Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam - Nhóm 2 - FPT

No description
by

chinhbcba00325 258

on 29 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam - Nhóm 2 - FPT

QUÁ TRÌNH ĐẢNG GIẢI QUYẾT
HAI NHIỆM VỤ CHỐNG
ĐẾ QUỐC
VÀ CHỐNG
PHONG KIẾN

1930-1945
Về phương hướng chiến lược cách mạng Việt Nam: “tư sản dân quyền thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Đánh đổ đế quốc trước sau đó mới thực hiện thổ địa cách mạng. Đây là một sự sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc khi coi trọng mâu thuẫn dân tộc và đặt việc đánh đổ đế quốc lên hàng đầu
Với phương hướng chiến lược trên Đảng đã xác định lực lượng tham gia cách mạng là: giai cấp công nhân, nông dân làm nòng cốt. Hết sức liên lạc với: tiểu tư sản, tư sản, trung nông, Tân Việt… Còn phú nông, trung tiểu địa chủ chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít lâu mới làm chuo họ tập trung. Qua đó ta thấy Nguyễn Ái Quốc đã tập hợp lực lượng toàn dân tộc
Tuy nhiên những quan điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc đã không được Quốc Tế Cộng Sản chấp nhận, lại còn bị phê phán và chỉ trích Nguyễn Ái Quốc là người có chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Quốc tế cộng sản yêu cầu phải có một bản luận cương mới.
Vì thế Hội nghị trung ương đảng lần I (10-1930) quyết định: Đổi tên Đảng Cộng Sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương, thông qua luận cương chính trị tháng 10-1930, thành lập ban chấp hành trung ương đảng mới bầu đồng chí Trần Phú làm tổng bí thư.
Xác định mâu thuẫn của xã hội là mâu thuẫn giai cấp diễn ra gay gắt ở Đông Dương giữa một bên là thợ thuyền dân cày và các phần tử lao khổvới một bên là địa chủ phong kiến, tư bản đế quốc.
Chiến lược cách mạng
Nhiệm vụ cách mạng
Lực lượng cách mạng
Cách mạng tư sản dân quyền
Thổ địa cách mạng
Tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội
Chống phong kiến
Chống đế quốc
Công nhân - Nông dân
Các tầng lớp lao khổ cùng cực ở thành thị
Hoàn cảnh
Thế giớ
i
Trong nước
Khủng hoảng kinh tế 1929-1933

Chủ nghĩa phát xít xuất hiện

Đại hội VII của Quốc tế Cộng Sản
Phản động thuộc địa, tay sai của chủ nghĩa đế quốc

Tiểu thương, tiểu chủ luôn trong tình trạng bị đe dọa phá sản

Chính sách cai trị phản động
Tính chất và kẻ thù cách mạng
Kẻ thù trước mắt nguy hại nhất bọn phản động thuộc địa và bè lũ tay sai của chúng
Hình thức tổ chức và biện pháp đấu tranh
Chuyển sang hình thức đấu tranh công khai và nửa công khai
vẫn phải giữ vững nguyên tắc củng cố và tăng cường hoạt động bí mật
Đoàn kết quốc tế
Đoàn kết chặt chẽ với giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản Pháp
“Ủng hộ Mặt trận nhân dân Pháp” .
“Ủng hộ Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp”
Nhiệm vụ trước mắt của cách mạng
Chống phatxit, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động và bè lũ tay sai. Đòi tự do dân chủ cơm áo và hòa bình.
Thể hiện một quan điểm mới đó là cuộc giải phóng dân tộc không nhất định phải kết chặt với cuộc cách mạng điền địa.
Tóm lại quan điểm bao trùm vấn đề về chiến sách mới đó là chọn địch nhân chính,nguy hiểm nhất,để tập trung lực lượng của một dân tộc mà đánh cho được toàn thắng.
Nếu nhiệm vụ chống Đế quốc là cần kíp thì giải quyết trước,còn vấn đề điền địa tuy quan trọng nhưng có thể giải quyết sau.Tóm lại muốn tăng thêm lực lượng tranh đấu chống đế quốc cần phải phát triển cuộc cách mạng điền địa.

Đánh dấu bước trưởng thành của Đảng về chính trị và tư tưởng,thể hiện bản lĩnh và tinh thần độc lập tự chủ,sáng tạo của Đảng.
Ý nghĩa
-Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa mục tiêu chiến lược và mục tiêu cụ thể trước mắt của cách mạng,các mối quan hệ giữa liên minh công-nông và mặt trận đoàn kết dân tộc rộng rãi;giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp.

-Đề ra các hình thức tổ chức và đấu tranh linh hoạt,thích hợp nhằm hướng dẫn quần chúng đấu tranh giành quyền lợi hàng ngày,chuẩn bị cho những cuộc đấu tranh cao hơn vì độc lập tự do.
Hoàn cảnh
Thế giớ
i
Trong nước
Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ

Tháng 6-1940 Pháp đầu hàng Đức
Pháp phatxit hóa bộ máy thống trị

Thực hiện chính sách “Kinh tế chỉ huy”

Pháp đầu hàng Nhật
Chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
Ý nghĩa:
Chỉ thị Pháp Nhật bắn nhau và hành động của chúng ta” thể hiện sự nhận định sáng suốt, kiên quyết và kịp thời của Đảng ta, là kim chỉ nam cho mọi hành động của toàn Đảng, của Việt Minh trong cao trào kháng Nhật cứu nước thúc đẩy tình thế cách mạng mau chóng chín muồi.
Khi Nhật đầu hàng, mặc dầu chưa nhận lệnh của Trung Ương Đảng, nhưng do nắm vững bản nội dung của bản chỉ thị nên nhiều địa phương đã chủ động sáng tạo, mau lẹ, kịp thời khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa thành công trong những ngày tháng tám.
Dự kiến thời cơ
Nhiệm vụ trước mắt
Xác định kẻ thù
Nhận định tình hình
Cuộc đảo chính tạo ra cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc nhưng chưa chín muồi
Kẻ thù chính là phát xit Nhật
Tổng khởi nghĩa khi quân đồng minh tiến vào Đông Dương.
Hoặc cách mạng Nhật bùng nổ, Nhật mất nước…
Thay đổi khẩu hiệu “Đánh đuổi phatxit Pháp Nhật bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phatxit Nhật”
BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 2
Ban chấp hành đã quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược như sau:
Hội nghị lần 8 Ban chấp hành Trung Ương Đảng 5/1941
Hội nghị lần 7 Ban chấp hành Trung Ương Đảng 11/1940
Hội nghị lần 6 Ban chấp hành Trung Ương Đảng 11/1939
Ngoài ra Ban chấp hành trung ương còn đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng nhầm nâng cao năng lực tổ chức và lãnh đạo của Đảng
Ba là: quyết định xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm của đảng và nhân dân ta trong giai đoạn hiện tại
Hai là: thành lập mặt trận Việt Minh tập hợp lực lượng nhằm mục tiêu giải phóng dân tộc
Một là: đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, gác lại khẩu hiệu “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày” thay vào đó là “Tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc Việt gian chia cho dân cày nghèo”…
Với tinh thần độc lập tự chủ sáng tạo, Ban chấp hành trung ương Đảng đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược nhằm giải quyết mục tiêu số một của cách mạng là độc lập dân tộc và đề ra nhiều chủ trương đúng đắn.
Đường lối, chủ trương mới giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, tập hợp mọi người yêu nước trong mặt trận Việt Minh… có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi cách mạng tháng tám.
Ý Nghĩa
Mở rộng tuyên truyền chống đế quốc chống chiến tranh…
Đẩy mạnh cuộc vận động và thu phục quần chúng
Củng cố phát triển Đảng
Nội dung đại hội
Trong giai đoạn này Đảng vẫn còn đặt nặng vấn đề đấu tranh giai cấp, chưa có gì đổi mới trong vấn đề dân tộc. Chưa thấy được khả năng cách mạng của các tầng lớp khác.
Nhưng thành công của Đại hội đã khẳng định thực tế cách mạng và hệ thống tổ chức Đảng đã được khôi phục. Và thời kì này chính là thời gian để cho Đảng nhận thấy những vấn đề mâu thuẫn chính trong xã hội từ đó sẽ xác định đúng chiến lược cách mạng sau này.
Ý Nghĩa Đại hội
Nhận định tình hình
Từ năm 1930 đến 1945 tuy trải qua một thời gian ngắn nhưng Đảng ta đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, vững vàng, có những nhận định sáng suốt cũng như biết nắm bắt chớp lấy thời cơ để đấu tranh giải phóng dân tộc. Đây cũng là cơ sở cho những thắng lợi sau này của cách mạng nước ta.
Tổng kết
1.Bùi Công Chính
2. Tiêu Thị Hải Ninh
3. Lê Nguyễn Bình Minh
4. Nguyễn Thành Trung
5. Lê Đàm Long Giang
Thank You!
Full transcript