Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Part 2 Desembre Domingo

No description
by

Marc Pique

on 22 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Part 2 Desembre Domingo

CONTENCIO INTEGRAL i APECTES ÈTICS I LEGALS
Actuació prehospitalària amb
el pacient psicòtic

...consciència de trasllat
CONTENCIÓ VERBAL
... restricció física & subjecció sanitària
CONTENCIÓ FÍSICO-MECÀNICA
i ASPECTES ÈTICS I LEGALS DEL TRASLLAT INVOLUNTARI EN
PACIENTS AFECTATS DE SALUT MENTAL

Principis bàsics
CONTENCIÓ
FARMACOLÒGICA

Gestior del temps i discussió del pla de contacte i apropament amb ME
Preparació de materialDetecció i inhibició de fonts d'èstrès i avaluació de riscos ambientals.
Recerca d'antecedents i/o precipitants mèdics i vitals.
Apropament i control de la situació sense presència immediata de ME.
Presa de decisions?
Indicacions d'actuació dels cossos de seguretat?
Acompanyament fins a centre de destí?
Actuació
Resolució Assistencial
grau elevat de
convicció
delirant
positivitat /
expansivitat en el
comportament
capacitat
d'introspecció
i competència
DIRECTIVITAT EN LA
INTERVENCIÓ
. .
Avaluació del deteriorament psicopatològic...:
CNV validant, suau, genuïna i comprensiva
Assenyalar la generalització i facilitar l'automaneig d'anteriors resolucions positives
Ús de tècniques que fomentin l'empatia, la confiança i el guany d'acceptació
Procurar canvi de narrativa personal
Distraure l’atenció en casos de hipercinetisme
Allargar el camp temporal de l’experiència pre - psicòtica
Concretar davant sobregeneralitzacions delirants
Focalitzar i concretar el tòpic del discurs incoherent/agressiu o sobregeneralitzacions delirants
Oferir reflexes (claus verbals, facials, corporals i ambientals)
Anticipar conseqüències positives al trasllat i expressar límits conductuals
Pactar amb l'afectat la forma de trasllat fins l'ambulància
Permissivitat limitada en la claudicació pel trasllat
Principis d'actuació
Indicacions per a la contenció immediata?
Objectivació de psicopatologia?
Presència de tòxics o altres causes orgàniques?
Disrupció del tractament psicofarmacològic?
Afavorir la contenció verbal > física/mecànica > farmacològica
Treballar per la cultura de la prevenció, la formació i la psicoeducació
PLA D'ACTUACIÓ
f
Consens en la col·laboració entre dispositius de primera resposta
Introducció
Considerant un repte assistencial en l'àmbit prehospitalari...

alteració psiquiàtrica X agitació psicomotora

Requereix una integració interdisciplinar

Dubtes en l'enllaç assistencial:

des de l'objectivació de TM a la valoració d'etiologia orgànica

Adquisició d'habilitats clínico-interpersonals

Comprensió de l'experiència psicòtica
Trastorns que cursen amb comportament psicòtic (CIM9MC 8ed)
deliris
alucinacions
pensament desorganitzat
Estat d’hiperactivació psicològica i motora en el qual hi ha un augment incontrolable de la mobilitat i/o sensació d’inquietud interna amb una important activació emocional.
El malalt es mostra inquiet: alerta, gesticula exageradament i normalment es mostra colèric, enfadat, temorós o amb notable labilitat emocional.
Aquest estat pot presentar diferents nivells de gravetat, fins arribar a l’autoagressivitat i/o a l’heteroagressivitat i per tant comporta un risc elevat peral malalt, per al personal sanitari i per l’entorn familiar.
Por a sí mateix
Ruptura amb la realitat compartida
Desviament del judici i l'atribució causal
La capacitat d'introspecció és una qüestió de grau
Dificultat per afrontar les demandes de la vida quotidiana
induït per tòxics
Demències
Trastorns mentals induïts per drogues
Trastorns mentals transitoris provocats per circumstàncies classificades en un altre lloc
Trastorns mentals persistents provocats per
afeccions classificades en un altre lloc
Trastorns esquizofrènics
Trastorns de l’estat d’ànim episòdics
Trastorns delirants
Altres psicosis no orgàniques
Trastorns generalitzats del desenvolupament
trauma
psicosis
dissociació
per descompensació
d'un trastorn mental
de tipus orgànic
de tipus reactiu
Tipus de brots
de tipus reactiu
ètica en el TSU
Definicions:
- Valors i principis personals previs a les regles, normes o prohibicions establertes en acords socials
- Diàleg intern davant el dubte i amb les PERSPECTIVES POSSIBLES
(
lex artis ad hoc
) per considerar el correcte comportament propi i dels altres
Protecció dels principis bàsics

Principi d'autonomia o de respecte de voluntats
Principi de beneficiència i no - maleficiència
Principi de justícia
Principi de vulnerabilitat
Principi de dignitat i integritat
Prevenció de negligències
general
específica
Bona formació en habilitats i tècniques
de comunicació

Cuidar el tracte durant el procés assistencial
amb pacients i familiars

Identificar qui és el responsable de l'assitència en la urgència

Tenir un contacte permanent i fluïd amb CeCoS i amb els altres membres de dispositius de primera resposta

Cumplimentació acurada del full d'actuació
"La relació és el vehicle de l'ètica"
- Donar nom i categoria professional
- Adreçar-se al pacient segons la seva preferència (nom i tipus de tracte)
- Compendre i acceptar la perspectiva cultural del pacient
- Saber les preferències del pacient en relació en les persones amb qui comparteix la informació
- La confidencialitat de qualsevol dada ha de quedar garantida en tot moment
- La mort del pacient no eximeix del secret professional
Prohibició de lucre

Història clínica

Consentiment informat i dret a la informació

Vida provada, confidencialitat i secret professional
a) R.D. 15/1999 sobre "Protección de datos de carácter personal"
b) L.O. 21/2000 art 5. sobre "Drets d'informació concernent a la salut i a l'autonomia del pacient i la documentació clínica"
Protecció de dades: full d'actuació = HC
Costudiar dades i objectes personals
Transmissió comunicativa confidencial
Atendre a pactes de silenci:
Acord mèdico-familiar davant l'ocultació intencionada d'informació. La informació que sap i que no sap el pacient ha de ser present en la HC
c) Llei 21/2000 art 7.4: " el malalt ha d'intervenir TANT COM
SIGUI POSSIBLE en la presa de decisions... (!) "
Competència del menor
Casos d'exitus vitae
Trasllats involuntaris
Fuga
Trasllats involuntaris
- Decret 176/2000 art. 5 de regulació del Sistema Català de serveis socials
- Llei 21/2000 art. 7 sobre les excepcions a l'exigència del consentiment i atorgament del consentiment per substitució
- Llei 41/2002 bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació - art. 9 sobre límits del consentiment informat i consentiment per representació
- Articles 212-4 a 212-6 del Codi Civil de Catalunya
Dret a no ser sotmès a cap tipus d'immobilització o restricció física o farmacològica sense prescripció mèdica o supervisió, llevat que existeixi perill imminent per la seguretat física de l'usuari o de terceres persones.

Excepcions del consentiment:
- Risc per la salud pública
- Cas d'urgència: risc immediat greu (¿?)
- Incapacitació legal
Actuació justificada: INDICACIONS ?
Protocol de trasllat involuntari en malalts afectats de salut mental
(Generalitat de Catalunya, TSJ, 2006)
Quan no
Quan sí
Contenció
Quan hi ha la possibilitat d'intervencions altenatives
Quan hi hagi coneixement d'alguna contraindicació
Com a mesura de càstig o de control
com a resaposta a una transgressió o conducta molesta
Com a substitució d'un tractament
Per comoditat de l'equip o conveniència d'altres persones malaltes
Prevenció d'autolesions o heterolesions
Davant la disrupció greu d'un tractament vital
Per evitar danys físics en el servei
Per prèvia sol·licitud de la persona sota justificació del personal assitencial
Com a part d'un programa de modificació de conducta, prèviament acordat i explicitat
Per tant, podem contenir però no traslladar
Legalitat i internaments
Tipus
per raó de qui els autoritza


per raó de l'interessat


per raó de l'afectat


per raó del lloc on es produeix l'ingrés


per raó del motiu d'ingrés
judicials
extrajudicials
voluntaris
involuntaris
voluntaris amb canvi de circumstàncies
majors/ menors
d'edat
pressumpte/declarat
incapaç
centre psiquiàtric
establiment
especialitzat
trastorn psíquic
malaltia que afecta a la capacitat cognitiva
Per prevenir incidents que impliquin risc per al personal sanitari.

Quan l’estat de la persona amb malaltia mental esdevé un conflicte d’alteració de l’ordre públic.

Possibilitat d’intervenció en cas d’ingrés involuntari, a requeriment de l’autoritat judicial.

El personal sanitari és responsable de determinar les accions que cal emprendre per a la correcta assistència.

A requeriment del personal sanitari, han de col·laborar en la seva contenció per possibilitar-ne l’atenció mèdica.

En cap cas, els vehicles policials no s’han d’utilitzar per al trasllat de pacients psiquiàtrics
Supòsits d'intervenció
Consideracions
per a la contenció físico-mecànica
-Actuació guiada per personal sanitari-
Cercar aliances i/o consentiment
Reunir personal necessari i establir pla d'acció
Desallotjar altres persones de la zona
Evitar
discussions, expressions inadequades o poc respectuoses, així com previs moviments bruscos
1
2
3
Assegurar tronc cervical i sostenir les EE
Utilitzar tècniques d'immobilització no agressives
Col·locar el pacient en decúbit -supí o prono-
Registrar i retirar objectes perillosos
Valorar contenció mecànica o desplaçament fins a llitera
Explicar amb serenitat el motiu de contenció
Evitar autolesions i/o mossegades, escupinades...
Actitud segura
i decidida,
però no
provocadora
No deixar a l'afectat mai sol
Vigilància i control: comprovar periòdicament fixacions, constants, i temperatura i ventilació de l'habitacle
Evitar estimulació disruptiva
Si hi ha contenció farmacològica, és convenient monotorització i realitzar aspiracions periòdiques
Taula de antispicòtics
Farmacopea de les psicosis

Agitacions
Intoxicacions agudes per substàncies psicoactives que cursen amb agitació o amb alteracions “estranyes” de la conducta
Psicoticisme
Estats confusionals
Antidepressius
i/o eutimitzants
Antipsicòtics
Hipnòtics- sedants
Acció terapèutica dels neurolèptics / antipsicòtics:
Evitar l’acceptació implícita de simptomatologia positiva
Evitar confrontar/negar l'experiència psicòtica
Evitar augmentar el temor (espai vital i estimulació disruptiva)
Full transcript