Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

The role of the cerebellum

No description
by

Pe Es

on 13 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of The role of the cerebellum

SUBSTRATY ANATOMICZNE

Jeśli móżdżek odgrywa rolę w przeżyciach afektywnych i ekspresji emocjonalnej, wówczas konieczne wydaje się istnienie odpowiedniego substratu anatomicznego, który wspiera te procesy.

Substrat taki powinien ułatwiać wpływ móżdżku na elementy składowe afektu, czyli chodzi o wzbudzenie (układ siatkowaty),
funkcje autonomiczne (podwzgórze), jak również introreceptywne (obręcz) i eksteroceptywne komponenty (czyli inne struktury limbiczne) emocjonalnego zachowania.
Ponieważ:
(DAMASIO 1999)
Ludzie zdają sobie sprawę z przeżywanych uczuć i potrafią świadomie zinterpretować własny nastrój, to też istnieje zależność między emocjami a poznaniem, jak również istnieją odpowiednio liczne wzajemne połączenia między układem limbicznym a asocjacyjnymi okolizami kory. Oto układy anatomiczne leżące u podstaw móżdżkowej modulacji afektu.
The role of the cerebellum in affect and psychosis
Móżdżek w przekrojach
Przekrój strzałkowy
AFEKT
składowa emocji - wzbudzana w skutek procesów nadawania afektywnego znaczenia (wartościowanie) bodźcom przez ciało migdałowate. To ogólny stan rozlanego, niespecyficznego pobudzenia.
TERMINOLOGIA
AFEKT, MÓŻDŻEK, ZABURZENIA POZNAWCZE, NEUROOBRAZOWANIE, NAUKA POZNAWCZA
MÓŻDŻEK
leży w tylnym dole czaszki i zbudowany jest z kory (istota szara) ułożonej w poprzeczne zakręty, rdzenia (istota biała) i czterech par leżących centralnie jąder (wierzchu,, kulkowate, czopowate i zębate). Kontroluje przede wszystkim funkcje ruchowe przez zachowanie równowagi i koordynację czynności mięśni.
(William W. Orrison, Jr. "Atlas Funkcjonalny Móżgu")
NEUROOBRAZOWANIE
termin określający metody umożliwiające obrazowanie mózgu: jego struktury, ale przede wszystkim funkcji. Metody neuroobrazowania pozwalają na obserwację czynności OUN podczas wykonywania określonych czynności czy ogólniej. Neuroobrazowanie umożliwia lokalizację obszarów funkcjonalnych mózgu, odpowiednich dla danych procesów.

fMRI = funkcjonalny rezonans magnetyczny – metoda badania mózgu opierająca się na absorpcji fal elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej przez jądra atomowe o momencie magnetycznym różnym od zera pod wpływem stałego pola magnetycznego.

NEURONAUKA POZNAWCZA
1. Jest to dyscyplina, która wyłoniła się z "podstawowej" neuronauki stosunkowo niedawno, wobec czego trudno znaleźć akceptowaną przez większość specjalistów definicję tego terminu. W najprostszym ujęciu "podstawowa" neuronauka jest czymś węższym, zaś kognitywistyka jest czymś znacznie szerszym. Neuronauka jest wiec "nauką środka".
(Mateusz Hohol, Wyjaśnić Umysł"
2. Jej głównym celem jest zrozumienie procesów umysłowych. Wnioskujemy dzięki niej o funkcjonalnych właściwościach procesów poznawczych zachodzących w normie, badając upośledzone i zachowane zdolności poznawcze u pacjentów z uszkodzeniami mózgu, oraz szukają dowodów który z kilku modeli mechanizmów poznawczych jest trafny.
(Kevin Walsh, David Darby "Neuropsychologia Kliniczna Walsha".

Wprowadzenie:
1. Móżdżek to nie tylko kontrola ruchowa. Pełni także inne funkcje układu nerwowego, a także przynależy do obwodu neuronalnego odpowiedzialnego za funkcjonowanie poznawcze człowieka.
2. Móżdźkowy substrat zachowań inny niż ruchowy.
3. Rezultaty badań morfologicznych oraz eksperymenty z zastosowaniem neuroobrazowania funkcjonalnego, które przekonują, że móżdżek bierze udział w funkcjonowaniu układu nerwowego, jak również ma swój wkład w regulację afektu i psychoz.
4. Ocena przydatności hipotezy dysymetrii myślenia oraz dyskusja dotycząca sposobu, w jaki ta teoria harmonizuje z modelami funkcji móźdźku proponowanymi przez współczesnych teoretyków.
5. Móżdżek stanowi ważny węzeł rozległego obwodu neuronalnego, odpowiedzialnego za funkcjonowanie poznawcze i afektywne.
6. Badania móżdżku mogą rzucać nowe światło na kwestię mechanizmu zachowań instynktownych, emocjonalnych oraz zaburzeń myślenia.
Trzy systemy hierarchiczne wspomagające zachowanie i afekt:

1.
Związek móżdźku z procesem wzbudzenia.
np. Sheibel - stymulacja móżdżku zwiększa, zmniejsza lub zmienia wzorce aktywności elektrycznej tworu siatkowatego mózgu. Istotna także stymulacja jąder wierzch na cykl snu i czuwania --> Skutek: bez odpowiedniego poziomu czujności świadome zaangażowanie w świat psychiczny lub środowisko zewnętrzne byłoby niemożliwe.

2.
Móżdżek bierze udział w regulacji środowiska wewnętrznego.
Badania stymulacji móżdżku u kotów. Skutek: hamowanie oddechowych i naczynioruchowych odruchów, bradykardia, niedociśnenie, rozszerzenie źrenic, jeżenie się włosów i inne.
Wniosek: Móżdżek jest jedną ze struktur neuronalnych, która moduluje parametry autonomiczne.

3. Afektywna funkcja móżdżku - obserwacja stanu pozornego szału, wywołanego eksperymentalnie u kotów. Skutek: Zmiany wzorców zachowań i reakcji u kotów wpadających w stan rzekomego szału.

W rezultacie obserwacje wsparły w sposób eksperymentalny pogląd, że móżdżek wpływa na pobudzenie, zachowanie autonomiczne i reaktywność emocjonalną na bodźce wewnętrzne i zewnętrzne.
Póżniejsze obserwacje behawioralne:
1. Koty - stymulacja obwodu bodźcami wzrokowymi (błyski świateł) i słuchowymi (brzęczący dźwięk). Zarejestrowano w móżdżku potencjały elektryczne wywołane skórną stymulacją tych obwodów.
Dwa wnioski:

a) istnienie topografii funkcjonalnej móżdżku, dzięki której uznajemy za błędną jednolitą koncepcję móżdżku
b) móżdżek jest ważnym modulatorem funkcji neurologicznych, dzięki czemu zastanawiamy się też nad jego ostateczną rolą w neurologii i psychiatrii.

Inne badania:
-obserwacje głębokich patologii w zachowaniach małp --> móżdżek, funkcja afektywna: zachowania emocjonalne i agresywne. Badacze doszli do przekonania, że kołysanie, uderzanie głową i inne samostymulujące reakcje małp były rezultatem "denerwującej nadwrażliwości" móżdżku, czyli minimalne bodźce czuciowe mogły wywołać nietypowe wzorce zachowania.

-pacjenci z zaburzeniami emocjonalnymi - wzmożone wyładowania neuronów w jądrze wierzchu móżdżku, którym towarzyszyło odczuwanie strachu bądź gniewu. (Heath)

-stymulacja jądra zębatego móżdżku oraz górny konar móżdżku - pacjencji doznawali nieprzyjemnych wrażeń oraz uczucie przerażenia.

WNIOSEK OGÓLNY:
Informacje te są całkowicie sprzeczne z poglądm ograniczającym rolę móżdżku wyłącznie do kontroli ruchowej.


OBSERWACJE KLINICZNE
-początkowe obserwacje kliniczne potwierdzają udział móżdżku w procesach afektywnych. Warto wspomnieć, że bardziej współczesne badania skupiają się na naturze
zaburzeń afektywnych po uszkodzeniach mózgu.
Jeremy D. Schmahmann
DANE NEUROOBRAZOWE
ZABURZENIA POZNAWCZE
to cała grupa różnych procesów psychicznych, pośród których wskazuje się na te bardziej proste, jak wrażenia, spostrzeganie czy uwaga, oraz te bardziej złożone, jak zapamiętywanie, myślenie czy komunikowanie.
(Jan Strelau, Dariusz Doliński. "Psychologia tom 2")
Przekrój poprzeczny
Przekrój czołowy
UKŁAD SIATKOWATY
Istnieją połączenia między móżdżkiem a jądrami siatkowatymi pnia mózgu. Stymulacja przyczynia się do zwiększenia ciśnienia krwi oraz rytmu serca.
PODWZGÓRZE
Istnieją wzajemne połączenia podwgórza i móżdżku. Projekcje zwiazane z funkcjami autonomicznymi mają swój początek w różnych jądrach podwzgórza, kończą się natomiast we wszystkich warstwach kory móżdżku oraz głęboko położonych jądrach móżdżku.
UKŁAD LIMBICZNY
połączenia pomiędzy móżdżkiem a układem limbicznym są aktualnym przedmiotem badań fizjologicznych i anatomicznych.
wykazano, że elektryczna stymulacja móżdżku w różny sposób oddziałuje na fizjologię struktur współtworzących układ limbiczny. Stymulacja móżdżka -> reakcja hipokampa i ciała migdałowatego oraz następuje zmiana lub hamowanie nieprawidłowych względnie padaczkopodobych wyładowań w hipokampie.
współczesne wyniki badań podkreślają wzajemne połączenia móżdżku z wieloma różnymi strukturami, wchodzącymi w skład tradycyjnego kręgu Papeza, a biorącymi udział w procesach emocjonalnych.
Droga konfiguracji zamkniętej niektórych z zespoleń limbicznych. Pamięć istnieje w nich dopóty, dopóki informacja krąży w tym kręgu.

SCHEMAT DROGI:
formacja hipokampa -> sklepienie -> ciało suteczkowate -> pęczek suteczkowo-wzgórzowy -> jądro przednie wzgórza -> → odnoga przednia torebki wewnętrznej -> zakręt obręczy -> zakręt hipokampa -> droga przeszywająca -> formacja hipokampa
KRĄG PAPEZA
OKOLICE ASOCJACYJNE KORY NOWEJ
móżdżek łączy się z korą móżgową przede wszystkim za sprawą dwuetapowego sprzężenia z jądrami mostu
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
PAMELA SOBCZAK
BIBLIOGRAFIA
To właśnie te badania wnoszą ugruntowany pogląd o ważnej roli móżdżku w patofizjologii
psychoz.
Badanie:
20 pacjentów z selektywnym uszkodzeniem móżdżku (13 udar, 3 poinfekcja zapalna móżdżku)
Atrofia kory móżdżku zauważona u trzech pacjentów, jednak najistotniejszym odkryciem byłi pacjenci z JEDNOSTRONNYMI badż OBUSTRONNYMI uszkodzeniami tylnego płata móżdżku. Posiadali oni istotne zaburzenia, które możliwe były do wykrycia za pomocą testów oceny stanu umysłowego przy lóżku pacjenta. Efekt: odrębne zaburzenia, co skutkowało utworzeniem zespołów objawów móżdżkowych
tzw. MÓŻDŻKOWYM ZESPOŁEM ZABURZEŃ POZNAWCZO-AFEKTYWNYCH.

->
cechy charakterystyczne
->
zaburzenia wykonawcze:
planowanie, przełączanie nastawienia psychicznego, fluencja słowna, myślenie abstrakcyjne czy pamięć operacyjna, trudności przestrzenne.
Niskie wyniki w testach inteligencji, zmiany osobowości i zmiany w zachowaniach afektywnych
(pasywność, spłaszczenie, stępienie emocjonalne i ledwo zauważalna ekspresja emocjonalna. Zmiany w zakresie ekspresji afektywnej, osobowości i interakcji społecznych były szczególnie wyrażne przy uszkodzeniach robaka móżdżku.
PATOLOGIA MÓŻDŻKU LUB JEGO EKSPERYMENTALNA STYMULACJA
wywołuje zmiany przebiegu procesów poznawczych -> oraz zmusza do podjęcia rozważań na temat potencjalnej roli móżdżku w rozwoju PSYCHOZ.
Anatomiczna cechą świadczącą o udziale móżdżku w chorobach psychicznych może być:
-atrofia móżdżku
-zmniejszona objętość robaka (wczesny autyzm dziecięcy)
badania PET i fMRI
ilustrują aktywację móżdżku nie tylko w przypadkach sensoryczno-motorycznych -
MÓŻDŻEK
- bierze udział w zadaniach angażujących różne procesy poznawcze, np.
funkcje wykonawcze, językowe, pamięciowe, uwagi oraz wzrokowo-przestrzenne
LOKALIZACJA
"móżdżek sensoryczno-motoryczny" -> płat przedni
"móżdżek poznawczy" -> płacik VI i VII, robak
reprezentacja językowa -> robak i prawa półkuli
POTWIERDZONA ZOSTAŁA HIPOTEZA, ŻE
filogeniczne starsze jądro wierzchu, robak oraz płaty kłaczkowo-grudkowe mogą stanowić swoisty ekwiwalent
"LIMBICZNEGO MÓŻDŻKU"
BÓL
PRAGNIENIE I GŁÓD
WĘCH
NASTRÓJ
DEPRESJA
BADANIA MRI, PET oraz SPECT (tomografia emisyjna jednego fotonu)
-zmniejszona objętość móżdżku u pacjentów chorych na
JEDNOBIEGUNOWĄ DEPRESJĘ

-mniejszy móżdżek -
CHOROBA AFEKTYWNA DWUBIEGUNOWA

-niedostateczna wielkość robaka móżdżku -
GŁĘBOKA DEPRESJA
CIEKAWOSTKA
Porównano pacjentów z wielokrotnymi epizodami depresji z pacjentami z pierwszym epizodem ->
nastąpila
redukcja płacików
VIII-X
robaka możdżku
.
Zanik ten może być zapowiedzią późniejszeg rozwoju procesu neurodegeneracyjnego u pacjentów z
chorobą dwubiegunową.


-
obniżony przepływ krwi
w robaku móżdżku u pacjentów z depresją i zaburzeniami poznawczymi (porównanie z depresją bez zaburzeń)

-inne: ciężka jednobiegunowa depresja -> obustronne obniżenie przepływu krwi w korze czołowej, oporni farmakologicznie -> zmniejszony metabolizm
SCHIZOFRENIA
-istnieje rola móżdżku w etiologii schizofrenii.
W celu sprawdzenia badano pacjentów psychotycznych, u których stwierdzono hipoplazję
robaka móżdżku, powiększenie komory czwartej oraz ogniskowe zmiany robaka
.
-inne dane sugerują udział móżdżku w procesach AFEKTYWNYCH, EMOCJACH I AGRESJI
Przeprowadzono badanie fMRI
CEL
: określenie roli móżdżku w schizofrenii, dokładniej weryfikacji hipotezy
DYSYMETRII MYŚLENIA.
OCZEKIWANIA: przerwanie połączeń anatomicznych móżdżku ze strukturami biorącymi udział w operacjach poznawczych może dezorganizować przebieg myślenia w sposób charakterystyczny dla chorych na schizofrenię.
Chorzy przyjmujący leki -> niższy, bezwzględny i względny
metabolizm móżdżkowy
.

PET dla porównania:
chorzy nieprzyjmujący leków -> zmniejszona aktywność metaboliczna w korze przedczołowej i innych strukturach -> w móżdżku -
WZROSŁA
.

INNE BADANIA:
-związek pomiędzy
zwiększonym rozmiarem móżdżku
a wyższym poziomem inteligencji, jak również pomiędzy występowaniem
hipoplazji robaka
a autyzmem i schizofrenią.
-odkrycie, że przedni
płat robaka
u osób chorych na schizofrenie jest
mniejszy
(także korelacja pod względem objętości móżdżku, obj. płata skroniowego i ilorazem inteligencji ogólnej.
-
mniejsza obj. móżdżku
- związana z czasem trwania
negatywnych i psychotycznych objawów
oraz
nasileniem problemów psychospołecznych.

WNIOSKI
-
móżdzek
bierze udział w
procesie wzbudzania, czynnościach autonomiczno-wegetatywnych oraz zachowaniach afektywnych.
-ocena tej struktury u pacjentów z psychozami wypada zaś
nieprawidłowo
tak pod wzgędem morfologicznym, jak i funkcjonalnym.
-patologiczne
zmiany robaka móżdżku
mają związek z
zaburzeniami emocjonalnej modulacji i psychozami
-> uszkodzenia robaka -> zaburzenia afektywne.
Full transcript