikkeling
6.1.1. Docentcompetenties (wet BIO) en bekwaamheidseisen
6.1.3. Zelfgestuurd leren en single loop/ double loop leren
6.1.4. Professioneel 'zelfverstaan'en de beroepsidentiteit

6.3. Onderwijsinnovatie en werken in teams
6.3.2. Innovatie- en leercultuur
6.3.3. Leren en veranderen in organisaties
6.3.6. Rollen in een team

6.4. Onderwijsvisie en -ethiek
6.4.1. Onderwijsvisie
7.1. Nederlands onderwijsbestel
7.1.1. Veranderingen in de onderwijssector in historisch perspectief
7.1.2. Onderwijssociologische functies
7.1.3. Dynamiek van de onderwijssector
7.1.4. Inrichting van het Nederlandse onderwijssysteem

7.2. Onderwijsconcepten
7.2.1. Onderwijsconcepten en vernieuwingsscholen
7.2.2. Relatie tussen schooltypen en onderwijsconcepties

7.3 Schoolorganisatie, structuur en cultuur
7.3.1. Schoolorganisatiestructuren en modellen
7.3.2. Cultuurkenmerken van onderwijsorganisaties Domein 1: Leren in diverse contexten Domein 2: Didactiek en leren Domein 6: Professionele docent Domein 7: Nederlands onderwijssysteem Onderwijskunde 2

3.1. Mentale modellen van communicatie
3.1.1. Verbale- en non-verbale aspecten
3.1.2. Basisbehoeften van de leerling en de leraar
3.1.3. Basisomgangsvormen
8.1. Pedagogische driehoek
8.1.1. Pedagogische driehoek en algemene opvoedingsconcepten
8.1.2. Verscheidenheid aan opvoedingscontexten Domein 2: Didactiek en leren Domein 3: Communicatie, interactie en groepsdynamica Domein 8: 8. Pedagogische kwaliteit 2.5. Begeleiden van leerprocessen
2.5.1. Verschillende docentrollen
2.5.4. Proces versus taakgerichte begeleiding 3.2. Gespreksvoering
3.2.1. Accurate empathie, sensitiviteit
3.2.2. Vertrouwen
3.2.3. Veiligheid
3.2.4. Directiviteit versus non-directiviteit

3.3. Groepsdynamica
3.3.1. Accurate empathie, sensitiviteit
3.3.2. Vertrouwen
3.3.3. Veiligheid
3.3.4. Directiviteit versus non-directiviteit
3.3.5. Proactief versus reactief
3.3.6. Escalatie
4.1. Identiteitsontwikkeling
4.1.1 Visie op ontwikkeling van mensen
4.1.2. Perspectief op de ontwikkeling van de persoonlijkheid
4.1.3. Identiteitsontwikkeling
4.1.4. Socialisatieprocessen
4.1.5. Toekomstgerichte beroepsoriëntatie
4.1.6. relatie identiteitsontwikkeling en beroepsidentiteit
4.1.7. Neurologische benadering

4.2. Morele ontwikkeling
4.2.1. Moraliteit en de ontwikkeling van het denken
4.2.2. Bijdrage primaire opvoedingscontext
4.2.3. (neuro) biologische benadering
4.3. Adolescent en seksualiteit
4.3.1. Seksualiteit als sociaal leerproces
4.3.2. Invloed van biologische veranderingen Onderwijskunde 3 5.1. Leerlingenbegeleiding in school
5.1.1. Inhoud en de structuur van de eerste- , tweede-, derdelijnszorg
5.1.2. Visie, inhoud en de structuur van de leerlingbegeleiding Tentamen
5.1.5. Richtlijnen van/ voor Nederlandse leerlingbegeleiders Domein 4: Ontwikkeling van de adolescent Domein 5: Leerlingen met speciale behoeften 5.2.Passend onderwijs voor iedereen?
5.2.1. Wetgeving, referentiekader en visie op passend onderwijs
5.2.3. Zorgplicht
5.2.4. Handelingsgerichte diagnostiek en handelingsplannen 5.3. Leerproblemen
5.3.1. Verhouding tussen algemene en (vak) specifieke leerproblemen
5.3.2. Dyslexie en dyscalculie
5.3.3. Belemmeringen bij leerlingen en de gevolgen daarvan (her)kennen
5.3.4. Orthodidactische werkwijzen binnen en buiten het klasseverband
5.3.5. Digitale en niet-digitale hulpmiddelen

5.4. Gedrag- en werkhoudingproblemen
5.4.1. Probleem versus stoornis
5.4.2. Signaleren van en omgaan met problemen uit het spectrum AD(H)D en autisme
5.4.3. Signaleren en omgaan met functionele beperkingen
5.4.4. Comorbiditeit Onderwijskunde 4
2.1. Model didactische analyse
2.1.1. Didactiek en didactisch handelen van de docent
2.1.3. Modellen voor didactische analyse
2.1.4. Organisatie van de leerstof en de - inhouden Domein 1: Leren in diverse contexten Domein 2: Didactiek en leren 1.1. Het concept leren
1.1.5. Verschillende soorten leerdoelen
1.1.6. taxonomieën van kennis, vaardigheden en beheersingsniveaus

1.4. Leerling-kenmerken
1.4.4 Leerstijlen en de ‘digitale’ leerling 2.3. Vormgeving van leerprocessen
2.3.3. Opbouw en inrichting van een lessenserie

2.4. Selectie en ontwerp van leermiddelen
2.4.1. Doel, functie en soorten onderwijsleermiddelen

2.6. Toetsing en evaluatie
2.6.1. Toetsfuncties en feedback en feedforward
2.6.2. Toetsplan en toetsdoelen
2.6.3. Toetsmatrijs en het principe van 'Rubrics'
2.6.4. Toetsvormen en toetsvragen
2.6.5. Validiteit, betrouwbaarheid en transparantie
2.6.6. Cesuurbepaling en toetsanalyse
2.6.7. Beoordelaareffecten
2.6.8. Evalueren vormgeving Domein 6: Professionele docent 6.4. Onderwijsvisie en -ethiek
6.4.1. Onderwijsvisie
6.4.3. Professionele verantwoordelijkheid ??? Waar vallen gaten? Domein 2. Didactiek en leren
Domein 3. Communicatie, interactie en groepsdynamica
Domein 6. Professionele docent
Domein 8. Pedagogische kwaliteit
Domein 9. Diversiteit en onderwijs
9.1. Onderwijskansen

9.2. Burgerschapsvorming

9.3.Omgaan met diversiteit

9.4.Culturen en Levensbeschouwingen 8.3. Pedagogisch leerplan en schools curriculum

8.4. Pedagogiek van het (v)MBO 3.1. Mentale modellen van communicatie
3.2. Gespreksvoering 2.2. Leerdoelen en instructiemodellen
2.3. Vormgeving van leerprocessen
2.4. Selectie en ontwerp van leermiddelen
2.5. Begeleiden van leerprocessen 6.2. Praktijkonderzoek 8.2. Doel, arrangement en voorwaarden
Full transcript