Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nitel araştırmalarda veri analizi

No description
by

Emine DEMİREL

on 20 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nitel araştırmalarda veri analizi

Araştırma Nedir?
Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışmadır. [1]
Nitel Araştırma Nedir?
"Bilgi ve doğru, insandan bağımsız değildir."

Bu görüşe göre insanlar, anlamların yaratılması sürecine etkin bir şekilde katılmaktadır. Yine bu yaklaşımla birlikte, bilimin sadece nesnel bilgi üretme süreci olmadığı; özellikle sosyal olayların genel yasalar türetmek yoluyla değil, her durumun kendine özgü özelliklerinin araştırılması ile anlaşılabileceği savunulmaktadır. [3]
Nitel Veri Analizi Nedir?
Nitel veri analizi, araştırmacının verileri düzenlediği, analiz birimlerine ayırdığı, sentezlediği, biçimleri (pattern) ortaya çıkardığı, önemli değişkenleri keşfettiği ve hangi bilgileri rapora yansıtacağına karar verdiği bir süreçtir. [7]
Nitel veri analizine dönük akademik çalışmalarda son yıllarda gözlenen artış eğilimine karşın veri analizinde uygulanan yöntem, teknik ve süreçler konusunda akademisyenler arasında henüz ortak bir dilin geliştiğinden söz edebilmek mümkün görünmemektedir. [8]
teşekkürler
Bilimsel Araştırma Nedir?
Bir araştırmanın bilimsel araştırma olabilmesi için problem tanımlama, veri toplama, toplanan verileri analiz etme ve geçerli sonuçlar çıkarmada sistematik bir yöntem gereklidir.
Nitel araştırmalarda veri analizi
Karasar'a göre araştırma, sorunlara çözüm aramak amacıyla planlı ve sistemli olarak; verilerin toplanması, çözümlenmesi, yorumlanarak değerlendirilmesi ve raporlanması sürecidir. [2]

Nitel Araştırma;
gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır. [4]
Nitel Araştırmalarda; olayları ve/veya olaylar arasındaki ilişkileri tanımlama, betimleme ve açıklama amaçlanmaktadır.

Bu nedenle daha çok, Niçin? ve Nasıl? sorularına yanıt arandıgı söylenebilir. [5]
Nitel araştırmalarda genellikle
çevresel veri
süreçle ilgili veri
algılara ilişkin veri
olmak üzere 3 tür veri toplanır.

Çevresel veri, araştırmanın yapıldığı sosyal, psikolojik, kültürel, demografik ve fiziksel özelliklere ilişkindir.

Süreçle ilgili veri, araştırma sürecinde yaşananlar ve bunların araştırma grubundaki etkilerine ilişkindir.

Algılara ilişkin veri, araştırma grubunun araştırma sırasında edindikleri izlenimlerine, düşüncelerine ilişkin veridir. [6]
Örneğin, Wolcott veri analizinde 3 yol önermektedir.
1-
Betimsel analiz
2-
Sistematik analiz
3-
Veri analizine yorumlarını dahil etme
1- Betimsel analiz:
Toplanan verilerin orijinal formuna mümkün olduğu kadar sadık kalarak ve gerektiğinde araştırmaya katılan bireyin söylediklerinden doğrudan alıntı yaparak verileri okuyucuya sunmaktır. [9]
2-Sistematik analiz
Veriler betimsel bir yaklaşımla sunulur ve buna ek olarak belirlenen bazı temalar ve temalar arası ilişkiler belirlenir. [10]
3- Veri analizine yorumlarını dahil etme
Araştırmacının katılımcı ve öznel yönü daha çok ön plana çıkmakta, veri toplamanın yanında veri analizinde de, kendi yorumları ve anlayışı ile etkin bir yol izlenmektedir. [11]
Veri analizinde 3 temel kavram vurgulanmaktadır.
Betimleme:

Ne? Hangi?
Analiz:

Neden? Nasıl?
Yorumlama:

Ne anlama gelmektedir?
Miles ve Huberman'a göre veri analizi;

verinin işlenmesi :
veriyi inceleme ve kodlama ile kavramlar ve temaların özetlenmesi.

verinin görsel hale getirilmesi:
grafikler, tablolar ve şekiller yoluyla kavramların ve temaların birbirleriyle ilişkilendirilmesi.

sonuç çıkarma ve teyit etme:
ortaya çıkan kavramlar temalar ve ilişkilerin yorumlanması, karşılaştırılması ve teyit edilmesi. [12]
Dey'e göre de veri analizi;

betimleme:
verilerin toplandığı ortam, ayrıntısı, araştırmaya katılan bireylerin görüşleri ve araştırma süreci derinlemesine tanımlanır.

sınıflama:
verilerin kodlanarak sınıflandırılması ile temaların ortaya çıkarılması.

ilişkilendirme:
temalar altında sınıflandırılan verilerin ilişkilendirilerek yorumlanması.
Bizler veri analizi sürecini iki grupta inceleyeceğiz:

A) Betimsel Analiz
B) içerik Analizi
A) betimsel analiz


Fenomenolojik Analiz
Yerleşik Kuram ve Sabit Karşılaştırma Analizi
Söylem Çözümlemesi
Etnometodoji
içerik Analizi
Betimsel Analiz
1-Fenomenolojik Analiz:

insanların çevrelerinde olup biten olayları nasıl değerlendirdiklerini anlamaya çalışan bir analiz türüdür.

En önemli varsayımı, dil ile insanın duygu ve düşünceleri arasında sıkı bir bağ olduğu yönündedir.

FA’yı uygulayan araştırmacı uygulamada, kişilerin söylediklerine dayalı olarak onların duygu ve düşüncelerini anlamaya ve yorumlamaya çalışmaktadır. [13]
2- Yerleşik Kuram ve Sabit Karşılaştırma Analizi

iki temel aşamadan oluşmaktadır.

Birinci aşamada veriler okunmakta ve birbirleri ile karşılaştırılmaktadır. Böylece birbiri ile ilgili veriler belirli kavram ya da kategoriler altında toplanmaktadır.

ikinci aşamada ise öncelikli olarak kavram ve kategorilere dayalı olarak ana temalar ortaya çıkarılmakta ardından bu temalar, önerme cümleleri haline getirilmekte ve denence cümlesi kurulmaktadır. [14]
3- Söylem Çözümlemesi

Yazılı metinlerin ayrıntılı bir dilbilimsel analize tabi tutulduğu nitel bir analiz türüdür.

Sosyal olayların ve sosyal ilişki yapılarının anlaşılmasında dilin önemli bir analiz birimi olduğu düşüncesine dayanmaktadır.

Sosyal ilişki yapılarında ise dil, metin (text) biçiminde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla söylem analizinin en önemli unsurunu metin analizi oluşturmaktadır. [15]
4- Etnometodoloji

Etnometodolojik analizde araştırmacı kendisini günlük yaşamlarını incelemiş olduğu bireylerin yerine koymakta ve bu kişilerin davranışlarını, algılarını ve topluma bakış açılarını anlamaya çalışmaktadır.

Dolayısıyla bu analiz biçiminde bireylerin öznelliği ve algı dünyası öne çıkmaktadır. [16]
Elde edilen veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır.

Doğrudan alıntılara sık yer verilir.

Amaç; elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır. [17]
Betimsel analiz dört aşamadan oluşur.
1. Çerçeve oluşturma:

Verilerin hangi temalar altında organize edileceği ve sunulacağı belirlenir.

2. Tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi:

Daha önce oluşturulan çerçeveye göre elde edilen veriler okunup organize edilir ve mantıklı bir biçimde bir araya getirilir.

3. Bulguların tanımlanması:

Organize edilen veriler tanımlanır ve gerekli yerlerde doğdudan alıntılarla desteklenir.

4. Bulguların yorumlanması:

Tanımlanan bulguların açıklanması, ilişkilendirilmesi ve anlamlandırılması bu aşamada yapılır. [18]
B) içerik analizi
Belirli kurallara dayalı kodlamalarla bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileriyle özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir tekniktir. [19]

Veri kaynakları, mektuplar, günlükler, gazete makaleleri, toplantı notları, filmler, ropörtajlar, televizyon ve radyo yayınları, internet sayfaları içerik tekniğiyle analiz edilebilir. [20]
içerik analizinin aşamaları
1-
Amaçların belirlenmesi
2-
Kavramların tanımlanması
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
Analiz birimlerinin belirlenmesi
Konuyla ilgili verilerin yerinin belirlenmesi
Mantıksal yapının geliştirilmesi
Kodlama kategorilerinin belirlenmesi
Sayma
Yorumlama
Sonuçların yazılması [21]
Amaçların belirlenmesi
ilgilenilen herhangi bir konu ile ilgili problemlerle baş etmeye yönelik bilgi toplamak, bir konu hakkında bilgi sağlamaktır.
Kavramların belirlenmesi
Araştırmacının amacına ulaşmasını kolaylaştırır.
Analiz birimlerinin belirlenmesi
Neyin analiz edileceği sorusunun cevabıdır.
Kelime, cümle ya da resim olabilir.
Konuyla ilgiliş verilerin yerini belirleme
Hedeflere uygun olan ve analiz edilecek olan verilerin yerini belirleyerek bunların toplanmasıdır.
Bunun için öncelikle araştırma sorusu belirlenmeli ardından araştırılacak konuya ilişkin materyaller seçilmelidir.
Mantıksal bir yapının geliştirilmesi
Toplanan verilerle hedefler arasındaki ilişkiyi açıklamada kavramsal bağlantıların kurulmasını sağlar.
Kodlama kategorilerinin belirlenmesi
Araştırmayla ilgili olan uygun kategorilerin kararlaştırılması sürecidir.
örnek:
1- Gazetenin ismi, 2- Haberin yer aldığı sayfa,
a) x gazetesi a) kapak
b) y gazetesi b) diğer sayfalar
c) arka kapak


3- içerik 4- Olayın türü
a) olumlu a) toplumsal olay
b) olumsuz b) terör operasyonu
c) tarafsız c) narkotik operasyonu
d) diğer
Medyada yer alan polis haberleriyle ilgili kodlama
[22]
Sayma/Sayısallaştırma
Belli kelimelerin, ifadelerin, sembollerin, resimlerin kısacası açık olarak kodlanabilecek birimlerin sıklığının belirlenmesinde sayılar kullanılır.
Yorumlama
Araştırmacı topladığı verilere anlam kazandırmak ve bulgular arasındaki ilişkileri açıklamak, neden sonuç ilişkileri kurmak, bunlardan bir takım sonuçlar çıkarmak ve elde edilen sonuçların önemine ilişkin açıklamalar yapmak için yorumlama yapar.
içerik analizi teknikleri
1- Frekans analizi:
Mesajda belirlenen unsurların hangi sıklıkla tekrar ettiğini ve bu unsurların sayısal, yüzdesel ve oransal olarak tekrar etme sıklığıdır.

2- Kategorisel analiz:
Araştırma belirlenen kategorilere ayrıldıktan sonra bu kategoriler frekans analizine tabi tutulur. Böylece kategorilerin kendi içinde sıklık derecesi hesaplanır.
3- Değerlendirici analiz:
incelenen materyaller içerisindeki lehte ve aleyhteki tutumları ölçme amacıyla kullanılır. (Tutum)


4- Olumsallık ya da ilişki analizi:
Belirlenen içeriğin hangi sıklıkla tekrar ettiğinden ziyade mesajların içeriklerindeki ilişkileri inceler. [23]


nitel araştırmalarda veri kalitesi
Toplanan verilerin kaliteli olabilmeleri için dikkat edilmesi önerilen boyutlar:
Geçerlilik
Güvenilirlik
Genellenebilirlik
Bütünlük
Güncellik [24]
kaynakça
bilimsel araştırmaya giriş dersi
Emine DEMiREL 148114104
Kübra KARAiBiŞ 148114111
Alanyazında en sık karşılaşılan nitel araştırma yaklaşımları ve bu araştırma türlerinde uygulanan analiz yöntem ve teknikleri şunlardır;
1- Türk Dil Kurumu http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts adresinden 07.03.2015 tarihinde elde edilmiştir.
2- Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. (s. 22). Ankara: Nobel.
3- Ataseven, B. (2012). Nitel Bilimsel Araştırmalarda Veri Kalitesinin Önemi.
Marmara Üniversitesi i.i.B. Dergisi,
(33)2, s. 543-564.
4- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (s. 19). Ankara: Seçkin.
5- Ataseven, B. (2012). Nitel Bilimsel Araştırmalarda Veri Kalitesinin Önemi.
Marmara Üniversitesi i.i.B. Dergisi,
(33)2, s. 547-548.
6- Ataseven, B. (2012). Nitel Bilimsel Araştırmalarda Veri Kalitesinin Önemi.
Marmara Üniversitesi i.i.B. Dergisi,
(33)2, s. 548.
7- Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), s. 328.
8- Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), s. 328-329.
9- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (s. 19). Ankara: Seçkin.


10- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (s. 19). Ankara: Seçkin.
11- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (s. 19). Ankara: Seçkin.
12- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (s. 158). Ankara: Seçkin.
13- Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), s. 333-334.
14- Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), s. 336.
15- Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), s. 337.
16- Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), s. 338.

17- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (s. 158). Ankara: Seçkin.
18- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (s. 159). Ankara: Seçkin.
19- Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. (s. 240). Ankara: Pegem.
20- Böke, K. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. (s. 337). istanbul: Alfa.
21- Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. (s. 241-244). Ankara: Pegem.
22- Böke, K. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. (s. 343-344). istanbul: Alfa.
23- Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. (s. 243). Ankara: Pegem.
24- Ataseven, B. (2012). Nitel Bilimsel Araştırmalarda Veri Kalitesinin Önemi.
Marmara Üniversitesi i.i.B. Dergisi,
(33)2, s. 555.
Nitel Veri Analizi Programları
Maxqda
www.maxqda.com/
Atlas.ti
www.atlasti.com
QSR Nvivo
www.qsrinternational.com

adreslerinden faydalanılabilir.
NiTEL ARAŞTIRMALARDA VERi ANALiZi BASAMAKLARI
1- Verilerin analiz için hazırlanması ve düzenlenmesi (materyalleri tarama, görüşmeleri çözümleme, notları bilgisayara aktarma vs.)

2- Verilerin tamamını okuma veya inceleme (bilginin ve anlamının ne olduğuna dair derinlemesine düşünme-katılımcının söylediği fikirler nelerdir?)

3- Verilerin kodlanmasına başlama (verileri aynı kategori içine alarak düzenleme-metin ya da görsel)

4- insan veya ortamların betimlemesi için kodlama (bilgiyi detaylandırma-durum çalışması-etnografi ve anlatı)

5- Betimleme ve temaların nitel anlatıda nasıl sunulacağının geliştirilmesi (anlatı, detaylı tartışma)

6- Sonuçların ve bulguların yorumlanması (Öğrenilen dersler nelerdir?)


NiTEL ARAŞTIRMALARDA VERi ANALiZi BASAMAKLARI
Full transcript