Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦААНЫ ҮНДЭСЭН 10 ЗАРЧМУУД

No description
by

Uranbileg Uka

on 6 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦААНЫ ҮНДЭСЭН 10 ЗАРЧМУУД

Улсын хилийн халдашгүй дархан байх зарчим нь нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байх зарчимдаа багтдаг. Энэхүү зарчим нь дараах 3 гол элементээс бүтдэг.
Улсын хил халдашгүй дархан байх зарчим
Олон улсын субъектүүдийн тодорхой эрх зүйн харилцаанд баримтладаг эрх зүйн нийтлэг зан үйлийн нэгдлийг олон улсын эрх зүйн зарчим гэнэ.
Олон улсын харилцааны үндсэн 10 зарчим, Улсын хил халдашгүй дархан байх зарчим
Олон улсын харилцаа нь дараахь үндсэн зарчмуудтай

ОУЭЗ-Н Үндсэн
зарчим гэж юу вэ?
ОУЭЗ-н субъектүүдийн хоорондын харилцааг зохицуулахын тулд баримтлах удирдамж ба олон улсын хэм хэмжээний системийг Олон улсын эрх зүйн үндсэн
Агуулга:
Олон улсын эрх зүйн зарчим гэж юу вэ?
Үндсэн гэдгийн учир
Олон улсын эрх зүйн 10 зарчимын дурьдатгал
Улсын хил халдашгүй дархан байх зарчим
Улсын хил халдашгүй дархан байх зарчимын талаархи хууль дүрэм
зарчим гэнэ.
1. Хүч үл хэрэглэх , хүчээр заналхийлэхгүй байх
2. ОУ-н маргааныг эв зүйгээр шийдвэрлэх
3. Улс орнуудын хамтын ажиллагааны зарчим
4. Улсын дотоод хэрэгт үл оролцох зарчим
5. Үндэстэн ард түмнүүдийн өөртөө засан тогтнох эрхийн зарчим
6. Улсын бүрэн тэгш эрхийн зарчим
7. Олон улсын эрх зүйгээр хүлээсэн үүрэгээ шударгаар биелүүлэх зарчим
8. Улсын хилийн халдашгүй дархан байдл
9. Улсын нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал
10. Хүний үндсэн эрх, эрх чөлөөг хүндэт
гэх зарчим
Олон улсын харилцааны 10 зарчим,
Улсын хилийн халдашгүй дархан байдлын зарчим

Улсын хил халдашгүй дархан байх зарчим
Энэ зарчим Европ улсууд болон АНУ-д императив шинжтэй байдаг бөгөөд бүс нутгийн шинжтэй Европ тивийн улсууд үүрэг хүлээдэг.
1. Европын улсуудын хилийг халдашгүй дархан гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх үүрэгтэй
2. Оршин буй улсын хилийг олон улсын хэм хэмжээнд нийцүүлж хууль ёсоор тогтоосон хил гэдгийг харилцан хүлээн зөвшөөрсөн байх
3. Европын улсын хил хязгаарт халдахаас татгалзах
4. Нутаг дэвсгэрийг булаан авах зорилгоор хил хязгаарт халдахаас татгалзах
5. Өөрийн хилийг зөвхөн хамтын зөвшилцөл дээр үндэслэн өөрчлөх
Улс орны бүрэн эрхийн зарчмаас нутаг дэвсгэр бүрэн бүтэн, хил хязгаар нь халдашгүй дархан байх зарчим урган гардаг. Анх ОУЭЗ-н нийтээр зөвшөөрсөн үндсэн зарчим болж НҮБ-н дүрмээр батлагдсан.
НҮБ-н Ерөнхий Ассамблей 1994 онд гаргасан Бага улсуудыг хамгаалах ба Тэдгээрийн аюулгүй байдлын тухай тогтоолд:
НҮБ-н 2-р зүйлийн 4-т "НҮБ-ийн бүх гишүүн ОУХ-даа аливаа улсын нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдалын хувьд хүчээр заналхийлэх юмуу хүч хэрэглэхийг хориглосон заалт байдаг.
Улсын нутаг дэвсгэрийг аливаа өнгөлзлөгөөс хамгаалах зорилготой энэ зарчим нь түүний тусгаар тогтолыг сахин бэхжүүлэх үйл хэрэгт онцгой ач холбогдолтой.
НҮБ-н дүрэмд: Нутаг дэвсгэрийг дайны аргаар ч юмуу хүч хэрэглэх, хүчээр заналхийлэх замаар булаан авах нь улс гүрний тусгаар тогтнолын нэг чухал нөхцөл, тулгуурыг сүйтгэж байгаа ноцтой үйлдэл болно" гэж заасан байдаг.
1. ОУЭЗ-н дагуу хууль ёсоор тогтоосон хилийг хүлээн зөвшөөрөх
2. Эдүгээ болон ирээдүйд газар нутгийн ямар нэг өнгөлзлөг гарагахаас татгалзах
3. Хилийн хувьд хүч хэрэглэх юмуу хүчээр заналхийлэхээс татгалзах үүрэг тус тус орно

Улсын хил халдашгүй дархан байх зарчмыг зөрчсөн үйлдэл нь улс гүрний бүрэн эрхийг эвдсэн хэрэг болно. Хилийн шугамыг хянаж үзэх, түүнийг тогтоосон эрх зүйн актыг өөрчлөхөөр нэг талаас хийсэн үйлдэл юмуу тавьсан шаардлага нь улсын нумаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлын эсрэг өдүүлсэн өнгөлзлөг гэж үздэг.
Хилийнхээ дархан байдлыг хангах үүднээс улс гүрэн бүр дотооддоо хууль тогтоомж гаргаж, хөрш оронтой хилийн дэглэмийн гэрээ байгуулдаг. Эдгээр нь хилээр нэвтрэх журам хилийн бүсэд оршин суух, аливаа аж ахуйн үйлчилгээ явуулах, хилийн дагуух ус, ой мод зэргийг ашиглах, байгаль орчныг хамгаалах зэрэгтэй холбогдсон дэг журам арга ажиллагааг тогтоодог.
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хязгаарыг газрын гадаргуу, усны мандал дээр хил залгаа улсын нутаг дэвсгэрийн хязгаараас зааглаж Монгол Улсын олон улсын гэрээгээр тодорхойлж, тогтоосон шугамыг Монгол Улсын хил цаашид "улсын хил" гэх/ гэнэ. Уг шугамаас эгц дээш агаарын, мөн шугамаас эгц доош газрын хэвлийн хил байна.
Улсын хил халдашгүй дархан байна6
Монгол Улсын хилийн тухай хууль тогтоомж, олон улсын гэрээ 2-р зүйл:

1. Монгол Улсын хилийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ
2. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд Монгол Улсын хилийн тухай хууль тогтоомжид зааснаас өөр журам тогтоосон нь Үндсэн хуульд харшлаагүй бол олон улсын гэрээний заалтыг баримтална.
10 дугаар зүйл. Улсын хилээр нэвтрүүлэх журмыг тогтоох зарчим

1. Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах
2. Гадаад улстай харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх
3. Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, улсын хилийн халдашгүй дархан байдлыг хангах
Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа
тогтоомж
Монгол улсын хилийн халдашгүй дархан байдлын талаар
Дүгнэлт
Full transcript