Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SOSIALKUNNSKAP

No description
by

Ulrik Berntsen

on 18 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SOSIALKUNNSKAP

SOSIALKUNNSKAP
VG3

DEL 1: LIVSFASENE
Kompetansemål
Definere begreper knyttet til sosialisering og
bruke dem til å sammenligne sosialisering i ulike tidsperioder i Norge
Kap 1.1.1 s. 10-16

Teori: Anthony Giddens
Del 1
DEL 1.1.1
Sosialisering
1.1.1 Sosialisering
Diskuter
/
drøft
med sidemannen hva som må være til stede for god sosialisering:

Lag en liste med
5
faktorer dere mener er viktigst for god sosialisering

Lag en liste med
5
faktorer dere mener kan skape dårlig sosialisering
KAP 1.1 (s. 10-35)
KAP 1.2 (s. 36-77)
DEL 1.1.2
Individ og samfunn
Sosialisering er en livslang prosess:
Formelle normer
Sosialisering er
hvordan
mennesket vokser inn i et samfunn ved tilpasning og selvstendiggjøring
Anthony Giddens
-sosiolog

Britisk, 77år


"En prosess der individet gjennom kontakt med andre utvikler seg fra å være spedbarn til et mer selvbevisst og tenkende menneske, tilpasset en gitt kultur."
DEL 1.1.3
Et historisk blikk på
sosialisering
DEL 1.1.4
Lagdeling og sosial
ulikhet
KAP 1.3 (s. 78-97)
Sosialisering
:
"Individet utvikler en psykisk, sosial og kulturell kompetanse" (Giddens)
Psykisk kompetanse?
selvrefleksjon, følelser, uttrykksmåter
Sosial kompetanse?
Kulturell kompetanse
evne til å løse konflikter, samhandling, kommunikasjon, empati
kunnskaper, verdier, normer
Så hva om du vokste opp et annet sted?

Hvem ville du vært?
Bokas definisjon:
Verdier
- det som anses som
viktig for menneskene og felleskapet
Uformelle normer
normer
verdier
kunnskaper
ferdigheter
Individet lærer seg:
Ulike typer sosialisering:
Primærsosialisering
Sekundærsosialisering
Familien
Venner
Viktige begrep:


sosiale normer
internalisere
institusjon
sosialiseringsagenter
referansegruppe
Skole
Facebook
Massemediene
?

Bøker/aviser
TV/Radio
Internett
Forskjellig fra kultur til kultur
Hvordan informasjon
overføres i en kultur
Sosiologisk perspektiv på
massemediene
Funksjonalisme (sosiologi)
Underholdning
Sosialiseringsagent
Durkheim
Funksjonalistisk perspektiv:
Oppretholder normer
Standardisert
bilde
av samfunnet
Kollektive opplevelser
Skaper nye miljøer
Funksjonalistisk perspektiv på massemediene:
Kriminalitet - hva fokuserer media på?
Massemediene:
.. hva samfunnet forventer av oss gjennom

belønning
/
straff
Handler ofte om at de kriminelle må
straffes
Promoterer også
forbrukskulturen
Det gjennomsnittlige barn i USA ser
20 000
TV-reklamer i året..
Diskuter dagens normer og hvordan sosialisering påvirkes av Facebook og andre sosiale medier. Hvilke normer og evt. sanksjoner gjelder for bruk av sosiale medier?

Husk: Bruk begrepene våre aktivt i diskusjonene!

1.1.2 Individ og samfunn
Kompetansemål
Definere begreper knyttet til sosialisering og
bruke dem til å sammenligne sosialisering i ulike tidsperioder i Norge
Kap 1.1.2 s. 16-20

Teori:
Berger og Luckmann / Bronfenbrenner
Individ og samfunn - et samspill?
Sosialisering er
også
en interaksjonsprosess
Les s. 17 "
Samfunnsstruktur
"
Forklar begrepene:

Individ

Struktur

Samfunnsstruktur
Samfunnet og individene - et samspill
Thomas Luckmann
Peter L. Berger
Sosialisering forklares som en
sirkelbevegelse
Mennesket
Samfunnet
Enkeltmennesket
Samfunnsmessige mønstre i den virkeligheten vi er en del av
Konstruksjon/mønster
Interaksjon
=
samhandling, kommunikasjon
".. fører til en
utvikling
som berører normer, verdier og handlemåter
."
Gjør oppgave 4 a, b (s. 33)
- Referer til prosessen hvor mennesker kontinuerlig skaper - gjennom interaksjon - en felles virkelighet
Profile: Dr. Peter L. Berger (Social Construction of Reality)
1966
- Denne felles virkeligheten oppleves objektivt som fakta og subjektivt som meningsfull
Rutiner
Vaner
Regler
Institusjoner
Deres idéer om samfunnsforhold og strukturer blir konkrete mønstre
Normer
De har
skapt
et samfunn
eksternalisering
- fra idéer til konkrete samfunnsforhold
Men hva hvis disse to personene får barn?

Les s. 17-18 og s. 34-35

Oppgave
: Drøft Berger og Luckmanns teorier og kom med konkrete eksempler på hvordan mennesket har skapt et samfunn som igjen er med på å skape oss.
Mikro og makro - helhetlig sosialisering
Urie Bronfenbrenner
1917-2005
Russisk/amerikansk psykolog
"Every child needs atleast one adult who is irrationally crazy about him or her."
Sosialisering må forstås i en
helhetlig

sammenheng
, ikke bare
individ
-
samfunn
Det
biologiske
og
psykologiske
oppvekstmiljøet må sees sammen
Bronfenbrenner mener at det er viktig å studere individene i ulike miljøer men også miljøene i forhold til hverandre
Modellen han har laget skiller mellom fem ulike nivåer
Mikrosystem
Mesosystem
Ekosystem
Makrosystem
Et sammenhengende system
Bronfenbrenner's utviklingsøkologiske modell
Mikrosystemet
De
nærmeste
relasjonene
Familie
Venner
Direkte interaksjon
I mikrosystemet henter man
støtte
.. men her får man også
negative
tilbakemeldinger /
sanksjoner
på oppførsel
.. omgivelsene påvirker menneskene, men menneskene påvirker også andre i sine omgivelsene
Mesosystemet
Beskriver
relasjonen mellom påvirkningsfaktorer i mikrosystemet
Hvordan påvirker ting som skjer i mikrosystemet hverandre?
Eksosystemet
Beskriver
faktorer som individet ikke har direkte kontakt med, men som likevel har en indirekte påvirkning på individet
Arbeidsforholdene til foreldre
kan
ha innvirkning på barnet, uten at barnet er involvert i det
Eksempel:
Makrosystemet
Skole
Beskriver
faktorer som ofte er abstrakte og innebærer en felles forståelse av samfunn og kultur blant medlemmene i samme kultur som individet
Beskriver
de påvirkningene som befinner seg nærmest individet
Betegner et nasjonalt, regionalt og globalt plan
Kronosystem
Kronosystemet
Beskriver
hvordan hendelser i livshistorien til et individ kan påvirke det på ett eller flere av de øvrige nivåene
Tidsperspektiv
Dødsfall i familien, påvirker en 3-åring annereldes enn en tenåring
Historiske hendelser, vokse opp under den store depresjonen /
2. verdenskrig
Teknologi - en viktig del av
ditt
kronosystem
Oppsummering
Eksempler: Helsevesenet, utdanningsssystemet, rettsvesenet, politiske system
1.1.3 Et historisk blikk på sosialisering
Kompetansemål

Definere begreper knyttet til sosialisering og
bruke

dem til å sammenligne sosialisering i ulike tidsperioder i Norge

Kap 1.1.3 s. 20-23


Del dere inn i grupper på 3
Ta for dere:
Førindustrielt
1830
Modernisering i
1960
-årene
Senmoderne
2014
15 min: Les s. 20-23 og sett dere godt inn i perioden dere valgte.
Presenter for hverandre hva som kjennetegner din periode
Bruk begrepene våre aktivt!!
Viktige

punkter
:
Familietype for perioden
Sosial mobilitet
Kjønnsrollemønster
Kultur?
De fem samfunnsprosessene
- mer konkret forståelse av
samfunn
Rekruttering
Sosialisering
Produksjon
Fordeling
Sosial kontroll
- nye medlemmer
-
kjøreregler
for medlemmene
- varer og tjenester
- en akseptert fordeling av goder
- felles sanskjoner (reaksjon på atferd)
Kultur?
".. tanker, ideer, kunnskaper, trosformer og ferdigheter som overføres fra generasjon til generasjon"
limet
i samfunnet
måten
samfunnsprosessene foregår på
avgjørende
for hva slags samfunnssstrukturer som blir etablert
bondesamfunn
-
flerkulturelt
samfunn
diskuter de forskjellige generasjonskulturene på s. 28
1.1.4 Lagdeling og sosial ulikhet
Pierre Bourdieu
Lagdeling / sosial klasse
- et makronivå
Viktige begrep:
Sosial klasse
Sosial mobilitet
Sosial klasse
Max Weber / Karl Marx
- marxistisk teori
- klassene i konflikt
-
kapitalistene
(de som eier)
-
proletariatet
(de som ikke eier)
styrer
produksjon
selger
arbeidskraft
Industrisamfunnet
Marx forutså ikke utviklingen av ny, stor middelklasse +
velferdsstat og organisert lønnsdannelse.
Weber så klasse som et resultat av individenes sjanse til å skaffe seg goder. Passer det bedre for dagens samfunn?
- sosiale klasse bestemmes ut fra hvilken makt og kontroll man har over produksjonsmidlene
Klasse - et sentralt begrep i sosiologien
- forstå ulikheter
inntekt
formue
sosial prestisje
sosial posisjon
yrke
utdanning
Ulikheter reproduseres fra generasjon til generasjon
Større klasseforskjeller i Norge før i tiden
Park Avenue
Klassetilhørighet - whats the chance?
Sosial mobilitet
- muligheten til å bevege seg opp og ned på den sosiale rangstigen
Klassereise
, det at en person gjennom utdannelse, yrke, ervervelse av rikdom eller liknende avanserer sosialt ved å forflytte seg fra den samfunnsklassen han eller hun er født inn i, og over i en annen.
Eksempelvis
vil en som er født inn i arbeiderklassen/den lavere middelklassen kunne foreta en klassereise ved å utdanne seg og få et yrke med en inntekt som gir innpass i en høyere klasse.
Det er vanlig å snakke om en
omvendt
klassereise hvis man blir født inn i en høyere klasse og i løpet av livet tar innpass i for eksempel arbeiderklassen.
Pierre Bourdieu
1930-2002
fransk sosiolog
Var som Marx/Weber også opptatt av fordeling av makt i samfunnet
Særlig hvordan maktforhold virker i det skjulte
Var ikke nok å studere økonomiske forhold (Marx)
kulturell kapital
sosial kapital
kunnskaper, språk, verdier, "god oppvekst", "gode vaner"
ressurser og goder man har tilgang til i sitt nettverk
Del 1.2.1
Behov og oppvekstmiljø
Del 1.2.2
Tidlig barndom
Del 1.2.3
Barnehage
Del 1.2.4
Barndom 6-12 år
Del 1.2.5
Tenårene
Kompetansemål
Gjøre rede for
sentrale behov
hos barn og unge og
drøfte
hvordan
oppvekstmiljø
kan påvirke tilfredsstillelse av behovene
Hva menes med behov og oppvekstmiljø?
Behov
Oppvekstmiljø
Consuming Kids: The Commercialization of Childhood (2008)
Viktige begrep
Biologiske behov:
Psykologiske behov:
konkrete
mangler
som fører til
handling
Religiøse
Seksuelle
(ting som er nødvendige for personens trivsel og velbefinnende)
Samfunn
Behov
Behov:
Tilstand i organismen som er preget av at den
mangler
eller
trenger
noe for å kunne funksjonere tilfredsstillende
Abraham Maslow
1907-1970
- Humanistisk psykologi (1960-)
“I can feel guilty about the past, apprehensive about the future, but only in the present can I act. The ability to be in the present moment is a major component of mental wellness.”
- Humanistisk psykologi legger vekt på forståelse av enkeltmennesket på dets egne premisser.
Maslows behovspyramide
- Amerikansk psykolog
Fem ulike nivåer
1] Fysiske behov
2] Trygghetsbehov
(mat, vann, varme, hvile)
(omsorg og trygghet)
3] Tilhørighet- og kjærlighetsbehov
I Verdenserklæringen om menneskerettighetene fra 1948 ble det slått fast at mennesket hadde rett til å få dekket grunnleggende behov som mat, helse, utdanning og arbeid med et menneskerettslig innhold.
For bedre å kunne forstå hva Maslow mente med behovspyramiden, kan du prøve å tenke på dine egne behov. Tenk igjennom hva som påvirker din kropp, og hva som må til for at du skal føle deg tilfreds.
(nære relasjoner, venner)
4] Behov for anerkjennelse
(aktelse, positivt selvbilde)
5] Behov for selvrealisering
(utvikling av sitt potensiale)
Oppgaver til Maslow
Oppvekstmiljø
- komplekst og i stadig endring
Maslows behovspyramide
Vi skal definere oppvekstmiljøet som summen av de materielle, psykiske og sosiale forholdene som påvirker barn og unges oppvekst.
1800 -
2017
Samfunns-
prosessene
materielle
psykiske
sosiale
bolig, mat, klær, tilgang på bøker og Internett
trygghet, støtte og kjærlighet
fellesskap, venner, familie, skole, aktiviteter
Hva menes med behov og oppvekstmiljø?
Erik H. Erikson
Eriksons
utviklingsteori
1.2.2 Tidlig barndom
Erik H. Erikson
1902-1994
Tysk-amerikansk psykolog
Mest kjent for sin teori på personlighetsutvikling
Maslow studerer menneskelig handling ut fra ønsket om å tilfredstille behov
Erikson er oppatt av å se menneskets utvikling ut fra hvordan det hånderer "
kriser
" i de åtte fasene
Deler den menneskelige utvikling inn i
åtte
stadier / livsfaser
Psykososial / psykoseksuell (Freud)
Eriksons utviklingsteori
8 livsfaser
1-2 år
Oral fase
1-3 år
Autonomi fase
3-6 år
Initiativfase
6-12 år
Ferdighets fase
12-18 år
Pubertet
18-30 år
Tidlig voksenfase
30 år
Voksen
Alderdom
utviklingskriser
&
1-2 år
Oral fase
Krisen er:
Tillit
eller
mistillit
Utvikling av trygghet og tillit til omgivelsene.
Grunnleggende dyd: HÅP
Barnet føler trygghet, behag og glede
eller
utrygghet, ubehag og sinne.
Ifølge Erikson griner barn for å se om de kan stole på verden eller ikke
De griner fordi deres behov ikke er dekket
Barn lærer enten å stole på de voksne eller ikke i denne fasen
1-3 år
Autonomi fase
Krisen er:
Selvstendighet
eller
skam
Grunnleggende dyd: Vilje
Barnet er usikkert på verdenen
Barnet gjennomgår en sterk fysisk, intellektuell og språklig utvikling
3-6 år
Initiativfase
Krisen er:
Initiativ
eller
skyld
Dyd: Motivasjon
6-12 år
Ferdighets fase
Krisen er:
Arbeidslyst
eller
mindreverdighet
Dyd: Kompetanse
12-18 år
Puberteten
Krisen er:
Identitet
eller
rollekonflikt
Dyd: Lojalitet og konsistens
18-30 år
Tidlig voksenfase
Krisen er:
intimitet
eller
isolasjon
Dyd: Kjærlighet
30 år
Voksen
Krisen er:
skaperevne
eller
stagnasjon
Dyd: Omsorg
Alderdom
Krisen er:
Integritet
eller
fortvilelse
Dyd: Klokskap
Barnet har stort energioverskudd, er nysgjerrig og initiativrik
Sterk trang til opposisjon og frigjøring fra foreldre og andre som bestemmer over det, kan gjøre ting det vet det ikke har lov til
Kan
føre til skyldfølelse
Et ønske om selvstendighet kan skape konflikter
Barnet kan få en følelse av skam og nederlag når det ikke greier å innfri foreldrenes forventninger
Skolealder, barnet lærer seg å arbeide med oppgaver sammen med andre
Sammenligning med andre kan gi følelse av mestring eller underlegenhet
Tilpassede krav til barnet er viktig
Det skjer store fysiske og psykiske forandringer
Å bli trygg på hvem en er
Konflikter mellom ulike roller en opplever, f.eks. som flink elev og tøff i vennegjengen, krever refleksjon og er en viktig del av den sosiale utviklingen.
Identiteten er grunnlagt, og en er klar for vennskap og kjærlighet på et dypere plan
Dersom en mislykkes i nære forhold til andre, kan en oppleve en følelse av isolasjon, kjenner seg alene.
Det er viktig å finne mening i og lykkes i arbeidslivet, å få barn og ta seg av dem
Å lykkes med dette gir styrke og en følelse av mestring
Å mislykkes
kan
gjøre at utviklingen stopper opp, en mister interessen for jobb og familie
Er tilfreds med det en har gjort og oppnådd, har funnet en mening med at livet går videre gjennom nye generasjoner
..eller lever med en følelse av at livet har passert uten at en egentlig har funnet mening med det
Oppgave / Diskusjon:

Hent modellen i OneNote, gjør den god og oversiktlig slik at den er klar for drøftingsoppgaven på fagdagen. Deretter gjør dere multiple-choice oppgaven.

Hvordan stemmer Eriksons faser med dagens samfunn? Diskuter hver fase i grupper, representerer fasene / krisene livet i det moderne samfunn? Hvordan legger samfunnet opp til positiv utvikling, med utgangspunkt i Eriksons teorier?
Oppgave
1.12 Tidlig barndom (s. 40)
Maslow
fysiologiske behov
Mat og kos
behov for trygghet/kjærlighet
Erikson
tillit eller mistillit?
1.23 Barnehage (s. 42)
Erikson
selvstendighet
autonomi
Maslow
trygghet
kjærlighet
anerkjennelse i barnehagen?

Gjør og diskuter oppgave 1-10 på s. 52, ta én og én oppgave, les litt, diskuter og svar i OneNote


Tidlig barndom
Hva
kan være med på å påvirke i hvilken grad barns behov blir ivaretatt?
Hvilke
ordninger har myndighetene innført for å ivareta barns behov?
Erikson
mener at barnet kan utvikle grunnleggende tillit eller mistillit, nevn et par ting som er med på å gi barnet en god start på livet.
(s. 41-42)
Les diktet "Mor og barn" på s. 42, hvilke tanker gjør du deg i møte med diktet?
Barnehage
Behaviorisme
Sosial læringsteori
Barnets beste?
Barnehage
Behaviorisme
Sosial læringsteori
Barnets beste?
2014
: ca. 90% av alle barn mellom ett og fem i barnehage
ssb
.no - statistikker
1975
: ca. 7%
Dramatisk endring på måten barn vokser opp
Erikson:
1-3 år - selvstendighet eller tvil
3-6 år - initativ eller skyldfølelse
Barnet må foreta de første selvstendige valgene
Thorndike - learning by doing
Hvordan kan barnehagen som institusjon legge opp til at barnet kommer godt ut av denne krisen? (s. 43)
Skinner - operant betinging
Flere tilbakemeldinger fra voksne
Rett og galt
Opplever barnet ofte negative sanksjoner på atferd-
kan
det,
ifølge
Erikson, miste evne til initativ og utvikle skyldfølelse
Eksempler?
Maslow
Fysiologiske behov
Hva med behovet for
anerkjennelse
?
"Se på
meg
!"
Anerkjennelse og selvrealisering i
leken
?
Viktig
del av barns liv
Barn lærer
kommunikasjon
,
samarbeid
,
empati
,
forståelse
Behov for
kjærlighet
- behov for
selvrealisering
Lek er en type
atferd
B.F.
Skinner
sentral i behaviorismen
Positiv
og
negativ
forsterkning
Operant
betinging
Barn observerer hverandres atferd
"Skinnerbox"
.. imiterer (kopierer) det de ser
Albert Bandura
"Bobo Doll Experiment"
I motsetning til behaviorismen hevder denne teorien at barnet ikke
kun
lærer ved belønning eller straff
Transmission of aggression
Politisk drakamp
Makronivå
: Stortinget bestemmer hva som skal foregå i barnehagen
Les s. 50-51 "Kontantstøtte"
Hvilke meninger danner du deg rundt denne ordningen? Drøft (argumenter for og imot)
Barndom 6-12 år
Erikson
Ferdighetsfase
(
Arbeidslyst
eller
mindreverdighetsfølelse
)
Familien
spiller fortsatt en viktig rolle
men også
lærere
og
ansatte
på skolen
Venner (evt. mangel på venner)
Fotballtrenere
Speiderledere
Påvirker
hvordan krisen blir håndtert
sosiale
forskjeller
Viktig
mål for skolepolitikken å utjevne
Svært mange
studier
av barns utvikling viser at det er sammenheng mellom:
Foreldres utdanning
, inntekt
, plass i lagdelingen
barnets læringsmotivasjon eller -evne
og
Reproduksjon
av ulikhet
Myndigheten har satt igang flere
tiltak
for å nå det politiske målet
Det forskes stadig på nye løsninger som skal dempe opp for ulikheter
13 års skolegang
Barn tilbringer mer tid på skolen
Lærere gir alle likeverdig opplæring gjennom mange år
Leksehjelp?
IKT?
Sosial arv
Erikson
mindreverdighet
/
arbeidslyst
hjemmefra?
Maslow
anerkjennelse
,
trygghet
,
felleskap
og
selvrealisering
Kan
danne subkulturer på skolen
Les s. 54-55 fra "Rette opp skjevhetene", hvilke
meninger
danner du deg rundt disse løsningene?
Er det samfunnet som har skylden?
"Kultur skaper folk"
"Learning to Labour"
Paul Willis
Studiet viser hvordan en gruppe vgs. elever i en britisk industriby utvikler en egen antiskolekultur
1950-
Motkultur
til middelkasseverdiene
Eget slangspråk
Andre
normer
/
regler
One Tree Hill
Med utgangspunkt i studien til Willis: Er det ungdomsmiljøet som avgjør?
Hjernevask
Født sånn?
Blitt sånn?
Tenårene
Tenåringers behov
Maslow
Press fra miljøet
ikke at man har klær og mat
men hvilke klær og hva slags mat
Behovene endrer seg
Konflikter hjemme rundt behovet for feks. merkeklær
Hva med behovet for trygghet?
Konformitetsbehovet?
Behov for kjærlighet?
Anerkjennelse?
Selvrealisering?
Identitet
Erikson
Identitet eller rolleforvirring
George Herbert Mead
1863-1931
Vi speiler oss i andres reaksjoner
Nordamerikansk filosof
Symbolsk interaksjon
Din identitet er et resultat av andres reaksjoner på egen atferd- og sosiale sanksjoner på atferd
De signifikante andre / generaliserte andre
Oppgave:
Les s. 53-71 og gjør oppgave 1-5 s. 72
Prosjektarbeid, Kap 1.3
Drøftingsoppgave
med presentasjon i
Microsoft Photo Story
1.3.1
Hvorfor velge partner som vi gjør?
1.3.2
Problemer i samlivet
1.3.3
Forebygge og løse samlivsproblemer
s. 78-97
Du skal kunne:
Beskrive
ulike teorier om valg av samlivspartner
Vurdere
i hvilken grad disse teoriene samsvarer med funn fra norske studier
Analysere
årsaker til samlivsproblemer på individnivå og samfunnsnivå
Vurdere
om det er en sammenheng mellom valg av partner og samlivsproblemer
Drøfte
tiltak som kan forebygge samlivsproblemer
Drøfte
tiltak som kan løse samlivsproblemer
Oppgaven:
Drøftingsoppgave
Innlevering / presentasjon
Gjør rede for
teorier om valg av samlivspartner,
analyser
årsaker til samlivsproblemer og
drøft
hvordan problemene kan forebygges og løses
Samliv:
Drøftingsoppgaven skal gjenfortelles med bilder i Microsoft Photo Story
Erikson
Maslow
Talcott Parson
Funskjonalisme
Beck-Gernsheim
Individualisering
Durkheim
Selvmordet
1.3.1 Hvorfor velge partner som vi gjør?
1.3.2 Problemer i samlivet
1.3.3 Forebygge og løse samlivsproblemer
Hvorfor velger vi partner som vi gjør?
Knut Hamsun
- arrangert ekteskap
(s. 79)
"Victoria"
1. januar 2009 - Kjønnsnøytral ekteskapslov
Ekteskapsloven
"..
en varig, forpliktende allianse som inngås mellom to personer
."
Samfunnsbehovet
rekruttering
sosialisering
Hvorfor velger vi?
Individuelle valg

Erikson:
Intimitet
eller
isolasjon
?

Maslow og den store
kjærligheten

Økonomi
- status som verdi (Bourdieu)

Likhetsmodellen

Ubevisste
valg? (Freud)

Evolusjonsteori (Darwin)
Funksjonalisme
Talcott Parsons
Opptatt av ekteskapets funksjon
(1902-1979)
Funksjonalistisk teori: valg av partner handler om å få barn
Parsons: ".. i et hvert sosialt system er det fire funksjoner som må ivaretas"
Tilpasning
(A)
Målrealisering
(G)
Integrasjon
(I)
Vedlikehold
(L)
systemet må være tilpasset
mål som man jobber mot
dempe opp for konflikt
vedlikeholde normer, verdier, mønstre
Individualisering
Elisabeth Beck-Gernsheim
Teorien: Vi er dømt til å velge alt selv
(1946-)
Stor frihet, men krevende og slitsomt?
"Det store kjærlighetskaoset"
Samfunnets forventinger påvirker "det frie valget"
Eksistensialisme
Vi skal, vi må, vi bør
Durkheim og ekteskapet
Emile Durkheim
"Selvmordet"
(1858-1917)
altruisme
-det motsatte av egoisme
Durkheim: Hva skjer etter en skilsmisse?
Selvmord er knyttet til sosiale forhold som religion, normer og nettopp
ekteskapet
anomi
-normløshet
Problemer i samlivet
ca. 10 000 ekteskap blir oppløst hvert år
Erikson, krise: Utvikling eller stagnasjon?
Kari Moxnes: "Mange menn lever ikke opp til kvinners forventninger, de tar ikke sin del."
Individ eller samfunnsnivå?
Økt sekularisering
Flere samlivsbrudd i byer
Menn og kvinner i uferdige roller?
(s. 91-92)
Forebygge og løse samlivsproblemer
Kunnskap viktig
"Hvordan leve sammen med et annet mennenske?"
Sosial arv
Forebygging / tiltak s. 94
KAP 1.4 (s. 100-119)
Eldre
(s. 100-119)
Kap 1.4.1 Eldre er også folk
Kompetansemål:
Analysere
forhold som kan påvirke eldres deltakelse i yrkes-
og samfunnsliv, og
vurdere
ulike former for eldreomsorg
Kap 1.4.2 Forhold som påvirker eldres deltakelse
Kap 1.4.3 Eldreomsorg: Er det hjelp å få?
Kirkegaard
Sartre
Nietzsche
Løs oppgave
5-8
, muntlig, i grupper på 2-3
2015 - gjennomsnittlig levealder
80,4 menn
84,2 kvinner
livsfasen 'Eldre' - gjennomsnitt 20 år
store forskjeller på hvordan mennesker opplever denne fasen
Erikson
: integritet / fortvilelse
Ikke en homogen gruppe (ensartet - svært like)
Seniortiltak
Eldre (defineres som personer over 62 år) lever lenger, er mer aktive og har bedre helse enn før
1
/3 - utdanning
1
/3 - arbeid
1
/3 - pensjon
-skal lønne seg å arbeide
Les den lila boksen
på s. 101-102

Diskuter tiltakene - argumenter for / imot politikernes prioriteringer
"De nye eldre?"
2013, 10
%
økning i kosmetiske operasjoner for personer mellom 60-70år
-den andre tidsklemma
Abraham Maslow
Selvrealisering?
Pensjonistuniversiteter
Anerkjennelse?
Alaf Meleis
1942-
"Transitions"
.. prosesser og faktorer som avgjør i hvilken grad man mestrer overganger fra en livsfase til en annen
utviklingsrelaterte transitions
spesiell situasjon
"Overgangsteori"
endringene skjer over tid
når man mister en som står en nær
sekvensielle overganger
(overgang 1, overgang 2)
Human kapital
Gary Beckers
Summen av
egenskaper
,
erfaringer
,
ferdigheter
et menneske har = bestemmer
livskvalitet
God helse, god pensjon, positivitet = aktiv og sosial alderdom?
Høy og lav kapital
Matteus-effekten
"Den som har, skal få"
1930-2014
Sosial isolasjon
Yrkesdeltakelse
Eldre som ressurs i samfunnet
Mikro - makro
Bourdieu - kulturell, sosial og økonomisk kapital
risikofaktor
jobb en viktig del av livet
pensjonistpartiet
(sosiale medier?)
"Facebook-light"
?
gerontologi
læren om aldring
"vennskapsorientert kultur"
Større statlig ansvar
Politisk område (eldreomsorg)
Durkheim
For tette eller løse relasjoner?
Institusjonsomsorg
Geriartri
læren om aldersrelaterte sykdommer
KAP 1.5 (s. 120-136)
Psykiske kriser (s. 120-133)
Egon Schiele
Kompetansemål
Beskrive fasene i psykiske kriser og drøfte vilkår for å kunne mestre kriser
1.5.1 Hva er en krise?
1.5.2 Kriseutløsende faktorer
1.5.3 Fasene i en krise
1.5.4 Forhold som påvirker..
PowerPoint
1.5.6 Behov for ritualer?
1.5.5 Et teoretisk blikk på kriser
1.5.5 Et teoretisk blikk på kriser
Sigmund Freud
Carl Rogers
Aaron Beck
Sigmund Freud
1856- 1939
Freud - id, ego, superego
En av de mest kjente navnene i psykologien

Østerriksks nevrolog og psykiater

Grunnlegger av den psykodynamiske teorien og psykoanalysen

Praktiserte i Wien

Carl Rogers
1902 - 1987
Humanistisk og eksistensiell psykologi
Annet syn på årsak til psykiske og sosiale problemer enn psykoanalysen
Ser på mennesket som et aktivt skapende og ansvarlig vesen
Menneskelige handlinger må forstås, ikke årsaksforklares
Må finne mening bak handlingene
"det sanne jeg"
"det falske jeg"
å leve i frihet = leve i pakt med sitt sanne jeg
- vi betrakter oss med andres øyne
: negativt selvbilde
: forvrengning av virkeligheten
Carl Rogers
Eksistensiell psykologi
kan skape psykiske og sosiale problemer
Ungdom?
"Hvordan blir jeg opptattet av andre?"
Rogers:
modenhet, personlig frihet, selvaksept, realistiske mål og idealer, sterkere identitetsfølelse
Rogers terapi =
mot fremtiden
Freuds terapi =
mot barndommen
"Café Landtmann"
Aaron Beck
Kognitiv terapi
1921-
Regnes som grunnleggeren av kognitiv atferdsterapi
(tenkning)
Kognitiv, motsetning til det følelesmessige
"Hva tenker vi?"
følelser
handlinger
Automatiske tanker
"..grunnleggende feilaktige antakelser om seg selv og omverdenen"
verden
framtiden
negative, kognitive triade
Beck
: deprimerte klienter = ofte et negativt syn på seg selv
Beck
: unødvendig å gå tilbake til barndom og ubevisste konflikter
Beck
: Langt mer effektivt hvis klientene fikk reflektere over de negative tolkningene sine
Terapien har som mål å:
styrke klientens ferdighet til å identifisere selvdestruktive onde sirkler
bekrefte / avkrefte antakelsene
utforske tankene, løse opp feilaktige forventninger
drøfte ulike tanke- og handlingsmønstre
angst
depresjon
samlivsproblemer
alkoholisme
ME
Aktuell for DEL (4) Sosiale problemer

Turbulent and Mighty Continent: What Future for Europe?
(2014)
Formell/uformell
Oppgave:
Lag en oversikt over Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell i OneNote!

Oppgaven er sendt ut til din OneNote-side / Del 2.
Husk dette er viktig teori som du vil måtte bruke på eksamen!


Diskuter med sidemannen hvordan Maslows behovspyramide kunne sett ut i dagens samfunn? Hvor passer for eksempel sosiale medier og teknologi som tilhører vår tid inn i pyramiden?
Forventet levealder i Norge 1846 – 2015.
Kilde: Human Mortality Database, SSB-tall for 2015.
Det er store sosiale forskjeller i dødelighet i Norge, der personer med høyere inntekt, utdanning og posisjon i arbeidslivet gjennomgående har lavest dødelighet. Det har vært framhevet som et paradoks at slike forskjeller er vel så høye i de nordiske land som ellers i Europa, til tross for godt utbygde velferdsordninger med samme rettigheter for alle (Dahl, 2014).
Full transcript