Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kryminologia i kryminalistyka grupa 2

No description
by

k s

on 23 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kryminologia i kryminalistyka grupa 2

KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA
Źródła pierwszych informacji o przestępstwie. Badanie miejsca zdarzenia (oględziny)
Działania wykrywcze organów ścigania (czynności operacyjno-rozpoznawcze)
Oględziny i metody identyfikacji człowieka
Oględziny polegaja na szczegółowej obserwacji, wykryciu i zabezpieczeniu śladów kryminalistycznych miejsca, osoby lub zwłok
Przeprowadzana przez odpowiednią osobę z wykorzystaniem środków technicznych, w celu wyjaśnienia charakteru, okoliczności, godziny zdarzenia oraz ustalenia sprawcy i narzędzia.
Czynności przy oględzinach
określenie rozmiarów zdarzenia
wyznaczenie sektorów
sprawdzenie zagrożeń
wybór metody oględzin
oględziny wstępne
odprawa z kierownikami zespołów oględzinowych
oględziny szczegółowe ( szczegółowe przeszukanie, opis sytuacji na miejscu)
Oględziny są prowadzone według 10 zasad
Zasada bezpośredniości – oględziny oraz dokumentacja - protokołu oględzin, powinny być przeprowadzone na miejscu zdarzenia (nie jest dopuszczalne "odtwarzanie" oględzin na podstawie ludzkiej pamięci, fotografii czy szkiców)
Zasada wszechstronności i dokładności - prowadzący oględziny powinien skrupulatnie i dokładnie ujawniać wszystkie ślady i okoliczności, a następnie dokładnie i jednoznacznie je opisać oraz odpowiednio zabezpieczyć pod względem procesowo-kryminalistycnyzm
Zasada obiektywizmu - prowadzący oględziny powinien sporządzać dokumentację zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy, z wyłączeniem własnych domysłów lub wniosków
Zasada planowości - czynności oględzinowe powinny być przeprowadzane w sposób zaplanowany i uporządkowany
Zasada indywidualności - indywidualne podejście do każdego obiektu oględzin, każde zdarzenie jest inne
Zasada szybkości - oględziny miejsca zdarzenia należy przeprowadzić niezwłocznie po zgłoszeniu zdarzenia, zanim powstana nieodwracalne skutki, np. zniszczenie śladów przestępstwa
Zasada pisemności – prowadzący oględziny ma nakaz utrwalić zgodnie z wymaganiami procesowymi w protokole oględzin i dokumentach pomocniczych przebieg i wyniki oględzin
Zasada ekonomiczności-oszczędne gospodarowanie siłami i środkami w zależności od wagi i skutków zdarzenia
Zasada tajności- zakaz ujawniania osobom
postronnym efektów oględzin, metod działania
sprawców, skutków przestępstwa, źródeł informacji itp.
Zasada jednoosobowego kierownictwa-
wszystkimi czynnościami na miejscu zdarzenia kieruje jeden policjant, ponosi On odpowiedzialność za koordynację i wyniki pracy grupy
Ślad w kryminalistyce - odcisk, odbitka w podatnym
materiale, które mają związek z czynem
Cechy śladów kryminalistycznych
następstwa jakiś zachowań, wykazują z tymi zachowaniami powiązanie przyczynowo –skutkowe
ślady maja charakter materialny oraz są możliwe do wykrycia i zbadania
Ślady dzielimy na
ślady substancyjne - ślady linii papilarnych, plamy krwi, włókna, ślady obuwia
ślady pamięciowe - ślady istniejące w świadomości czyli wygląd osoby, odgłos strzału, zapach itp
Ślady ujawnione na miejscu zdarzenia dzielimy na
ślady powstałe wskutek działania sprawcy podczas popełniania czynu przestępczego
ślady spowodowane przez sprawce lub jego pomocników
w celu wprowadzenia w błąd organów ścigania
ślady pozostawione przez inne osoby przed lub po zdarzeniu
ślady daktyloskopijne, czyli ślady linii papilarnych
ślady traseologiczne czyli ślady obuwia,środków transportu
ślady mechanoskopijne czyli śladów działania narzędzi, itp.
Ślady powstałe przez dłoń, obuwie, oponę, zęby dzielimy na
Zabezpieczenie dowodów – utrzymanie w dotychczasowym stanie, ochraniać przed zniszczeniem
Co należy do zadań medyka sądowego na miejscu zdarzenia?
wstępne zapoznanie się z miejscem ujawnienia zwłok i ustalenie stanu faktycznego
opis pozycji i stanu ciała w odniesieniu do otoczenia
szczegółowy opis pętli, sposobu krępowania, kneblowania itp.
ocena znamion śmierci
opis stopnia ewentualnych przeobrażeń pośmiertnych,
opis zawartości lub obecności ciał obcych w naturalnych otworach ciała
odnotowanie znaków szczególnych oraz wyrazistych zmian chorobowych
opis rodzaju i lokalizacji obrażeń ciała po jego dokładnych oględzinach – w zakresie podstawowym
Oględziny zewnętrzne a sekcja zwłok
oględziny zewnętrzne nigdy nie zastąpią badania pośmiertnego
nie każdy przypadek, gdy prokurator decyduje się na sekcję zwłok wymaga wcześniejszej obecności medyka sądowego na miejscu zdarzenia
medyk sądowy na miejscu zdarzenia powinien zadbać o to, by zwłoki w sposób właściwy zostały dostarczone do prosektorium
nie dublować czynności na miejscu zdarzenia i na sali sekcyjnej
Co może określić medyk sądowy na miejscu zdarzenia
przypuszczalny czas zgonu
prawdopodobną przyczynę zgonu
wypowiedzieć się czy miejsce ujawnienia ciała jest miejscem zgonu
na podstawie śladów i rozprysków krwi próbować ustalić przypuszczalną pozycję ofiary w trakcie zajścia
określić charakter zmian urazowych i na tej podstawie między innymi:
- wskazać „obrażenia obronne”,
- ustalić rany wlotowe i wylotowe w przypadkach postrzałów,
- wskazać na możliwość pośmiertnego powstania obrażeń (np. uszkodzenia przez zwierzęta)
i na ewentualne efekty gnicia,
- czasami próbować typować narzędzie.

wypadek
samobójstwo
zabójstwo
Stwierdzenie zgonu
Zgon człowieka może stwierdzić osobiście lekarz, na podstawie „osobiście wykonanych badań i ustaleń„
Dokonuje tego w razie śmierci chorego w szpitalu, lub będąc „wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania”
Dopuszczalne jest także w szczególnych przypadkach stwierdzenie zgonu przez starszego felczera lub felczera oraz położnej
Wystawienie karty zgonu
do wystawienia karty zgonu niezbędna jest znajomość przyczyny śmierci choć i od tej zasady możliwe są odstępstwa
Podstawowe reguły zawarte w przepisach to:
zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie (art. 11 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych )
wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed zgonem udzielał świadczeń zdrowotnych (rozporz. w sprawie stwierdzania zgonu i jego przyczyny)
w razie sekcji sądowo- lekarskiej kartę zgonu wystawia obducent, a w razie sekcji patomorfologicznej lekarz leczący po zapoznaniu się z protokołem sekcji
w uzasadnionych przypadkach lekarz może uzależnić wystawienie karty zgonu od przeprowadzenia sekcji zwłok
W karcie trzeba podać następujące informacje
przyczynę zgonu wyjściową albo przyczynę „zewnętrzną urazu lub zatrucia”, które zapoczątkowały łańcuch zdarzeń chorobowych, prowadzących bezpośrednio do zgonu lub „okoliczności wypadku lub użycia przemocy, które spowodowały uraz śmiertelny”
przyczynę zgonu wtórną tj. chorobę, która rozwinęła się „ jako skutek choroby, urazu, zatrucia, wypadku lub użycia przemocy, będących wyjściową przyczyną zgonu”
przyczynę zgonu bezpośrednią tj. chorobę, która „stała się ostateczną przyczyną zgonu, w następstwie chorób, urazu, zatrucia, wypadku lub użycia przemocy, będących przyczynami zgonu, wyjściową i wtórną”.
Za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych
Celem sekcji zwłok jest ustalenie:
czasu śmierci,
przyczyny śmierci,
rodzaju obrażeń z określeniem narzędzi od których powstały
charakteru obrażeń i okoliczności w jakich mogły powstać,
udzielnie odpowiedzi na konkretne pytania prokuratury,
Przebieg sekcji
oględziny odzieży
oględziny zewnętrzne zwłok,
oględziny wewnętrzne zwłok
otwarcie jamy czaszkowej
otwarcie jam opłucnowych
otwarcie jamy brzusznej
Zabezpieczenie materiałów biologicznych do badań dodatkowych
pobieranie narządów do badań toksykologicznych
pobieranie materiałów do badań bakteriologicznych
pobieranie materiału do badań na zawartość alkoholu
pobieranie materiału do badań histopatologicznych
zabezpieczenie materiału do badań identyfikacyjnych
Aby móc oskarżyć i skazać winnego potrzebne są dowody
Organy ścigania posługuja się legalnymi czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi takimi jak:
Kontrola treści korespondencji: kartki, listy
Kontrola zawartości przesyłek: paczki, przesyłki kurierskie
Stosowanie środków technicznych: podsłuch telekomunikacyjny (telefon, faks), podsłuch elektroniczny, środki techniczne do rejestracji obrazu i dźwięku
Można z nich korzystać gdy inne środki okazały sie bezskuteczne lub prawdopodobne jest że okażą sie nieskuteczne
Pozwala na to art. 19 ustawy o Policji
Procedura
Komendant Główny/wojewódzki Policji wnioskuje
Prokurator Generalny/okręgowy wyraża zgodę
Sąd okręgowy zarządza
Osoba prowadząca operacje sporządza dokumentacje, rejestruje sprawę w wydziale techniki operacyjnej oraz przedkłada dokumentacje komendantowi i prokuratorowi
Stosuje się trzy miesięczny okres stosowania kontroli operacyjnej, z jednorazową możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące. Dłuższy okres można zarządzić w przypadku zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa oraz pozyskania nowych dowodów.
W celu dokumentowania przebiegu kontroli operacyjnej używa się:
stenogramów
streszczeń
notatek służbowych
OPRACOWANIE

Kinga Stefańczyk
Anna Zawielak
Monika Dawidowska
Kamil Gałczyński
Jakub Szewczuk
Dziękujemy za uwagę

PRZYPISY
Instrukcja o prowadzeniu postępowania w sprawie o przestępstwo i wykroczenia oraz przestepstwo i wykroczenia skarbowe w Żandarmerii Wojskowej, Warszawa 2003r.
www.elk.policja.pl (dostęp 15.03.2015r.)
Kontrola Operacyjna, J. Słoński
www.zbrodnia.com (dostęp 15.03.2015r.)
Oględziny zwłok na miejscu zdarzenia, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ

Informacje zebrane na miejscu pozwola na wstepne okreslenie rodzaju smierci:
zgon z przyczyn samoistnych (naturalnych, chorobowych)
kategoryczność sądów jest z reguły odwrotnie proporcjonalna do wiedzy i doświadczenia – ustalenia na miejscu należy traktować jako WSTĘPNE
Full transcript